close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация нова програма 1 клас

код для вставкиСкачать
Підготувала керівник
МК 4-х класів
Северіна Н.М.
Відповідно до вимог Державного
стандарту структура змісту початкової
освіти охоплює:
Різні рівні знання про навколишній світ
Способи навчальної діяльності
Досвід творчої діяльності
Цінності
Водночас із предметною підготовкою у процесі
початкового навчання учні мають опанувати
ключові компетентності, які передбачають
особистісний, соціальний та інтелектуальний
розвиток.
Ключові компетентності:
Вміння вчитися
Інформаційно-комунікативна
Загальнокультурна
Здоров’язбережувальна
Громадянська
Соціальна
У початкових класах навчальна діяльність уперше стає об'єктом спеціального
формування, тому ключова компетентність уміння вчитися набуває пріоритетного
значення. Ядром цієї компетентності є оволодіння загальнонавчальними вміннями і
навичками.
1. Організаційні
1. Навчально-організаційні
2. Загальнопізнавальні
3. Загальнопізнавальні
(застосовувати й перетворювати
навчальний матеріал)
3.Загальномовленнєві
2. Загальномовленнєві
(формування умінь
висловлюватися, працювати з
текстовою інформацією)
4. Контрольно-оцінні
4. Контрольно-оцінні ( здобуті )
робота в парі
запитувати про незрозуміле, невідоме тощо
виконувати завдання за зразком і аналогією
Українська мова
Мовленнєва змістова лінія
Мовна змістова лінія
Соціокультурна змістова лінія
Діяльнісна змістова лінія
Спрямована на формування в молодших школярів уміння
вчитися, яке дає їм змогу організовувати і контролювати свою
навчальну діяльність і забезпечується послідовною мотивацією
навчання, здатністю докладати власних зусиль для досягнення
результату, виконувати мисленнєві операції і практичні дії,
володіти уміннями й навичками самоконролю та самооцінки
Навчання грамоти
Зменшення годин тижневого навантаження – 7,
у букварний період пропонується розподіл матеріалу за тижнями:
1 тижд. - 4 години письма та 3 години читання
2 тижд. - 3 години читання та 4 години письма;
Добукварний – по 14 годин читання і письма
Букварний – по 76 годин читання і письма
Післябукварний – по 29 годин читання і письма
ВИМОГИ на кінець року
Читає вголос у темпі 20-30 сл/хв, (було більше 30 сл/хв).
Списує текст 20-30 слів, (було 15-20 слів).
Пише під диктовку зв’язний текст обсягом 20-30 слів,
(було 15-20) сл.
Пам’ятає 35 словникових слів.
Соціокультурна змістова лінія
Знає:
Тематичну групу слів, що називають державу, столицю, державну символіку,
реалії життя народу
Фольклорні твори великої і малої форм;
Особливості національного мовленнєвого етикету;
Соціальні ролі
Діяльнісна змістова лінія
Організація робочого місця;
Організація навчальної діяльності;
Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу;
Робота з підручником;
Користування додатковими навчальними посібниками;
Спілкування у процесі навчання;
Виконання мисленнєвих операцій;
Творче використання знань, умінь в нових умовах (обставинах);
Перевірка, самоперевірка, оцінювання результатів навчання.
Математика
Основним завданням навчання математики є опанування
учнями предметних математичних компетенцій –
обчислювальних
інформаційно-графічних
логічних
геометричних
алгебраїчних
Змістові лінії
Числа, дії з числами;
Величини;
Математичні вирази, рівності, нерівності;
Сюжетні задачі;
Просторові відношення, геометричні фігури;
Робота з даними.
Просторові відношення, геометричні фігури
Просторові фігури: куб, куля, циліндр.
Позначення точок і відрізків буквами.
Числа. Дії з числами
Нумерація чисел у концентрі “Сотня”
Усна і письмова нумерація чисел 11-20, 21-100
Читання й запис чисел від 1 до 100
Додавання і віднімання 1 (45+1, 45-1), на основі десяткового
складу числа (40+5, 45-5, 45-40, 40-20,40+20), додавання
і віднімання без переходу через розряд у межах 100
Величини
Визначення часу за годинником із точністю до годин
Природознавство
Мета – формування природознавчої компетентності
учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань
про природу і людину, основ екологічних знань,
опанування способів навчально-пізнавальної і
природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних
орієнтацій у ставленні до природи.
Змістовні лінії
* Об’єкти природи
* Взаємозв’язки в природі
* Земля – планета Сонячної системи
* Україна на планеті Земля
* Рідний край
* Охорона і збереження природи
* Методи пізнання природи
Зміст навчального матеріалу
Світ, в якому ти живеш ( 14 годин )
Світ неживої природи ( 7 годин )
Світ живої природи ( 17 годин )
Рідний край ( 10 годин )
Моя країна – Україна ( 8 годин )
Запитання до природи ( 5 годин упродовж року,
тематика за вибором вчителя )
Використовуються у роботі міні-проекти, дослідницькі
практикуми, практичні роботи, екскурсії, демонстрація
властивостей речовин (повітря, води, корисних
копалин).
Російська мова
Обучение русскому языку
осуществляется в соответствии с тремя
линиями:
Речевая
Языковая
Социокультурная
Разделы программы:
Речевая линия
Языковая линия
Социокультурная линия
Графические навыки, техника письма, культура
оформления письменных работ
1 класс
Развитие умений устной речи.
Устный практический курс.
Сферы и темы речевой деятельности:
Персональная
Образовательная
Социальная
Сфера «Природа»
Профессиональная сфера
Мистецтво
Впроваджується нова освітня галузь.
Мета – у процесі сприймання та інтерпретації творів мистецтва,
практичної художньо-творчої діяльності формувати в учнів комплекс
ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких
компетентностей, який забезпечить здатність до художньо-творчої
самореалізації особистості.
Завдання: * навчальні, * виховні, * розвивальні.
Принципи: системність, наступність, лінійність, інтегративність;
компетентнісний підхід, зв’язок універсального, національного та
регіонального компонентів мистецької освіти, єдність та цілісність
мистецьких знань.
Тематична структура 1 класу:
Краса навколо нас (16 годин)
Мистецтво – чарівне вікно у світ (16 годин)
Загадки художніх мов (22 години)
Як митці створюють красу (16 годин)
ЗНЗ може обирати або окремі курси “Музичне мистецтво” та “Образотворче мистецтво”,
використовуючи години варіативної складової або інтегрований курс “Мистецтво”.
Трудове навчання
Освітня галузь “Технології” реалізується через зміст навчальних
предметів “Трудове навчання” та “Інформаційно-комунікативна
грамотність”, які є початковою ланкою загальної системи
трудового навчання та виховання учнів.
Мета – формування і розвиток у межах вікових можливостей
предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає
можливість їм самостійно вирішувати предметно-практичні та
побутові завдання.
Зміст визначається такими змістовими лініями:
ручні техніки обробки матеріалів;
технічна творчість;
декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування.
Основи здоров’я
Мета – формування компетентності зі збереження здоров’я учнів
на основі засвоєння ними знань про здоров’я та безпеку, практичних навичок здорового способу життя і безпечної поведінки,
сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку і, завдяки цьому, - утвердження ціннісного ставлення самих школярів до життя і здоров’я.
Зміст програми для кожного класу структурується за такими
розділами:
Здоров’я людини;
Фізична складова здоров’я;
Соціальна складова здоров’я;
Психічна та духовна складові здоров’я.
Фізична культура
Мета – набуття учнями досвіду діяльності: навчально-пізнавальної,
практичної, соціальної; фомування в учнів стійкої мотивації і пот-реби у
збереженні й зміцненні свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної
підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та
моральних якостей; використання засобів фізичного виховання в
організації здорового способу життя.
Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з
фізичної культури здійснюється вербально.
Розподіл навчального матеріалу здійснено за “школами”
Школа культури рухів;
Школа пересувань;
Школа м’яча;
Школа активного відпочинку (рекреації);
Школа сприяння розвитку фізичних здібностей.
Контрольні нормативи кожної “школи” мають поняття “НОРМА”, що
відповідає показникам тестової частини “Крок до здоров’я” фізкультурнооздоровчого патріотичного комплексу школярів України “Козацький гарт.”
Основними результатами
початкової освіти є:
повноцінні читацькі, мовленнєві, обчислювальні вміння і навички;
узагальненні знання про реальний світ у
його зв’язках і залежностях;
розвинені сенсорні вміння, мислення, уява,
пам’ять, особистісно ціннісне ставлення до
праці, мистецтва, здоров’я;
здатність до творчого самовираження;
уміння виконувати творчі завдання.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
147
Размер файла
84 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа