close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
VIII годишна национална конференция
“Стратегическа инфраструктура България 2013”, 9 април 2013
“Булгартрансгаз” ЕАД: Планове за развитие на
инфраструктурата в регионален контекст
Съдържание
Фирмен профил
Инфраструктура за пренос на природен газ на територията на България
Инфраструктура за съхранение на природен газ на територията на
България
Проекти за развитие на инфраструктурата в синергия 2013 - 2017:
Проекти за междусистемни газови връзки
Междусистемни връзки с планирани проекти за трансгранични
газопроводи
Увеличение на капацитета за съхранение на газ в контекста на
развитието на регионалната инфраструктура
Модернизация и рехабилитация на съществуващата преносна система
Обобщение: Развитие в синергия
2
Фирмен профил
“Булгартрансгаз” ЕАД е комбинираният национално отговорен газов оператор,
регистриран под това име на 15.01.2007 след преструктуриране на
“Булгаргаз” ЕАД, който е наследник на държавната компания “Нефт и газ”,
основана през 1973 г.
Компанията е собственик и оператор на:
Национална мрежа за пренос на природен газ до газоразпределителни
компании и индустриални потребители на природен газ в България
Мрежа за транзитен пренос на газ през територията на България между
страните Румъния, Турция, Гърция и Македония
Подземно газохранилище в Чирен (ПГХ “Чирен”)
3
Инфраструктура за пренос на газ
на територията на България
-Национална газопреносна мрежа:
–
Обща дължина на тръбопроводите: 1 700 км
–
3 компресорни станции с обща
мощност 49 MW
–
8 газоизмервателни станции
–
68 газорегулиращи станции
–
Проектен капацитет на мрежата:
8 млрд. м³/г.
- Транзитна газопреносна мрежа:
–
Дължина на тръбопроводите: 945 км
–
6 компресорни станции с обща мощност
240 МW
–
Технически капацитет на мрежата: 18,7 млрд. м³/г.
4
Инфраструктура за съхранение на газ
на територията на България
Подземно газохранилище Чирен /ПГХ/
–
22 експлоатационни сондажа
–
Наземно технологично
оборудване, включително една
компресорна станция с мощност
10 МW
–
Максимален дневен капацитет
на добив и нагнетяване:
4,2
млн. м³/д.
5
6
Проекти за развитие на инфраструктурата
в синергия 2013 - 2017
Приоритетните планове на Булгартрансгаз ЕАД са в синергия с развитието на
регионалната газова инфраструктура като част от общата европейска газова мрежа.
Средносрочните планове са:
Развитие на нови междусистемни
връзки със съседните страни
Междусистемни връзки между
преносната мрежа на Булгартрансгаз и
разработваните от други компании
газопроводни проекти
Увеличение на капацитета за
съхранение на газ
Модернизация и рехабилитация на
съществуващата газопреносна система
7
Проекти за междусистемни връзки
-
Междусистемна връзка България-Румъния (IBR)
-
Междусистемна връзка България-Сърбия (IBS)
-
Междусистемна връзка Турция-България (ITB)
-
Междусистемна връзка Гърция-България (IGB)
8
Междусистемна връзка България-Румъния (IBR)
– Трасе: Русе - Гюргево
– Диаметър: Dn 500
– Дължина: ~25 км (15 км
български участък)
– Капацитет: 0,5 - 1,5 млрд. м³/г.
– Инвестиции: 24 млн. евро
(13 млн. евро за българския
участък)
– Финансиране от ЕС (ЕЕПВ):
9 млн. евро, от които 4,3 млн.
евро за българския участък
– План за въвеждане в
експлоатация: средата на 2013
– Статус: в етап на строителство
9
Междусистемна връзка България-Сърбия (IBS)
– Трасе: София – Димитровград - Ниш
– Диаметър: Dn 700
– Дължина: 150 км (55 км. на
територията на България)
– Капацитет: 1,8 млрд. м³/г. до
3,1 млрд. м³/г.
– Инвестиции: 48 млн. евро за
българския участък (Оперативна
програма “Конкурентоспособност”)
– План за въвеждане в експлоатация:
2015
– Статус: Предпроектно и
прединвестиционно проучване (ОВОС,
определяне на трасе, ПУП)
Реализира се от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма,
а “ Булгартрансгаз ”
ЕАД оказва
експертна и техническа помощ.
10
Междусистемна връзка Турция-България (ITB)
– Трасе на територията на България:
Лозенец-Малкочлар
– Диаметър: Dn 700 - 1000
– Дължина:
~ 75 км български участък
~ 130 км турски участък
– Инвестиции: 100 млн. евро за
българския участък
– Капацитет: 3-5 млрд. м³/г.
– План за въвеждане в експлоатация:
първи етап – края на 2014
– Статус: Предпроектно и
прединвестиционно проучване
11
Междусистемна връзка Гърция-България (IGB)
–
Трасе: Комотини – Хасково – Ст. Загора
–
Дължина: 180 км ( 150 км на
територията на България)
–
Капацитет: 3 до 5 млрд. м³/г.
(поетапно)
–
Инвестиции: 200 млн. евро за целия
проект (Оперативна програма
“Конкурентоспособност”)
–
Реализира се от смесена инвестиционна
компания “Ай Си Джи Би”, в която
участва БЕХ ЕАД и Ай Джи Ай Посейдон
–
План за въвеждане в експлоатация:
2014
–
Статус: Проектиране, ОВОС, ПУП
–
Проектът е с точка на свързване с
националната газопреносна мрежа на
“Булгартрансгаз” ЕАД в района на
Стара Загора
12
Междусистемни връзки
с планирани проекти за трансгранични газопроводи
СВЪРЗВАНЕ НА МРЕЖАТА НА БУЛГАРТРАНСГАЗ С ГАЗОПРОВОДА ЮЖЕН ПОТОК
–
Нов входен капацитет: над 21 млрд. м³/г.
–
План за въвеждане в експлоатация: 2016
–
Местоположение: в близост до гр. Провадия, България
СВЪРЗВАНЕ НА МРЕЖАТА НА БУЛГАРТРАНСГАЗ С ГАЗОПРОВОДА НАБУКО
–
Нов входен капацитет: до 4 млрд. м³/г.
–
План за въвеждане в експлоатация: 2017
–
Местоположение: в близост до с. Лозенец, обл. Ямбол
13
Повишаване на капацитета за съхранение на природен газ в
контекста на развитие на регионалната инфраструктура
Повишаване на дебитния капацитет добив/нагнетяване и на обема работен
газ в ПГХ “Чирен”:
Макс. капацитет за добив и
Deliverability
нагнетяване
Капацитет
Working gas volume
за съхранение на газ
настоящ
current
4,2
4,2 mcm/
млн. куб.
d м./ден
550
550 mcm
млн. куб. м
след
разширение
projected
10
10 mcm/
млн. куб.
d м./ден
1 bcm
млрд. куб. м
Очакван размер на инвестицията: 200 млн. евро
Изпълнение: 2014 – 2017 (поетапно)
Статут: Предпроектно проучване
за
К
на
Предимства:
–
–
–
Предоставя на българския и регионалния газов пазар допълнителен капацитет
за съхранение на обеми природен газ и увеличен капацитет за добив и
нагнетяване
Преки доставки на газ за българския, гръцкия, румънския, македонския и
сръбския газови пазари, като се използват съществуващите и новите
междусистемни връзки- IBR, IGB, IBS и ITB
Стимулира развитието на бъдещите европейски трансгранични проекти – Набуко
и Южен поток във връзка с необходимостта от поддържане на активни обеми
съхранен газ във всяка страна по трасетата на газопровода
14
Модернизация и рехабилитация на
съществуващата газопреносна система
Булгартрансгаз ЕАД изпълнява редица проекти за рехабилитация и модернизация на
съществуващата газопреносна инфраструктура с цел:
- подобряване ефикасността и надеждността на газопреносната система;
- осигуряване на техническа възможност за гарантиране на достатъчен
капацитет и подходящи технически условия за пренос на достатъчни обеми
алтернативен природен газ през територията на страната, като се използват
планираните нови междусистемни връзки;
Рехабилитацията и модернизацията на съществуващата национална газопреносна
инфраструктура включва:
- Модернизация на компресорни станции (КС Вълчи дол и КС Полски Сеновец)
- Инспекции
- Основни ремонти
- Подмяна на участъци от газопреносната система
15
Обобщение: Развитие в синергия
Междусистемните връзки на българската газопреносна система със съседните
страни Гърция, Турция, Сърбия и Румъния, както и газопроводните проекти Набуко и
Южен поток, преминаващи през територията на България, ще:
– осигурят доставки на природен газ за България и региона посредством
диверсификация на източниците, маршрутите и доставчиците;
– повишат конкуренцията на националния и регионалния пазар на газ;
– Осигурят възможност за допълнителни доставки на газ чрез използване на
съществуващия капацитет на мрежата;
Увеличеният капацитет за съхранение на газ ще осигури гъвкавост и ще обезпечи
доставките на газ за българския и регионалния балкански газов пазар. Съхранението на
газ е ключов елемент за:
– справяне с несигурността и сезонните неравномерности на търсенето;
– достигане до необходимото ниво на сигурност на доставките;
– увеличаване използването на съществуващия капацитет на газопреносните системи;
Необходими допълнителни действия (вече предприети): Модернизация,
рехабилитация и подобряване на ефикасността и надеждността на съществуващата
газопреносна инфраструктура в контекста на развитието на регионалния газов пазар.
16
Практически ползи
-
Намаляване на разходите за транспортиране на газ
в региона
-
Намаляване на пазарната цена на газа в региона
17
Благодаря за вниманието!
www.bulgartransgaz.bg
hq@bulgartransgaz.bg
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
7
Размер файла
10 088 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа