close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

код для вставкиСкачать
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Характеристика надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
на території України
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
ВОЛОШИН С.М.
9 квітня 2003 року, м. Київ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ -
порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій
території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому
числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може
призвести) до неможливості проживання населення на території чи
об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або
значних матеріальних втрат
Закон України
“Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру”
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій
ДК 019 - 2001
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій є складовою
частиною Державної системи класифікації i кодування техніко-економічної
та соціальної інформації в Україні.
Класифікатор розроблено на виконання постанови Кабінету
Міністрів України "Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій" № 1099
від 15 липня 1998 р.
Державний класифікатор включає коди та назви всіх НС,
визначених у відповідних законодавчих актах Верховною Радою України, які
згруповані за ознаками належності до відповідних типів НС.
Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити
виникнення НС на території України, розрізняються:
надзвичайні ситуації техногенного характеру
надзвичайні ситуації природного характеру
надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру
надзвичайні ситуації воєнного характеру
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
Геологічні надзвичайні ситуації
Землетруси, виверження грязьових вулканів
Зсуви, обвали, осипи
Карстові провалля, осідання земної поверхні
Сейсмологічна небезпека регіонів України
Співвідношення природного та техногенного
підтоплення по регіонах України
Ч е р н ігів
Л уц ь к
Р івн е
С ум и
Київ
Ж и то м и р
Л ь вів
Ха р к ів
Хм е л ь н и ц ь к и й
П о л та ва
Те р н о п іл ь
У ж го р о д
В ін н и ц я
Іва н о -
Ч е р к а си
Ф р а н к івс ь к
К ір о во гр а д
Д н іп р о п е тр о вс ь к
Л уга н с ь к
Ч е р н івц і
Донець к
З а п о р іж ж я
С т у п ін ь п ід т о п л е н н я
Ми к о л а їв
д уж е в и со к и й
Оде са
в и со к и й
п р и р о д н є п ід то п л е н н я
Хе р с о н
те х н о ге н н е п ід то п л е н н я
се р е д н ій
низький
С ім фе р о п о л ь
С е ва с то п о л ь
Р и с. 5 .1 С п ів в ід н о ш ен н я п р и р о д н о г о т а т ех н о г ен н о г о п ід т о п л ен н я
п о р ег іо н а х У к р а їн и
Протягом 6 років на території України виникло 100 НС
геологічного характеру. Найбільша
кількість припадає на 1998 рік,
коли було зафіксовано 42 НС геологічного характеру, в 1997 році
виникло 20 НС, в 1999 - 18 НС, в 2000 - 6 НС, в 2001 - 7 НС, в 2002 - 6 НС.
Розподіл кількості НС
геологічного характеру по роках
Розподіл надзвичайних ситуацій
геологічного характеру,
що виникли протягом 1997-2002р.
за видами
Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
геологічного характеру
Зсув у житловому масиві «Тополя»
м. Дніпропетровська в 1997 році призвів до
загибелі 1 особи, зруйнування 72 квартирного
дев’ятиповерхового будинку, школи та двох
дитячих садків. Було відселено 3653 особи.
Загальні
збитки
зсуву
у
Дніпропетровську
становлять понад 153 млн. грн.
21 листопада 2000 року на
території Яворівського ДГХП “Сірка“
проводились аварійно-відновлювальні
роботи
по
ліквідації
наслідків
карстового провалу.
25 січня 2001 року на території
санаторію “Шкло” Яворівського району
Львівської області було виявлено
карстовий провал діаметром 12 м,
глибиною 20- 25 м.
Локальний землетрус потужністю до 6 балів за шкалою MSK-64 та
епіцентром біля с. Струсів Теребовлянського району Тернопільської області,
внаслідок якого зазнали значних пошкоджень близько 150 будівель
у смт. Микулинці;
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
Гідрометеорологічні надзвичайні ситуації
Метеорологічні
Пов'язані, з атмосферними опадами
Температурні
ІНШІ
Гідрологічні морські
Гідрологічні прісноводні
Стихійні метеорологічні явища
Пр
ип
'ят
ь
Чернiгiв
Де
сн
а
Рiв не
Гор
Су ми
Лу цьк
КИЇВ
Житомир
и нь
Харкiв
Льв iв
Крем енчузьке
вдсх.
Тернопiль
Хмельницький
Полтав а
Черкаси
Вiнниця
Сівер с
ь
Iв ано-Франкiв ськ
ки
й
Донець
Ужгород
Чернiв цi
Дніс
Кiров оград
Днiпропетров ськ
Запорiжжя
Лу ганськ
т ер
Пі
Донецьк
вд
.Б у
г
Вплив комплексу стихійних
метеорологічних явищ
Каховське
вдсх.
Миколаїв
Стихійні метеорологічні явища
Одеса
Повторюваність стихійного
метеорологічного явища
о
і р
Херсонп
Дн
Ду
на
й
ні
го р
с те
по
ві
о.Змії ний
(Украї на)
СIМФЕРОПОЛЬ
Сев астополь
Примітка: більш інтенсивним забарвленням
клітинок подано параметри
повторюваності у %. Приклади:
Співвідношення НС гідрометеорологічного характеру
за видами (1997 - 2001 рр.)
Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
гідрометеорологічного характеру
Листопад 1998 року паводок у Закарпатті.
Від впливу паводку загинуло 18 осіб, близько 1000
чоловік було госпіталізовано внаслідок дії побічних
факторів.
Зруйновано,
або
знаходилось
у
непридатному стані 2695 житлових будинків, 2877 –
потребували капітального ремонту.
26 - 28 листопада 2000 року внаслідок
складних погодних умов (наростання і тривале
утримання на проводах, деревах льодових
утворень діаметром 30 - 56 мм на висоті 2
метрів, а на висоті ліній електропередач - 250
мм) було знеструмлено близько 5 тис.
населених пунктів у 12 областях України.
У
березні
2001
року
виникла
НС
загальнодержавного
рівня
пов’язана
із
катастрофічним паводком у Закарпатській області,
внаслідок якого загинуло 9 осіб, завдано значних
збитків господарству та населенню регіону.
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
Пожежі в природних екосистемах
Пожежі лісові
Пожежі степових та хлібних масивів
Пожежі на торфовищах
Розподіл НС, пов’язаних із пожежами в природних екосистемах за видами
(1997 - 2001 рр.)
Розподіл НС, пов’язаних із пожежами в природних екосистемах за
масштабами (1997 - 2001 рр.)
Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
пов’язані із пожежами в природних екосистемах
Протягом 2000 – 2002 років в
лісах виникло 10708 пожеж. Загальна
площа уражених пожежами лісів склала
6615 га.
Спекотні та посушливі погодні
умови липня-вересня 2001 - 2002 років
сприяли виникненню НС, пов’язаних із
лісовими пожежами. Найбільшу кількість
таких НС зареєстровано у АР Крим,
Миколаївській та Херсонській областях.
В червні – серпні 2002 року
пожежі на торфовищах у Волинській,
Житомирській, Київській, Львівській,
Рівненській та Чернігівській областях,
загальна площа окремих осередків
пожеж склала близько 250 га, загальна
площа
вилучених
з
сільськогосподарського обороту земель
склала 80 га.
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРУ
Інфекційні захворювання людей
Масові отруєння людей
Інфекційні захворювання С/Г тварин
Інфекційні отруєння С/Г тварин
Масова загибель диких тварин
Ураження С/Г рослин хворобами та шкідниками
Розподіл надзвичайних ситуацій медико-біологічного
характеру за роками
Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
медико-біологічного характеру
28 травня 1999 року у санаторії "Медобори" Теребовлянського
району Тернопільської області внаслідок споживання кисло-молочних
продуктів було зареєстровано групове захворювання гострою кишковою
інфекцією. Внаслідок цієї НС захворіло 179 осіб, з них 159 дітей.
19 липня 2000 року у с. Болеславчик
Миколаївської області було виявлено захворювання
населення на токсичний дерматит нез'ясованої
етіології. Всього захворіло 378 осіб, з них 232 особи
було госпіталізовано.
Вересень 2001 року, на відміну від попередніх, виявився особливо
несприятливим з інфекційної захворюваності населення, а саме на
гепатит – А. Захворюваність збільшилась майже на 80,5%, постраждали жителі
багатьох регіонів України, але масштабів надзвичайної ситуації хвороба
набула саме у Донецькій області (у м. Торез внаслідок аварії на очисних
спорудах міського водоканалу до води потрапив збудник "жовтухи").
Протягом 1997 – 2003 років епідемія захворювання населення на грип
та гострі респіраторні захворювання 4 рази досягала масштабів надзвичайних
ситуацій, внаслідок яких загинуло 30 осіб, з них 16 – діти.
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Аварії (катастрофи) на транспорті
Аварії на різних видах транспорту
Аварії на транспорті з керівниками держави
Аварії з викиданням небезпечних речовин
Протягом 1997 - 2002 років в Україні зареєстровано 655 НС на транспорті
14
Л уц ьк
9
11
Р ів н е
33
Ч ерн ігів
Ж и том и р
19
21
22
С ум и
К и їв
16
26
Л ьв ів
21
Терн оп іл ь
Х м ел ьн и ц ьки й
22
12
Ів ан о- Ф ран ків ськ 2 2
23
14
Він н и ц я
У ж город
Ч ерн ів ц і
10
Х арків
25
П ол тав а
Ч еркаси
38
Д н іп роп етров ськ
К іров оград
28
Л уган ськ
33
Д он ец ьк
27
М и кол аїв
69
20
Зап оріж ж я
О деса
Р озп од іл Н С тех ногенного х арак теру за в ид ам и:
20
31
< 10
Х ерсон
10 - 20
ав арії на ав том обіль ном у транс п орті
ав арії на залізнич ном у транс п орті
ав арії на в од ном у транс п орті
ав іаційні к атас трофи
ав арії на транс п орті з в ик ид ом (загрозою в ик ид у ) С Д О Р
ав арії транс п орту на м ос тах , у ту неля х , залізнич них п ереїзд ах
20 - 30
44
С ім фероп ол ь
30 - 40
> 40
9
К оль оров а нас ич еніс ть к арти
С ев астоп ол ь
в ід п ов ід ає к іль к ос ті в ип ад к ів
Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
пов’язані транспортними аваріями
27.07.2002 під час демонстраційного
польоту на військовому аеродромі "Скнилів“ у
м. Львів, при виконанні демонстраційного польоту
зазнав катастрофи літак ВПС України Су-27УБ.
Внаслідок аварії постраждала 241 особа,
з них - 77 загинуло.
26 січня 2001 року у відкритому морі загинув теплохід "Пам'ять Меркурія".
Внаслідок цієї НС постраждало 46 осіб, з них 20 – загинуло.
24 липня 2001 року у Борзнянському
районі Чернігівської області на ст. Плиски
Конотопського відділення Південно-Західної
залізниці сталося зіткнення пасажирського
поїзду № 198 Київ - Акмола з рухомою
платформою ВПРС-500, яка рухалась на
червоне світло семафору.
Внаслідок аварії постраждало 28 осіб,
з них 3- загинуло.
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Пожежі, вибухи
Пожежі, вибухи на будівлях та спорудах
Пожежі, вибухи на транспорті
Пожежі, вибухи у підземних виробітках
Протягом 1997 - 2002 років в Україні зареєстровано 873 НС,
пов’язаних із пожежами та вибухами
11
Л уц ьк
20
23
Р ів н е
Черн ігів
Ж и том и р
10
34
С ум и
К и їв
48
29
Л ьв ів
20
Терн оп іль
Х м ельн и ц ьки й
3
11
Ів ан о- Ф ран ків ськ 1 6
11
8
У ж город
Черн ів ц і
7
30
24
Черкаси
Він н и ц я
Х арків
38
П олтав а
60
Д н іп роп етров ськ
К іров оград
34
Л уган ськ
150
Д он ец ьк
112
М и колаїв
42
19
Зап оріж ж я
О деса
40
17
< 15
Х ерсон
15 - 30
30 - 45
32
С ім фероп оль
> 60
2
К оль оров а нас ич еніс ть к арти
С ев астоп оль
в ід п ов ід ає к іль к ос ті в ип ад к ів
Р озп од іл Н С тех ногенного х арак теру за в ид ам и:
п ож еж і у бу д ів ля х та с п ору д ах гром ад с ь к ого п ризнач ення
45 - 60
п ож еж і у с п ору д ах , к ом у нік ація х та тех нологіч ном у облад нанні п ром ис лов их об'є к тів
п ож еж і на об'є к тах розв ід к и, в ид обу в ання , п ереробк и, транс п орту в ання та зберігання легк озайм ис тих , горю ч их і в ибу х ов их реч ов ин
п ож еж і на транс п орті
п ож еж і (в ибу х и) у гірнич их в иробк ах , ш ах тах
п ож еж і на рад іаційно-, х ім іч но- та біологіч но небезп еч них об'є к тах
Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
пов’язані із пожежами та вибухами
11 березня 2000 року у м. Суходільськ
Краснодонського району на шахті ім. Баракова ДХК
"Краснодонвугілля" на горизонті 664 м стався
вибух вугільного пилу та виникла пожежа,
внаслідок чого постраждало 87 гірників, з них 80 –
загинуло.
Протягом останніх чотирьох років на шахті "Орендне
підприємство шахта ім. Засядька" виникло 3 надзвичайні ситуації
загальнодержавного рівня, внаслідок яких постраждало 198 гірників, з них
загинуло – 125.
Вибух
природного
газу
у
дев'ятиповерховому панельному житловому
будинку 25 жовтня 2002 року у м. Біла
Церква. Внаслідок
вибуху
постраждало
4 особи, з яких 3 - загинуло, зруйновано
технічний поверх, перекриття між дев'ятим
та восьмим поверхом, 8 квартир, сходові
марші під'їзду, частково пошкоджено сьомий
поверх і 28 квартир.
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Аварії з небезпечними речовинами
Аварії з небезпечними хімічними
речовинами
Наявність у навколишньому середовищі
шкідливих речовин понад ГДК
Аварії з радіоактивними речовинами
Розподіл кількості небезпечних хімічних речовин по регіонах України
Л уц ьк
Р ів н е
Ч ерн ігів
Ж и том и р
С ум и
К и їв
Л ьв ів
Терн оп іл ь
Ч еркаси
Ів ан о- Ф ран ків ськ
У ж город
Х арків
Х м ел ьн и ц ьки й
Ч ерн ів ц і
Він н и ц я
П ол тав а
К іров оград
Д н іп роп етров ськ
Л уган ськ
Д он ец ьк
М и кол аїв
Зап оріж ж я
О деса
Х ерсон
К о л ь о р о ва н а си че н ість к а р ти від п о від а є
Р о з п о д іл н е б е з п е чн и х
к іл ь к о сті н е б е з п е чн и х хім ічн и х р е чо ви н
хім ічн и х р е чо ви н з а ви д а м и :
хл о р
С ім фероп ол ь
С ев астоп ол ь
а м іа к
ін ші
Протягом 1997 – 2002 років на території України виникло
135 випадків аварій з небезпечними речовинами, які віднесено до
надзвичайних ситуацій, з них 68 НС були пов’язані із викидом (загрозою
викиду) сильнодіючих отруйних речовин, 65 НС – з наявністю у
навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гранично
допустимі концентрації та 2 НС - аваріями з радіоактивним речовинами
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Раптове руйнування будівель та споруд
Руйнування транспортних споруд
Руйнування виробничих будівель
та споруд
Руйнування невиробничих будівель
та споруд
Протягом 1997 - 2002 років в Україні зареєстровано 391 НС,
пов’язаних із руйнуванням будівель та споруд
2
Л уц ьк
1
Р ів н е
13
Черн ігів
Ж и том и р
2
С ум и
К и їв
6
2
Л ьв ів
2
Терн оп іль
Х м ельн и ц ьки й
2
2
Ів ан о- Ф ран ків ськ 2
4
2
У ж город
Черн ів ц і
2
2
2
Черкаси
Він н и ц я
Х арків
4
П олтав а
25
Д н іп роп етров ськ
К іров оград
5
Л уган ськ
191
Д он ец ьк
98
М и колаїв
10
1
Зап оріж ж я
О деса
5
2
< 2
Х ерсон
2 - 10
10 - 20
4
С ім фероп оль
Р озп од іл Н С тех ногенного х арак теру за в ид ам и:
ру йну в ання бу д ів ель та с п ору д в иробнич ого п ризнач ення
ру йну в ання бу д ів ель та с п ору д гром ад с ь к ого п ризнач ення
> 30
К оль оров а нас ич еніс ть к арти
С ев астоп оль
ру йну в ання елем ентів трас п ортних к ом у нік ацій
20 - 30
в ід п ов ід ає к іль к ос ті в ип ад к ів
Найбільш резонансні надзвичайні ситуації
пов’язані із раптовим руйнуванням споруд
22
червня
2002
року
у
м. Чернівці по вул. О. Кобилянської, 19
сталося руйнування фасадної частини
триповерхового
восьмиквартирного
житлового будинку.
Внаслідок
руйнування
будинку
постраждало 5 осіб, з них 2 - загинуло.
14 листопада 2002 року біля
м. Бровари на Броварському шосе під час
транспортування автомобілем КрАЗ-6510
трейлера з краном на гусеничному ходу
було зруйновано один проліт пішохідного
мосту.
Внаслідок цієї НС одну особу було
госпіталізовано.
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Аварії в електроенергетичних системах
Аварії на різних видах електростанцій
Аварії на електромережах
Протягом 1997 - 2002 років в Україні зареєстрована
Р о з п о д іл к іл ь к о с ті Н С н а е л е к тро е н е рг е ти ч н и х с и с те м а х,
261 надзвичайна ситуація на електроенергетичних системах
щ о ви н и к л и п ро тяг о м 1 9 9 7 - 2 0 0 2 ро к ів п о ре г іо н а х У к ра їн и
7
Л уц ьк
5
51
Р ів н е
Черн ігів
Ж и том и р
4
21
С ум и
К и їв
6
Л ьв ів
Терн оп іль
Х м ельн и ц ьки й
16
6
Ів ан о- Ф ран ків ськ 2 5
11
8
У ж город
9
15
Черн ів ц і
13
4
Черкаси
Він н и ц я
Х арків
4
П олтав а
К іров оград
6
9
Д н іп роп етров ськ
Л уган ськ
4
Д он ец ьк
4
М и колаїв
14
37
Зап оріж ж я
О деса
Р о зп о д іл НС т е хн о ге н н о го ха р а кт е р у за ви д а м и :
72
2
< 6
Х ерсон
6 - 12
12 - 18
п о д ії н а а т о м н и х е л е кт р о с т а н ц ія х
а в а р ії н а т е п л о е л е кт р о с т а н ц ія х
а в а р ії н а а в т о н о м н и х е л е кт р о е н е р ге т и ч н и х с т а н ц ія х
С ім фероп оль
в и хід з л а д у т р а н с п о р т н и х е л е кт р и ч н и х ко н т а кт н и х м е р е ж
> 24
Ко л ь о р о в а н а с и ч е н іс ть ка р ти
а в а р ії н а ін ш и х е л е кт р о е н е р ге т и ч н и х с т а н ц ія х
а в а р ії у е л е кт р и ч н и х м е р е ж
18 - 24
С ев астоп оль
в ід п о в ід а є кіл ь ко с ті в и п а д ків
Розподіл надзвичайних ситуацій
на електроенергетичних системах за видами
Надзвичайні
ситуації
на
електричних мережах виникають в
основному із-за стихійних явищ
(сильний дощ, гроза, ураган та
шквальний
вітер),
при
яких
відбуваються масові пошкодження
електричних мереж.
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Аварії у системах життєзабезпечення
Аварії у теплових мережах
Аварії в системах водопостачання
Аварії в системах газопостачання
Аварії в системах зв'язку та комунікацій
Аварії в каналізаційних системах
Протягом 1997 - 2002 років в Україні зареєстровано 457 випадків аварій
на системах життєзабезпечення, які віднесено до надзвичайних ситуацій
2
Л уц ьк
1
2
Р ів н е
45
Черн ігів
Ж и том и р
9
С ум и
К и їв
25
9
Л ьв ів
3
Терн оп іль
Х м ельн и ц ьки й
1
9
5
Ів ан о- Ф ран ків ськ 8
5
У ж город
Черн ів ц і
1
13
5
П олтав а
Черкаси
Він н и ц я
Х арків
12
23
Д н іп роп етров ськ
К іров оград
13
Л уган ськ
8
Д он ец ьк
17
М и колаїв
14
2
Зап оріж ж я
О деса
Р озп од іл Н С тех ногенного х арак теру за в ид ам и:
11
7
< 5
Х ерсон
5 - 10
ав арії на к аналізаційних с итем ах
ав арії на нафто та п род у к топ ров од ах
ав арії на с ис тем ах теп лоп ос тач ання
ав арії на с ис тем ах забезп еч ення нас елення п итною в од ою
ав арії на с ис тем ах газоп ос тач ання
10 - 15
5
С ім фероп оль
53
С ев астоп оль
15 - 20
> 20
К оль оров а нас ич еніс ть к арти
в ід п ов ід ає к іль к ос ті в ип ад к ів
Найбільш резонансні надзвичайні ситуації пов’язані
із аваріями на системах життєзабезпечення
Через низькі температури повітря, зниження тиску газу в
міських котельнях та частковий вихід з ладу мереж центрального
опалення 14 грудня 2001 року було припинено теплопостачання
431 будинку в містах Первомайськ, Стаханов та Красний Луч
Луганської області, в яких мешкає понад 40 тис. людей.
Протягом 1997 – 2002 року
на головному каналізаційному
колекторі у Ленінському районі
м. Севастополя зареєстровано
54 НС. Причинами виникнення
яких
був
незадовільний
технічний стан колектора, а саме
його фізичне зношення.
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРУ
Гідродинамічні аварії
Прорив гребель з катастрофічним
затопленням
Прорив гребель з утворенням
проривної повені
Протягом останніх 6 років надзвичайних ситуацій пов’язаних
із гідродинамічними аваріями не зареєстровано
Фактори, які підвищують ризики виникнення надзвичайних ситуацій
зношеність шлюзів, окремі з яких експлуатуються більше 60 років;
тривала експлуатація насосних та компресорних станцій, які
забезпечують підтримання екологічно безпечного режиму рівнів води
в гирлах річок, що впадають у водосховища;
загрозливий технічний стан окремих берегозахисних споруд;
ерозійні процеси та берегоруйнування;
підтоплення земель, що веде до трансформації земель, деградації
рослинного і тваринного світу, замулення та заболочення,
евтрофікація водойм.
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл за масштабами
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл НС природного характеру за видами
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл НС техногенного характеру за видами
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Р о з п о д іл к іл ь к о с ті Н С те хн о г е н н о г о ха ра к те ру,
щ о ви н и к л и п ро тяг о м 1 9 9 7 - 2 0 0 2 ро к ів п о ре г іо н а х У к ра їн и
42
44
Л уц ьк
95
Р ів н е
219
Ч ер н ігів
Ж и то м и р
45
С ум и
К и їв
109
85
Л ьв ів
Тер н о п іл ь
Х м ел ьн и ц ьки й
46
57
Ів ан о - Ф р ан ків ськ 7 8
63
42
Він н и ц я
У ж го р о д
Ч ер н ів ц і
35
86
75
62
П о л тав а
Ч ер каси
171
Д н іп р о п етр о в ськ
К ір о в о гр ад
96
85
Д о н ец ьк
274
160
71
< 60
Х ер со н
60 - 120
т р а н с п о р т н і а в а р ії
120 - 180
п о же жі т а в и б ухи
94
С ім фер о п о л ь
а в а р ії н а с и с т е м а х жи т т є з а б е з п е ч е н н я
64
а в а р ії н а е л е кт р о е н е р ге т и ч н и х с и с т е м а х
а в а р ії з в и ки д о м (з а гр о з о ю в и ки д у) С Д О Р
402
Зап о р іж ж я
О деса
р а п т о в е з р уй н ув а н н я с п о р уд
Л уган ськ
М и ко л аїв
175
Р о зп о д іл НС т е хн о ге н н о го ха р а кт е р у за ви д а м и :
Х ар ків
89
С ев асто п о л ь
н а я в н іс т ь у н а в ко л и ш н ь о м у с е р е д о в и щ і ш кід л и в и х р е ч о в и н п о н а д ГД К
180 - 240
> 240
Ко л ь о р о в а н а с и ч е н іс ть в ід п о в ід а є
кіл ь ко с ті в и п а д ків
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл НС техногенного характеру
за причинами виникнення
Технічні причини - незадовільне виконання та порушення вимог технології виробництва при значній
фізичній зношеності більшості основних виробничих фондів підприємств України.
Організаційні причини - низька технологічна дисципліна на виробництвах, особливо екологічно
небезпечних, ігнорування вимог екологічних, санітарно-гігієнічних норм та стандартів у промисловості,
будівництві, комунальному господарстві, транспорті, торгівлі та інших галузях.
Психофізіологічні причини - недостатнє виконання, або зволікання з виконанням комплексу
попереджувальних заходів, спрямованих на запобігання виникнення НС природного і техногенного
характеру та зменшення їх наслідків з боку керівників підприємств, а також відсутність належної уваги в
цьому плані відповідальних органів державного управління.
Природні причини постійне зростання антропогенного впливу на навколишнє природне
середовище та аномальні прояви атмосферних процесів.
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл надзвичайних ситуацій
за місцем їх виникнення
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл об’єктів пошкоджених
внаслідок надзвичайних ситуацій
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл за часом виникнення
Розподіл кількості надзвичайних ситуацій квітні 1998 - 2002 рр. по днях
25
20
15
10
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Розподіл за часом виникнення
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Складові прогнозу надзвичайних ситуацій
Вибір підходів та моделей прогнозування
Розрахунок числових характеристик та показників, необхідних для
використання в моделях прогнозування
Аналіз динаміки виникнення НС за період, що передує прогнозному,
виявлення закономірностей, особливостей (трендів)
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Складові прогнозу надзвичайних ситуацій
Побудова прогнозу (квартал, рік)
Перевірка прогнозних показників iз фактичними результатами, уточнення
Щ о кв а р т а л ь н и й п р о г н о з в и н и кн е н н я Н С т е х н о г е н н о г о
х а р а кт е р у в У кр а їн і в 2 0 0 3 р о ц і
75
70
70
67
М ак с и м ум
65
63
61
60
56
55
57
51
50
51
55
О чік уван и й
48
45
45
М ін ім ум
40
1
2
О чік уван и й
3
М ін ім аль н и й
4
М ак с и м аль н и й
Адреса веб-сайту МНС України: www.mns.gov.ua
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
111
Размер файла
4 070 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа