close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С

код для вставкиСкачать
ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
імені Г. С. СКОВОРОДИ
Наукова та
науково-технічна
діяльність за 2012 рік
структура університету:
9 інститутів
14 факультетів
54 кафедри
924 науково-педагогічних
працівників, серед яких:
69 докторів наук
425 кандидатів наук
Підготовка науково-педагогічних кадрів
аспірантура – 32 спеціальності
докторантура – 15 спеціальностей
356
359
85
101
322
82
106
Всього
85
Закінчили
79
2010
2011
2012
Прийняті
Кількість захистів докторських та кандидатських дисертацій
у спеціалізованих радах університету у 2012 році
Шифр та назва спеціальності
Докторських
Кандидатських
09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури
2
3
09.00.10 – філософія освіти
1
3
10.01.01 – українська література
-
7
10.01.02 – російська література
-
7
10.02.01 – українська мова
-
13
10.02.02 – російська мова
-
6
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
3
11
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
2
20
13.00.07 – теорія і методика виховання
-
4
3
13.00.09 – теорія навчання
19.00.07 –педагогічна та вікова психологія
-
5
Всього:
8
82
Науковцями університету видано:
2927 публікацій загальним обсягом 4620 друк.арк.
Монографії
26
40
31
Монографії
2010
2011
2012
384,2
435,1
570,2
2010
2011
2012
Друк.арк.
Монографій – 40
Підручників – 20
Навчальних посібників – 249
Статті – 1787
Фахові видання
Краща кафедра з науково-дослідної роботи –
кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи
(завідувач – доктор педагогічних наук, професор Золотухіна Світлана Трохимівна)
У 2012 році під керівництвом викладачів кафедри було захищено
5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та
15 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
Обсяг публікацій взагалі по кафедрі складає 175,7 друкованих аркушів
(148 назв). Серед них: 2 монографії, 7 навчальних посібників, 102 наукові
статті.
Обсяг публікацій на одного викладача складає 7,02 друкованих аркушів.
Кращий науковець університету –
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри російської та світової
літератури
Андрущенко
Олена Анатоліївна
Під її керівництвом захищено докторську та
2 кандидатські дисертації.
Протягом року проф. Андрущенко О.А.
опублікувала 8 наукових робіт загальним
обсягом 29,2 др. арк.
Кращим молодим науковцем за 2012
рік визначено
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри історії педагогіки та
порівняльної педагогіки
Ворожбіт
Вікторію Вікторівну
12 грудня 2012 року Ворожбіт В.В.
захистила
дисертацію
в
спеціалізованій
ученій
раді
університету Д 64.053.04 на здобуття
наукового
ступеня
доктора
педагогічних наук зі спеціальності
13.00.01 (історія педагогіки).
Упродовж року підготувала та
опублікувала 6 праць загальним
обсягом 28,1 друкованих аркушів.
Фінансування науково-технічної діяльності
337
2012
232
105
307.5
2011
215
92.5
244.5
2010
158.9
85.6
загальна сума
прикладні дослідження
фундаментальні дослідження
ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема НДР:
Біологічне обґрунтування та розробка експрес-методів
моніторингу за життєздатністю популяцій комах в
екосистемах
Керівник НДР: Злотін Олександр Зіновійович
Встановлено фактори впливу і механізми підтримки життєздатності
популяцій комах у екосистемах. Розроблено та подано 2 заявки на патенти
України, що дозволяють проводити експрес-оцінку екологічного стану
середовища.
Подано заявки на патенти України: «Спосіб біоіндикації стану техногенного
забруднення середовища» № а 2012 14017, від 10.12.2012.
Запропоновані способи можуть бути використані у сільському
господарстві, охороні природи, що призведе до зменшення збитків у
рослинництві та підвищення ефективності вирощування зернових культур.
ПРИКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема НДР:
Впровадження в старшій профільній школі компетентнісного
навчання з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій
Керівник науково-дослідної роботи:
Прокопенко Іван Федорович
В рамках проекту розроблена
теоретична концепція створення
та розвитку інноваційних
педагогічних технологій
Публікації статей в зарубіжних виданнях,
статті з імпат-фактором
Продажи
1%
6%
Росія
7%
Польща
Білорусь
30%
56%
Німеччина
Статті з імпактфактором
Студентське наукове товариство
Кількість студентів, які беруть участь у виконанні
НДДКР, усього осіб
3981
Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад,
усього осіб
31
Кількість переможців 2 туру олімпіад
8
Кількість учасників підсумкових конференцій
Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
10
Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів
студентських НДР
3
Кількість студентів, які одержують стипендії
Президента України
3
Кількість студентів, які отримують інші стипендії та
премії державного та регіонального рівнів
46
Студентське наукове товариство
Студентські публікацій
Кафедра
Кафедра психології
Кафедра наукових основ управління та психології
Кафедра соціальної педагогіки
Кафедра практичної психології
Кафедра англійської мови
Усього по 54 кафедрам
Публікації
121
84
56
48
42
1024
Участь студентів у конференціях
Кафедра
Кафедра наукових основ управління та психології
Кафедра практичної психології
Кафедра психології
Кафедра хореографії
Кафедра англійської мови
Усього по 54 кафедрам
Кількість
83
64
59
48
45
908
Наукові підрозділи, їх напрями діяльності,
робота з замовниками
Програма "Intel" навчання для майбутнього
Міжнародний інститут GeoGebra
кафедра ЮНЕСКО при Міжнародному центрі інформаційних
технологій та систем НАН України
Міжнародною академією наук та вищої освіти (Лондон,
Великобританія) «World Championship, continental, national
and regional research analytics championships»
Наукове співробітництво із закордонними організаціями
Договір про співробітництво:
Московский государственный університет
имени М.В. Ломоносова
Белгородский государственный университет
Вроцлавський університет інститут історії та
педагогіки
Ханьшанський педагогічний університет
Хебейський педагогічний університет
ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
імені Г. С. СКОВОРОДИ
Наукова та
науково-технічна
діяльність за 2012 рік
Співпраця з науковими установами НАН України
та національних галузевих академій наук
державна програма
«Формування національної екологічної мережі
України на 2000-2015 роки»
Спільно з інститутом вищої освіти Національною академією
педагогічних наук України проведено ХІІІ Міжнародну науковопрактичну конференцію "Освіта і доля нації" сковородинівська
традиція сучасна філософія освіти (28-29 вересня 2012 року).
Спільно з інститутом педагогіки НАПН України була проведена
Міжнародна науково-практична конференція «Науково-педагогічна
спадщина А.Макаренка у світовому вимірі» (квітень 2012 року).
Національний науковий центр «Харьківський фізикотехнічний інститут»
Науково-технологічний комплекс «Інститут
монокристалів»
Інститут зоології
Інститутом української археології та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського
Український науково-дослідний інститут екологічних
проблем
Український науково-дослідний
гідрометеорологічний інститут
Морський гідрофізичний інститут
Науково-дослідний центр індустріальних проблем
розвитку
Науково-методичні конференції, проведені в університеті у 2012 році
Назва заходу
Місто та термін
проведення
Кафедра філософії
1. Міжнародна науково – практична конференція «Освіта і доля нації». Харків, 28-29 вересня
Сковородинівська традиція і сучасна філософія освіти.
2012р.
Кафедра історії педагогіки та порівняльної педагогіки
2 Студентська науково-практична конференція «Науково-педагогічна
Харків, 14 квітня 2012р.
спадщина А.Макаренка у світовому вимірі».
3 Студентська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський. Харків, 4 вересня 2012р.
Ідеї оптимізму і гуманізму в освіті»
Кафедра наукових основ управління та психології
4 Науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення Харків, 10 квітня 2012р.
якості освіти та його психологічний супровід».
5 Психологічні аспекти становлення дослідницької компетентності
Харків, лютий 2012р.
психолога
Кафедра загальної педагогіки та педагогіки віщої школи
6 Науково-практична конференція «Теорія і практика організації
Харків, 18 травня 2012р.
навчання і виховання учнівської молоді»
Кафедра математики
7 Х Науково – методична конференція «Наумовські читання». Проблеми Харків, 29-30 листопада
математичної освіти.
2012р.
Кафедра історії України
8 Краєзнавство і учитель
Харків, 29 лютого 2012р.
9 Миколаївські читання
Харків, 11 грудня 2012р.
10 Козацькі читання
Харків, 16 жовтня 2012р.
11 Багаліївські читання
Харків, 6 грудня 2012р.
Кафедра всесвітньої історії
12 Міжнародна наукова конференція «Краєзнавство і учитель – 2012».
Харків, 24 лютого 2012р.
13 Наукова конференція «Актуальні проблеми методики викладання
Харків, 23-24 листопада
історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін у вищих
2012р.
навчальних закладах».
Кількість
учасників
125
150
100
110
150
150
100
50
70
100
86
80
Науково-методичні конференції, проведені в університеті у 2012 році
Назва заходу
Кафедра інформатики
14 Тренінги-семінари «INTEL® навчання для майбутнього».
15 Тренінги-семінари «Geogebra».
16 Студентська науково-практична конференція «Становлення і
проблематика штучного інтелекту».
Кафедра східних мов
17 Сучасні тенденції сходознавства в Україні
Місто та термін
проведення
Харків, 24-29 вересня, 16 жовтня 2012 р.
Харків, 8-13 вересня, 1520 жовтня 2012 р.
Харків, 29-30 листопада
2012 р.
Харків, 1 8-19 квітня
2012р.
Харків, 23-24 листопада
2012р.
18 9 Українська науково-практична конференція студентів та молодих
спеціалістів «Проблеми японознавства в Україні»
Кафедра англійської мови
19 Студентська наукова конференція «Сучасні тенденції в дослідженнях Харків, 4 квітня 2012р.
молодих науковців»
Кафедра української та світової літератури
20 Міжнародні Сковородинівські читання «Григорій Сковорода на порозі Харків, 3 грудня.2012 р.
третього тисячоліття».
21 Наукові читання молодих літературознавців «Покрова у Харкові».
Харків, 21-22 жовтня
2012р.
Кафедра української мови
22 ХІV Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем
Харків, 3-4 квітня 2012 р.
семантичних досліджень
23 ІІ Міжвузівська студентська наукова конференція «Філологія ХХІ
Харків, 16-17 березня
століття»
2012 р.
Кафедра російської та світової літератури
24 Сімнадцяті міжнародні читання молодих вчених пам’яті Л.Я.
Харків, 3-4 лютого 2012
Лівшиця.
р.
Кафедра російської мови
25 XIV Наукова конференція з актуальних проблем семантичних
Харків, 3-4 квітня 2012р.
досліджень.
Кількість
учасників
35
35
75
50-60
50
120
100
80
120
60
150
167
Науково-методичні конференції, проведені в університеті у 2012 році
Назва заходу
Місто та термін
проведення
Кафедра практичної психології
26 Міжнародна науково-практична конференція «Харківська психологічна Харків, 20 жовтня 2012р.
школа: ретроспектива і ремінісценції на майбутнє».
Кафедра соціальної педагогіки
27 Веб-конференція «Практична підготовка майбутніх фахівців».
Харків, 18 квітня 2012 р.
28 Сучасна вища освіта в умовах реформування: проблеми, теорія,
Харків, 22 листопада 2012
практика. Науково-практична конференція.
р.
Кафедра політології, соціології та культурології
29 Науково-методична конференція «Соціалізація молоді у сучасних
Харків, 29 травня 2012р.
соціокультурних контекстах».
Кафедра циклічних видів спорту та спортивних ігор
30 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи Харків, 3 лютого 2012р.
розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах».
Кафедра ТМФВ, О і ЛФК
31 Актуальні проблеми фізкультурної освіти. VІІ електронна наукова
Харків, 20-21 квітня
конференція.
2012р.
32 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту. VІІІ Міжнародна
Харків, 22 листопада
конференція.
2012р.
33 VІІІ електронна Міжнародна конференція «Моделювання складних
Харків, 28 лютого 2012р.
систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту».
Кафедра здоров’я людини та корекційної освіти
34 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогіка Харків, 7 квітня 2012р.
здоров’я».
Кафедра хореографії
35 Міжнародний науково - практичний семінар зі спортивних бальних
м. Керчь 21 квітня 2012 р.
танців.
Кафедра виконавської майстерності та оркестрової підготовки
36 ХV Міжнародна науково-методична конференція. «ХудожньоХарків, 26 березня 2012р.
педагогічні читання». (Ukr. "ЕРТА").
37 Міжнародний музичний фестиваль-конкурс «Fortissimo» присвячений Харків, 26 квітня 2012р.
10 річчю створення.
Кількість
учасників
150
50
50
60
80
50
25
25
200
140
62
100
Співпраця з та обласною та міською адміністраціями,
щодо підвищення рівня ефективності роботи науковців університету
доктор філологічних наук
Маленко Олена Олегівна
Переможець обласного конкурсу
«Вища школа Харківщини – кращі імена»
у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін»
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ імені Г. С. СКОВОРОДИ
«Основні результати
наукових досліджень»
за 2012 рік
Дякую за увагу!
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
87
Размер файла
13 108 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа