close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ответ на письмо запрос

код для вставкиСкачать
AMETIKIRI:
TÄNU
AVALDUS
VOLITUS
KUTSE
KINNITUSKIRI
ARUANDE KOOSTAMINE
JÄRELPÄRIMINE JA VASTUS JÄRELPÄRIMISELE
POOLAMETLIKU KIRJA EESMÄRGID
Edastada infot, mõtteid, arvamusi
Kontrollida ja täpsustada saadud infot
Paluda täiendavat infot
Selgitada probleemi, asjaolusid
Põhjendada oma seisukohta
Veenda adressaati
Teatada oma osavõtusoovist
Iseloomustada sündmust, enda kogemusi, üleelamisi
Tekitada huvi sündmuse, eseme, enda ja muu vastu
ЦЕЛИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПИСЬМА
Донести информацию, мысли, мнение
Проконтролировать и уточнить полученную
информацию
Попросить дополнительную информацию
Объяснить проблемы, факты
Обосновать свою позицию
Убедить адресата
Объявить о своём намерении участвовать
Охарактеризовать события, свой опыт, впечатления
Проявить интерес к событию, к вещам, к себе и к
другим
Poolametlik kiri sisaldab järgmisi
vormistuselemente:
•adressaati (asutuse juhataja, personalijuht jt)
•vajalikke isikuandmeid teksti kirjutaja kohta
•kirja kirjutamise kuupäeva
•allkirja
Полуофициальное письмо состоит из
следующих элементов:
адресат (руководитель учереждения,
руководитель персоналом и т.д.)
персональные данные необходимые
составителю письма
день создания письма
подпись
PÖÖRDUMINE
Kasutatakse isiku ametinimetust, viisakustiitleid,
auastmeid, isiku nime.
Austatud härra president
Lugupeetud härra minister Rahu
Lugupeetud juhataja
Austatud doktor Lepp
Обращение
Используется должность лица, титулы, звания,
имена лиц.
Почётный господин президент
Уважаемый господин министр Раху
Уважаемый руководитель
Уважаемый доктор Лепп
PÖÖRDUMINE
Austatud professor
Lugupeetud proua sekretär
Lugupeetud proua Tamm
Lugupeetud hr saadik
Lugupeetud AS Taru
KOMPLIMENT
Lugupidamisega / Austusega
Jõudu soovides
Обращение
Почтенный профессор
Уважаемая госпожа секретарь
Уважаемая госпожа Там
Уважаемый господин судебный исполитель
Уважаемый АС Тару
КОПЛИМЕНТ
С уважением/ С почтением
Желаю всего наилучшего
КIRJA ALUSTAМINE
* Lugupeetud härrа
* Tänamе Teid 3. jaanuari kirja eest
* Saadame Tei1e
* Teatame Теilе
* Palume infonmeerida
teatada
ava1dada
saata
reserveerida
võima1dada
kontrollida
müüa
Начало письма
Уважаемый господин
Благодарим Вас за письмо полученное 3-его
января
Посылаем Вам
Извещаем Вас
Просим проинформировать
сообщить
заявить
послать
зарезервировать
предоставить
проконтролировать
продать
КIRJA ALUSTAМINE
* Vastuseks Teie 3. märtsi 1997. а. kirjale teatame, et...
* Nagu Teie 1. märtsi kirjast selgus, olete huvitatud...
* Meie telefonikõne kinnituseks teatame, et...
* Меil оn rõõm teatada Теilе, et...
* Vabandame vastuse mõningase viibimise piirast
* Kahjuks oleme sunnitud Teile meelde tuletama, et...
НАЧАЛО ПИСЬМА
Отвечая на ваше письмо, полученное 3-его
марта 1997 года сообщаем, что...
Как было подтверждено Вами в письме за 1
марта, Вы заинтересованы...
В подтверждение телефонному звонку
сообщаем, что
Мы рады сообщить Вам, что...
Извиняемся за небольшую задержку.
К сожалению вынуждены сообщить Вам, что...
КIRJA KESKOSA
* Meie arvates...
* Usume,et...
* Olеmе tääesti veendunud, et...
* Olеmе nõus sellega, et...
* Seoses sellega реаmе vajalikuks / oluliseks / otstarbekaks
markida, et...
* Pöörame Teie tähelерanu asjaolule, et...
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПИСЬМА
По-нашему мнению...
Надеемся, что...
Полностью убеждены, что...
Согласны с тем, что...
В связи с этим должны обязательно/ необходимо
отметить, что
Обращаем Ваше внимание на то, что
КIRJA KESKOSA
* Меil oleks väga hеа mееl, kui Те...
. . . vastaksite jargmistele küsimustele
. . . soovitaksite, millise firma / kelle роolе pöörduda
. . . teataksite, milline aeg Теile kohtumiseks sobib
… .informeeriksite meid uutest sündmustest
. . . saadaksite meile näidised ja hinnakirja
. . . teataksite, millal tasute arve
. . . teataksite, millаl võiksimе Teiega uuesti ühendust võtta
* Küsimuse lahendame nädala / kahe kuu jooksul.
* Saadame vastuse niipea, kui asi оn lahendatud.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПИСЬМА
• Мы были бы очень рады, если бы Вы...
ответили на следующие вопросы
посоветовали, к какой фирме/ к кому обратиться
сообщили, какое время Вам подходит для
встречи
проинформировали нас о новых событиях
послали нам примеры и ценовое предложение
сообщили, когда оплатите счёт
сообщили, когда возможно с вами связаться
• Вопрос разрешится в течении недели/ в течении 2-ух
месяцев
• Пришлём ответ, когда проблема решится
КIRJA KESKOSA
* Vastame kohe, kui asjaolud оn selgunud.
* Informeerime Teid viivitamatult, kui faktid оn selgunud.
* Informeerime Teid koheselt, kui kaup / dokumendid оn
saabunud
* Tutvusime...
. . . Teie pakkumisega. Leiame, et see оn mеilе täiesti
vastuvõеtav.
. . . Teie vastusega. Soovime Teie käiest osta. . .
.. .saadetud näidistega ning leiame, et nad vastavad meie
vajadustele.
. . . Teie vastusega. Et asja lahendada, оn meil vaja täiendavat
infot.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПИСЬМА
Ответим сразу же, как выясняться обстоятельства.
Немедленно проинформируем Вас, когда уточним
факты.
Проинформируем Вас сразу же, как товар/документ
придёт на место.
Познакомим/Познакомились
Вас с предложением. Считаем, что нам это полностью
подходит.
Вас с ответом. Желаем у вас купить...
находим, что посланные примеры нам подходят
с Вашим предложением. Чтобы решить проблему, нам
нужна дополнительная информация
КIRJA LÕPETAMINE
* Lugupidamisega
* Austusega
* Meeldivale kооstöölе lootma jäädes
* Parimate tervituste ja kооstöösооvidеgа
* Soovime, et meie tulemuslik kооstöö jätkuks ka tulevikus.
* Loodame, et meie meeldiv kооstöö jätkub.
* Loodame edaspidigi Teiega tõhusat kооstööd teha.
* Тänаmе Teid kооstöö eest. Kui Teil реaks olema uusi
ettepanekuid, oleme meeleldi nõus neid Teiega arutama.
КОНЦОВКА ПИСЬМА
С уважением
С почтением
Надеемся на приятную совместную работу
С наилучшими пожеланиями и совместной работой
Желаем, чтобы наши результаты взаимной работы
продолжились и в будущем.
Мы надеемся, что наша приятная взаимная работа
продолжится.
Мы надеемся, что вы и впредь будете эффективно с
нами работать.
Благодарим вас за совместную работу. Если у Вас
будут новые предложения, будем рады это обсудить с
Вами.
КIRJA LÕPETAMINE
* Teie ettepanekud оn alati teretulnud.
* Kui Теil peale käiesoleva informatsiooniga tutvumist оn
veelgi küsimusi, palun võtke meiega ühendust
/ palun kirjutage / palun helistage.
* Ме oleksime tänulikud kiire vastuse eest.
* Loodame Teilt saada vastuse lähemal ajal.
* Palume vastata võimalikult kiiresti.
* Jääme ооtamа Teie edasisi teateid.
* Jääme ootama Teie esindajate saabumist, et jätkata
läbirääkimisi.
КОНЦОВКА ПИСЬМА
Ваши предложения всегда приветствуются.
Если у Вас после знакомства с данной информации
возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста
свяжитесь с нами/ Пожалуйста, напишите / пожалуйста
позвоните.
Мы будем благодарны за быстрый ответ.
Надеемся получить от вас ответ в ближайшее время.
Просим вас ответить как можно быстрее.
С нетерпением ждём от вас новостей.
Мы с нетерпением ждем прихода Ваших
представителей для продолжения переговоров.
AVALDUS
Hr Jaan Kase
Pagar AS tegevdirektor
07.12.2005.a.
Avaldus
Palun mind tööle võtta sekretäri ametikohale alates
10.jaanuarist 2006.a.
/allkiri/
Helle Paju
ЗАЯВЛЕНИЕ
Гн Юн Kaсе
Pagar AS исполнительному директору
07.12.2005.a.
Заявление
Прошу взять меня на должность секретаря с 10 января
2006 года.
/подпись/
Хелле Паю
JÄRELPÄRIMISKIRJA NÄIDIS
Palun teatage eesti ärikeele kursustele registreerimise
tingimused, kursuste toimumise koht, aeg ning
kursuse hind.
Lugupidamisega,
E. Tamm
15.aprill 2012.a.
ПРИМЕР ПИСЬМА ЗАПРОСА
Пожалуйста сообщите на каких условиях
проходит регистрация на профессиональные
курсы эстонского языка, место проведения
курсов, время и цена.
С уважением,
E. Taмм
15.aпреля 2012.a.
VASTUS JÄRELEPÄRIMISELE
Lp hr Tamm,
Vastuseks Teie 15.aprilli järelepärimisele teatame, et
eesti ärikeele kursused toimuvad 10. maist 10.juunini
1999 a. aadressil Pikk 110. Kursus maksab 500 krooni.
Eeltingimuseks on eesti kõnekeele valdamine.
Registreerimine 1.maini telefonil 444 555
ОТВЕТ НА ПИСЬМО ЗАПРОС
Уважаемая г-жа Тамм,
Отвечая на ваш запрос 15 апреля сообщаем, что
курсы профессионольного языка пройдут с 10 мая по
10 июня по адресу Пикк 100. Курсы стоят 200 евро.
Предварительным условием является владение
разговорным эстонским языком.
Регистрация 1 мая по телефону 444 555
JÄRELPÄRIMISKIRJA NÄIDIS
Koolitusfirma Kolm Tulpi
Aia 667-3
777 888 Tallinn
Lugupeetud firmajuht
28. aprill 2005
Soovime täpsemat infot Teie firma poolt pakutavate kursuste kohta. Meie firma tegeleb transporditeenuse
osutamisega nii Eestis kui Ida-Euroopas. Meil on kokku 40 töötajat, enamikus bussi- ja veoautojuhid,
lisaks 2 sekretäri ja raamatupidaja. Koolituskuludeks on meie aastaeelarves ette nähtud 60 000
krooni. Palun teatage meile:
- pakutavate kursuste loetelu,
- toimumise aeg ja koht,
- kursuse hind ühe inimese kohta,
- kursuse läbiviijate lühiiseloomustus.
Ootame Teie vastust järgmise nädala jooksul.
Oleme saatnud hinnapäringud mitmesse koolitusfirmasse.
Oma valikust teatame hiljemalt 30. maiks 2001.
Meeldivale koostööle lootes
/allkiri/
Rain Ratas
bussifirma Nael Kummi juhataja
Bussifirma Nael Kummi, Ratta 66-7, Tallinn 88813
tel 777 777, faks: 777 776, e-post: naelkummi@naelkummi.ee
JÄRELPÄRIMISKIRJA NÄIDIS
Фирма Три Тюльпана
Aйа 667-3
777 888 Таллинн
Уважаемый руководитель фирмы
28. апреля 2012
Желаем уточнить информацию о курсах, предлагаемых вашей фирмы. Наша фирма занимается
пранспортными услугами по эстонии и Восточной Европе. У нас всего 40 рабочих, в основном
водители автобусов и водители грузовиков, а так же 2 секретаря и бухгалтер. На курсы из
нашего годового бюджета выделяется 6000 евро. Пожалуйста сообщите нам следующее:
- Перечень предлагаемых курсов,
- Время и место,
- Стоимость курса на одного человека,
- Краткое содержание курса.
Ожидаем от Вас ответа в течении недели.
Мы послали запрос нескольким фирмам.
О своём выборе сообщим не позже 30 мая 2012 года.
Надеемся на приятную взаимную работу
/подпись/
Раин Раттас
Руководитель автобусной фирмы Nael Kummi
Автобусная фирма Nael Kummi, Ratta 66-7, Tаллинн 88813
тел. 777 777, факс: 777 776, э-почта: нaelkummi@naelkummi.ee
JÄRELPÄRIMISKIRJA VASTUSE NÄIDIS
Lugupeetud Rain Ratas
01. mai 2005
Vastuseks Teie 28.aprillil saadetud järelepärimiskirjale saadame Teile loetelu kursustest, mis võiksid
sobida Teie firma töötajatele:
-inglise, poola ja läti keele kursused (kursuste pikkus sõltub tellija soovist, Teile soovitaksime 3-kuulist
intensiivkursust, kokku 120 tundi). Rühma suurus on 15 inimest. Kursuse hind ühele inimesele 3000
krooni, kahele rühmale allahindlus 500 krooni inimese pealt. Kursusi viivad läbi emakeelena keelt
valdavad õpetajad;
-lõõgastavad joogaharjutused algajatele. Tunni hind ühele inimesele 100 krooni. Hinna sisse kuulub 45
minutit joogaharjutusi kogenud treeneri juhtimisel ja türgi saun.
Lisainfo telefonil 555 557. Jääme lootma, et meie pakkumine vastab Teie soovidele.
Lugupidamisega
/allkiri/
Piret Piibeleht
Firma Kolm Tulpi koolitusjuht
Koolitusfirma Kolm Tulpi, Aia 667-3, 777 888 Tallinn
Tel 555 557, faks 555 555, e-post:kolmtulpi@mail.ee
JÄRELPÄRIMISKIRJA VASTUSE NÄIDIS
Уважаемый Райн Ратас
01. мая 2012
Отвечая на Ваш запрос 28 апреля посылаем Вам переченькурсов, которые могут подойти
работникам Вашей фирмы:
- курсы английского, польского и латышского языка (длительность курсов зависит от желания
заказчика, советуем Вам 3-ёх месячый интенсивный курс, всего 120 часов). Размер группы 15
человек. Цена курсов на одногохеловека 200 евроi, для двух групп скидка на каждого человека
30 евро. Курсы проводят учителя, родным языком которых, является преподаваемый язык.
-расслабляющие упражнения ёгой для начинающих. Цена часа на одного человека 10 евро. В цену
входит 45 минут упражнений под руководством тренера и турецкая баня.
Дополнительная информация по телефону 555 557. Надеемся, что наше предложение отвечает
Вашим ожиданиям.
С уважением
/подпись/
Piret Piibeleht
Фирма Kolm Tulpi руководитель по курсам
Фирма курсов Kolm Tulpi, Aйа 667-3, 777 888 Tаллинн
Tел 555 557, факс 555 555, э-почта:kolmtulpi@mail.ee
Üleasanne
Kujutage ette, et Te soovite (või soovib keegi
Teie tuttavatest) panna oma last eralasteaeda.
Te leidsite ajalehest alljärgneva kuulutuse.
Kirjutage lasteaia juhatajale järelepärimine.
Paluge täpsemalt ülevaadet lasteaia
töökorralduse, päevakava, tingimuste,
lasteaiatasu ja muu sellise kohta.
Iseloomustage lühidalt ka last, keda soovite
lasteaeda panna. Ärge unustage lisamast oma
kontaktandmed (ei pea olema Teie õiged andmed).
Teksti nõutav pikkus on umbes 120 sõna.
Задание
Представьте, что вы хотите (или хотел бы кто-то
знакомый), устроить ребенка в ясли. Вы нашли
следующие объявления в газете. Напишите письмозапрос руководителю детского сада. Попросите
уточнить организацию детского сада, расписание дня,
условия, оплата и другая информациа. Кратко
охарактеризуйте ребёнка, которого вы хотите
определить в детский сад. Не забудьте указать свои
контактные данные (не обязательно писать точные
данные).
Текст должен быть длиной около 120 слов.
Lasteaed Esimesed Sammud ootab uusi lapsi!
Meil on:
*väiksed rühmad
*suurepärased mängutoad ja mänguväljakud
*rohkesti võimalusi laste igakülgseks arendamiseks
(bassein ja spordituba, käsitöö ja muusika, keeleõpe)
*alates kuuendast eluaastast ettevalmistus kooliks
*parimad kasvatajad/õpetajad
Täpsem info:
juhataja Mari Visnapuu, Lasteaed Esimesed Sammud,
Lilleaasa 9, 22099 Tallinn
Детский сад Первые шаги ждёт новых детей!
Мы имеем:
* Небольшие группы
* Отличные игровые комнаты и игровые
площадки
* Широкие возможности для развития детей
(бассейн, тренажерный зал, ремесла и музыка,
обучение языкам)
* Начиная с шести лет подготовка к школе
* Лучшие педагоги/учителя
Для получения дополнительной информации:
Руководитель Мэри Виснапуу Первые шаги
Детский сад, ЛиллеАса 9, 22099 Таллинн
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
135
Размер файла
314 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа