close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация PowerPoint - mektep

код для вставкиСкачать
Мектеп пен отбасы ынтыма?тасты?ы
Ата ? аналар?а ?леуметт?к зерттеулер ж?рг?з?лд?. Н?тижес?нде т?мендег? ж?мыстарды? ба?ыттары
аны?талды.
Ма?саты:
1.
Ата ?аналар?а т?рбие м?селес? бойынша о?ушыларды? шы?армашылы? ?аб?лет?н дамыту?а, о?ушы
??зырлы?ын ?алыптастыру?а к?мектесу.
2.
Жеке т?л?аны? дамуына мектеп пен отбасыны? ?зара ?арым-?атынасын ?амтамасыз ету
М?ндет?:
1.
Ата ? аналарды? балаларды? ?р кезе?дег? даму ерекшел?ктер?нен хабардар ету.
2.
Ата ?ана мен бала арасында?ы ?арым-?атынасты реттеу.
3.
Мектеп пен ата ? ананы? б?рл?г?н ны?айту.
Орталы? к?тапхана
Пушкин атында?ы к?тапхана
Ресурсты? орталы?
?й?рме-о?ушыны? жеке дара
ерекшел?ктер?н ?з? та?дау,?з ерк?мен
дамыта алу?а м?мк?нд?к
берет?н,о?ушыны? ?з?н-?з? жет?лд?руге
ы?пал жасайтын,шы?армашылы?
белсенд?л?г?н арттыратын ж?мыс т?р?
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
33
Размер файла
8 160 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа