close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ И
КРЕАТИВНОСТ
проф. д-р Виолета Боянова
НБУ
ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК
• Най –сложно организираната материя в природата,
изграден от милиарди неврони и още повече
междуневронни връзки;
• Мозъчната кора , покриваща големите полукълба
на крайния мозък е материалният носител на
психичната дейност у човека;
• Нейната активно функционираща повърхност е
увеличена многократно ,благодарение на дълбоките
вгъвания и изпъкналости;
• При всички хора те са еднакви.
МОЗЪЧНА КОРА
• Невроните от различни области на
мозъчната кора само в едното мозъчно
полукълбо са твърде различни.
• Но ако сравним обаче невроните от
симетрични корови полета на лявото и
дясното полукълбо, те са напълно еднакви.
• Анатомично мозъчна кора е симетрична.
МОЗЪЧНА КОРА
• Природата обаче е намерила още един начин
да увеличи активно и специално
функциониращата повърхност на мозъчната
кора – в хода на човешката еволюция двете
хемисфери си разпределят различните
психични функции, по начин, който
обуславя нормалното човешко
функциониране, без да е необходимо
увеличаване обема на черепната кутия!
• Между церебралните хемисфери на
човешкия мозък съществуват явни
функционални различия.
• Това разпределение на функциите между тях
се означава като:
• - хемисферна латерализация,
• -функционална специализация на мозъка
(ФСМ)
• - функционална асиметрия на
церебралните хемисфери.
• Мозъчната асиметрия , чрез която се
реализира функционалната специализация е
фундаментално свойство на човешкия мозък
и основен принцип на неговото
функциониране.
• Тя е продукт на човешката еволюция и е
генетично и социо-културно обусловена;
• Счита се, че в онтогенетичен план, с
латерализацията на коровите функции
завършва формирането на структурнофункционалната организация на
хемисферите.
• Пастьор(1846) формулира следния закон: продуктите на живата природа
са асиметрични и корелативно активни спрямо поляризираната
светлина. Обратно, минералните продукти са симетрични. “Животът е
функция на молекулната асиметрия.”
МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ
• Тази индивидуална специализация на лявата
и на дясната церебрална хемисфера е
присъща само на човека – homo sapiens.
• При всички други животни, дори
човекоподобните маймуни, лявата и дясната
мозъчна хемисфера изпълняват еднакви
функции.
• Счита се, че тази функционална промяна е в
резултата на появата на езиковата знакова
система и е могъщо средство за понататъшно развитие на човека.
МАЛКО ИСТОРИЯ
• Преди 180 години един френският селски лекар Марк Дакс
посочва 40 случая на пациенти с парализа на десните
крайници и загуба на говора и нито един – с парализа на
левите крайници и загуба на говора-следователно говорът
се управлява от лявото полукълбо.
• През 1861г. Пол Брока посочва, че липсата на говор се
свързва закономерно с лезия само в лявата хемисфера
(наречена след това Център на Брока).
• Десет години по-късно немският невролог Карл Вернике
разкрива, че увредата в задната част на горната темпорална
извивка, пак само в лявата хемисфера (наречена по-късно
Център на Вернике), води до неразбиране на говора на
другите.
МАЛКО ИСТОРИЯ
• Друг немски невролог – Хуго Липман, през 1900г.
доказва, че увреди отново в лявата хемисфера водят
до загуба на придобитите двигателни навици и
умения, въпреки липсата на парализи и други
двигателни дефекти.
• Следователно лявата мозъчна кора е
свързана с езика и говора, двигателните
функции, математиката и мисленето, а
дясната- с емоционалните реакции.
• Дълго време властва идеята за „доминантна“- лява
хемисфера и „подчинена“ – дясна хемисфера.
• Това се използва както за сексиски и расистки идеи
и внушения.
• Жените са дяснохемисфериални т.е. емоционални
и слабо мислещи индивиди.
• Екип от авторитетни психолози изследва “индекса на
деснохемисферност” при 4-ри етнически групи: 1.коренни
англосаксонски американци; 2.латиноамерикански
преселници; 3.негри, живеещи в гета; 4.индианци, живеещи
в резервати.
• Индексът е дроб с числител от невербални пространствени
задачи, а знаменателят – от вербални операции и
съпоставки.
• Оценката на дихотомията ляво/дясно е чрез
индекс, получен от отношението на
невербални и вербални задачи. Колкото пониски са резултатите на вербалните задачи (
това е знаменателят на индекса) толкова посилно изразена е активността на дясната
хемисфера.
• Индианците в резерватите са найдеснохемисферни; следват негрите в гетата;
след тях – латиноамериканците; и накрая са
англосаксонските бели американци
СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ
• Като функция:
• ЛЯВА ХЕМИСФЕРА-по-новите психични
дейности на човека, придобити в неговата
еволюция.Свързана е с езика, речта, абстрактното
мислене и опериране с абстрактни понятия.
• Логически операции, разсъждения и аргументирани
умозаключения.
• ДЯСНА ХЕМИСФЕРА – е по-първична и
осигурява анализа на невербалната информация –
разпознаване на цветове, лица, предметни
звукове,музикални тонове и мелодии,
пространствена ориентация, перцепция и експресия
на емоции.
СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ
• Като начин на функциониране:
• ЛЯВА ХЕМИСФЕРА - работи сукцесивно - анализира последователно,
елемент по елемент във времето.Тя осъществява анализ на
информацията,класификация на признаците на обектите,
• категориално опознаване,преработка на вербална информация
• програмиране на праксисни движения.
• ДЯСНА ХЕМИСФЕРА -работи симулантно - анализира едновременно
съвкупността от елементи в пространството, синтез на информацията
• индивидуализирано опознаване на обектите, което е всъщност
емоционално отношение.
АСИМЕТРИЯ И КРЕАТИВНОСТ
• Дясната хемисфера има образно, невербално
мислене и богато въображение.
• Склонна е към мистицизъм, както и известна
безкритичност и свобода на фантазиите.
• Затова й приписват повече креативност, т.е.
изобретателност и творческо новаторство.
Художникът Златю Бояджиев и неговите творчески
периоди - “деснорък-лявохемисфериален” и “леворъкдяснохемисфериален”
• Златю/Злати Бояджиев 22.10.1903 –
02.02.1976 г.
• До 1951 г. - деснорък период
• 1951 г. - Инцидент с мозъчен
инсулт и парализа на дясната
половина на тялото.
• След 1951 г. - леворък период
“На нивата”
– преди и след
Еднаква тематика и сюжетност – селския бит
Различни стилови характеристики и
послания
• неокласически маниер при
композирането на сцени –
– симетрия
– баланс
– покой
• перфекционизъм по
отношение на детайлите
• натуралистически
реализъм
• ЛЯВОХЕМИСФЕРИАЛЕН
ПЕРИОД
• гротескова образност
• десетки фигури в
композициите
• хаотичност и движение
• експресивна цветност
• драматизъм и напрежение
• форми-петна, неразработени
детайли
• странно, чудновато,
фантастично
• “магически” реализъм
(доближаващ се до
сюрреализъм)
• ДЯСНОХЕМИСФЕРИАЛЕН
ПЕРИОД
“Златю и братовчедът Златю”
“Цигани”
“Семеен портрет”
“На нивата”
ДЯСНА ХЕМИСФЕРА И
КРЕАТИВНОСТ
• Боден-1975 г. – свойствата на дясната хемисфера са
съществени за творческата интуиция-допълнително
,латерално мислене, интуицията, преработва
невербалната информация, зрителнопространствените гещалти и полета, метафорите,
музиката, представност и въображение и др.
• Fisher( 1975), Gowan ( 1979) –дясната хемисфера е
мястото на инкубация на творчеството, мястото на
представността и нестандартното мислене.
ДЯСНА ХЕМИСФЕРА И
КРЕАТИВНОСТ
• Леворъки музиканти:
• Моцарт, Бетовен, Паганини, Рахманинов, Джими Хендрикс,
Пол МакКартни;
• Леворъки художници:
• Леонардо, Микеланджело, Рафаело, Рубенс, Дюрер, Роден,
Пикасо и др.;
• Леворъки писатели и артисти:
• Ханс Кристиян Андерсен, Луис Карол, Марк Твен, Чарли
Чаплин, Робърт де Ниро, и др.
Леворъкост и мозъчна
асиметрия
• При 70% от леворъките речта е
локализирана пак в лявата хемисфера, както е
при десноръките.
• При 15% от леворъките има двустранно
представяне на речевите функции, и в двете
хемисфери – това е източник на езикова
патология.
• И само в 15% речта им е локализирана
изцяло в дясната хемисфера, и то предимно
при придобита, а не генетична леворъкост.
МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ И
ПАТОЛОГИЯ
• Заекване – при 45% от заекващите може да
се приеме , че генезата на нарушението идва
от липса или намалена на мозъчна
асиметрия;
• Дисфазия на развитието – при 65% от
децата със забавено езиково развитие –
липсваща или намалена мозъчна асиметрия;
• Дислексия – основната хипотеза на Ортон е
именно в намалената асиметрия на
мозъчните функции.
100
90
80
% children
70
60
Stutterers
50
Nonstutterers
40
Mental
retardation
30
20
10
0
30
60
% lateralization
100
МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ И
ГЕНИАЛНОСТ
• Леонардо да Винчи е гениален художник, с
изключително образно мислене и
въображение - високоразвито образно,
деснохемисферно мислене
• Но той е също рационален мислител, с
изключителни инженерни проекти,
технологични решения и логически изводи.
• Това сочи високоразвито абстрактно
левохемисферно мислене.
• Тъкмо затова е гений.
МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ И
ГЕНИАЛНОСТ
• Алберт Айнщайн е гениален физик и
математик, което илюстрира изключително
високо развита левохемисферна дейност.
• Но същевременно Айнщайн твърди, че
своята Теория на относителността той си е
представял най-напред в някаква образна
пространствена форма.
МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ И
ГЕНИАЛНОСТ
• Айнщайн е бил и извънредно музикален.
• Той е свирел почти професионално на
цигулка и е участвал в екипни концертни
изпълнения.
• Всичко това сочи и изключително високо
развита деснохемисферна дейност.
• Тъкмо затова е гений.
МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ И ПАТОЛОГИЯ?
МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ И
КРЕАТИВНОСТ?
ХИПОТЕЗИ
Двете хемисфери работят независимо, така че
процесирането в нормалния мозък е сравнимо с това в
разединения. Това допускане обяснява редица
експериментални данни;
Двете хемисфери са отделни процесори, които взаимно
се подтискат. Така може да бъде обяснено защо
симултанното процесиране в двете хемисфери понякога води
до забавяне на отговорите и нарушаване на перформанса в
сравнение с условието, когато едната хемисфера извършва
обработката сама- например при хередитарното заекване!;
Двете хемисфери си сътрудничат и ако и двете имат достъп
до една и съща стимулна информация, перформансът се
подобрява в сравнение с условието, когато едната хемисфера
сама обработва. В случая или и двете обработват една и съща
информация и това води до по-добър перформанс, или си
разделят задачата и така намаляват натоварването си във връзка
с преработването;
ОСНОВНА ХИПОТЕЗА
• Хемисферите са не просто
независими, взаимно подтискащи се или
кооперирани, а
взаимодействащи.
Взаимодействието им има и задържащи, и
облекчаващи аспекти, което е сложен начин
за обмен на информация и контрол над
резултатите .
МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ
• Цялостния творчески процес предполага
участие както на дясната , така и на лявата
мозъчна хемисфера.
• Явно „идеалната“ творческа личност би
трябвало да използва като взаимодействащи
и взаимодопълващи се техните
специализирани способности.
МОЗЪЧНА АСИМЕТРИЯ
• Това от своя страна провокира желанието
ми при терапия на лица с нарушени
левохемисфериални функции, активно да
прилагаме и стимулираме
дяснохемисфериална активност.
• Арттерапевтичните методи са
изключително ефективен и
етиопатогенетично обусловен начин за
осъвременяване и подобряване на
ефективността на терапевтичния процес.
• Фиг. 3 Функционална активност на прероландовата и
роландова област при езикова и речева активност у заекващи
лица.
• Фиг. 2 Функционална мозъчна активност на заекващи при
четене на глас /А и Б- горна темпорална гира/ и /С и Д –
долна темпорална гира /
Благодаря Ви за вниманието!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
32
Размер файла
3 956 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа