close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

СОУ ”Сава Доброплодни”

код для вставкиСкачать
“Да събереш хората заедно е само
начало, да ги задържиш заедно е
напредък, а да заработят заедно е УСПЕХ”
Хенри Форд
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Успехът не е
Състояние, той се
Постига с
Ентусиазъм от
Хора, които искат!
СОУ ”Сава Доброплодни”, гр. Шумен
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Защо се включихме в проекта?
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
Наличен е ресурс от специалисти, които искат и работят с
ентусиазъм;
•
Създава се възможност за пълноценно използване и
осмисляне на свободното време, както на талантливите,
така и на учениците в риск;
•
Предлага се възможност за съдействие и съпричастност
на родители и представители на местната общност към
дейностите в училището;
•
Осигурява
се
възможност
извънкласните дейности.
за
финансиране
на
Какво се случи?
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
Подбрахме извънкласни форми според желанията и
предпочитанията на учениците;
•
Заработиха 54 клуба, студия, ателиета, кръжоци, в които
се включиха 647 ученици от І до ХІІ клас;
•
Училището
се
превърна
в
постоянна
сцена
за
многобройните представителни изяви на талантливите и
можещи
ученици,
спортуваха,
бяха
които
танцуваха,
актьори,
пяха,
етнографи,
еколози, биолози, математици, фотографи.
рисуваха,
журналисти,
Каква цел си поставихме?
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
Реализиране на богата и разнообразна извънкласна
дейност, която създава благоприятна културна среда;
•
Осмисляне на
свободното време на учениците
с
полезни дейности, предпазване от рискове, даване на
възможност за ранна превенция срещу негативните
прояви и послания, които се излъчват непрекъснато и
непредпазливо от много посоки;
•
Превръщане на училището в по-желана територия за
учениците, които допускат неизвинени отсъствие или
имат рисково поведение;
Каква цел си поставихме?
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
Обединяване на усилията на училищната общност учители, ученици, родители и социални партньори за
активни
дейности
за
ангажиране
свободното време на младите.
и
осмисляне
на
Приоритети:
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
•
•
•
Повишаване на мотивацията на учениците за учене чрез
формиране и развитие на познавателните и творческите
им умения;
Откриване, развиване и насърчаване на интересите на
учениците с цел усвояване и формиране на общочовешки
и национални ценности;
Създаване на умения за продължаващо учене през целия
живот;
Развиване на индивидуалността и стимулиране на
творческите заложби;
Превръщане
на
училището
в
по-привлекателна
територия за учениците чрез стимулиране на чувството
им за част от училищната общност.
Дейности:
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
Това, което постигнахме, показахме на традиционния
училищен празник „Нощ на изкуствата”, посветен на
Денят на Европа – 9 май; Тази нощ училището отвори
врати за ученици, родители, приятели. Класните стаи се
преобразиха
в
дейности
изяви,
и
ателиета,
зали.
представени
Многообразните
от
учителите
и
учениците, превърнаха училището в дом на ентусиазма,
знанието
и
таланта.
Родителите
аплодираха
придобитите умения и знания на своите деца.
Това сме ние самоуверени и свободни,
амбициозни и артистични, въодушевени и весели,
ангажирани и активни, талантливи и толерантни,
атрактивни и алтернативни.
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Област на извънкласна дейност
“Природоматематически науки”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
Занимателна математика „Аритметко“,
„Магията на математиката“ и
“Пространствени алтернативи“
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
•
•
•
•
В групите са създадени условия за личностна изява и
приобщаване към средата;
Осигуряват се възможности за развитие на силните
страни на личността, за компенсиране на неуспехи в
други дейности;
Възпитава се самочувствие, самоуважение и уважение
към постиженията на другите;
Наблюдават се различни, по-богати взаимоотношения
между връстниците;
Повишава се ангажираността, отговорността към
дейностите и за собственото поведение;
Учениците са по-свободни в действията си;
Област на извънкласна дейност
“Хуманитарни науки”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Приказни вълшебства”,
„От раклата на баба”, „Приказен свят”, „Ценности и
човеколюбие”, „За ценностите, които ни съхраняват и още
нещо”, „Забавно изкуство”, „Нарисувай свето около нас”
•
•
•
•
При общуването в групите по интереси се предоставя
възможност за споделянето на нравствени ценности;
Стимулира
се
стремежът
на
личността
към
самоусъвършенстване;
Обединенията по интереси улесняват създаването на
творческа атмосфера на съзиданието, на търсенето и
откриването на проблеми, форми, решения, истини;
Ускорява се развитието на така важните за всяка
творческа дейност любознателност,
нестандартно
мислене, готовност за поемане на риск, умения за вземане
на решения в трудни ситуации.
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Област на извънкласна дейност
“Здравно образование”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Тайните на биологията”
и „Европейска кухня”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
•
•
•
•
Клубовете от извънкласната дейност работят в
приятелска атмосфера;
Преобладават практическите занятия;
Участват
в
решаването
на
общественозначими
проблеми;
Прекарват повече време сред природата;
Успяха да навлязат в тайните на науката;
Забавляват се, осмисляйки свободното си време.
Област на извънкласна дейност
“Здравословен начин на живот”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Таебо-аеробика-бодибилдинг”,
„Спорт и здраве край морето”, „Млад еколог”,
„Аеробика - фитнес”, „Здраве и хармония - йога”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
В непринудени и увлекателни занимания интересът на
децата се насочва към здравословния начин на живот,
към опазване на околната среда и красивата природа в
Шуменския край;
•
Създава се перспектива за всеки участник да реализира
своя духовен потенциал чрез физическо укрепване;
•
Чрез
спортните занимания в групите у децата се
формира убеждение, че спортът е здраве.
Област на извънкласна дейност
“Комуникативни умения на роден език”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Училищен вестник”, „Синкретик арт”,
„Млад журналист”,“Спътници на детството”,
„Аз-фотографът” и „Плодородчета”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
•
•
•
Групите от тази област издадоха два броя на училищния
вестник „Совата”;
Подготвиха и реализираха три радиопредавания в
училищния радиовъзел;
Изготвиха поредица от табла, свързани с бележити дати от
българската история;
Реализираха различни инициативи – „Да напишем заедно
приказка”,
„Подари
книга,
вземи
книга”,
„По
калдъръмените улици на моя град към неговото минало” и
др.
Интерес за участниците представляваха посещенията в
местните медии – радио „Шумен”, телевизия „Шумен” и
редакцията на вестник „Шуменска заря”.
Област на извънкласна дейност
“Комуникативни умения на чужд език”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Руска театрална палитра Радуга”,
„Виртуално пътешествие”, „Лингвистика и превод”,
„Пътешественик”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
•
•
•
Във ведра и задушевна атмосфера учениците с желание
и интерес научиха нови факти, като съчетаха и обмениха
знания по английски език;
Заздравиха приятелските си отношения в групите;
Общият интерес съдейства за работата в групите. Всеки
член на групата иска да работи. Групата се превръща в
екип. Тя е среда за развитие, разширяване и осмисляне
на взаимоотношенията;
Всички деца – в риск и талантливи – работят активно,
търсят помощ и подкрепа при трудности, помагат си;
Изработиха табла и презентации. Всичко това им
достави истинско удовлетворение от направеното.
Област на извънкласна дейност
„Математическа грамотност и базови познания в областта
на науките и технологиите“
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Часът на математиката”, „Математическа приказка“,
„Света на числата“
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
•
•
•
•
В непринудени и увлекателни занимания децата се
обогатяват със знания от различни области;
Разширява се умственият им кръгозор;
Увеличава се диапазонът на обществените им интереси;
Създава се перспектива за всеки участник да реализира и
извиси своя духовен потенциал;
Стимулира се изграждането на лични стратегии за успех,
за сътрудничество и преуспяване, на нов начин на
мислене;
Придобиват се ценни умения и способности като
надеждно средство за пълноценната реализация и
самореализация на заложбите, за разгръщане на силите и
талантите на всеки ученик.
Област на извънкласна дейност
„Умения за самостоятелно учене и
събиране на информация”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Познаваме ли света около нас”, „Краезнание”, „История на
моето селище и на моя род”.
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
•
В клубовете се създава творческа атмосфера, формират
се умения за самостоятелно извличане на информация;
Засилва се чувството за принадлежност към родния край
и свързаните с него личности и ценности;
Докосването до автентични документи и свидетели на
събития от историята на родния край възпитава чувство
на патриотизъм и национална гордост.
Област на извънкласна дейност
„Граждански компетентности – форми на поведение за
успешно участие в социалния живот,
разрешаване на конфликти“
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Мога да споря”, „Толерантност в общуването”
и „Толерантност”.
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
Проведени бяха дебати на тема: „За и против промяната в
учебното съдържание в българското училище” и „ Кое е поважно за реализацията на младия човек – красотата или
интелигентността”;
Работата в клубовете определено повиши самочувствието
на участниците, обогати както общата, така и лексикалната
им култура, уменията да говорят пред публика, да изразяват
и аргументират собствена позиция, да овладяват и
контролират емоциите си, да развиват и усъвършенстват
своите умения да живеят толерантно, да преодоляват
бариери и да намалят, доколкото е възможно болката, тъгата
и унижението, срама, гнева и вината, които съпътстват
насилието.
Област на извънкласна дейност
„Предприемачество“
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Млад предприемач”,
„Искам да споря” и „Успех чрез творчество”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
•
•
Целта на избраните форми бе да мотивира учениците да
са активни, позитивни и успешни във всички свои
житейски начинания, да се стремят към успеха, да знаят,
че може да постигнат добри резултати, да изпитват
чувство на удовлетвореност;
Решаването на различни тестове, свързани с психическото
и интелектуално развитие, предизвика голям интерес;
Интересните презентации, които изготвиха, бяха своеобразен начин за заявяване на лично мнение;
Всичко това накара учениците да мислят, че успехът в
съвременния свят не е невъзможен, стига само силно да
поискаш нещо, да вложиш максимално труд и резултатите
ще са налице.
Област на извънкласна дейност
„Културни компетентности“
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Творчеството на боичките”,
„Декоративно изкуство”, Арт-студио „Дъга”, „Етнография”,
„Моден дизайн”, „Хороводец”, „Фентъзи”, „Млад сценограф”
и „Ангелски гласове”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
•
•
Репертоарът на творческите състави се обогати с нови
песни и танци. Всички те взеха участие
различни
областни изяви;
Ателиетата представиха множество изложби на различна
тематика;
Учениците от клуб „Етнография” с помощта и със
съдействието на родителите и близките събраха и
издадоха малка книга със стари кулинарни рецепти.
Младите
етнографи
ентусиазирано
участваха
в
организираните срещи с майстори на занаятите от Шумен
и от цялата страна.
Област на извънкласна дейност
“Дигитални компетентности”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Извънкласни дейности:
„Дигитални изкуства” и „WEB - и клас”
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
•
•
•
Участниците в групите овладяха базови умения и
компетенции за създаване, редактиране и поддръжка на
уеб приложения;
Бяха организирани уебинари, конферентни връзки и
екипни дейности с деца от Македония;
Изградиха умения за работа с графични и анимационни
средства за обработка на изображения и поточно видео;
Представиха дигитална изложба пред публика и в уеб
пространството.
Резултати от
първия етап на проекта
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
Постигната е една от основните цели - осмисляне на
свободното време на учениците, развиване на интереса
към допълнително занимание, желанието
да работят в
екип;
•
Чрез дейностите по проекта се осъществи възможността
всички
учители,
които
желаят
да
реализират
нестандартните си идеи за преподаване на учениците, да
направят това;
•
Проектът за извънкласни дейности облекчи
училищния
бюджет и даде възможност за финансиране на други
дейности в училищния живот.
Резултати от
първия етап на проекта
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
Разнообразните
дейности,
в
които
се
включиха
учениците, позволиха да се развие тяхната активност,
интерес, въображение, желание за личностна изява, да се
повиши
мотивацията
за
учене
съобразно
техните
интереси и потребности, да се обогатят и получат
допълнителни знания и умения.
•
Работата в ИИД определено повиши самочувствието на
участниците, обогати възможностите им за публична
изява, за заявяване и защитаване на собствена позиция,
за успешна реализация в динамично променящия се свят.
Резултати от
първия етап на проекта
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
Работата
в
малки
групи
позволи
да
се
развият
приятелски отношения между участниците в групата;
•
Способства за намаляване на агресията сред децата;
•
Родителите станаха съпричастни с дейностите на
децата. Проектът им даде възможност да опознаят подобре своите деца, да видят какви интереси имат те и
какво желаят да правят през свободното си време.
Затруднения при реализиране
на първия етап от проекта
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
Трудностите
в
работата
бяха
породени
от
първоначалната липса на консумативи и материали
заради процедурата по ЗОП;
•
Липсата на възможност чрез средствата от проекта да
бъде
закупувана
техника
и
оборудване
/компютри,
проектори, касетофони, таблети, фотоапарати и др./,
което
в
повечето
случаи
е
необходимост
пълноценно осъществяване на дейностите
за
по-
Изводи
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
•
Проект УСПЕХ предоставя условия и възможности добре
да се организират ИИД и да се постигат очакваните
резултати;
•
Опитът от работата с ученици с рисково поведение дава
възможност тази година да се мултиплицира за още поуспешна работа с тези деца;
•
В потвърждение на това от 15 октомври в училището
започнаха работа по-голям брой групи - 72, в които
участват 849 ученици.
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
СОУ “Сава Доброплодни”
гр. Шумен
Донка Иванова
СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен
divanova13@abv.bg
www.souizku.com
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
50
Размер файла
10 134 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа