close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация - Sliven.NET

код для вставкиСкачать
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР СЛИВЕН
“ ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ” – ФАЗА III
BG051PO001-4.2.06
КАНДИДАТСТВАНЕ
Проект Областен информационен център Сливен № BG161РО002-3.3.02-0017- C0001 , финансиран
от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
1
Основни параметри на
проекта (1)
Проектът се изпълнява по оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013 г.;
Проектът е трета фаза, която надгражда успешната практика
на процедурите за директно предоставяне:
BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до
образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”
(2008-2010);
BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди”(2010-2012).
2
Основни параметри на
проекта (2)
Бенефициент по проекта: Министерството на образованието и науката
чрез дирекция "Висше образование".
Партньори на министерството: 51 висши училища в Република
България,създадени по реда на Закона за висшето образование,с които са
сключени договори за партньорство.
Обща стойност на проекта: 65 000 000лв
Продължителност: до31октомври2014г.
.
Проектът обхваща: учебните2012/2013 и 2013/2014години
3
Основни параметри на
проекта (3)
Обща цел: гарантиране на справедливост по
отношение на равния достъп на студентите до
образование и повишаване на тяхната мотивация
за по-добра подготовка.
4
Основни параметри на
проекта (4)
Специфични цели:
Допълване на съществуващата в Република България система за
предоставяне на студентски стипендии, награди и кредити с използването на
финансиране от Европейския социален фонд.
Надграждане на успешната практика на процедурите за директно
предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до
образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” 2008 –
2010 г. и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди” 2010 – 2012 г.
Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и
иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.
Създаване на условия за намаляване на съществуващите диспропорции
между актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във
висшите училища.
5
Основни параметри на
проекта (5)
Видове степендии:
стипендии за успех;
специални стипендии
Брой и разпределение на стипендиите: определя се от МОН за всеки
семестър по висши училища, а от висшите училища пропорционално на
броя на студентите в редовна форма на обучение:
по специалности–за стипендиите за успех;
по факултети/основни структурни звена–за специалните стипендии.
използват се данните от Регистъра на действащите и прекъснали
студенти от текущата учеба година.
Стипендиите, отпускани по линия на безвъзмездната финансова помощ от
ЕСФ, студентите ще могат да се получават независимо от това дали
получават стипендии и други помощи, финансирани със средства от
държавния бюджет.
6
Стипендии за успех (1)
могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички
висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона
за висшето образование.
получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по
учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден
успех от предходните два семестъра (за първокурсниците – от първия
семестър) е не по-нисък от добър 4.00.
отпускат се за всеки семестър по отделно;
месечният им размер е 120лв;
7
Стипендии за успех (2)
критерий за класиране е средният успех от предходните два
семестъра на обучение (зимен и летен на учебната 2012/2013година);
класирането се извършва по низходящ ред на успеха, до изчерпване
на определения брой стипендии за съответното висшеу чилище;
за студентите от първи курс стипендии се отпускат от втория семестър
на тяхното обучение,въз основа на успеха им от първия семестър;
плащат се за по 5 месеца за зимен и летен семестър.Изключение
правят завършващите през семестъра.
получават минимум 23 000 студенти на семестър,съставляващи до 20
на сто от студентите в редовна форма на обучение,за които могат да
бъдат отпуснати общо 475 000 месечни стипендии;
8
Специални стипендии (1)
за всеки семестър се отпускат най-малко 7000 специални стипендии,
като могат да бъдат обхванати до 30 на сто от студентите в редовна
форма на обучение във всички специалности, професионални
направления и области на висшеобразование;
размер на специалната стипендия: 200лв;
специалните стипендии са семестриални;
няма пречка студент да получи повече от една специална стипендия
в рамките на семестъра (но не повече от 5),при условие че има повече
от една научна, изследователска или практическа разработка или
участие в художествено-творческидейности.
9
Специални стипендии (2)
Критери за класиране за специални стипендии са:
средният успех от предходния семестър на обучение и
участието в научни,изследователски или практически разработки
или художествено-творчески дейности, което се удостоверява по
възможност с копие от самата разработка и документ,издаван от
висшето училище.Допуска се и копие от официален документ,като
грамота от национална олимпиада,сертификат за класиране на
призово място или друг документ с доказателствена
стойност,издаден в подходяща форма,която гарантира истинността
му.
10
Кандидатстване
ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално
разработена за целта система за онлайн подаване и
обработка на формуляри:
http://eurostipendii.mon.bg
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване
до 14 януари 2014 г.;
Класирането ще бъде обявено на 4 февруари 2014 г.
11
Резултати за учебната
2012/2013 година
Семестър
Брой
кандидаствали
студенти
Брой получени
Изплатени суми
( лева)
стипендии
за успех
специални
стипендии
стипендии
за успех
специални
стипендии
ОБЩО
зимен
семестър
41 251
21 943
5 219
13 061 760
1 043 800
14 105 560
летен
семестър
60 535
24 886
6 910
14 727 240
1 382 000
16 109 240
Общо за учебната 2012/2013 година: 30 214 800
Резултати - ВУ с найвисок успех
10-те ВУ с най-висок среден успех по класирани формуляри (за
стипендии) са:
Национална музикална академия"Проф.П.Владигеров"-5.99;
Военна академия"ГеоргиСтойковРаковски"-5.92;
Академия на МВР-5.86;
Софийски университет "Св.КлиментОхридски"-5.82;
Национална художествена академия-5.78;
УниБИТ-5.78;
Театрален колеж“ ЛюбенГройс"-5.76;
НАТФИЗ"КръстьоСарафов"-5.76;
Медицински университет-Плевен-5.75;
Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство-Пловдив5.74;
13
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
За информация:
Областен информационен център
Сливен
8800 Сливен
бул. “Цар Освободител” №1
тел.: 044/611 145
e-mail: oic.sliven@eufunds.bg
14
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
660 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа