close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Най-добър млад предприемач на

код для вставкиСкачать
Всеки кандидат участва в конкурса с
разработен бизнес план
Бизнес планът е кратко и изчерпателно
резюме, представящо Вашия бизнес.
Той разкрива сегашното състояние на
бизнеса, бъдещите Ви цели и как
възнамерявате да ги постигнете.
Всеки предприемач има нужда от ефективен
(реалистичен) бизнес план с ясно
формулирани бизнес решения. Това е найважният документ, който дава насоките за
развитие на всеки един бизнес, защото:
Първо, създаването на един бизнес план
дисциплинира предприемачът. Той
формулира философията на фирмата и
насоките, в които тя ще се развива;
Второ, бизнес планът има за цел да убеди
другите да инвестират в дадения бизнес.
В конкурса може да участва всеки
български гражданин, с постоянна
адресна регистрация на територията на
Община Пловдив, на възраст между 18 и
33 навършени години, считано към 30
ноември 2012 год.
Кандидатите трябва да подготвят бизнес
план и автобиография в съответствие с
изискванията, посочени във формуляра
за участие.
Бизнес планът трябва да е написан на БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК и представен на хартиен носител;
Да е МАКСИМУМ 25 страници, с МАКСИМУМ 5 стр.
приложения;
Може да бъдат приложени нагледни материали –
снимки, брошури, флаери или други рекламни
материали;
Бизнес плановете, които се представят за участие в
конкурса са конфиденциални.
Бизнес планът може да се разработи от
група, но се подава и представлява само
от едно лице;
Авторът представя и защитава бизнес
плана лично;
Едно лице може да участва само с един
бизнес план;
Един бизнес план може да получи само
една награда;
Бизнес планът трябва да е за инвестиция,
кореспондираща на размера на някоя
от паричните награди в конкурса. Ако
описаният бизнес е за по-голяма сума,
участникът следва да посочи от къде ще
намери останалите средства.
(1) Реализъм – осъществим ли е
проектът на практика;
(2) Полза за Общината – разкриват ли
се нови работни места, увеличава ли
се износът и др.;
(3) Форма – добре ли е представен
бизнес планът.
(1) Всички бизнес планове се проверяват и
оценяват от представители на Община Пловдив и
външни експерти. Определят се 4-те най-добри
бизнес плана;
(2) Финалният кръг представлява устна защита на
бизнес плановете на финалистите пред жури.
След представянето и интервю със съдиите,
журито гласува и определя разпределението на първа,
втора и две трети награди.
Първа награда: 7 000 лева
Втора награда: 4 000 лева
Две трети награди: Всяка по 2 000 лева
Паричните награди са в левове като са
предназначени да финансират
изпълнението на най-изчерпателните и
жизнеспособни бизнес планове,
участвали в конкурса
Формулярът за участие може да бъде
отпечатан от сайта на Община Пловдив:
www.plovdiv.bg, раздел „Младежки дейности“
Формулярът предлага само формата, която
би било добре да се следва и информацията,
която е желателно да бъде включена в бизнес
плана. Може да се използва и друг формат за
разработване на плана.
ПРОДУКТИ, ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ - Няма
убедителен бизнес план без реалистична
оценка на продукта, пазара, към който е
насочен и конкуренцията.
СТРАТЕГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ - Тази част
описва как точно продуктът ще бъде
продаван, т.е. как ще стигне до крайния
потребител.
ПРОИЗВОДСТВО - Описанието на продукта и
процеса на производство на една фирма е
по-скоро въпрос на действие, отколкото на
писмено представяне. Колкото понапреднал е продуктът в процеса на
разработване и колкото по-конкретна е
ситуацията, толкова по-убедителен е бизнес
планът.
Тук по-добре опишете какво вече е станало,
отколкото какво се очаква да се случи!
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП - Може би най-решаващият
фактор за успеха на Вашия бизнес е да имате
предани на фирмата мениджъри. Един бизнес
се управлява от екип. Той може да включва:
генерален директор/управител, директор
продажби, директор финанси и счетоводство,
директор производство и т.н.
-
Участниците в екипа трябва да имат умения, които
по-скоро взаимно се допълват, отколкото да бъдат
сходни
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ - Бизнес планът
трябва да представя финансови прогнози за
три години напред. Планираните цифри
трябва да са възможно най-точно изчислени
и реалистични
Една от основните причини за фалита на
фирми е недостигът на средства.
Предприемачите започват и оперират бизнес
без наличност на достатъчно капитал
Таблица (1)
Таблица (2)
Предполагаем начален
капитал
Обновление/ремонт;
Оборудване;
Инсталиране на
оборудването;
Услуги, консумативи;
Първоначални разходи за
материали;
Правни, консултантски и
други такси;
Лицензи и разрешителни;
Телефон и депозити за
други битови услуги ;
Осигуровки;
Първоначална реклама;
Непредвидени разходи;
Разходи за един месец
Вашето собствено
възнаграждение;
Заплати/допълнителни
разходи за служителите;
Суровини и материали за
производство;
Наем;
Реклама;
Консумативи;
Битови разходи (ток, вода,
отопление);
Осигуровка;
Данъци;
Поддръжка;
Доставка / транспорти;
Други.
Таблица (3)
Приблизителна прогноза на паричния поток
Месец
1
2
3
4
1. Пари в банка
(първо число от месеца)
2. Пари в каса
3. Общо пари
(първо число от месеца) = 1+2
4. Очаквани парични приходи от продажби
5. Общи постъпления = 3+4
6. Разплащания за месеца
7. Паричен баланс (края на месеца) = 5-6
5
6
КЛЮЧОВИ РИСКОВЕ - Всеки проект има
рискове. Един от най-добрите начини да
се предпазим от това те да навредят на
бизнеса ни, е да ги идентифицираме
предварително и да направим планове
как да се справим с тях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
– Дайте Вашата
оценка по следните въпроси:
Защо
смятате, че проекта Ви е
приложим на практика?
Каква
е ползата в регионален и
национален мащаб от
реализирането на Вашия проект?
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА
БИЗНЕС ПЛАНОВЕ
30.11.2012г.
Дирекция “Спорт и младежка
политика”
тел. 276 984;
БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО
ЗАМ.- КМЕТ ГЕОРГИ ТИТЮКОВ
Спорт, младежки дейности и социална политика
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
12
Размер файла
4 277 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа