close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентацията

код для вставкиСкачать
„Нито една култура не може да просъществува
ако има претенция за изключителност”
Махатма Ганди
Какво е междукултурен
диалог?
Няма универсална дефиниция, която
да се ползва в публичния или частния
сектор.
Какво значи междукултурен
диалог?
Следната дефиниция съчетава елементи от различни подходи:
Междукултурният диалог е процес, който се състои
от отворен и характеризиращ се с уважение
обмен или взаимодействие между индивиди, групи или
организации с различен културен опит или
светоглед. Сред неговите цели са: да се развие по
дълбоко разбиране за разнообразни перспективи и
практики; да се повиши нивото на участие и
свободата и способността да се прави избор; да се
насърчи равенството; и да се подкрепят
творческите процеси.
Междукултурният подход не
означава просто да сме
толерантни към „другите”
Понякога толерантността е само монолог
Принципът “единни в многообразието”
може да се прилага на всички нива
Дълго време междукултурният диалог беше възприеман
предимно като диалог между две или повече
национални култури, между национални държави.
Днес идентичността е налице както на субнационално, така и на национално и на наднационалното ниво.
Следователно е важно диалогът да се състои в
самите националните държави, в самото
общество: между мнозинството и
малцинствата, между различните групи в
обществото.
Годината на междукултурния диалог се
фокусира върху осем основни теми:
•
•
•
•
•
•
•
•
Култура и медиии
Образование/наука
Миграция
Малцинства
Мултилингвизъм
Религия
Работно място
Младеж
“Подводните камъни” на диалога
• Диалогът е добра стъпка за разбиране и
отчитане на различията. Но, внимание:
• Първо, прекаленият акцент върху
културните различия може да замаскира
различия, породени от социалния и
икономически статус. Следователно, не
бива да се избягват въпросите, свързани
с бедността, заетостта, образованието,
здравните услуги и комуналното
развитие.
“Подводните камъни” на диалога
• Диалогът е добра стъпка за разбиране и
отчитане на различията. Но, внимание:
• Второ, междукултурният диалог е доста
често всъщност диалог между
“обществото домакин/мнозинството” и
“мигрантската/малцинствена група”. Така
често се игнорират различията в рамките
така “етикираните” групи и има опасност от
маргинализиране на други групи в
обществото. Тоест, междукултурният
диалог трябва да се състои между всички
членове на обществото.
Какво е интеграция?
• Няма установена дефиниция за
това какво означава
“интеграция” и как се измерва.
Интеграцията се разбира
контекстуално.
Модели на интеграция
Модел А: Малцинствата като противоположен свят
• Хипотеза:Културата на мнозинството и културата на
малцинствата се изключват взаимно. Вътрешните
различия (възрастова група, пол, заетост) се игнорират.
Един език, един народ, една нация и една култура!
• Норма: За характеристики на малцинствените групи, като
език, религия и начин на живот се съди по утвърдените от
мнозинството модели. Културното различие е отклонение
от нормата и следователно дефицит на модернизация
• Цел: Коригиране на тези дефицити, образоване на
членовете на малцинството и по възможност
асимилацията им в местната култура.
• Политики: от асимилация и образование до гетоизация и
унищожаване.
• Рамка на възприемане: от фолкоризиране до
криминализирането на “различните”. Проявите на
различието се разглеждат като проблем, като заплаха.
Модели на интеграция
Модел Б. Невидимост на малцинствата
• Хипотеза: Традиционен модел, според който
модерността не е чувствителна към различията. Днес
този поход е много изтъкнат като космополитна
реторика.
• Проявление: Един аспект на този феномен са
образователните системи при които липсва акцент
върху малцинствата.
• Следствие: Мълчанието за “другите” води до тяхното
мълчание. Двата вида мълчание са част от един и
същи процес защото общество, което е сляпо за
хората, които са различни, няма да им осигури
пространство и ресурси, които биха им позволили да
се изразят в своето различие
Модели на интеграция
Модел В. Хибридни идентичности – хибридни
светове
• Хипотеза: (1+1=3) Заличават се дихотомиите.
Различието е важно, но не и абсолютно.
• Начин на възприемане: различието може да бъде
“кръстосано”. Граници между различията
продължава да има, но те стават пропускливи.
• Цел и политики: Междукултурният диалог е важен
инструмент. В дългосрочен план той съдейства за
оформянето на структури в обществото (медии,
училището, общността...), където малцинствените
култури намират не само признание и не само се
развиват, а и където техните култури, т.е. опит,
чувствителност и компетенции вземат участие при
формирането на общ, споделян публичен живот.
• Проблем: Въпросът за властовите отношения
остава централен.
Терминът "мултикултурно
общество“:
• Има толкова много аспекти и е
толкова неясно в семантичната си
употреба, че този, който днес
спряга понятието
"мултикултурализъм", все още
нищо не е казал.
• В действителност става дума за
изключително различни видове
“мултикултурализъм”.
Терминът "мултикултурно
общество“:
• Стюарт Хол (2000) споменава не по-малко от
шест вида мултикултурализъм:
консервативен, либерален,плуралистичен,
комерсиален, корпоративен и критичен или
“революционен”.
• Всеки един от тези видове се отличава със
собствен подход към основния проблем
в комплексните в културно отношение
общества, а именно – как да се
съгласува разнообразието със
солидарността.
Различия между държавите в
интерпретацията на междукултурния диалог
Ценностите съществуват ли
независимо от културата?
Теза: Разнообразието се разбира като естетически,
политически и морално неутрален израз на културно
различие. За разлика от това, различието се отнася до
морално оспорими разбирания и практики на дадено
малцинство, група или категория от хора.
Това са понятия и практики, които се считат за:
- създаващи конфликти при контакта с мнозинството,
което има други ценности;
- отслабват социалната солидарност в държавата и
следователно легитимността на политическите и
осигурителните системи;
- водят до неприемливи нарушения на човешките права в
рамките на малцинствените групи.
В заключение:
Разнообразието е икономически изгодно и
морално приемливо, докато различието
застрашава индивидуализма??????
Въпроси:
Така ли е, или у нас дебатът е далеч от
подобни интерпретации?
Какви са споделените ценности на
мнозинството в България?
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
14
Размер файла
490 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа