close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Саба?ты? ма?саты
1. О?ушыларды? ой-?р?с?н ке?ейт?п есте
са?тау ?аб?лет?н шы?дау,
о?ушыларды? б?л?мге ?ызы?ушылы?ын
арттыру.
2. О?ушыларды шапшанды??а,
?зден?мпазды??а, ?йымшылды??а
т?рбиелеу.
К???лд? тап?ырлар, б?лг?штер
Бар ?нер?н алдары?а салады.
К?м б?л?мд?, к?п о?ы?ан болса егер,
Б?г?нг? к?нн?? же??мпазы болады.
Есептен сайысады ?ш тобымыз
Ал?а озар е? мы?тысы осы жолда
К?пш?л?к б?л?мдер?н саралама?
С?рама? шы?уларын ж?рт алдында
II тур
?Б?йге?
I Топ?а:
1. ?здер???з о?ып отыр?ан ?Алгебра? к?таб?н?? авторы?
2. 7 майшам жанып т?р,4-у?н с?нд?рсек неше майшам ?алады?
3. Алманы? жартысы неге ??сайды?
4. ?ш сызы?тан пайда бол?ан фигура?
5. 1/10 саныны? кер? саны?
6. Бес жарым тая?ты? неше ?шы бар?
7. у=х3 функциясыны? графиг?.
8. Жарты т?зу
9. А?и?атта?ы д?лелдеус?з ?абылданатын с?йлем
10.?ай ыдыстан тама? ?шуге болмайды?
11.Т?к б?рыштан к?ш? б?рыш.
12.225 нешен?? квадраты?
13.Б?р шоколадты 100 те?геге сатып аламыз. 1,5 шоколадты
неше те?геге сатып алу?а болады?
II Топ?а:
Шаманы? 1/100 б?л?г?.
у=х2 функциясыны? графиг?.
Ше?бер сызу?а арнал?ан ??рал
?стелде 3 ста?ан с?т бар. Алмаз б?р ста?ан с?тт? ?ш?п ?ойды.
?стелде неше ста?ан бар?
5. Нанды ?ш б?л?кке б?лу ?ш?н, нанды неше рет кесу керек?
6. Геометрияны? жазы?ты?та?ы денен? зерттейт?н б?л?м?.
7. Торда 4 ?оян бар. 4 бала 4 ?оянды ?кетт? , ал б?р ?оян торда
?алды. Неге?
8. К?пм?шен?? барлы? ?абыр?аларыны? ?осындысы.
9. Аны?тамасыз ?абылданатын ??ымдар.
10.?абыр?алары толы?тауыш с?улелер болатын б?рыш.
11.86 санын еш амал ?олданбай 12-ге арттыр.
12.Е? ?лкен хорда.
13.35-т?? квадраты
1.
2.
3.
4.
III Топ?а:
1. Ек?н?? алтыншы д?режес?
2. Б?лмен?? 4 б?рышында 4 мысы? отыр. Оларды? ?р?айсына
?арсы 3 мысы?тан отыр. Б?лмеде неше мысы? отыр?
3. 45 минут са?атты? ?анша б?л?г??
4. Кер? сандарды? к?бейт?нд?с?
5. Ек? н?ктен?? арасында?ы т?зу
6. К?пм?шен?? ?алыпты т?р?
7. Д?лелдеуд? ?ажет етет?н математикалы? с?йлем
8. Е? ?лкен уа?ыт ?лшем б?рл?г?
9. ?ай санны? квадраты 256-?а те?.
10.Миллиард санын жаз?анда неше н?л керек.
11.К?м барлы? т?лде с?йлейд?
12.Ек? ?атынасты? те?д?г?
13.?ыры 5 дм-ге те? кубты? к?лем?.
III тур.
Математикалы?
хоккей.
20
20
20
30
30
30
40
40
40
? Т?лк? мен ?ас?ыр?
Екеу? тег?н балы??а тап болды. ?ас?ыр
айтады
?Мен
математика?а
нашармын,
балы?ты сен б?л? дейд? т?лк?ге. Сонда т?лк?
са?ан б?реу, ма?ан екеу, са?ан ?шеу, ма?ан т?ртеу
т.с.с. Е? со?ында жиырма балы?ты ?з?не
салады.К?м к?п алды ж?не ?анша?а арты? алды?
?ас?ыр 100
??у т?лк??
Шал балы?тарды к?п аулап
?ндет?п келе жатса, жолда б?р т?лк?
с?лап жатады, шал ?уанып кемп?р?ме
жа?а болады деп т?лк?н? шана?а салып
алады. Ал т?лк? жолда 1 минутта 1
балы?, 2 минутта 2 балы?, т.с.с. Б?р
ла?тыр?анда алды??ы ла?тырыл?аннан
2 есе арты? ла?тыра беред?. 7 минутта
барлы?ы неше балы? ла?тырыл?ан.
?ш т?йе??с ?шып келе
жатты. А?шы оларды?
б?р?н атып алды. Оларды?
?аншасы ?алды?
Е? ал?аш Еуропада?ы
?миллион? с?з?н ?келген
к?м?
?алайша ?шеу?
?ария к?шкентай немерес?не еск?л?кт? б?р ??г?ме
айтады. ?кес? жет? жасар Л??панды базар?а
ж?мсапты. О?ан б?р тиын бер?п, ?ш н?рсе сатып
?кел, депт?. Л??пан базар?а барып б?р ?ауын сатып
?кел?пт?.
- Балам-ау, ?келген?н б?р ?ана ?ауын ?ой, - депт?
?ке.
- Б?л б?р ?ана н?рсе емес, ?ш н?рсе, - депт? сонда
бала.
- ?алайша ?шеу? ? деп с?ра?ан ?кес? та?данып.
Л??пан ?кес?н?? с?ра?ына не деп жауап берд?
екен?
1637 жылы
координаталы? т?зуд?
енг?з?п, тер?с ж?не о?
сандар?а т?с?н?к берген
француз математиг?.
Анасы 16 мандарин сатып ал?ан.
Жартысын Думан жейд?, Айша ек?
мандарин жейд?, ?ал?анын Дина
жейд?. Дина неше мандарин жеген?
?Парабола? деген атауды
енг?зген б?зд??
заманымыздан б?рын?ы
(262-190) жылдарда ?м?р
с?рген грек ?алымы.
К?ш?не сенген б?р мы?ты
Жы?ып салып сег?зд?
?айда барайын дег?зд?.
V тур.
?К?м жылдам??
Геометриялы? фигураларды?
аттарын табу.
апрцетяи
е?шбре
ш?брш?ы
тр?бышр?т
рвадкат
Трапеция
Ше?бер
?шб?рыш
Т?ртб?рыш
Квадрат
VI
минитест
1. 10100 саны
А. Миллион
1.
В. Триллион
С.Гугол
Осы суреттен жо? фигураны табу.
А. Ше?бер В.Т?кт?ртб?рыш С.?шб?рыш
Д.Ромб
Е.Б?р? бар
2. Чебурашка д?кеннен 7 б?рдей д?птер сатып алды.
Неше те?ге т?лед??
А. 2000т
В.3070т
С.1540т
4. ?Пропорция? грек т?л?нен аудар?анда нен? б?лд?ред??
А. Те?д?к
В.?дем?л?к
С.Музыка
5. Е? к?ш? жай сан
А. 0
В.1
С.2
(?ыс?аша к?бейту формуласына есептер шы?ару)
(5в-4х)(5в+4х)
(3у+5)(3у-5)
(а-3)2
(х+2)(х2-2х+4)
(2х-у)2
(4а-2с)(4а+2с)
(х+4)2
(х-1)(х+1)
(3-с)(9+3с+с2)
VII? тур
?орытынды
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
23
Размер файла
1 784 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа