close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Особенности проведения уроков окружающего мира в 1 классе

код для вставкиСкачать
Особливості проведення уроків
навколишнього світу
Методи роботи
• Словесні: розповідь, пояснення, дискусія,
семінар, робота з друкованим матеріалом
• Наочні:
ілюстрації
демонстрація
• Практичні: спостереження, виготовлення
аплікації, робота з природним матеріалом,
творчі роботи (виготовлення книги, написання
розповіді, вірша і т. п.),написання
повідомлення, реферату, проектна діяльність
Форми роботи
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
•
•
Фронтальна.
Індивідуальна.
Колективна.
Групова.
Рольова гра
Виконання казкових сюжетів
Смотр знань
Вікторина
Взаємонавчання
Мозковий штурм
Творчий урок
Самовизначення учнів ( створення
умов для “хочу” і “можу” )
1.Привітання, побажання хорошого
настрою
2. Долонька до долоньки
3. Рапортичка
4. Привітання учнів, які прийшли після
тривалої відсутності
5. Дерево очікувань
Актуалізація знань
і фіксація утруднення у діяльності
• Тестові завдання
• Виконання учнями завдань, подібних до
домашніх
• Постановка додаткових запитань
• Перевірка д/з за допомогою “еталону”
• Відповідь “ланцюжком”
Різнорівневі самостійні роботи
• Ключове питання (завдання)
Виявлення причин утруднення і
постановка навчальної задачі
• Аналіз завдання та визначення
проблеми
• Формулювання теми уроку
Побудова проекту виходу з
утруднення
• Висунення гіпотез – мозковий штурм,
групова робота
• Пошук можливих варіантів рішення
• Добір матеріалу – робота з літературою,
опитування, експеримент, дослідження
• Узагальнення отриманих даних
• Формування висновків (алгоритму
рішення завдання, рішення проблеми
тощо)
• ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
• СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Первинне закріплення у
зовнішньому мовленні
• Асоціативний ряд
• Бджолиний вулик
• Використання завдань на впізнання
визначених об’єктів
• Опитування експертів
• Наведення учнями своїх прикладів за
новим матеріалом
Навколишній світ, 2 клас, 1 частина
Навколишній світ, 2 клас, 1 частина
Подібність та відмінність між представниками
класу комах
Самостійна робота із
самоперевіркою у класі
•
•
•
•
•
Складання взаємообернених завдань
Робота за алгоритмом
Спілкування “питання-відповідь”
“що було б, якби…”
Придумай свої завдання
Включення у систему знань і
повторення
•
•
•
•
•
•
Різнорівневі самосійні завдання
Лабіринт дій
Ділова гра
Групова робота
Дебати
Завдання по колу
Рефлексія діяльності на уроці
•
•
•
•
•
•
•
Незакінчені речення
“сонечко”
“координати”
“Листок зворотного зв’язку”
Інтерпретація зображень на листівках
Барометр настою
Торт рішень
Представлена структура уроку відображує
технологію діяльнісного методу.
Технологія дає можливість на всіх уроках
системного тренінгу для кожного учня
діяльнісних здібностей в усій повноті.
Забезпечується формування готовності до
саморозвитку і самореалізації у кожної особистості.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДРУЧНИКІВ
1.Підручники побудовані на основі діяльнісного підходу.
Підручник активізує різноманітні види діяльності учнів:
- навчальну діяльність: робота з книгою та іншими джерелами
інформації, розвиток мовлення (завдання на розкриття суті
наукових понять, формулювання логічних висловів, своєї думки
різними словами), робота з навчальним обладнанням;
- пошукову діяльність: пропонуються пошукові дослідницькі
завдання, які формують уміння формулювати гіпотезу, складати
план дослідження, спостерігати, досліджувати об’єкти і явища
навколишнього світу;
- творчу та евристичну діяльність: застосування знань у
нестандартних ситуаціях на високому рівні узагальнення;
- діяльність із самореалізації і з самоконтролю, що
сприяє
саморозвитку особистості.
2. Підручники реалізують особистісно орієнтований підхід
до навчання.
Створені сприятливі умови для розкриття учнями своїх
здібностей, цілеспрямованого позитивного впливу на ціннісноорієнтаційну, вольову, емоційну сфери особистості учнів.
Особлива роль відводиться звертанням до учнів:
«доведи», «змоделюй», «розроби»... Їх мета – зробити учня
активним учасником навчального процесу.
Звертання використовуються у текстах і у системі вправ
для активізації уваги до способів навчальної діяльності. Учні
залучаються до спільного з автором пошуку і самостійної
діяльності.
3. Підручники реалізують індивідуальний підхід до
учнів.
Підручник розроблений у інтерактивній формі „підручник-зошит”,
яка
дозволяє
учневі
бути
його
“співавтором”, ефективно організовувати пошукову і творчу
навчальну діяльність.
Підручник розвиває варіативне мислення. Передбачена
можливість вибору завдань і їх
творчого опрацювання.
Пропонуються варіанти виконання завдань та їх оформлення,
що дає змогу вільно обирати найбільш раціональні способи
діяльності.
З метою виховання сучасного світогляду учнів у
підручнику реалізується зв’язок з реальними проблемами
довкілля.
.
4. Підручники реалізують розвивальний підхід до
учнів.
Зміст підручника побудовано таким чином, що навчання
ведеться в «зоні найближчого розвитку». В процесі роботи учень
поставлений в ситуацію, яка потребує від нього продуктивних
дій.
Важливою особливістю підручника є
завдання на формування пізнавальної
мотивації на природничому матеріалі
або історичному матеріалі, на сюжетах з
повсякденного життя.
5. Для підвищення пізнавального інтересу учнів в
підручнику використані різноманітні засоби:
широко
використовуються
досліди,
спостереження, практичні роботи, кросворди, бліц-турніри,
творчі роботи;
система завдань насичена
експериментальними завданнями;
іграми,
пошуковими,
оформлення підручника виконано відповідно віку учнів
з використанням елементів гумору в малюнках
У підручниках-зошитах передбачено спеціальний апарат
орієнтування.
• КОНТРОЛЬНА СТОРІНКА
• УРОК-ЕКСКУРСІЯ
ЗМІСТ КУРСУ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Людина як особистість
Людина, природа, суспільство
Людина серед людей
Культура
Нежива природа
Жива природа
Планета Земля
Наша Батьківщина – Україна
Методи пізнання світу
Інтегрований зміст курсу
• Природничо – наукова основа
• Історія, українознавство
• Література, мистецтво, музика
• Художня праця
НАВКОЛИШНІЙ СВІТ
Наскрізний інтегрований курс “Навколишній
світ” реалізує навчальні предмети “ Я і Україна ” у
початковій школі і “Природознавство” у основній
школі. Програму курсу розроблено
згідно з
Державним стандартом (освітня галузь “Людина і
світ”), а також навчальними планами Проекту
“Росток”, наказ №62 Міністерства освіти і науки
України від 31.01.2005 р.
НАВКОЛИШНІЙ СВІТ
•
•
•
•
1 клас
“Світ в мені і в світі я”.
1.ДОРОГА ДО ШКОЛИ.
2.БІЛА СТЕЖКА.
3.ЗОЛОТІ ХВИЛИНИ.
4.ПРОМЕНІ.
Вимоги щодо проведення уроків
навколишнього світу в першому класі:
1.Проведення уроків у формі комунікативно - діятельнісного спілкування
(обмін думками, елементи дискусій – «А як думаєте ви? Чому?»).
2.Динамічність форм проведення уроків (урок-подорож, урок-екскурсія,
включення в урок ігор, кросвордів, логічних завдань, проблемних
питань тощо)
3.Врахування часових рамок активності і продуктивності першокласників
(12-15 хвилин).
4.Опора на наявний життєвий досвід першокласника.
5.Проведення виставок робіт.
6.Використання словесного алгоритму виконання самостійного завдання.
7.Використання алгоритму для порівняння предметів, проведення
спостережень.
8.Пред’явлення єдиних вимог до виконання робіт.
9.Різноманітні прийоми оцінювання робіт: словесне, виставка кращих
робіт, запис прізвищ дітей на дошці, презентація вчителем кращих
робіт біля дошки тощо.
У 2 класі здійснюється ознайомлення з
різноманітністю навколишнього світу через
такі його складові:
природа
людина, як частина природи
світ, побудований людиною.
Зміст курсу “ Навколишній світ ” у 2
класі зосереджує увагу на розкритті краси і
гармонії
природи,
її
художньо-емоційному
сприйнятті.
НАВКОЛИШНІЙ СВІТ
2 клас
1.ПРИРОДИ ЛАГІДНА КРАСА.
2.КРАСА ЛЮДИНИ.
3.ВЧИМОСЯ СПІЛКУВАТИСЯ.
4.У СВІТІ СІМЕТРІЇ.
5.КРАСА, ЩО СТВОРЕНА РУКАМИ.
Прийоми роботи за А.Гіном
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Приваблива мета.
Дивовижний факт.
Відстрочена відгадка.
Фантастична добавка.
Лови помилку.
Практичність теорії.
Прес-конференція.
Питання до теми.
Своя опора.
Розширення теми.
Свої приклади.
Обговорення домашнього завдання.
Різнорівневі завдання.
Особливе завдання.
Творче завдання.
Незвичайна подача домашнього завдання
НАВКОЛИШНІЙ СВІТ
1.ДО ПОБАЧЕННЯ,ЛІТО!
2.ОСІНЬ КАЛИНОВА.
3.ЗИМОВА КАЗКА.
4.ВЕСНЯНКИ.
3 клас
Завдання для 3-4
класу
1.Практичні завдання (підписати малюнки,
розфарбувати мапу тощо).
2.Доповідь (стисло, конкретно, цікаво, єдине
оформлення).
3.Реферат.
4.Використання додаткової навчальної
літератури.
ВИМОГИ ЩОДО
РЕФЕРАТІВ
1.Єдине оформлення рефератів.
2.Структура рефератів (титульна сторінка,
основний зміст реферату).
3.Обмежений об’єм змісту.
4.Уникнення великої кількості дат,
наукових термінів.
5.Переказ рефератів:
Індивідуальні виступи протягом
кількох хвилин, вибираючи головне;
Групові виступи
1. Самовизначення до діяльності
2. Актуалізація знань і фіксація утруднень у
діяльності
3. Локалізація утруднення
4. Побудова проекту виходу з утруднення
5. Узагальнення утруднення у зовнішньому
мовленні
6. Самостійна робота із самоперевіркою за
еталоном ( зразком )
7. Включення у систему знань і повторення
8. Рефлексія діяльності
1. Самовизначення до діяльності
2. Актуалізація знань і фіксація утруднень у
діяльності
3. Локалізація утруднення
4. Побудова проекту виходу з утруднення
5. Узагальнення утруднення у зовнішньому
мовленні
6. Самостійна робота із самоперевіркою за
еталоном
7. Включення у систему знань і повторення
8. Рефлексія діяльності
З моменту переходу початкової ланки освіти на
чотирирічне навчання увійшов новий
навчальний предмет «Навколишній світ». Його
істотною відмінністю від предмету
«Природознавство» є широка інтеграція,
збудована на основі включення в даний
предмет природознавства, соціології, історії,
ОБЖ.
Природознавство.
Навколишній світ.
Я і Україна.
Програма
навколишнього світу
(авт. Бібік Н., Коваль Н.)
1.Про тебе самого.
2.Рід, сім'я, рідні.
3.Людина серед людей.
4.Природа навколо нас.
5.Твій рідний край.
6.Твоя країна - Україна.
Програма
навколишнього світу
(авт. Пушкарьова Т.)
1.Дорога до школи – дорога у
світ.
2.Золота цариця Осінь.
3.Уроки спілкування.
4.Хто з сонцем встає – тому
воно світить («Всьому своє
місце і час», «Чистота – це
здоров'я і краса», «Здоровим
будь!»).
5.Зимонька-снігуронька.
6.Наш будинок, наша сім'я.
7.Подивись: весна настала.
Тема : «Ти - школяр»
Основні вимоги до знань і умінь
з теми «ти - школяр»:
-щоб не заблукати в школі
(ознайомлення зі шкільними
приміщеннями);
-як поводитися в школі (на
уроці, на перерві);
-чому не можна спізнюватися
на урок;
-вчимося вчитися: як сидіти
за партою, чому важливо
бути уважним, уміти
вибирати навчальні речі для
уроку)
«Віконечко»:
-шкільні речі;
-умій дружити;
-твоя школа;
-дорога від будинку до
школи.
«Навколишній світ»:
-розкажи, яка твоя школа, з ким
тобі вдалося познайомитися;
-які бувають школи;
-шкільні речі, їх призначення, як
ними користуватися;
-скоромовки, вірші, жартівливі
вірші, пісні про школу.
Предмет «Навколишній світ» призначений реалізувати
принципи розвитку особистості дитини:
Развиток мислення і
мовлення
Розвиток творчих
здібностей і уявлення
Розвиток здібностей
до самостійної
пізнавальної діяльності
Розвиток
зацікавленості до
навколишнього
світу й його
пізнанню
Вимоги щодо проведення уроків
навколишнього світу в першому класі:
1.Проведення уроків у формі комунікативно - діятельнісного спілкування
(обмін думками, елементи дискусій – «А як думаєте ви? Чому?»).
2.Динамічність форм проведення уроків (урок-подорож, урок-екскурсія,
включення в урок ігор, кросвордів, логічних завдань, проблемних
питань тощо)
3.Врахування часових рамок активності і продуктивності першокласників
(12-15 хвилин).
4.Опора на наявний життєвий досвід першокласника.
5.Проведення виставок робіт.
6.Використання словесного алгоритму виконання самостійного завдання.
7.Використання алгоритму для порівняння предметів, проведення
спостережень.
8.Пред’явлення єдиних вимог до виконання робіт.
9.Різноманітні прийоми оцінювання робіт: словесне, виставка кращих
робіт, запис прізвищ дітей на дошці, презентація вчителем кращих
робіт біля дошки тощо.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
111
Размер файла
13 634 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа