close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PowerPoint презентация (1,34 MB)

код для вставкиСкачать
Програмиране за .NET Framework
http://www.nakov.com/dotnet/
Изграждане на графичен
потребителски интерфейс с
Windows Forms
Светлин Наков
Национална академия по
разработка на софтуер
academy.devbg.org
Необходими знания
Базови познания за .NET Framework
Базови познания за езика C#
Базови познания за делегатите и
събитията в .NET Framework
Начални умения за работа с Visual Studio
.NET и Windows Forms редактора му
Съдържание
Какво е Windows Forms?
Програмни компоненти. Компонентен модел
на .NET
Програмен модел на Windown Forms
Основни класове. Йерархия на класовете
Класът Control. Други базови контроли
Модел на пречертаване на контролите
Форми, прозорци и диалози – класът Form
Основни контроли – TextBox, Label, Button
Поставяне на контроли във формата
Управление на събитията
Windows Forms редакторът на VS.NET
Съдържание (2)
Стандартни диалогови кутии
Извикване на диалогови кутии
Други Windows Forms контроли. Менюта.
Ленти с инструменти. Статус ленти
Диалог за избор на файл
MDI приложения
Валидация на данни
Свързване на данни (Data Binding). Навигация
с CurrencyManager
Контролата DataGrid
Master-Details навигация
Наследяване на форми
Съдържание (3)
Пакетът System.Drawing и GDI+
Печатане на принтер
Потребителски контроли
Хостинг на контроли в Internet Explorer
Нишки и Windows Forms
Влачене (Drag and Drop)
Конфигурационен файл на приложението
Какво е Windows Forms?
Windows Forms
Библиотека за изграждане на
прозоречно-ориентиран графичен
потребителски интерфейс (GUI)
Поддържа концепцията за Rapid
Application Development (RAD)
компонентно-ориентирана архитектура
управление, базирано на събития
Прилича на GUI средствата на Delphi и
Visual Basic 6, с мощта на MFC
Съдържа богат набор от контроли
Data-aware компоненти
Какво е Windows Forms?
Windows Forms
Вградена поддръжка на Unicode
Позволява наследяване и разширяване
на форми и контроли
Поддържа ActiveX контроли
Поддържа печатане на принтер
Контролите могат да се изпълняват в
Internet Explorer
подобно на Java аплетите
без предварителна регистрация (за разлика
от ActiveX контролите)
Силна поддръжка на графика (GDI+)
Windows Forms – пример
public class SampleForm : System.Windows.Forms.Form
{
static void Main()
{
SampleForm sampleForm = new SampleForm();
sampleForm.Text = "Sample Form";
Button button = new Button();
button.Text = "Close";
button.Click +=
new EventHandler(sampleForm.button_Click);
sampleForm.Controls.Add(button);
sampleForm.ShowDialog();
}
private void button_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
}
Демонстрация #1
Нашето първо Windows Forms
приложение
Пакетите от Windows Forms
System.Windows.Forms
Design
ComponentModel
Осигурява средства за работа с
прозорци, диалози, контроли за
въвеждане на текст, за избор,
менюта, ленти с инструменти,
таблици, дървета и др.
System.Drawing
Drawing2D
Imaging
Осигурява достъп до GDI+
функциите
на Windows – работа с
Printing
точки, линии, геометрични
фигури, изобразяване на
Text
картинки, текст, шрифтове,
печатане на принтер и др.
Програмни компоненти
Компоненти
Програмни единици (класове), които
решават специфична задача
Преизползваеми (reusable)
Имат ясно дефиниран интерфейс, който
описва техните:
свойства
методи
събития
Използват се като част от други
компоненти или програми
Компонентен модел на .NET
Компонентният модел дефинира:
стандарти за разработката и използване
на програмни компоненти
жизнен цикъл на компонентите
Компонентният модел на .NET
Framework
налага правила за създаване и
използване на .NET компоненти
(програмен модел)
дефинира класове и интерфейси, които
поддържат описанието на компоненти
Компонентен модел на .NET
Компонентният модел на .NET
позволява дефиниране на поведението на
компонентите
по време на дизайн (design-time behavior)
по време на работа (runtime behavior)
осигурява лесна преизползваемост
(reusability)
дефинира компоненти и контейнери
CLR осигурява междуезикова
съвместимост на компонентите
Основната функционалност на
компонентния модел се намира в
System.ComponentModel
Windows Forms и комп. модел
Windows Forms е базиран на
компонентния модел на .NET
Компонентният модел дефинира
компоненти и контейнери
Windows Forms дефинира контроли и
контейнер-контроли
Контролите са видими за
потребителя компоненти:
контейнер-контроли (форми, диалози,
панели, ...) – съдържат други контроли
контроли (бутони, текстови полета, ...) –
съдържат се в контейнер контролите
Програмен модел на WinForms
Програмният модел на Windows Forms
дефинира:
форми (прозорци и диалози)
контроли (текстови полета, бутони, менюта,
ленти с инструменти, ...)
събития, които ги управляват
жизнен цикъл на приложенията
модел на пречертаване на контролите
управление на фокуса и навигация
Жизненият цикъл на приложенията е
базиран на съобщения
Контролите получават съобщения за
потребителските действия и реагират по
специфичен начин
Програмен модел на WinForms
Главната нишка на всяко Windows
Forms приложение работи така:
Постоянно слуша за съобщения
При получаване на съобщение (напр.
преместване на мишката, натискане на
клавиш или др.) го обработва така:
намира контролата, за която се отнася
съобщението
предава й съобщението
ако контролата е контейнер-контрола, тя
търси в себе си за коя от нейните контроли
е съобщението и й го предава
При затваряне на главната форма на
приложението, то спира изпълнението си
Основни класове
Библиотеката Windows Forms дефинира:
съвкупност от базови класове за
контролите и контейнер-контролите
множество графични контроли
Основни базови класове:
Component – .NET компонент
Control – графична контрола (компонента
с графичен образ)
ScrollableControl – контрола, която
поддържа скролиране на съдържанието си
ContainerControl – контрола, която
съдържа други контроли и управлява
поведението на фокуса
Йерархия на класовете
Component
Menu
Timer
Label
ToolBar
TextBoxBase
RichTextBox
TextBox
Control
StatusBar
ImageList
PictureBox
DataGrid
ScrollableControl
Panel
ContainerControl
Form
UserControl
Класът Control
Класът System.Windows.Forms.Control е
основа на всички графични Windows
Forms контроли
Неговите свойства са типични за всички
Windows Forms контроли
По-важните свойства на класа Control:
Anchor, Dock – задават по какъв начин
контролата се "закотвя" за контейнера си
Bounds – задава размера и позицията на
контролата в нейния контейнер
BackColor – задава цвета на фона
ContextMenu – задава контекстно меню
(popup menu) за контролата
Класът Control
По-важните свойства на класа Control:
Controls – съдържа колекция от
вложените контроли (ако има)
CanFocus – връща дали контролата може
да получава фокуса
Enabled – позволява забраняване на
контролата (тя става видима, но неактивна)
Font – задава шрифта (име, стил, размер)
ForeColor – задава цвета на контролата
Location – съдържа позицията на
контрола в нейния контейнер
Parent – задава контейнер-контролата,
съдържаща текущата контрола
Класът Control
По-важните свойства на класа Control:
Size – съдържа размерите на контролата
TabIndex – определя реда при навигация с
клавиша [TAB]
TabStop – задава дали контролата може да
се фокусира при навигация с [TAB]
Text – задава текст, свързан с контролата
Visible – задава видимост на контролата
По-важни методи на класа Control:
Focus() – фокусира контролата
Hide(), Show() – скрива/показва
контролата
Класът Control
По-важните събития на класа Control:
Click – настъпва при щракване с мишката
върху контролата
Enter, Leave – настъпват при активиране и
деактивиране на контролата
KeyDown, KeyUp – настъпват при натискане
и отпускане на клавиш (или комбинация)
KeyPress – при натискане на
нефункционален клавиш
MouseDown, MouseUp, MouseHover,
MouseEnter, MouseLeave, MouseMove,
MouseWheel – настъпват при събития от
мишката, настъпили върху контролата
Класът Control
По-важните събития на класа Control:
Move – настъпва при преместване на
контролата
Paint – настъпва при пречертаване на
контролата
Resize – настъпва при промяна на размера
на контролата
TextChanged – настъпва при промяна на
свойството Text на контролата
Validating – използва се за валидация на
данните, въведени в контролата
Пречертаване на контролите
В Windows Forms контролите често се
пречертават
при преместване на прозорец
при смяна на активния прозорец
при промяна на размера или позицията на
някоя контрола
Пречертаването става на два етапа:
Invalidate() – подготвя за пречертаване
дадената контрола или неин участък и
изпраща съобщение "пречертай"
Paint() – обработва съобщението
"пречертай", изпратено от Invalidate() и
обновява графично указания участък
Други базови контроли
Класът ScrollableControl
добавя функционалност за скролиране
AutoScroll – задава дали при нужда
контролата ще получи автоматично
скролиращи ленти
HScroll, VScroll – задават дали
контролата да има хоризонтална и
вертикална скролираща лента
Класът ContainerControl
осигурява функционалност за
управление на фокуса
ActiveControl – съдържа контролата,
която е на фокус
Форми, прозорци и диалози
Класът System.Windows.Forms.Form
Представлява форма (прозорец или
диалогова кутия) в GUI приложенията
В него могат да се добавят контроли
Основни свойства на класа Form:
FormBorderStyle – указва типа на
рамката на формата
Sizable – стандартна разширяема рамка
FixedDialog – диалог с фиксирани размери
None – без рамка
FixedToolWindow – кутия с инструменти с
фиксиран размер
Форми, прозорци и диалози
Основни свойства на класа Form:
Controls – списък с контролите
разположени във формата
Text – заглавие на прозореца
Size – размери на прозореца
ClientSize – размер на вътрешността на
формата (без рамката й)
AcceptButton – бутон по подразбиране
ActiveControl – контролата, която държи
фокуса
ControlBox – задава дали формата да има
контроли за затваряне, минимизация и т. н.
Форми, прозорци и диалози
Основни свойства на класа Form:
Icon – задава икона на прозореца
KeyPreview – ако се зададе true, позволява
формата да обработва събитията от
клавиатурата преди да ги предаде на
фокусираната контрола
MinimumSize, MaximumSize – задава
ограничения за размера на формата
Modal – задава дали формата е модална
Opacity – задава прозрачност (0.00 – 1.00)
MdiChildren, MdiParent – извлича/задава
подчинените форми/собственика на
текущата форма в MDI режим
Форми, прозорци и диалози
Основни свойства на класа Form:
TopMost – задава дали формата стои над
всички други прозорци (always on top)
WindowState – извлича състоянието на
формата (нормална, минимизирана или
максимизирана)
Основни методи на класа Form:
Close() – затваря формата (скрива я и
освобождава използваните ресурси)
Show() – показва формата и я активира
ShowDialog() – показва формата в
модален режим и връща като резултат
DialogResult свойството
Форми, прозорци и диалози
Основни методи на класа Form:
LayoutMdi(…) – пренарежда дъщерните
(MDI) форми (каскадно, хоризонтално,
вертикално)
Основни събития на класа Form:
Activated / Deactivate – извиква при
активиране / деактивиране на формата
(получаване / загуба на фокуса)
Closing – извиква се при затваряне на
формата. Реализацията може да
предизвиква отказване на затварянето
Load – извиква се еднократно при първото
показване на формата. Често се ползва за
инициализиране на състоянието
Основни контроли
TextBox –
– поле за въвеждане на
текст. По-важни свойства:
Label –
– изобразява текст във
формата. Важни свойства:
Multiline – задава дали да се допуска
въвеждане на няколко реда
Text (Lines) – съдържа въведения текст
Text – текстът, който се изобразява
Button –
– бутон за натискане
По-важни свойства и събития:
Click – активира се при натискане
Text – задава текста върху бутона
Поставяне на контроли
Поставянето на контроли във формата
става чрез Controls.Add:
Form form = new Form();
Button button = new Button();
button.Text = "Close";
form.Controls.Add(button);
Редът на контролите (т. нар. z-order) се
определя от реда на поставянето им
(последната контрола е най-отгоре)
Windows Forms дизайнерът на Visual
Studio .NET се грижи за правилното
поставяне на контролите
Управление на събитията
Прихващането на събития става така:
Form form = new Form();
Button button = new Button();
button.Click += new EventHandler(
this.button_Click);
...
private void button_Click(
object sender, EventArgs e)
{
}
// Handle the "click" event
Windows Forms дизайнерът на Visual
Studio .NET генерира автоматично
обработчиците на събития
Управление на събитията
Типове събития в Windows Forms:
EventHandler – проста нотификация
KeyEventHandler – събития от
клавиатурата
подава се кой е натиснатият клавиш и
състоянието на [Ctrl], [Shift] и [Alt]
MouseEventHandler – събития от
мишката
без допълнителни данни
подава се позицията на мишката и
състоянието на бутоните й
CancelEventHandler – събития, които
могат да откажат започнало действие
Прост калкулатор – пример
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
public class CalculatorForm : Form
{
private TextBox TextBoxNumber1;
private TextBox TextBoxNumber2;
private TextBox TextBoxSum;
private Button ButtonCalc;
private Label LabelPlus;
private Label LabelEquals;
public CalculatorForm()
{
TextBoxNumber1 = new TextBox();
TextBoxNumber1.Bounds = new Rectangle(
new Point(16, 16), new Size(72, 20));
TextBoxNumber1.MaxLength = 10;
(примерът продължава)
Прост калкулатор – пример
LabelPlus = new Label();
LabelPlus.AutoSize = true;
LabelPlus.Location = new Point(94, 19);
LabelPlus.Text = "+";
TextBoxNumber2 = new TextBox();
TextBoxNumber2.Bounds = new Rectangle(
new Point(112, 16), new Size(72, 20));
TextBoxNumber2.MaxLength = 10;
LabelEquals = new Label();
LabelEquals.AutoSize = true;
LabelEquals.Location = new Point(191, 18);
LabelEquals.Text = "=";
TextBoxSum = new TextBox();
TextBoxSum.Bounds = new Rectangle(
new Point(208, 16), new Size(72, 20));
TextBoxSum.ReadOnly = true;
(примерът продължава)
Прост калкулатор – пример
ButtonCalc = new Button();
ButtonCalc.Bounds = new Rectangle(
new Point(16, 48), new Size(264, 23));
ButtonCalc.Text = "Calculate sum";
ButtonCalc.Click += new EventHandler(
this.ButtonCalc_Click);
this.AcceptButton = ButtonCalc;
this.ClientSize = new Size(298, 87);
this.Controls.Add(TextBoxNumber1);
this.Controls.Add(LabelPlus);
this.Controls.Add(TextBoxNumber2);
this.Controls.Add(LabelEquals);
this.Controls.Add(TextBoxSum);
this.Controls.Add(ButtonCalc);
this.FormBorderStyle =
FormBorderStyle.FixedDialog;
this.MaximizeBox = false;
this.MinimizeBox = false;
this.Text = "Calculator";
}
(примерът продължава)
Прост калкулатор – пример
private void ButtonCalc_Click(
object aSender, EventArgs aArgs)
{
try
{
int value1 =
Int32.Parse(TextBoxNumber1.Text);
int value2 =
Int32.Parse(TextBoxNumber2.Text);
int sum = value1 + value2;
TextBoxSum.Text = sum.ToString();
}
catch (FormatException)
{
TextBoxSum.Text = "Invalid!";
}
TextBoxNumber1.SelectAll();
TextBoxNumber2.SelectAll();
(примерът продължава)
Прост калкулатор – пример
TextBoxNumber1.Focus();
}
static void Main()
{
CalculatorForm CalcForm = new CalculatorForm();
Application.Run(CalcForm);
}
}
Демонстрация #2
Прост калкулатор
Windows Forms и VS.NET
Windows Forms редакторът на
VS.NET позволява:
създаване на форми
добавяне на контроли
добавяне на неграфични компоненти
настройка на свойствата
добавяне на събития
Създаване на форма:
Windows Forms и VS.NET
Добавяне на контрола:
Добавяне на неграфични компоненти:
Windows Forms и VS.NET
Настройка на
свойствата:
Добавяне на
обработчици
на събития:
Демонстрация #3
Създаване на прост калкулатор с
Windows Forms редактора на VS.NET
Стандартни диалогови кутии
Класът MessageBox позволява извеждане
на стандартни диалогови кутии:
съобщения към потребителя
въпросителни диалози
Примери:
MessageBox.Show("Няма връзка с
Интернет.", "Предупреждение");
bool confirmed =
MessageBox.Show("Наистина ли " +
"ще изтриете това?", "Въпрос",
MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) ==
DialogResult.Yes;
Извикване на диалогови кутии
Потребителските диалогови кутии се
извикват така:
DialogResult result = dialog.ShowDialog();
ShowDialog() показва модално диалога
Типът DialogResult съдържа
резултата (OK, Yes, No, Cancel и др.)
Задаване на DialogResult:
Автоматично – чрез свойството
DialogResult на бутоните
Ръчно – преди затваряне на диалога
чрез свойството му DialogResult
Диалогови кутии – пример
В MainForm класа:
private void ButtonCallDialog_Click(
object sender, System.EventArgs e)
{
DialogForm dialog = new DialogForm();
if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
string userName = dialog.UserName;
MessageBox.Show("You entered: " + userName);
}
else
{
MessageBox.Show("You canceled the dialog.");
}
}
В DialogForm класа:
public string UserName {
get { return TextBoxName.Text; }
}
Демонстрация #4
DialogResult и предаване на данни
между диалози
Други Windows Forms контроли
CheckBox –
– кутия за избор в
стил "да/не". По-важни свойства:
Checked – задава дали е избрана
RadioButton –
алтернативен избор
– контрола за
Checked – задава дали е избрана
CheckedChanged – активира се при
промяна на Checked свойството
Използва се в групи:
Само един RadioButton е
избран в даден момент
Поставят се в GroupBox, Panel
или TabPage
Други Windows Forms контроли
PictureBox – изобразява
картинки. По-важни свойства:
Image – задава картинката
SizeMode – задава дали
картинката да се разшири /
намали или центрира
Panel – представлява
контейнер, който съдържа
група други контроли
TabControl, TabPage –
осигуряват ползване на
табове със страници
Други Windows Forms контроли
ListBox – изобразява списък с
низове. По-важни свойства:
Items – задава списъка
SelectionMode – разрешава /
забранява селектиране на няколко
елемента едновременно
SelectedIndex, SelectedIndices,
SelectedItems – връща избрания
елемент (или избраните елементи)
CheckedListBox – списък от
възможности за избор "да/не":
Items – задава възможностите
CheckedItems – връща избраните
Демонстрация #5
Работа с някои контроли
Други Windows Forms контроли
ComboBox – кутия за редакция на текст с
възможност за drop-down алтернативен
избор. По-важни свойства:
Text – въведения текст
Items – възможни стойности
DropDownStyle – задава стил – дали само
се избира стойност от списъка или може да
се въвежда друга стойност
TreeView – изобразява дървовидни
данни. Основни свойства:
Nodes – съдържа дървото
(списък от TreeNode обекти)
SelectedNode – избрания възел
Други Windows Forms контроли
LinkLabel –
(hyperlink):
– препратка
Text – съдържание на връзката
LinkClicked – активира се при щракване
върху препратката
RichTextBox – кутия за редакция на
текст с форматиране (Rich Text Format)
LoadFile, SaveFile – зарежда/записва RTF
SelectionFont,
SelectionColor,
SelectionAlignment – задават
шрифт, цвят и подравняване на
избрания текст
Менюта
MainMenu –
меню
Съдържа списък от MenuItem елементи
MenuItem – елемент от меню
– падащо
Text – заглавие на елемента, например
“&New” или “Op&en…” или “–”
ShortCut – кратък клавиш
Click – събитие “избиране”
ContextMenu – контекстно меню
(popup меню)
Съдържа списък от MenuItem елементи
Ленти с инструменти
ToolBar – лента с инструменти (с
бутони) –
Buttons – съдържа списък от
ToolBarButton елементи
ImageList – задава картинките за
бутоните
ButtonClick – активира се при
натискане на бутон
подава се ToolBarButtonClickEventArgs с
информация кой бутон е бил натиснат
ToolBarButton – бутон в лентата
ImageList – списък с картинки
Статус ленти
StatusBar –
за състоянието
– лента
Panels – съдържа секциите на лентата
ShowPanels – включва / изключва
показване на панелите
StatusBarPanel – секция в лентата
Text – съдържание на панела
Icon – икона на панела
Диалог за избор на файл
OpenFileDialog – диалог за избор на
файл (при отваряне)
Title – заглавие на диалога
InitialDirectory – начална
директория
Filter – задава възможните файлови
разширения
FilterIndex – задава активния филтър
Multiselect – избор на много файлове
FileName, FileNames – избрания файл
SaveFileDialog – диалог за избор на
файл (при записване)
Файлов диалог – пример
private void ButtonLoadFile_Click(
object sender, System.EventArgs e)
{
OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
openFileDialog.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt|" +
"Log files (*.log)|*.log";
openFileDialog.Title = "Choose text file";
if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
string fileName = openFileDialog.FileName;
using (StreamReader reader =
File.OpenText(fileName))
{
string fileContents = reader.ReadToEnd();
textBox.Text = fileContents;
}
}
}
Демонстрация #6
Работа с файлов диалог
MDI приложения
MDI (Multiple Document Interface)
приложенията поддържат работа с
няколко документа едновременно
MDI контейнери (MDI parents)
Съдържат други форми
Задава им се IsMdiContainer = true
Обикновено имат меню Window за смяна на
активната форма (MdiList = true)
MDI формите (MDI children)
Съдържат се в контейнер-формата
Задава им се MdiParent = <контейнер>
Демонстрация #7
Мултидокументов текстов редактор
Валидация на данни
Валидацията е необходима, когато в
дадена контрола трябва да се допуска
въвеждане само на коректни данни
В Windows Forms има стандартни
средства за валидация:
Validating – събитие за валидация на
данните в класа Control
Подава се параметър от тип
CancelEventArgs
Ако се зададе Cancel=true – не пуска
потребителя да напусне контролата
ErrorProvider – отбелязва графично
контроли с невалидни данни
Валидация на данни – пример
private TextBox TextBox1;
private ErrorProvider errorProvider;
...
private void TextBox1_Validating(object sender,
System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
try
{
Int32.Parse(TextBox1.Text);
errorProvider.SetError(TextBox1, "");
}
catch (FormatException)
{
errorProvider.SetError(
TextBox1, "Integer number expected!");
e.Cancel = true;
}
}
Демонстрация #8
Валидация на данни
Свързване на данни
Свързването на данните (Data Binding)
Осигурява автоматично прехвърляне на данни
между контроли и източници на данни
Например: свързване на масив съдържащ
имена на градове с ComboBox контрола
Източници на данни
IList – масиви и колекции
IBindingList – поддържа се от DataView
поддържа нотификация за промяна
Контроли, поддържащи data binding
Всички Windows Forms контроли
TextBox, ComboBox, ListBox, DataGrid
Свързване на данни
Видове свързване
Просто свързване (simple binding)
Свързване на контрола с единичен обект
Свързване на контрола с единичен
(текущ) елемент от списък
Например: TextBox и CheckBox
Сложно свързване (complex binding)
Свързване на списъчна контрола със
списък
Например: ListBox, ComboBox, DataGrid
Поддържа се текущо избран елемент
(активен) от списъка
Свързването е еднопосочно!
Промяна на дадено свързано свойство от
дадена контрола променя данните в
източника, към който то е свързано
Обратното не е вярно!
При промяна на източника на данни
свързаните към него контроли не си
променят свойствата
След промяна на данните в източника на
данни за отразяване на промените в
свързаните с него контроли се прави:
1.
2.
Премахване (изтриване) на свързването
Добавяне на свързването отново
Просто свързване
Свързване на контрола към обект
При промяна на TextBox1.Text се
променя свързаният обект
class Customer
{
private string mName;
public string Name
{
get { return mName; }
set { mName = value; }
}
}
Customer cust = new Customer();
cust.Name = "Бай Иван";
TextBox1.DataBindings.Add(
new Binding("Text", cust, "Name"));
Демонстрация #9
Свързване на контрола към обект
Просто свързване
Свързване на контрола към списък
string[] towns = {"София", "Пловдив", "Варна"};
TextBoxTowns.DataBindings.Add(
new Binding("Text", towns, ""));
Свързване на контрола към таблица
// Имаме DataSet ds с таблица Towns с колони id и name:
DataTable towns = new DataTable("Towns");
towns.Columns.Add(new DataColumn("id", typeof(int)));
towns.Columns.Add(new DataColumn("name", typeof(string)));
DataSet ds = new DataSet();
ds.Tables.Add(towns);
TextBoxTowns.DataBindings.Add(
new Binding("Text", ds, "Towns.name"));
Просто свързване с VS.NET
Свързването може да става и по
време на дизайн с VS.NET (ако
използваме за източник DataSet)
BindingContext
Формата пази информация за свързаните
контроли в своя BindingContext обект
CurrencyManager – за контроли свързани към
списък. Съдържа позицията в списъка
PropertyManager – за контроли свързани към
обект
Form
Binding
Context
Currency
Manager
Array
Currency
Manager
Collection
Currency
Manager
DataTable
Property
Manager
Object
Навигация с CurrencyManager
CurrencyManager класът пази текущата
позиция в списъка – източник на данни
Position – съдържа позицията
Count – съдържа размера на списъка
Навигация по източника на данни
Извличане на CurrencyManager обекта:
CurrencyManager cm = (CurrencyManager)
textBox1.DataBindings["Text"].BindingManagerBase;
// Може и така:
CurrencyManager cm = (CurrencyManager)
form1.BindingContext[dataTableCustomers];
Навигация по списъка:
cm.Position++;
Демонстрация #10
Свързване на контрола към списък и
навигация по списъка
Сложно свързване
Свързване на контрола към списък
Използва се при списъчни контроли:
Задават се свойствата:
ListBox, ComboBox и др.
DataSource – списък с данните
DisplayMember – път до полето, което да се
визуализира
ValueMember – път до полето, от което се
получава резултата
Пример:
comboBox1.DataSource = dataSetCountries;
comboBox1.DisplayMember = "Countries.CountryCode";
comboBox1.ValueMember = "Countries.Name";
Демонстрация #11
Сложно свързване на контрола към
списък
Сложно свързване с VS.NET
Свързването може да става и по
време на дизайн с VS.NET (ако
ползваме за източник DataSet)
Контролата DataGrid
DataGrid контролата визуализира
таблични данни
Осигурява навигация по редове и колони
Позволява редактиране на данните
Слаба функционалност
Ще бъде заменена в бъдещи версии на .NET
Framework
Използва се най-често с ADO.NET DataSet
и DataTable
DataSource – задава източника на данни
DataMember – задава пътя до данните в
рамките на източника
DataGrid – пример
private void MainForm_Load(
object sender, System.EventArgs e)
{
// Create table "Towns"
DataTable towns = new DataTable("Towns");
towns.Columns.Add(
new DataColumn("id", typeof(int)));
towns.Columns.Add(
new DataColumn("name", typeof(string)));
// Add some rows in the table
DataRow row = towns.NewRow();
row["id"] = 1;
row["name"] = "София";
towns.Rows.Add(row);
row = towns.NewRow();
row["id"] = 2;
row["name"] = "Пловдив";
towns.Rows.Add(row);
DataGrid – пример
row = towns.NewRow();
row["id"] = 3;
row["name"] = "Варна";
towns.Rows.Add(row);
row = towns.NewRow();
row["id"] = 4;
row["name"] = "Русе";
towns.Rows.Add(row);
// Add table "Towns" to the DataSet
DataSet ds = new DataSet();
ds.Tables.Add(towns);
// Bind the DataGrid to the DataSet
DataGridTowns.DataSource = ds;
DataGridTowns.DataMember = "Towns";
}
Демонстрация #12
Работа с DataGrid контролата
Контролата DataGrid
По-важни свойства на DataGrid
ReadOnly – разрешава / забранява редакция
CaptionVisible – показва / скрива заглавието
ColumnHeadersVisible – показва / скрива
заглавията на колоните
RowHeadersVisible – показва / скрива
колоната вляво от редовете
TableStyles – задава стилове за таблицата
Активен е само първият стил
MappingName – задава таблицата, за която се
отнася дефинираният стил
GridColumnStyles – задава форматирането на
отделните колони – заглавие, ширина и др.
Демонстрация #13
TableStyles – дефиниране на
стилове за DataGrid контролата
Master-Details навигация
Master-Details навигацията отразява
взаимоотношения тип "1 към много"
В ADO.NET DataSet обектите се
поддържат релации тип "главен/подчинен"
Например: 1 регион има много области
Използват се DataRelation обектите в DataSet
Windows Forms поддържа Master-Details
навигация
На главната контрола се задава за източник на
данните главната таблица
На подчинената контрола се задава за
източник на данните релацията на таблицата
Контролите се свързват с един и същ DataSet
Master-Details – пример
// Bind the master grid to the master table
DataGridCountries.DataSource =
datasetCountriesAndTowns;
DataGridCountries.DataMember =
"Countries";
// Bind the detail grid to the relationship
DataGridTowns.DataSource =
datasetCountriesAndTowns;
DataGridTowns.DataMember =
"Countries.CountriesTowns";
Демонстрация #14
Master-Details навигация
Релации "много към много"
Релации тип "много към много" не се
поддържат от DataSet и DataGrid
Могат да бъдат сведени до Master-Details
чрез добавяне на изглед в базата от данни
CREATE VIEW View_StudentsCourses AS
SELECT StudentId, StudentName, CourseId, CourseName
FROM Students, Courses, StudentsCourses
WHERE Students.StudentsId = StudentsCourses.StudentId
AND Courses.CourseId = StudentsCourses.CourseId
Релации "много към много"
Наследяване на форми
Наследяването на форми
Позволява повторно използване на
части от потребителския интерфейс
Възможно е да се променят наведнъж
общите части на много форми
Чрез подмяна на единичен DLL файл
може да се променят всички форми
Формите-наследници могат да добавят
функционалност
Виртуални методи могат да реализират
специфичната за наследниците
функционалност, достъпна от базовата
форма
Наследяване на форми
Базовата форма е най-обикновена форма
За наследяване на форма се наследява
класът на базовата форма
Контролите, които могат да се променят, се
обявят като protected
Останалите контроли не могат да се
променят от формите-наследници
Формите-наследници се създават се от
Visual Studio .NET (чрез File | Add New
Item … | Inherited Form)
При промяна на базовата форма
приложението трябва да се прекомпилира
Демонстрация #15
Наследяване на форми
Въведение в System.Drawing
System.Drawing осигурява достъп
до GDI+ функциите на Windows:
Повърхности за чертане
Работа с графика и графични
трансформации
Изчертаване на геометрични фигури
Работа с изображения
Работа с текст и шрифтове
Печатане на принтер
Пакетът System.Drawing
System.Drawing се състои от:
System.Drawing
Основни класове
Повърхности, моливи, четки
Основни геометрични фигури
Изобразяване на текст
System.Drawing.Imaging
Работа с изображения
Картинки и икони
Четене и записване в различни файлови
формати
Оразмеряване на изображения
Пакетът System.Drawing
System.Drawing се състои от:
System.Drawing.Drawing2D
System.Drawing.Text
Графични трансформации
Бленди, матрици и др.
Достъп до шрифтовете
System.Drawing.Printing
Печатане на принтер
Системни диалогови кутии за печатане
Класът Graphics
Класът System.Drawing.Graphics
Предоставя абстрактна повърхност за
чертане
Най-често чертането се извършва в
обработчика на събитието Paint
Paint преизчертава контролата при
необходимост
Параметърът PaintEventArgs съдържа
Graphics обекта
Може да се създава чрез
Control.CreateGraphics()
Трябва да се освобождава чрез finally
блок или с конструкцията using
System.Drawing – пример
private void MainForm_Paint(object sender,
System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)
{
Graphics g = e.Graphics;
g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
Brush blueBrush = new SolidBrush(Color.Blue);
g.FillEllipse(blueBrush, 50, 40, 350, 250);
blueBrush.Dispose();
Pen redPen = new Pen(Color.Red, 2);
g.DrawRectangle(redPen, 40, 50, 200, 40);
redPen.Dispose();
Brush brush = new SolidBrush(Color.Yellow);
Font font = new Font("Arial", 14, FontStyle.Bold);
g.DrawString(".NET Rulez", font, brush, 60, 60);
brush.Dispose();
font.Dispose();
}
Демонстрация #16
Работа със System.Drawing
Демонстрация #17
Анимация със System.Drawing
Печатане на принтер
Използват се 3 ключови класа:
PrintDialog
PrintController
Стандартен диалог за печатане на принтер
Управлява процеса на печатане и активира
събития, свързани с него
Предоставя Graphics повърхността
PrintDocument
Описва характеристиките на отпечатвания
документ
Съдържа PrinterSettings върнати от
PrintDialog
Потребителски контроли
Потребителските контроли (custom
controls)
Позволяват разширяване на
стандартния набор от контроли чрез
Могат да управляват поведението си
комбиниране на група контроли в едно
разширяване и настройка на контрола
създаване на съвсем нова контрола
по време на дизайн – взаимодействат с
дизайнера на VS.NET
по време на изпълнение
Разширяват съществуващи контроли,
класа Control или UserControl
Създаване на контроли
Създаване на нова контрола, която
не наследява никоя съществуваща
От VS.NET New Item Custom Control
Наследяваме класа Control
Припокриваме виртуалния метод
OnPaint(…) за да чертаем контролата
Дефинираме необходимите свойства и
методи
Обявяваме свойствата, достъпни от
дизайнера чрез атрибути:
Category – категория в дизайнера
Description – описание на свойството
Създаване на контрола – пример
public class ClockControl : System.Windows.Forms.Control
{
private int mHour;
private int mMinute;
[Category("Behavior"),
Description("Specifies the hour.")]
public int Hour
{
get
{
return mHour;
}
set
{
mHour = value;
this.Invalidate();
}
}
(примерът продължава)
Създаване на контрола – пример
[Category("Behavior"),
Description("Specifies the minutes.")]
public int Minute
{
get { return mMinute; }
set
{
mMinute = value;
this.Invalidate();
}
}
private const int DEFAULT_SIZE = 100;
public ClockControl()
{
this.Size = new Size(DEFAULT_SIZE, DEFAULT_SIZE);
mHour = DateTime.Now.Hour;
mMinute = DateTime.Now.Minute;
}
(примерът продължава)
Създаване на контрола – пример
protected override void OnResize(System.EventArgs e)
{
this.Height = this.Width;
this.Invalidate();
}
protected override void OnPaint(PaintEventArgs pe)
{
Graphics g = pe.Graphics;
// Draw the clock circle
Pen pen = new Pen(Color.Blue, 1);
g.DrawEllipse(pen, 0, 0,
this.Width-1, this.Height-1);
// Draw the minute finger and the clock finger
// ...
}
Демонстрация #18
Потребителска контрола "Часовник"
Създаване на контроли
Създаване на нова контрола, като
комбинация от други контроли
От VS.NET New Item User Control
Използваме дизайнера на VS.NET
Обявяваме design-time свойствата чрез
атрибутите Category и Description
Създаване на нова контрола, която
наследява съществуваща контрола
От VS.NET New Item Inherited User Control
Дефинираме допълнителните свойства и
методи и ги обявяваме за VS.NET дизайнера
Припокриваме OnXXX() методите при
необходимост
Хостинг на контроли в IE
Internet Explorer може да изпълнява
Windows Forms контроли вградени в
тялото на HTML страници
Технологията е подобна на Java
аплетите – вгражда се изпълним код
Необходими са:
Internet Explorer 5.5 или по-нов
.NET Framework
Настройките за сигурност не позволяват
достъп до файловата система и други
опасни действия
Сигурността може да се задава ръчно
Хостинг на контроли – пример
<html>
<script>
function ChangeText() {
clockControl.Hour = hour.value;
clockControl.Minute = minute.value;
}
</script>
<body>
<p>Clock Control in IE</p>
<object id="clockControl"
classid="http:Demo-18-CustomControlClock.exe#Demo_18_CustomControl_Clock.ClockControl"
width="200" height="200">
<param name="Hour" value="14">
<param name="Minute" value="35">
</object>
(примерът продължава)
Хостинг на контроли – пример
<br>
<br>
Hour:<input type="text" id="hour"><br>
Minute:<input type="text" id="minute"><br>
<input type="button" value="Update the clock"
onclick="ChangeText()">
</body>
</html>
От JavaScript могат да се достъпват
свойствата на Windows Forms
контролите
Демонстрация #19
Хостинг на контроли в IE
Нишки и Windows Forms
В Windows Forms приложенията
продължителните операции трябва да се
изпълняват в отделна нишка
В противен случай се получава "заспиване" на
потребителския интерфейс
Обновяването на потребителския
интерфейс трябва да става само от
нишката, в която работи контрола
Никога не обновявайте Windows Forms
контроли от нишка, която не ги притежава
От друга нишка може да се извикват само
методите Invoke(), BeginInvoke(),
EndInvoke() и CreateGraphics()
Нишки и Windows Forms
Използвайте Invoke() метода на класа
Control за изпълнение на методи от
нишката, която притежава контролата:
delegate void StringParamDelegate(string aValue);
class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private void UpdateUI(string aValue)
{
// Update UI here …
}
void AsynchronousCalculation()
{
// This runs in separate thread. Invoke UI update
this.Invoke(new StringParamDelegate(UpdateUI),
new object[]{"някакъв параметър"});
}
}
Демонстрация #20
Използване на нишки в Windows
Forms приложения
Влачене (Drag and Drop)
В контролата-източник:
В събитието MouseDown викаме
DoDragDrop(…) за да копираме данните
В контролата-получател:
Задаваме AllowDrop = true
Прихващаме събитието DragEnter
Проверяваме формата на идващите данни и
позволяваме / забраняваме получаването
DragEventArgs.Data.GetDataPresent(…)
Прихващаме събитието DragDrop
Обработваме получените данни
DragEventArgs.Data.GetData (…)
Влачене – пример
private System.Windows.Forms.ListBox ListBoxSource;
private System.Windows.Forms.ListBox ListBoxTarget;
private void ListBoxSource_MouseDown(object sender,
System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
Point mousePos = new Point(e.X, e.Y);
int selectedIndex =
ListBoxSource.IndexFromPoint(mousePos);
if (selectedIndex != -1)
{
string data = (string)
ListBoxSource.Items[selectedIndex];
ListBoxSource.DoDragDrop(data,
DragDropEffects.Copy);
}
}
(примерът продължава)
Влачене – пример
private void ListBoxTarget_DragEnter(object sender,
System.Windows.Forms.DragEventArgs e)
{
if (e.Data.GetDataPresent(
DataFormats.UnicodeText))
{
e.Effect = DragDropEffects.Copy;
}
}
private void ListBoxTarget_DragDrop(object sender,
System.Windows.Forms.DragEventArgs e)
{
string data = (string) e.Data.GetData(
DataFormats.UnicodeText);
ListBoxTarget.Items.Add(data);
}
Демонстрация #21
Влачене и пускане в Windows Forms
Конфигурационен файл
.NET Framework приложенията могат да
използват конфигурационен файл за да
четат настройките си
От VS.NET можем да добавим
конфигурационен файл:
File | Add New Item … | Application
configuration file | App.config
При компилиране App.config се копира
под име <име_на_проекта.exe.config>
По време на изпълнение настройките от
конфигурационния файл могат да бъдат
извличани
Конфигурационен файл – пример
Примерен конфигурационен файл:
App.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="username" value="Бай Иван" />
<add key="language" value="US-EN" />
</appSettings>
</configuration>
Извличане на стойност:
string username = System.Configuration.
ConfigurationSettings.AppSettings["username"];
// username = "Бай Иван"
Демонстрация #22
Извличане на настройки от
конфигурационен файл
Windows Forms
Въпроси?
Упражнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Какво представлява библиотеката Windows
Forms? Каква функционалност предоставя? Кога
се използва?
Какво е компонент? Какво представлява
компонентният модел .NET Framework? Какво е
характерно за него?
Опишете програмния модел на Windows Forms.
Каква функционалност реализира той?
Кои са най-важните класове от Windows Forms?
Кои са най-важните им методи и свойства?
Какво е характерно за всички Windows Forms
контроли? Кои са общите им методи и свойства?
Какво е характерно за формите в Windows Forms?
Какви свойства имат те?
Упражнения
7.
8.
9.
Как се поставят контроли в дадена форма? Как се
прихващат събития, породени от даден контрол?
Реализирайте Windows Forms приложение, което
представлява опростен вариант на стандартния
калкулатор в Windows. Калкулаторът трябва да
поддържа основните аритметични операции с
цели и реални числа.
Със средствата на Windows Forms реализирайте
играта "Хвани бягащия бутон". Играта
представлява една форма, в която има един
бутон със заглавие "Натисни ме". При
приближаване на курсора на мишката в близост
до бутона той трябва да "бяга от него" (да се
премества на друго място във формата,
възможно по-далеко от курсора на мишката).
Упражнения
10.
Със средствата на Windows Forms реализирайте
проста информационна система за управление на
клиентите на дадена фирма. Системата трябва да
визуализира списък от клиенти (ListBox) и да
позволява добавяне, редактиране и изтриване на
клиенти. Всеки клиент е или юридическо или
физическо лице. Юридическите лица се описват с
наименование, вид (ЕТ, АД, ООД, сдружение, ...),
Булстат, данъчен номер, адрес, телефон, email, Webсайт и МОЛ (който е физическо лице). Физическите
лица се описват с име, презиме, фамилия, пол, ЕГН,
данни за лична карта, адрес, телефон и email.
Приложението трябва да се състои от 3 форми –
главна форма, съдържаща клиентите, форма за
въвеждане/редакция на юридическо лице и форма за
въвеждане/редакция на физическо лице. Използвайте
подходящи Windows Forms контроли във формите.
Данните трябва да се четат и записват в XML файл.
Упражнения
11. Със средствата на Windows Forms реализирайте
специализиран редактор за библиотеки с
текстови документи. Една библиотека
представлява съвкупност от текстови документи,
организирани дървовидно в папки. В една папка
може да има документи и други папки (подобно
на файловата система на Windows). Всеки
документ представлява някакъв текст с
форматиране. Редакторът трябва да може да
създава библиотеки, да чете/записва библиотеки
от/във XML файл. Когато е отворена дадена
библиотека, редакторът трябва да позволява
редактиране на документите в нея (промяна на
текста и форматирането на отделни фрагменти от
него), както и създаване/изтриване/преименуване
на папки и документи.
(упражнението продължава)
Упражнения
За дървото с папките трябва да се използва
контролата TreeView, а за активния документ RichEdit. Редакторът трябва да разполага с
падащо меню, 2 контекстни менюта (за дървото с
папките и за полето за редактиране на документ),
3 ленти с инструменти (за отваряне/записване на
библиотека, за работа с дървото с папките и за
форматиране на активния в момента документ),
статус лента и подходящи кратки клавиши за поважните команди. Реализирайте и търсене и
заменяне на текст в документите.
12. Напишете Windows Forms приложение, в което се
въвежда информация за физическо лице (име,
презиме, фамилия, ЕГН, адрес, телефон, email,
личен сайт) и въведеното се записва в XML файл.
Реализирайте валидация на всяко едно от
полетата и на цялата форма, като използвате
подходящи регулярни изрази.
Упражнения
13. Със средствата на Windows Forms и простото
свързване на данни (simple data binding)
реализирайте приложение за управление на
проста система с информация за градове и
държави. Всяка държава се описва с име, език,
население, национален флаг и списък от градове.
Всеки град се описва от име, население и
държава. Трябва да се реализира навигация по
градовете и държавите и редакция на
информацията за тях, като не се използват
списъчни контроли, а само текстови полета и
просто свързване. Да се реализира четене и
записване на данните в XML файл.
Упражнения
14. Със средствата на Windows Forms и сложното
свързване на данни (complex data binding)
реализирайте система, подобна на системата за
управление на информация за градове и
държави. Добавете към системата списък от
континенти за всяка държава. За визуализацията
и навигацията използвайте таблици (DataGrid) и
списъчни контроли. Реализирайте предходното
приложение като съхранявате данните не в XML
файл, а в релационна база от данни (напр. MS
SQL Server). Използвайте разкачения модел за
достъп до данните (disconnected model) като
реализирате възможност за разрешаване на
конфликтите, които възникват при работа с много
потребители едновременно.
Упражнения
15. Създайте Windows Forms приложение, с което
могат да се въвеждат данни за физически и
юридически лица. Физическите лица се описват с
име, ЕГН, адрес, телефон, email и Web-сайт.
Юридическите лица се описват с наименование,
вид (ЕТ, АД, ООД, сдружение, ...), Булстат,
данъчен номер, адрес, телефон, email и Web-сайт
и МОЛ (име и ЕГН на физическо лице).
Използвайте наследяване на форми, като
отделите в базова форма общите елементи на
потребителския интерфейс и общите полета от
формите за въвеждане на физически и
юридически лица.
Упражнения
16. Реализирайте Windows Forms приложение, което
по ежедневните данни от дадено техническо
измерване за даден период (текстов файл с цели
положителни числа) визуализира графично
резултатите като редица от правоъгълни
стълбове. При обемни данни осигурете
възможност за скролиране на графиката.
17. Със средствата на Windows Forms реализирайте
играта "морски шах" (в квадратна дъска с
размери 3 на 3 се поставят пулове "X" и "0").
Играчът трябва да може да играе срещу
компютъра в 2 режима: "компютърът играе
оптимално" и "компютърът играе хаотично
(случайно)". Осигурете подходяща визуализация
и интерактивност на играта.
Упражнения
18. Реализирайте Windows Forms MDI приложение,
което може да отваря файлове с графични
изображения (gif, jpg, png) и може да ги
преоразмерява и да ги записва в друг файл.
19. Реализирайте Windows Forms приложение, което
показва даден текстов файл, като визуализира
всеки негов ред със специален ефект: всяка
буква първоначално се появява на случайно
място във формата и започва да се придвижва
анимирано към мястото си. За 2 секунди всяка
буква трябва си е на мястото. След изчакване от 1
секунда се преминава към следващия ред от
входния файл.
20. Със средствата на Windows Forms реализирайте
прост текстов редактор, който може да отваря
файлове с влачене от Windows Explorer.
Упражнения
21. Наследете контролата TextBox и създайте
потребителска контрола NumberTextBox, която
позволява въвеждане само на числа.
22. Направете Windows Forms потребителска
контрола HourMinuteBox, която се състои от 2
NumericUpDown полета и позволява въвеждане на
час и минута в интервала [0:00 - 23:59].
23. Реализирайте Windows Forms потребителска
контрола "зарче", която представлява квадрат, в
който могат да се изобразяват графично
стойности от 1 до 6 (както са при стандартните
зарчета при някои игри). Контролата трябва да
реализира собствено изчертаване и свойство
"Value" за задаване на текущата стойност.
Упражнения
24. С помощта на контролата "зарче" реализирайте
играта "състезание": Двама играчи играят
последователно. При всеки ход играчът, който е
на ход, хвърля 2 зарчета (генерират се случайни
стойности) и мести толкова стъпки, колкото е
сумата от хвърлените зарове. Печели първият,
който премине сумата 50. Реализирайте
подходяща визуализация на позицията на
двамата играчи на хвърлените зарове.
25. Реализирайте играта "състезание" като Windows
Forms контрола и я хостнете в Internet Explorer
използвайки подходяща Web-страничка.
Хвърлянето на заровете извиквайте с JavaScript
при натискане на бутон от Web-страницата.
Упражнения
26. Със средствата на Windows Forms реализирайте
приложение, което търси текст във всички
файлове в дадена директория. Понеже търсенето
е бавна операция, реализирайте я в отделна
нишка. При намиране на текста добавяйте файла
и отместването, на което е намерен, в ListBox
контрола чрез главната нишка на приложението
като използвате Invoke() метода на формата.
Реализирайте възможност за прекратяване на
търсенето. Реализирайте подходяща
визуализация при кликване върху някое от
намерените съвпадения в резултата.
Упражнения
27. Реализирайте Windows Forms приложение, което
съдържа една текстова контрола, стойността на
която се зарежда от конфигурационния XML файл
на приложението. При изход от приложението
стойността на тази контрола трябва да се запазва
обратно в конфигурационния файл. За четене от
конфигурационния файл използвайте
System.Configuration.ConfigurationSettings
.AppSettings, а за писане в него използвайте
DOM парсера на .NET Framework.
Използвана литература
MSDN Library – http://msdn.microsoft.com
Microsoft Windows Forms QuickStarts Tutorial –
http://www.csharpfriends.com/quickstart/winforms/d
oc/default.aspx
Marj Rempel, Kenneth S. Lind, Marjorie Rempel,
MCAD/MCSD Visual C# .NET Certification All-in-One
Exam Guide, McGraw-Hill, 2002, ISBN 0072224436
MSDN Library, Event Handling in Windows Forms –
http://msdn.microsoft.com/library/enus/vbcon/html/vbconeventhandling.asp
Threading in Windows Forms –
http://www.yoda.arachsys.com/csharp/threads/winfor
ms.shtml
Използвана литература
J. Fosler, Windows Forms Painting: Best Practices –
http://www.martnet.com/~jfosler/articles/WindowsFor
msPainting.htm
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
82
Размер файла
1 382 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа