close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Критериалды бағалау

код для вставкиСкачать
LOGO
?О?ушыны? о?у жет?ст?г?н
ба?алау критерий??
Семинарды? та?ырыбы:
О?ушыларды? б?л?м
жет?ст?ктер?н мазм?ндама
ж?мысы ар?ылы ба?алауда
критериалды? ж?йен?
?олдану.
Семинарды? ма?саты:
Ты?даушыларды нег?зг?
ба?алауды? мазм?ндама
ж?мысында ?олданылатын
критерийлер?мен
таныстыру.
Аны?тамасы:
Критериалды ба?алауб?л б?л?м беруд?? ма?саты мен
мазм?нына нег?зделген о?ушыны?
о?у- танымды? ??зырлы?ын
?алыптастыруда алдын-ала
белг?ленген жет?ст?ктермен
салыстыру ?рд?с? .
Критериалды ба?алауды
енг?зуд?? ма?саты:
?Мектепте о?ыту сапасын жо?арлату
?Мектеп б?т?руш?лерд?? б?л?м?н
халы?аралы? стандарт?а
с?йкестенд?ру.
Бес балды? ж?йен?? ?аз?рг?
заман?а сай б?л?м ж?йес?н
?ана?аттандыра алмауы
О?ушы танымында?ы
?згер?стер мен б?л?м
саласында?ы ?алыптас?ан
?айшылы?тар
?леуметт?к с?раныстарды?
?згеру?
?станымдар нег?здер?:
1. Ба?амен о?ушыны? ж?мысы ба?аланады.
2. Дескрипторлар о?ушы?а алдын-ала белг?л?
болуы шарт.
3. О?ушы ?з б?л?м де?гей?н аны?тай алуы
?ажет.
4. На?ты б?л?мд?л?к ма?сатты ба?алауы ?ажет.
Критериалды ба?алауды?
басты ерекшел?г?:
алдын-ала ?сыныл?ан
ба?алау шкаласы;
? аны?, ай?ындылы?ы;
? ба?аны? ?д?лд?г?;
? ?з?н ба?алау?а
м?мк?нд?кт?? бер?лу?
?
Критериалды ба?алауды?
функциялары:
Ба?алау
функциялары
Дамытушы
Ынталандыру
Белсенд?л?к
Т?зету
Принциптер?
На?тылы?
?д?лд?к
Ж?йел?к
Критериалды ж?йе ар?ылы
ба?аны? ?ойылуы:
Критерий бойынша о?ушыны? о?у
жет?ст?ктер? де?гейл? белг?ленед?
На?ты балдар немесе ба?алар
?ойылады
?алыптастырушы
лы? ж?не нег?зг?
ба?алау ар?ылы
б?л?м?н аны?тау
Т?л?аны
н?тижеге
жетк?зу
О?ушыны?
т?л?алы? ба?ытын
белсенд?л?кке
ба?ыттау
?су
динамикасын
кез-келген
кезе?де
аны?тау
Критериалды ба?алау
?алыптастырушы
ба?алау
Нег?зг?
ба?алау
:
? К?ндел?кт? ал?ан
б?л?м?н?? ме?геру
де?гей?н аны?тайды.
? Б?р тарау?а байланысты
?алыптастыр?ан б?л?м
де?гей?н аны?тайды
?алыптастырушы ба?алау:
? К?ндел?кт? ал?ан б?л?м?н??
ме?геру де?гей?н аны?тайды.
? Нег?зг? ба?ылау ж?мысына дей?н
б?л?м?н ж?йелейд?.
? Кездескен ?иыншылы?тарын
?алып?а келт?руге о?ушы?а
м?мк?нд?к беред?.
Нег?зг? ба?алау:
?Нег?зг? ба?алау белг?л? б?р та?ырыпты
?орытындылау ма?сатында
орындалады.
? Мазм?ны о?ыл?ан материалды
?амтуы керек.
? Нег?зг? ба?алауда?ы о?ушыны? ал?ан
ба?асы то?санды? ба?а болып табылады.
?олданылуы:
? Нег?зг? ба?алауда барлы? критерийлер
барынша ?олданылуы керек.
? Критерий о?ушыны? жас ерекшел?г?не,
ба?дарлама?а сай алынады.
? ?рб?р жет?ст?к балмен ж?не дескриптор
ар?ылы белг?ленед?.
? То?сан со?ында ?р критерий бойынша
нег?зг? ба?ылаудан алын?ан орташа балл
есептел?нед?.
П?н бойынша ?олдану:
Тест
М?т?нмен
ж?мыс
Шы?армашылы? ж?мыстар
?аза? т?л?
мен
?дебиет?
Диктант
М?нерлеп о?у
Мазм?ндама
Мазм?ндаманы? аны?тамасы:
?Мазм?ндама - о?ушыны? т?л мен ?дебиеттен ал?ан
б?л?мдер?н тексеруд?? нег?зг? нысандарыны? б?р?.
? Мазм?ндама ар?ылы баланы? ?з ойын ж?йел?
баяндай б?лу ?аб?лет? мен т?л байлы?ы, сауаттылы?
де?гей? ай?ын к?р?нед?.
? Мазм?ндаманы ба?алауда о?ушы ж?мысыны?
м?т?н мазм?ны мен нег?зг? ой?а с?йкест?г?,
та?ырыпты? толы? ашылуы, баяндау ж?йес?
ескер?л?п, с?зд?к ?орыны? де?гей?не, с?йлем
??рылысына, м?т?нн?? стильд?к б?ртект?л?г?не,
шеберл?г?не назар аударылады.
Талаптары:
1.С?зд?к ?орыны? орынды пайдалануы.
2. Синоним, антоним, омоним, т?ра?ты с?з
т?ркестер?н т?ж?рибе ж?з?нде ?олдана б?лу.
3.С?йлемдег? с?здерд?? орын т?рт?б?н д?рыс
пайдалану .
4.?з ойын грамматикалы? т?р?ыдан д?рыс,
логикалы? б?р?зд?л?кпен жетк?зе б?лу?.
5.?зд?г?нен ?орытынды жасау.
6.Осы талаптарды ж?зеге асыруы тек жазылым
?рекет? ар?ылы емес, о?ылым, ты?далым,
айтылым ?рекеттер? нег?з?нде ?ске асады.
А критерий? Жа?а а?паратты
т?с?ну ж?не ме?геру.
В критерий? Жа?а а?паратты
талдау ж?не м?т?нмен ж?мыс.
С критерий? Стиль ж?не т?лд?
?олдану.
О?ушыны? о?у жет?ст?г?н
ба?алау критерий?
Критерий
Жет?ст?ктерд?? е?
жо?ар?ы де?гей?
А
Т?с?ну
6
В
Талдау (м?т?нмен ж?мыс)
6
С
Стиль ж?не т?лд? ?олдану
8
Барлы?ы
20
Мазм?ндаманы критериалды ба?алау
Критерий
А
(max 6)
Т?с?ну?
Жет?ст?к
Дескриптор
0
Тапсырма бойынша бер?лген критерийлерд? орындай
алмады.
1
М?т?нд? т?с?нбеген, та?ырыпты аша алмады.
2
М?т?нд? т?с?нген, мазм?ндауда жоспардан ауыт?у бар.
3
Мазм?ны та?ырып?а сай, к?птеген факт?лер
б?рмалан?ан.
4
Мазм?ны та?ырып?а сай келед?,б?ра? ойын
баяндауда д?лс?зд?ктер кездесед?.
5
Мазм?ны та?ырып?а сай, б?ра? ?ажетт?
?орытындылар жасай алмады.
6
Мазм?ны та?ырып?а сай ,м?т?нд? толы? т?с?нген,
та?ырып ашыл?ан, ?з?нд?к ой- п?к?р?н орынды
?олдан?ан.
Критерий
Жет?ст?к
0
Тапсырма бойынша бер?лген критерийлерд?
орындай алмады.
1
О?ушыны? с?зд?к ?оры ?те ж?та? , с?здерд??
орын т?рт?б? са?талма?ан.
2
С?йлемдер? ?ыс?а, с?йлемдер арасында?ы
байланыс са?талма?ан.
3
Абзац арасында?ы байланыс са?талма?ан
4
С?зд?к ?оры дамы?ан, б?ра? с?з ?айталаулар
кездесед?.
5
Т?л байлы?ы ?деби т?л нормасына сай, б?ра? ой
ж?йес?нде ауыт?улар бар.
6
О?ушыны? с?зд?к ?орыны? ке? екенд?г?
бай?алады.С?з ?айталаулар, орынсыз
?олданыл?ан с?здер кездеспейд?.Ойы ж?йел?.
В
(max 6)
Талдау,
М?т?нмен
ж?мыс
Дескриптор
Критери Жет?ст?к
й
0
1
С
2
(max 8)
3
СТИЛЬ
ж?не т?лд?
?олдану
4
5
6
7
8
Дескрипторлар
Тапсырма бойынша бер?лген критерийлерд? орындай
алмады.
10 орфографиялы?, 6 пунктуациялы? ?ате Стилд?к
б?ркелк?л?к са?талма?ан,с?йлем ??рылысы б?р ?лг?де.
8-9 орфографиялы?, 5 пунктуациялы? ?ате Стилд?к
б?ркелк?л?к са?талма?ан,с?йлем ??рылысы б?р ?лг?де.
7 орфографиялы?, 4 пунктуациялы? ?ате кездесед?.
Стильд?к ауыт?улар бар.
5 орфографиялы?, 3 пунктуациялы? ?ате кездесед?.
Стильд?к ауыт?улар бар.
4 орфографиялы?, 2 пунктуациялы? ?ате кездесед?.
Стильд?к ауыт?улар бар.
3 орфографиялы?, 1 пунктуациялы? ?ате кездесед?.
Стильге сай жазыл?ан.
2 орфографиялы?, 1 пунктуациялы?. Стильге сай
жазыл?ан.
1 же??л орфографиялы? немесе 1 пунктуациялы? ?ате
кездесед?.Стиль б?рл?г? са?тал?ан.
Ба?алау шкаласы:
?5? - 17 - 20 балл (100%-89%)
?4? - 14 - 16 балл (75%-88%)
?3? - 12 - 13 балл (61%-74%)
?2? - 0 - 11 балл (60%-дан т?мен )
Ж?мысты? талдауы:
Сыныбы: 7 ?В?
Орындал?ан тапсырма:Мазм?ндама (нег?зг? ба?алау)
?олдан?ан критерийлер: А, В, С
А
В
С
88%
77%
72%
Назар аудару
?орытынды
б?л?м?нде ойп?к?р?н ?з?нд?к
орынды ?олдану.
С?зд?к ?орды
молайту.
К?ркемдег?ш
??ралдарды к?п
?олдану.
С?здерд?? жазылу
емлес?не к???л
аудару.
Нег?зг? ба?алауды? ?орытындысы:
?
Аты ? ж?н?
1
1- о?ушы
2
2- о?ушы
3
3- о?ушы
4
4- о?ушы
5
5- о?ушы
6
6- о?ушы
Ж?мысты? орындалуы:
Б?л?м сапасы:
Нег?зг? ба?алау
А
В
С
Балл
Ба?а
5
5
6
6
6
4
5
6
5
4
4
4
7
6
7
4
6
5
17
17
19
14
16
13
5
5
5
4
4
3
88%
77%
72%
80%
83%
Критериалды ба?алау бойынша
мазм?ндаманы? ?орытындысы:
Критериалды о?ытуды?
ма?ыздылы?ы:
М??ал?м ?ш?н:
??рб?р о?ушыны? ?згешел?г?н ескере отыра
жеке б?л?м алу траекториясын ??ру.
О?ушы ?ш?н:
?Бер?лген ба?алау критерийлер?н
т?с?ну,?олдану,ж?мысын ба?алай б?лу?.
Ата-ана ?ш?н:
? Баланы? б?л?м алуында?ы ?су де?гей?н
?ада?алауы.
Критериалды ба?алауды?
пайдасы.
1
2
3
4
5
?й тапсырмасы:
??рметт? ?р?птестер!
Алда?ы уа?ытта о?ушыларды? м?т?нмен
ж?мыс жасауына критерий жазулары?ызды
с?раймыз. Ол ж?мыстары?ызды мына
электронды? адреске gulmira_0409@mail.ru
ж?не http://moodle.nis.edu.kz сайтына
ж?беруге болады. К?мек к?рсетуге ж?не ой
б?л?суге дайынбыз.
LOGO
Дайында?ан: Байбакишева М.К.
Рахимова Д.Ш.
Закерия Х.
Жайлауова Г.М.
Документ
Категория
Презентации по русскому языку
Просмотров
4 963
Размер файла
4 290 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа