close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ppt - Комисия за защита от дискриминация

код для вставкиСкачать
Проект „Прогрес към равенство:Национални ефективни и иновативни практики
за превенция и борба с дискриминацията”
1
VS/2009/004/0384
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри
практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на
равенството
ПРОГРЕС (2007-2013)
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ИНЦИДЕНТИ ОТ ОМРАЗА
Лектор Есен Фикри, член на КЗД
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз
Настоящата презентация се реализира с
финансовата подкрепа на програма
ПРОГРЕС
2
1.Дискриминация –социални измерения и корени на
явлението
2.Престъпления и инциденти от омраза
3.Роля на полицията в борбата с престъпленията от омраза
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
І. Дискриминация –социални измерения и
корени на явлението
3
1.Общо описание на явлението :
несправедливо
отношение
към
различния
като
непълноценен индивид, което не винаги е непременно
преднамерено,
а
понякога
е
обусловено
от
подсъзнателните представи за добро и лошо, сформирани
на база идеализиране на себеподобните и неприемане на
различните, подобно на имунната система на организма,
отхвърляща всичко чуждо.
2.Различни проявни форми – хомофобия,расизъм,
ксенофобия, сексизъм,антисемитизъм;
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
4
3.Корени на явлението дискриминация
3.1.стереотипи - дели света на две категории - “познато” и
“непознато”. Познатото става синоним на доброто, а
непознатото - на лошото.
-
-
опростена, предварително възприета представа, непроизтичаща
от личния опит на човека/Липман/
лъжливост , устойчивост, променливост
Чарлз Баркли: „Разбирате, че светът не е такъв, какъвто го
мислите когато научавате, че най-добрият рапър е бял –
Еминем, че най-добрият играч на голф е черен – Тайгър Уудс, и
че най-високият баскетболист е китаец – суперзвездата на
NBA Яо Минг, висок 2 м. 29 см.”
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
5
3.2.предразсъдък - необоснована предубеденост, негативна
нагласа на човека спрямо нещо.
- прибързано създадено и често неаргументирано мнение.
Предразсъдъкът насочен към членовете на определена
група или определени тип поведение, категория и др.
поражда отрицателни или неблагоприятни оценки за
хората, принадлежащи към групата, без оглед на опита
или фактите
-неспособност при преработката на информация по
отношение на обектите към които са предубедени
- мотивира и диктува поведението и действията
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
ІІ.Престъпления и инциденти от омраза
6
1.Работни дефиниции
Според работната дефиниция в рамките на ОССЕ като
престъпления, мотивирани от предразсъдъци, се
квалифицират:
1.1. Всяко едно престъпление, включително посегателства
срещу личността или собствеността, при които жертвата,
сградата или обектът са избрани на основата на тяхната
действителна или предполагаема връзка, принадлежност,
причисляване, подкрепа или членуване в
група,
дефинирана като такава по следния начин
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
7
1.2. Група , базирана на общи за нейните членове
характеристики, действителни или предполагаеми такива,
като раса, национален или етнически произход, цвят на
кожата, религия, пол, възраст, ментално или психическо
увреждане, сексуална ориентация или други.
Инциденти от омраза : всяко едно манифестиране на
нетолерантност по критериите за избор на жертви, посочени
по-горе в т.1 и т.2, от по-леки нарушения до престъпления,
независимо дали актът е обявен по националното
законодателства за престъпление или не.
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
8
Няма изискване групата да е малцинствена по определените
характеристики, напротив жертви на такива престъпления
или посегателства могат да бъдат и лица,имущество или
обекти, свързани с група, която е мнозинство в обществото
по тази характеристика.
2.Висока степен на обществена опасност :
-много широко унищожително въздействие, защото в
сравнение с останалите престъпления те се извършват не
просто спрямо конкретно лице или неговата собственост, а
срещу цялата общност, към която жертвата принадлежи или
се свързва;
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
9
-подбуждайки страх срещу или у някоя общност, нараства и
чувството на несигурност -като последица този род
престъпления са в състояние да възродят стари или да
създадат нови предубеждения, предразсъдъци и негативен
образ на „различните” и по този начин да породят
недоверие и напрежение в обществото
-особена тежест и опасност и като такива имат потенциал да
застрашат сигурността и стабилността в и между
общностите и държавите.
3.Мониторинг
- Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа,
чрез Бюрото за демократични институции и права на човека,
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
10
от 2006г. осъществява ежегоден мониторинг на
престъпленията и инцидентите, мотивирани от
нетолерантност, в региона на ОССЕ, чрез
събирането на информация от националните
институции за контакт по въпросите на т.нар.
„престъпления от омраза”, каквато е Комисията за
защита от дискриминация , и други източници като
неправителствени организации или публикации в
медиите. Събраната информация се публикува и
анализира в ежегодни доклади, проследяващи
спецификата и тенденциите на този род прояви.
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
11
Докладите отразяват предприетите от националните
правителства законодателни мерки и политики, както и
приложението им на практика в съдебната система.
Решение №9 от декември 2009г. на Съвета на министрите на
ОССЕ относно борбата срещу престъпленията от омраза –
подкрепа на най-високо политическо ниво на мониторинга и
провеждането на ефективна превенция и борба с подобен
род прояви на нетолерантност .
Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета на Европейския
съюз относно борбата с определени форми и прояви на
расизъм и ксенофобия посредством наказателното право Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
12
вмени в задължение на държавите-членки въвеждането на
такива законодателни мерки на национално ниво, че
определените в решението форми на дискриминация се
санкционират от наказателното право, а расистките и
ксенофобски мотиви на престъпленията се отчитат като
отегчаващо отговорността обстоятелство при определянето
на наказанието. Краен срок 28.10.2010г.
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
ІІІ.Роля на полицията
престъпленията от омраза
в
борбата
с
13
1.Идентифициране и разпознаване на такъв род
престъпления – изследване на мотивите
както при
престъпленията по чл.162-166 от Нк, чл.172,ал.1 от НК , така
и при всяко друго престъпление
2.Индикатори за разпознаване на престъпления от омраза
2.1.възприятията на жертвата – плод на преживяното,
обстоятелствата,при което е извършено посегателството,
мотиви;
необходимост от създаване на доверие между полицията и
жертвите на такъв род посегателства
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
14
2.2.обстоятелствата, при които е извършено посегателството
-извършителите обикновено дават ясен израз на
предразсъдъците си преди,по време или след извършването
на деянието с думи, символи,епитети и квалификации
/вербални атаки/;
2.3.харакетристики на жертвата и извършителя –
предполагаеми или действителни такива
-раса, религия, сексуална ориентация или други
-жертвата е избрана според местоживеенето
-представител на мнозинствена група навлиза в малцинствен
квартал
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
15
-жертвата е разпознаваемо, видимо различна – облекло,
език,религия,цвят на кожата;
-жертвата е лидер – религиозен, правозащитник или
публична фигура в дискриминираните групи,
2.4.характеристики на дееца/нападателя
-изказвания преди, по време или след нападението,
представящи неговите предразсъдъци;
-дрехи, татуировки, неонацистки знаци, принадлежност към
екстремистки крайно десни движения;
-навиците
мунеонацистки
поздрави,членуване/
съпричастност в/към такава група;
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
16
2.5.собственост
-сгради от особено религиозно значение – църкви, джамии,
синагоги;
-център на живота в общността- училище,клуб, магазин
-собственост на лице от определена група или посещавана
от представители на определена група;
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
17
3.Статистика
Необходимост от изграждане на подходящи механизми и
методи за мониторинг на този род прояви – адекватна
статистика за проследявана на тенденциите и провеждане
на ефективни превенция и борба с тях.
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
Благодаря Ви за вниманието !
18
Комисия за защита от
дискриминация
София 1125
Бул. „Драган Цанков” № 35
Тел.02/807 30 30
kzd@kzd.bg
http://www.kzd-nondiscrimination.com
http://www.yaad.eu
Презентацията се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС , по програма ПРОГРЕС. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от автора му при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз .
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
32
Размер файла
868 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа