close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на PowerPoint

код для вставкиСкачать
Geldtheorie – Монетарна теория
Geldpolitik – Монетарна политика
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
Уводни бележки
- Инфлацията е постоянното и цялостно
покачване на паричните цени. Перфектната инфлация е 2%
- Перфектният БВП расте нито прекалено бързо,
за да създаде инфлация, нито прекалено бавно,
за да създаде рецесия. Между 2 и 4%.
P.Y=M.V
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
l. Монетарна политика
1. Цели:
1.1 Ниски лихвени нива
1.2 Стабилни цени
1.3 Ниска безработица
2. Инструменти:
2.1 Задължителен банков резерв (RR)
2.2 Дисконтовият процент
2.3 Намаляване на паричната база
2.4 Операции на открития пазар
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
Икономически Икономически
науки
науки
Теория на Икономическа
пазарната
политика
икономика
Теория на
парите
22.9.2014 г.
Учение за институциите Икономическа история
Парична Институции
политика
на паричните
и валутни
система.
системи
Кирил Младенов 7464
История на парите
и на паричната и
валутна
Области на парично
теоритичната мисъл
- теория за предлагане на
пари
- теория за търсене на пари,
- фискалната теория
за растежа
- фискална външно
търговска теория
- фискална теория за
- теория за лихвата
- парични ефекти
- теория на паричната
политика.
- теория за инвестициите
- пари и заетост
(кривата на Филипс)
22.9.2014 г.
Пари – теоритични школи
- Предкласика (17. и 18. век)
(Ричард Кантилон)
- Класика (18. и 19. век)
( Дейвид Рикардо)
- Неокласика (19. и 20. век)
(Алфред Маршъл и Артър Пигу)
- Кейнсианизъм (20. век)
Джон М. Кейнс
- Монетаризъм (20. век)
Милтън Фриедман
- Нова класическа макроикономика
(20. век)
Томас Дж. Саргент
Кирил Младенов 7464
Матрица на монетарната теория
Търсе Пред
не на лаган
пари е на
пари
Предкласика
5./II.
Класика
5./III.
Неокласика
Кейнсианизъм
5./IV.
5./V.
Монетаризъм
5./VI.
Нова класическа 5./VII.
макроикономика
22.9.2014 г.
Теория Паричн Теория Кривата на Фискална Теория
на
и
на
Филипс,
теория на на
растежа
лихват ефекти инфла дискусия
паричн
а
цията
ата
полити
ка
8./II.
8./II.
6./II./V 7./II.
II.
8./III.
8./III.
6./III./ 7./III.
VII.
6./VI. 7./IV.
8./IV.
8./IV.
10./III.
6./VIII. 7./V.
10./II.
8./VI./VI 9./III.
I.
6./II.
8./IX.
9./IV.
10./IV.
6./II.
8./IX.
9./V.
10./V.
-
Кирил Младенов 7464
2. Историческо развитие на
парите като иновация и
причините за това
Иновация
Йозеф Шумпетер описва
нововъведенческите процеси като
“създаване на нови комбинации” или
pro на
quo
изменения вquid
развитието
пазара и
производството.
1. Пра или предформи на парите
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
2. Историческо развитие на
парите като иновация и
причините за това
Schmuckund
Nutzgeld
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
2.Историческо развитие на
парите като иновация и
причините за това
2. Материални пари
AureusФлорин
solidus
Вавилон
nummus
Около
400 години
1700
години
новата
п.н.еера
1294 годиниа
въвслед
Флоренция
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
2.Историческо развитие на
парите като иновация и
причините за това
Сър Томас Греъм: „При утвърден
обменен курс лошите пари
изместват добрите пари като
средство за транзакция, докато
добрите пари служат за
съхранение на стойността“
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
2. Историческо развитие на
парите като иновация и
причините за това
3. Хартиени пари
3.1 Вавилон – 1700г. Преди новата ера
3.2 Китай – 8 век след новата ера
3.3 „Ломбарди“ 12ти век – Италия
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
2. Историческо развитие на
парите като иновация и
причините за това
Международен валутен фонд
Основан на 22-ри Юли 1994г.
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
Един Поунд
1834-та година
2. Историческо развитие на
парите като иновация и
причините за това
4. Нематериални пари
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
A
B
2. Историческо развитие на
C парите като иновация
A, B, Cи= Разплащателни
причините за това
Дългосрочно
развитие на
разходите
5. Парични иновации
Икономически
подбуди
в основата
„Financial innovations
areсаnew
ways to make money”
на възникването и разпространението
- Federal
на паричните иновации. Сред
тях: Reserve Bank of Chicago
Ползите на парите
Разходите за пари
0
22.9.2014 г.
Брой транзакции
Кирил Младенов 7464
2. Историческо развитие на
парите като иновация и
причините за това
Тенденции в равитието на паричните,
кредитни и капиталови пазари
Интернационализация
Глобализация
Секюритизация
Маркетизация
Фючъризация
Институционализация
Десинтермедиация
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
Край
22.9.2014 г.
Кирил Младенов 7464
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
54
Размер файла
5 397 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа