close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
"Постигане на баланс на
хранителните вещества на ниво
ферма : средство за управление
на устойчивото земеделие”
ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
ФЛАНДРИЯ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТ-ЧЛЕНКИ ОТ
ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Институции участващи в проекта:
University of Ghent
Faculty of Bioscience Engineering
Coupure Links 653; 9000 Gent
Phone: +32 9 2645901 Fax: +32 9 2646245
Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO)
Burg. van Gansberghelaan 96, box 1, 9820 Merelbeke, Belgium
Tel: +32 9 272 25 00, Fax: +32 9 272 25 01
Институт по почвознание „Никола Пушкаров”
ул. Шосе Банкя №7
1080 София, П.К. 1369
e-mail: soil@mail.bg, Тел.: 02 / 8246141, Факс: 02 / 8248937
Институт по животновъдни науки - Костинброд
тел. 0721/66035, факс 0721/66029
e-mail:inst_anim_sci@abv.bg
Национална служба за съвети в земеделието
София, 1331, ул. Шосе Банкя No.7
тел. 02 / 8 100 988; факс 02 / 8 100 992
e-mail: office@naas.government.bg
Какво представлява баланса на
хранителните елементи?
• Балансът на хранителни елементи на ниво
ферма е един вид водене на счетоводство
на потоците хранителни елементи (азот и
фосфор) влизащи и излизащи от фермата.
Обикновено различни продукти влизат и
излизат от фермата. Почти всеки продукт
съдържа азот и фосфор и така тези
елементи влизат и излизат от фермата.
Закон за минимума
Баланс на хранителните елементи в
растениевъдни ферми
За получаване на данни за баланса на хранителните
елементи азот и фосфор в условията на
растениевъдна ферма е необходимо да се
обработи информацията за:
• общата площ на обработваемата земя във
фермата
• площта по култури
• използваните минерални торове
• използваните оборски торове
• атмосферните отлагания– приход на хранителни
елементи в почвата от валежите
•
•
•
•
фиксацията на азот от бобовите култури
внасянето на хранителни елементи със семената
добивите по култури
износ на хранителни елементи с добива от
основна и допълнителна продукция
• технологията за използване на сламата и другите
растителни отпадъци
• непродадената продукция
Основни земеделски култури заложени в
програмата: житни, царевица, слънчоглед,
царевица за силаж, грах и фасул, люцерна, соя,
тревни смески и други култури.
Модел на баланса на растениевъдна
ферма
Баланс на хранителните елементи в животновъдни ферми
За получаване на данни за баланса на азота и фосфора в
условията на животновъдна ферма е необходимо да се
обработи информацията за:
•броят на животните по видове
•продукцията – месо и мляко
•използваният концентриран фураж
•използваният груб фураж
•полученият оборски тор
•начинът на складиране на оборския тор и неговото
рециклиране
•продаденият оборски тор
•смъртността на животните
Модел на баланса на животновъдна
ферма
Баланс на хранителните елементи в смесени ферми
За получаване на данни за баланса на хранителните елементи азот и фосфор в
условията на смесена ферма е необходимо да се обработи информацията за:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
общата площ на обработваемата земя във фермата
използваните минерални торове
използваните оборски торове
атмосферните отлагания
фиксацията на азот от бобовите култури
внасянето на хранителни елементи със семената
добивите
технологията за използване на сламата и другите растителни отпадъци
непродадената продукция
броят на животните
продукцията – месо и мляко
използваният концентриран фураж
използваният груб фураж
полученият оборски тор
начинът на складиране на оборския тор и неговото рециклиране
смъртността на животните
Модел на баланса на смесена ферма
Използване на резултатите получени с
програмата за баланс на хранителните
вещества на ниво ферма от
съветващата система в земеделието и
заинтересуваните фермери
• Растениевъдна ферма:
Възвращаемост на хранителните елементи - между 50 и
75%?
Да: Добре
Не: възвращаемост > 75%?
Да:
Индикация за загуба на почвено плодородие и възможно
намаляване на добивите в бъдеще
Наторяване според рекомендациите, например като
заораване на оборски тор, утайки, зелено торене и т.н.
Сеитбообращение с бобови, култури с дълбоко развита
коренова система, междинни култури и др.
• При отрицателен N или Р излишък
има нужда от едно по-балансирано торене (ако е
възможно въз основа на агрохимичен анализ на почвени
проби)
Не: възвращаемост <50%
Индикация за загуби на хранителни елементи или оставането им в
почвата след прибиране на реколтата
Торене съгласно получени рекомендации?
Да:
•торене съобразено с климатичните особености и почвената реакция рН
•Намаляване размера на полетата.
•Торене повече от един път ако е възможно?
•Сеитбообращение
Не:
•Вземете почвени проби и прилагайте получената рекомендация
•ниско рН - варуване
•ниско съдържание на органичен въглерод - използването на оборски
тор, органични продукти с лесно разградим въглероден състав и др.
•ниско съдържание на Р и К – торене съгласно рекомендациите
Смесени ферми:
Възвращаемост на хранителните елементи между 25 и 50%?
Да: Добре
Не: възвращаемост > 50%?
Да:
Индикация за загуба на почвено плодородие и възможно
намаляване на добивите в бъдеще.
наторяване според рекомендациите, например като
заораване на оборски тор, утайки, зелено торене и т.н.
Сеитбообращение с бобови, култури с дълбоко развита
коренова система, междинни култури и др.
При отрицателен N или Р излишък има нужда от едно побалансирано торене (ако е възможно въз основа на
агрохимичен анализ на почвени проби)
Не: възвращаемост <25%
Индикация за загуби на хранителни елементи или оставането им в почвата след
прибиране на реколтата
Торене съгласно дадени рекомендации?
Да:
•торене съобразено с климатичните особености и почвената реакция - рН
•Намаляване размера на полетата.
•Торене повече от един път ако е възможно?
•Сеитбообращение
•Следете за съхранението и внасянето на оборския тор: да се изследва съдържанието
на хранителни елементи преди внасяне
Не:
•Вземете почвени проби и прилагайте получената рекомендация
ниско рН - варуване
•ниско съдържание на органичен въглерод - използването на оборски тор, органични
продукти с лесно разградим въглероден състав и др.
•ниско съдържание на Р и К – торене съгласно рекомендациите
Баланс на азота и фосфора в растениевъдна ферма – 2007 г.
Площ (ha)
2770
N
P
% N от вноса
% P от вноса
Торове
118646
9881
73%
91%
Отложения
27700
Семена
5577
Азотфиксация
10200
Внос
17%
1020
3,4%
9%
6%
Износ
Растениевъдна продукция
98731
14758
Общ внос
162123
10900
Общ износ
98731
14758
Излишък
63392
-3857
23
-1,4
61%
135%
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
60,9%
135%
ИЗЛИШЪК (%)
39,1%
-35%
Излишък на хектар
Баланс на азота и фосфора в растениевъдна ферма – 2008 г.
Площ (ha)
2100
N
P
% N от вноса
% P от вноса
Торове
98720
3698
73%
79%
Отложения
21000
Семена
5253
Азотфиксация
10200
Внос
15%
958
4%
21%
8%
Износ
Растениевъдна продукция
145770
19912
Общ внос
135172
4656
Общ износ
145770
19912
Излишък
-10597
-15256
-5
-7,3
Излишък на хектар
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
ИЗЛИШЪК (%)
107,8%
428%
107,8%
428%
-7,8%
-328%
Баланс на азота и фосфора в зеленчукова ферма с фертигация
през 2007 година
Обща площ(ha)
16
N
P
% N от вноса
% P от вноса
Торове
1110
36,3
87,4%
100%
Отложения
160
Внос
12,6%
Износ
Растениевъдна продукция
629
90,8
Общ внос
1270
36,3
Общ износ
629
98
Излишък
641
-54,5
Излишък на хектар
40,1
-3,4
49,5%
250%
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
49,5%
250%
ИЗЛИШЪК (%)
50,5%
-150%
Баланс на азота и фосфора в зеленчукова ферма с фертигация
през 2008 година
Обща площ (ha)
13
N
P
% N от вноса
% P от вноса
Торове
1735
24,2
93%
100%
Отложения
130
Внос
7%
Износ
Растениевъдна продукция
527
74,6
Общ внос
1865
24,2
Общ износ
527
74,6
Излишък
1338
-50,4
Излишък на хектар
102,9
-3,9
28,7%
308%
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
28,3%
308%
ИЗЛИШЪК (%)
71,7%
-208%
Баланс на азота и фосфора в зеленчукова ферма през 2007
година
Обща площ (ha)
0,79
N
P
% N от вноса
% P от вноса
99%
Внос
Торове
30,6
20,1%
Отложения
7,9
5,2%
Семена
1
0,2
0,7%
112,5
27,5
74%
Растениевъдна продукция
27,7
4
18,3%
15%
Общ внос
152
27,7
Общ износ
27,7
4
Излишък
124,2
23,6
Излишък на хектар
157,3
29,9
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
18,3%
15%
ИЗЛИШЪК (%)
81,7%
85%
Оборски тор
1%
Износ
Баланс на азота и фосфора в зеленчукова ферма през 2008
година
Обща площ (ha)
0,79
N
P
% N от вноса
% P от вноса
Внос
Торове
26,9
18,8%
Отложения
7,9
5,5%
Семена
1,2
0,2
0,8%
1%
106,7
26,1
75%
99%
23,1%
18%
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
23,1%
18%
ИЗЛИШЪК (%)
76,9%
82%
Оборски тор
Износ
Растениевъдна продукция
Общ внос
142,6
26,2
Общ износ
32,9
4,8
Излишък
109,6
21,4
Излишък на хектар
138,8
27,1
Баланс на азота и фосфора във зеленчукова ферма през 2007
година с 50% използваемост на оборския тор (номинален)
Обща площ (ha)
0,79
N
P
% N от вноса
% P от вноса
99%
Внос
Торове
30.6
32.0%
Отложения
7.9
8.3%
Семена
1.0
0.2
1.0%
1%
Оборски тор
56.3
13.8
59%
99%
Растениевъдна продукция
27.7
4.0
29.0%
29%
Общ внос
95.7
13.9
Общ износ
27.7
4.0
Излишък
68.0
9.9
Излишък на хектар
86.1
12.5
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
29.0%
29%
ИЗЛИШЪК (%)
71.0%
71%
Износ
Баланс на азота и фосфора във зеленчукова ферма през 2008
година с 50% използваемост на оборския тор (номинален)
Обща площ (ha)
0,79
N
P
% N от вноса
% P от вноса
Внос
Торове
26.9
30.1%
Отложения
7.9
8.9%
Семена
1.2
0.2
1.3%
1%
Оборски тор
53.3
13.0
60%
99%
23,1%
18%
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
36.9%
36%
ИЗЛИШЪК (%)
63.1%
64%
Износ
Растениевъдна продукция
Общ внос
89.2
13.2
Общ износ
32.9
4.8
Излишък
56.3
8.4
Излишък на хектар
71.3
10.6
Баланс на азота и фосфора в смесена ферма за 3500
млечни крави и 30 000 декара земеделска земя
N
P
% N от вноса
% P от вноса
103450.1
19244.1
55.71%
99%
Семена
988.1
184.6
0.53%
1%
Торове
31760.0
0.0
17.10%
Отложения
30300.0
0.0
16.32%
Фиксация
19200.0
0.0
10.34%
Животни
1411.2
384.0
0.76%
2%
Смъртност
152.9
41.6
0.08%
0%
51386.4
8564.4
27.67%
44%
Общ внос
185698.2
19428.8
Общ износ
52950.5
8990.0
Излишък
132747.7
10438.8
43.8
0.0
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
28.43%
46%
ВЪВРАЩАЕМОСТ (%)
28.51%
46%
ИЗЛИШЪК (%)
71.49%
54%
Внос
Груби фуражи
Износ
Животинска продукция
Излишък на хектар
Баланс на азота и фосфора в говедовъдна ферма за 35
месодайни крави със 800 хектара собствена земя –
ливади и пасища
Внос
Концентрати
Груби фуражи
Отложения
Износ
Животни
Общ внос
Общ износ
Излишък
Излишък на хектар
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
ВЪВРАЩАЕМОСТ (%)
ИЗЛИШЪК (%)
N
P
% N от вноса
% P от вноса
1536,5
728,2
8000,0
362,8
136,9
0,0
14,97%
7,09%
77,94%
73%
27%
123,7
10264,7
123,7
10141,0
12,7
31,1
499,6
31,1
468,5
0,0
1,20%
6%
1,20%
1,20%
98,80%
6%
6%
94%
Баланс на азота и фосфора в свинеферма при
хранене с готови концентратни смески
Внос
Концентрати
Износ
Животни
Смъртност
Общ внос
Общ износ
Излишък
Излишък на хектар
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
ВЪВРАЩАЕМОСТ (%)
ИЗЛИШЪК (%)
N
P
% N от вноса
% P от вноса
Цена
6328.1
1702.9
100.00%
100%
74752
2869.7
46.2
6328.1
2915.9
3412.2
0.0
597.9
8.6
1702.9
606.5
1096.4
0.0
45.35%
0.73%
35%
1%
298925
0
74752
298925
224173
45.35%
46.08%
53.92%
35%
36%
64%
Баланс на азота и фосфора в свинеферма при
хранене със собствени смески от зърно
Внос
Концентрати
Груби фуражи
Износ
Животни
Смъртност
Общ внос
Общ износ
Излишък
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
ВЪВРАЩАЕМОСТ (%)
ИЗЛИШЪК (%)
N
P
% N от вноса
% P от вноса
Цена
424.5
6640.8
319.1
1362.5
6.01%
93.99%
19%
81%
18542
90673
2869.7
46.2
7065.3
2915.9
4149.4
597.9
8.6
1681.6
606.5
1075.1
40.62%
0.65%
36%
1%
298925
0
109215
298925
189710
40.62%
41.27%
58.73%
36%
36%
64%
Баланс на азота и фосфора в птицевъдна ферма за
отглеждане на 3,5 млн. пилета-бройлери със
закупен фураж (стартер, гроуер и финишер)
Внос
Животни
Концентрати
Износ
Животни
Смъртност
Оборски тор
Общ внос
Общ износ
Излишък
ЕФЕКТИВНОСТ (%)
ВЪВРАЩАЕМОСТ (%)
ИЗЛИШЪК (%)
N
P
% N от вноса
% P от вноса
2291,6
273528,4
304,4
53127,0
0,83%
99,17%
1%
99%
122486,1
4384,4
20141,2
275820,0
147011,7
128808,3
29064,5
1040,4
6673,8
53431,4
36778,6
16652,7
44,41%
1,59%
7,30%
54%
2%
12%
44,41%
53,30%
46,70%
54%
69%
31%
Съвети за торене с азот
• N нужен = N износ с добива + скрит Nmin
• N Съвет = N нужен – Nmin в началото на
вегетационния период + N минерализация
– N отложения + малка резерва за
неминуеми загуби
Съвети за торене с фосфор
• Р нужен = Р износ с добива + скрит
Рдостъпен
• Р Съвет = Р нужен – Рзапасеност над средна +
малка резерва за стареене на
фосфатите и неминуеми загуби
(съгласно модела за фосфорно торене)
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
26
Размер файла
1 402 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа