close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В

код для вставкиСкачать
Споделяне на положителен опит в
проектиране, изграждане и
експлоатация на пречиствателни
станции за отпадъчни води
1
Основни замърсяващи
вещества
Въздействие върху водните
екосистеми
Основни методи за отстраняване
Неразтворени вещества
Утайки, гниене, консумация на
кислорода
Механично пречистване: решетки,
сита, пясъкозадържане, първично
утаяване
Неутаими биологично
разградими вещества
Консумация на кислорода
Биологично пречистване
БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ С ПЛАВАЩА БИОМАСА
Конвенционална схема на пречистване: биобасейн-вторичен утаител-рециркулация на
активна утайка
SBR схема на биологично пречистване – еднобасейнови реактори с прекъснато
действие
2
Основни замърсяващи вещества
Основни методи за отстраняване
Неразтворени вещества след биологично
пречистване
Флокулация, микросита, бързи филтри, флотация
и др.
Разтворени хранителни вещества – азот и
фосфор
Азот: биологична нитрификацияденитрификация и др.
Фосфор: химично утаяване и др.
Разтворени биологично трудно разградими
вещества
Адсорбция с активен въглен, окисляване и др.
Основни замърсяващи вещества
Основни методи за отстраняване
Болестотворни микроорганизми
Обеззаразяване, най-често:
- Реагентно
- UV-обеззаразяване
3
4
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- МЕХАНИЧНО СТЪПАЛО –ГРУБО И ФИНО ПРЕЦЕЖДАНЕ
- БИОСТЪПАЛО – 2 БРОЯ SBR РЕАКТОРИ – РАБОТЕЩИ В РЕЖИМ НА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АЕРАЦИЯ СЪС СТАБИЛИЗАЦИЯ НА УТАЙКАТА
- ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ - РЕАГЕНТНО
ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ:
- МНОГО ДОБРО КОНТРОЛИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И В
РЕЗУЛТАТ 11 ГОДИНИ ПОСТИГАН ВИСОК ПРЕЧИСТВАТЕЛЕН ЕФЕКТ
- СРАВНИТЕЛНО НИСЪК РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
- ЛЕКА ПОДДРЪЖКА
ВАЖНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДОБРА РАБОТА НА СТАНЦИЯТА:
- МОТИВИРАН ОПЕРАТОР
- РЕГУЛЯРЕН КОНТРОЛ
- РЕДОВНА ПОДДРЪЖКА
5
6
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СТАНЦИЯ В МЕХАНИЧНО СТЪПАЛО И ИЗГРАЖДАНЕ НА
НОВО БИОСТЪПАЛО - SBR С 2 БР.РЕАКТОРИ
7
ПРЕДИ И СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИЯТА
8
ИЗГЛЕД КЪМ СГРАДА ЗА МЕХАНИЧНО ПРЕЦЕЖДАНЕ, БУФЕРЕН РЕЗЕРВОАР С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
ЗА СУРОВА ВОДА
И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ (SBR)
9
SBR, БУФЕРЕН РЕЗЕРВОАР И СГРАДА С ОБОРУДВАНЕ ЗА UV-ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ
10
- ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ Е ЧАСТ ОТ ЦЯЛОСТНАТА
ВИК ИНФРАСТРУКТУРА. ПРЕДИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ Е НЕОБХОДИМО
СТАРАТЕЛНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТОРИ, КОИТО ИМАТ
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПСОВ, С ОТЧИТАНЕ НА РЕАЛНИТЕ МЕСТНИ УСЛОВИЯ
- КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА
- ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ НАЙ-ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ И ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА
НА КАНАЛИЗАЦИЯТА И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ЗА
КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ. ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ РАБОТАТА НА
СИСТЕМАТА
- СТРЕМЕЖ КЪМ МАКСИМАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАЩИТЕ ВЕЩЕСТВА
ПРИ ИЗТОЧНИКА. ЕФЕКТИВНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ
- СТРЕМЕЖ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОК ЕФЕКТ ОТ НЕОБХОДИМИЯ ПО
ЗАДАНИЕ
- ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ, КОЙТО Е ДОБРЕ МОТИВИРАН, ОБОРУДВАН,
РАБОТЛИВ И ОТВОРЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ
11
12
• Естествен и екологичен материал
Пръст в пръстта
• Дълготрайност
Доказана прогнозна продължителност на живота над 150 години. Стъклокерамиката е единственият материал,
който удовлетворява това изискване.
• Подлежи на рециклиране
Глината е репродуктивна.
Стъклокерамиката никога не се превръща в отпадък.
• Икономично използване на енергия
Никой друг материал не се нуждае от по-малко енергия за своето производство или рециклиране.
• Висока плътност
• Висока якост
Устойчивост на статични и динамични натоварвания
• Устойчивост на химическо въздействие. Без промяна на качествата
Стъклокерамиката е единственият материал, който е наистина нечувствителен към въздействия на съвременните коктейли
от агресивни води, изпускани в канализацията.
• Абразивна устойчивост
Устойчивост на абразивно износване при скорост на потока 15 м/сек.
13
14
15
ГР. СОФИЯ, МЕТРО-СТАНЦИЯ 8 “СУ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
16
17
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
8
Размер файла
9 022 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа