close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тамақтану гигиенасы

код для вставкиСкачать
О?УШЫНЫ? Д?РЫС
ТАМА?ТАНУЫ - ЖА?А О?У
ЖЫЛЫНДА?Ы ЖЕТ?СТ?КТЕРД??
НЕГ?З?.
ОРЫНДА?АН:8А СЫНЫП О?УШЫСЫ СКАК АЯГОЗ
?АРА?АНДЫ-2012 ЖЫЛ
Д?Р?ГЕ ЕМЕС Д?РУМЕНГЕ
?Й?Р БОЛ
?
?Таби?атта адам ?ш?н таби?и
та?амнан арты? д?р? де, д?румен
де жо?. Д?р? деген адамды
емдемейд?, тек ауруды? бет?н
жасырады. Ол ауру ?аз?р бет?
?айт?андай бол?анмен б?раз
уа?ыттан кей?н жа?а к?шпен ?айта
?рш?п кетед?. Тек д?рыс тама?тану,
та?амды та?дай б?лу, к?т?ну ?ана
адамды барлы? ауру-сыр?аудан
??т?ара алады?.
О?ушыларды? д?рыс тама?тану
принциптер?
?
О?ушыны? тама?ы балансирленген болуы
керек .О?ушыны? м?з?р?нде мынадай ?н?мдер
болуы ?ажет: а?уыздар, май ж?не к?м?рсулар,
ауыстырылмайтын амино?ыш?ылдар,
д?румендер, минералдар мен
микроэлементтер. Б?л компоненттер а?зада
жеке синтездел?нбейд?, дегенмен баланы? ?с?п
дамуына ?те ?ажет. Оларды? а?уыз,май
к?м?рсу б?р-б?р?н?? ?атынасы 1:1:4.болу керек.
?
О?ушыны? рационында?ы Калория м?лшер?
мынадай болуы керек:
7-10 жас ? 2400 ккал
14-17жас ? 2600-3000ккал
Егер бала спортпен ш??ылданатын болса,
онда,300-500 ккал жо?ары.
?
?
?
?
А?уыздар.
Балалар ?ш?н е? ??нды балы? ж?не с?т а?уызы.Оны?
а?зада с???у? ?те жо?ары.Ек?нш? орында сапасы
жа?ынан - етт? а?уыз, ?ш?нш? орында ? ?с?мд?к тект?
а?уыз.
К?ндел?кт? о?ушы 75-90 г а?уыз, оны? ?ш?нде 40-55 г
жануарлар ?н?м?нен шы??ан а?уыздарды ?абылдауы
?ажет.
?
?
?
?
?
?
О?ушы баланы? к?ндел?кт? рационында мынадай
?н?мдер болуы ?ажет :
С?т немесе ?ыш?ыл с?т ?н?мдер? ;
?р?мш?к;
с?збе
балы?;
Ет ?н?мдер?;
ж?мырт?а;
?
Майлар.
О?ушыны? к?ндел?кт? рационына
м?ндетт? т?рде ?осылуы ?ажет.
?алыпты жа?дайда майлар - 80-90 г ,
30% К?НД?К рационында.
?
?
К?ндел?кт? о?ушы ?абылдау керек:
САРЫ МАЙ;
?АЙМА?;
?
К?М?РСУЛАР.
К?М?РСУЛАР А?ЗАДА энергетикалы? ?оры болып
табылады.К?М?РСУЛАРДЫ? ??РАМЫНДА
?ОРЫТЫЛМАЙТЫН ТА?АМДЫ? ТАЛШЫ?ТАР
БАР.
О?УШЫНЫ? К?ДЕЛ?КТ? РАЦИОНЫНДА
К?М?РСУЛАР- 300-400 г,
?
?
?
?
?
?
О?УШЫНЫ? м?з?р?нде ?АЖЕТТ? ?Н?М Т?Р?:
НАН НЕМЕСЕ вафелд? нан;
Д?нд? - да?ылдар;
Картоп;
БАЛ ;
КЕПТ?Р?ЛГЕН ЖИДЕКТЕР ;
?АНТ .
Д?РУМЕНДЕР МЕН МИНЕРАЛДАР
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Д?РУМЕН А ?Н?М?НЕ БАЙ ТА?АМ:
С?Б?З ;
Т?тт? б?рыш;
Жасыл пияз ;
шпинат;
бауыр;
Ж?мырт?а
с?т
итм?рын
А д?румен?. Организмн?? даму процесс?не
?ажет. К?з ж?не тер? ауруларын
болдырмайды. Т?стерд??, тырна?тарды?,
шаштарды? сау жа?дайын ?амтамасыз
етед?.
д?румен С:
петрушка ж?не укроп ;
?ызана? ;
?ара ж?не ?ызыл ?ара?ат ;
?ызыл болгар б?рышы;
цитрустар;
картоп.
С д?румен?. Талшы?ты д?некер
?лпаларды?, с?йектерд?? ж?не
т?стерд?? ??рылысына, организмн??
инфекциялар?а ?арсы т?руын
жо?арлату?а ?ажет.
Д?румен Е
бауыр ;
ж?мырт?а ;
с?лы, гречка д?ндер?
Е д?румен?. жасушаларды? ?артаю
процесс?н, миокард инфаркт?н?? ж?не
инсультт?? ?ау?п-?атер?н азайтады.
д?румен В:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
НАН ;
С?Т ;
?р?мш?к ;
БАУЫР ;
Ж?МЫРТ?А ;
орамжапыра?;
АЛМА
миндаль ;
?ызамы? ;
?
В д?румен?. Ж?рект??, ж?йке
ж?йес?н?? ж?не б?лшы?
еттерд?? ?алыпты ?ызмет
?стеу? ?ш?н ?ажет. К?м?рсутек
алмасуына ?атысады. Миды?
д?рыс ?ызмет ?стеу?не ы?пал
етед?, холестерин де?гей?н
т?мендетед?.
?
АЛМА
АЛМАДА ?ТЕ К?П ПАЙДАЛЫ
ЗАТТАР БАР ? калий,
натрий, кальций,магний,
фосфор, тем?р ж?не йод,
д?румендер А, В1, В3, РР, С.
МЫСАЛЫ, витамина А
АЛМАДА 50% ЖО?АРЫ,
апельсинге ?АРА?АНДА. Б?Л
д?румен Т?МАУ Ж?НЕ
БАС?А инфекциялы?
аурулардан ?ор?айды.
?
Апельсин
Б?л ароматты жем?с д?румен А, В1,
В2, РР ж?не микроэлементтер:
магний, фосфор, натрий, калий,
кальций ж?не тем?рге ?те бай. Е?
басты апельсинн?? жет?ст?г?,
цитрусты? ??рамында?ы ? д?румен
С. 150 грамма апельсинде 80 мг
аскорбин ?ыш?ылы бар. Б?л
д?румен а?зада ек? ?ажетт?
функцияны ат?арады: иммунды
?ор?аныс ж?не психиканы?
стабилизациясын ?алып?а келт?ред?.
?
Орамжапыра?. Рак ауруын
тежейт?н, оны? бастап?ы
кезе??нде толы?тай жазылып
кету?не септ?г?н тиг?зет?н
сульфорафан?а бай. Б?л
д?руменге ?с?ресе,
орамжапыра?ты? брокколи
деп аталатын т?р? бай
болады.
?
Банан
Банан ? А?ЗАНЫ КАЛИЙМЕН
?АМТАМАСЫЗ ЕТЕД?.Ж?рек-?антамыр
ж?йес?н??,ОЖЖ ны? ?алыпты ?ызмет
ету?не ?ажет.?лкен адам?а к?ндел?кт?
калийд?? т?су? ? 2 г .Сонымен ?атар,
калий ,сумен-т?зды? ?ызмет?н реттеп,
организмдег? арты? суды шы?арып
тастайды.Сонды?тан да оны барлы?
?с?ну ауруларында та?айындайды. Банан
гипертониктер мен ары?тар?а ?те
пайдалы.
?
?ызылша. Фолий
?ыш?ылыны? ?айнар к?з? ? В
витамин?. ?ан тамырлары
ж?не иммунды? ж?йен?? д?рыс
ж?мыс жасауы ?ш?н ?ажет.
А?зада оны? жет?спеу?
ересектерде анемияны?
?ршу?не, ?йелдерд?? ек??абат
кез?нде дамып келе жат?ан
н?рестен?? ж?йке ауруына
шалды?ып тууына ?кел?п
со?тырады.
?
С?т та?амдары. ?с?ресе, сиыр
с?т?. К?н?не тым болмаса б?р
ста?ан с?т ?ш?п т?р?ан адам?а
рак ауруыны? ?айсысы да
жоламайтын к?р?нед?. Ек??абат
?йелдерд?? с?тке ?й?рсек
болуы шарананы? ж?йкес?
жет?л?п тууына ж?рдемдесед?.
Д?р?герлер, ая?ы ауыр
?йелдерге ?р?мш?кт? де к?п
т?тыну?а ке?ес беред?.
?С?з
к?ндел?кт?
жейт?н асы?ыз
туралы
ойланды?ыз
ба?
ЗИЯНДЫ ТА?АМДАР
?
Адам ? ?з ??марлы?ыны?
??лы. Ол пайдалы н?рсен?
к?ре т?рса да, ?з? б?рыннан
бой ?йрет?п ал?ан пайдасыз
н?рсен? тастап кете алмайды.
Ал, е? пайдасыз н?рсе ? ?ол?а
не т?ссе, сонымен ?оректену.
Чипсыды? зиянды ?сер?
?
Егер с?з к?н?не картоп
чипсыйыны? б?р пакет?н
жесе??з, б?л б?р жыл ?ш?нде
бес литр с?йы? май
?шкен???збен те? болады.
Британды? медиктерд??
зерттеу? бойынша британды?
о?ушыларды? 50 пайызы
к?н?не кем?нде б?р пакет
картоп чипсыйын жейд? екен.
Кока - кола ??рамы
?
?
?
?
Кокаинсыз Кока-кола ??рамы:
Agua carbonatada
E952, E150d, E950, E951,
E338, Е330, Е211
Аromas.
?
?
?
?
?
?
10 шай ?асы? жел?нген ?ант 10 минуттан кей?н с?зд??
ж?йе??зге кер? ?сер етед? (б?л к?ндел?кт? ?сынылатын
норма) . Фосфор ?ыш?ылыны? ?ант ?сер?н
басатынды?тан с?зд?? ??с?ы?ыз келмейд?.
20 минуттан кей?н ?анда?ы инсулин м?лшер? к?рт
жо?арлайды. Бауыр б?к?л ?антты май?а
айналдырады .
40 минуттан кей?н кофеинн?? с???р?лу? то?талады.
С?зд?? ?арашы?тары?ыз ке?ейед?. Бауыр ?ан?а к?п
м?лшерде ?ант б?лу?не байланысты с?зд?? ?ан
?ысымы?ыз жо?арлайды. Аденозинд? рецепторлар
тежел?п, н?тижес?нде ?й?ы?ыз ашылады.
45 минуттан кей?н с?зд?? дене??з бас миында?ы
рахаттану орталы?ын белсенд?рет?н дофамин
гормонын б?ле бастайды. Героинн?? ?сер ету? де
осылайша ж?ред?.
Б?р са?аттан кей?н. Фосфор ?ыш?ылы с?зд??
?шег???здег? кальцийд?, магнийд? ж?не цинкт?
байланыстырып, метаболизмд? жо?арлатады.
Кальцийд?? з?р ар?ылы шы?уы жо?арлайды.
Б?р са?аттан аса. З?р айдат?ыш ?ызмет? одан сайын
жо?арлайды. С?йекте орналас?ан кальций, магний,
цинк, сонымен ?оса натрий, электролиттер мен су
шы?арылады. С?з ?оз?ыш немесе сел?ос боласыз.
Кока - кола ??рамында?ы б?к?л су з?р ар?ылы
шы?арылады.
?орытынды
?
?орыта келе, Б?з денсаулы?ымыз
жайында к?б?рек ойлауымыз керек.
Т??ымымызды? азып, тоз-тоз болып
кетпеу? ?ш?н де, Абылай ханны? т?с?не
к?рген ба?а-шаяндар?а айналмауымыз
?ш?н де ден?м?з сау, мы?ты болуы шарт.
Рухани т?рбиен?? орны б?лек. . Ал
денсаулы?ына т?келей ?сер етет?н ж?й
? д?рыс тама?тануы, жем?с-жидекке
?й?р болуы, д?р?ге емес, д?руменге, я?ни,
витаминдерге, онда да жасандысына
емес, таби?иларына жа?ын ж?ру?.
?олданыл?ан ?дебиеттер т?з?м?.
? Корчажкина
Н. Б. и др.
Применение разгрузочнодиетической терапии (РДТ) в
восстановительной медицине
(пособие для врачей). ? Москва,
2005.
? Николаев Ю. С. и др. Голодание
ради здоровья (Издание второе,
дополненное). ? Москва, 1988.
? ИТЕРНЕТ WWW/GOOGLE/RU
НАЗАР АУДАР?АНДАРЫ?ЫЗ
?Ш?Н РАХМЕТ!
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
767
Размер файла
1 334 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа