close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лимон қышқылы

код для вставкиСкачать
?ыш?ылдарды?
?арапайым
реакциялары
Химиялы?
элементтер
д?? атауы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ядро
Протондар
Нейтрондар
Электрондар Салыстырмалы
атомды?
массалары
Лимон
?ыш?ылы
Лимон ?ыш?ылы та?амды?
?оспа E330 (регулятор).
Лимон ?ыш?ылы тама?
?нерк?с?б?нде сусындарды?,
кондитерл?к б?йымдарды?,
бас?а да дайын
т?зды?тарды? д?м?н
к?шейту ?ш?н ?олданылады.
Сонымен ?атар, адам
а?засын т?рл? ?алды?тар,
керекс?з т?здардан
тазартуда, ас ?орыту, к?зд??
жа?сы к?ру? ж?не
к?м?рсуларды ыдырату
жолында белсенд?л?к
танытады. Е? ма?ыздысы
адамны? иммунитет?н
к?теред?.
С?рке
?ыш?ылы
?
?
?
?
К?ндел?кт? т?рмыста:
(ыдыстарда?ы т?з?лген
?а?тарды, тама? ?н?мдер?не
?осуда);
Химиялы? ?нд?р?стерде:
(ер?г?шт?к ?аб?лет?
мен химиялы? реагент
рет?нде);
Медицинада: (д?р?лер жасау
?ш?н);
Бас?а да ?нд?р?стерде к?п
?олданады.
Ацетилсалицил
?ыш?ылы
Д?р?л?к ?н?м (ауыр?ан
жерд?
жансыздандыруда,
басуда), ысты? т?с?руде,
суы? ти?уге ?арсы
?олданады.
Аскорбин
?ыш?ылы
Жалпы ?олданыста ж?не
иммунды? ж?йен?
жо?арылату ма?сатында
пайдаланылады. Кей
жа?дайларда т?мендег?
аурулар?а (суы? тию,
онкологиялы? ж?не т.б.),
?шуге болады . Сонымен
?атар профилактикалы?
жа?дайда болатын ??нарлы
тама?ты? жо?шылы?ы
кез?нде ?шу ?сыныл?ан.
Мысалы , ?ыс пен к?ктемн??
аралы?ында.
?ызы?ты дерек ???мырс?а
?ыш?ылы? туралы
?
?
?
?
?
Кейб?р ж?нд?ктер, ?с?ресе, ?ызыл ??мырс?алар б?л?п шы?арады. ??мырс?а
?ыш?ылыны? химиялы? активт? екен? м?л?м. Ол ??мырс?а денес?нде, ?ала?ай
?с?мд?г?н?? ??рамында кездесед?. ??мырс?а ?ыш?ылы заттарды синтездеуде
тоты?сыздандыр?ыш рет?нде, металдарды боя?анда, был?арыны илеуде,
залалсыздандыруда ?олданылады. Кейб?р т?рлер? зиянды ж?нд?ктерд? ??ртып, пайда
келт?ред?. М?селен, Швейцарияны? б?р к?ш?г?р?м орманында ??мырс?аны?
?патшалы?ы? ?м?р с?ред? екен. М?нда шамамен ек?-?ш миллиондай ??мырс?а т?рш?л?к
етет?н к?р?нед?. Оларды? ж?з ша?ырым?а дей?н жолы бар. ?алымдарды? есеб? бойынша
олар к?н?не 50 мы??а дей?н зиянды ж?нд?ктерд? ??ртады екен.
?ткен ?асырды? алпысыншы жылдарыны? со?ынан бастап а?ылшындар сыйлы??а
??мырс?аны? илеу?н тартуды д?ст?рге айналдыр?ан к?р?нед?. М?ндай илеуд? жасау ?ш?н
?ура?ан а?ашты? ?г?нд?с?н, кепкен жапыра?ты, май топыра?ты шыны сауыт?а салып,
?ш?не 200-дей ??мырс?а к?рг?зед?. Т?бес?н шынымен жауып, ауа мен жем шыныны?
астынан енг?з?лед?. Б?л к?д?мг? с?нд?к балы?тар ?с?рет?н аквариумнан айнымайды..
НСООН таби?атта ?те ке? тарал?ан. ?айы? , бас?а да жем?стерд?? шырынында
кездесед?.
Кез?нде Комб дейт?н француз ?йел? ?ажап т?ж?рибе жасапты. Ол ??мырс?аны? илеу?не
жанып т?р?ан шыра?ты ?ой?ан екен. ??мырс?алар с?лекей?н шашып, шамды б?р
минутты? ?ш?нде с?нд?р?п ?лгер?пт?...
??мырс?аны? уын ?кпе, ??рт ауруларына пайдалану?а болады.
?ызы?ты дерек ?с?т ?ыш?ылы?
туралы
? С?т
?ыш?ылы жануарлар, ?с?мд?ктер,
микроорганизмдердег? зат алмасу
н?тижес?нде т?з?лет?н ма?ызды аралы?
?н?м. (С3Н6О3)
? С?т ?ыш?ылы ж?не оны? т?здары
то?ыма, тер? илеу ?нерк?с?б?нде,
медицинада, т.б. ?олданылады.
Нег?зг? ?ыш?ылдар
?ыш?ылдарды? атауы
Химиялы?
формуласы
?аза?ша
На русском языке
In English
Т?з ?ыш?ылы
Соляная
hydrochloric
(хлороводородная) acid
H2SO4
К?к?рт ?ыш?ылы
Серная
Sulfuric acid
H3PO4
Фосфор
?ыш?ылы
Фосфорная
phosphoric
acid
HNO3
Азот ?ыш?ылы
Азотная
nitric acid
CH3COOH С?рке ?ыш?ылы
Уксусная
acetic acid
К?м?р ?ыш?ылы
Угольная
carbonic acid
HCl
H2CO3
минералды
ты?айт?ыштар
?нд?р?с?нде, д?р?,
жу?ыш заттар,
бояулар, жасанды
талшы?тар алуда
Тама? ?нд?р?с?нде
А?арт?ыш (к?р
жууда)
адам ?м?р?нде
?ыш?ылдарды?
кездесу?
дезинфекция жасау
?ш?н, плиталарды
а?артуда,
(металдарды
б?р?кт?руде)
д?р?лер, ты?айт?ыш,
боя?ыштар, жарыл?ыш
заттар алуда
?ыш?ылдарды? химиялы?
реакциялары
Металл + ?ыш?ыл ?т?з + сутек
мысалы:
мырыш + к?к?рт ?ыш?ылы ? мырыш
сульфаты + сутек
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
348
Размер файла
1 682 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа