close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Най често срещани грешки, пропуски и отклонения от

код для вставкиСкачать
Най често срещани грешки,
пропуски и отклонения от
изискванията и
нормативната уредба в
проектите:
13 Октомври 2011 г.
КАНАЛИЗАЦИЯ
•
А) По отношение изходни параметри.
• Представяне на разхвърляни документи ( дори с надпис ТП
по ОПОС)
• Броя на обслужваното население се определя по ГРАО, по
демографски справки или по техническо задание от
Общината и други, а не според данните от НСИ.
• Водоснабдителната норма не се доказва с реалното
водоподаване и водопотребление за предхождащи
периоди, а се приема без обосновка, на база техническо
задание от Общината или по стари нормативи.
• Грешно избрана обезпеченост на еднократно препълване,
или интензивност на оразмерителния дъжд.
• Отточния коефициент се приема по аналогия с други обекти
или без обосновка. Много често се изчислява при грешно
определени площи с различна отточност.
• Инфилтриралите водни количества се умножават с
коефициента за часова неравномерност.
•
•
•
•
•
•
•
•
КАНАЛИЗАЦИЯ
Б) По отношение решение на схемите (системите) на мрежите.
Обследването на съществуващата мрежа е ограничено до
заснемането, ситуиране и описателна част за физическото и
състояние подкрепено със снимков материал без проверка за
съществуващата и проводимост( хидравлични изчисления).
Разработват се отделни зони, колектори или части от
второстепенната мрежа без да е обследвана цялата мрежа.
Не се разработват две (или повече) вариантни решения на
мрежите в необходимия обем и съдържание.
Не се представят ситуации- план с площи или има такива, но с
окрупнени зони и не са събрани площите по канали.
При реконструкции на съществуващи мрежи не се търсят решения
с промяна на заложената схема и пренасочване на водните потоци
с цел максимално запазване на изградените мощтности.
При решенията на мрежите не се използват максимално
топографските дадености на терена ( налични дерета и реки) за
приемане на повърхностен отток.
Липсва ТИЧ и сравнения и съпоставки се правят на база
описателни анализи без икономически показатели.
•
•
•
•
•
•
•
•
КАНАЛИЗАЦИЯ
Б) По отношение решение на схемите (системите) на мрежите.
Разработват се и се разглеждат варианти несъпоставими в
технико-икономическо отношение.
Неправилно се ситуират дъждопреливници от гледна точка на
оптималност на мрежата.
Отливните канали най-често се оразмеряват на проводимост по
строителен наклон , а не по хидравличен.
Преливният ръб на дъждопреливниците не се съобразява с 1%
водното ниво в приемника и много често реализирането им на
местата показани в проектите е невъзможно.
Не се спазва Наредба №8 за разполагане на инфраструктурата
под уличното платно в посока минимално покритие над теме
тръба.
Основни съоръжения като дъждопреливници, дюкери и мостканали се дават схематично без хидравлични и статически
изчисления.
Неправилен избор на места за помпени станции( в осово
кръстовище при път с висока интензивност).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
КАНАЛИЗАЦИЯ
В) По отношение на оформлението и пълнотата на проектите
Не се представят карти с границите на агломерацията.
Не се представят карти с ясно отразени елементи от мрежите
предложени за финансиране.
Дъждопреливниците и помпените станции са показани без
оразмерителните си параметри.
Към ИП ( или в ПИП с разширен обем) не се представят надлъжни
профили на Главните колектори и основни второстепенни
събиратели.
Към ИП ( или в ПИП с разширен обем) не се представят надлъжни
профили на напорни тръбопроводи (тласкатели).
На ситуациите не се показват местата и стойностите на
концентрираните отпадъчни водни количества.
Не се дават напречни профили на характерни места.
Не се отразяват на надлъжните профили пресичанията на всички
проводи и съоръжения.
Липса на номерация на Главните колектори и второстепенната
мрежа или нелогично направена.
•
•
•
•
•
•
•
ВОДОПРОВОД
Не се прилагат хидравличните изчисления за
водопроводните мрежи.
Представените ситуации много често не са в подходящ
мащаб(1:1000; 1:2000) и не съдържат основни параметри.
Неправилен избор на диаметри, като обикновено се
взимат по-големи диаметри и не се съобразяват с
Наредба 2.
Неправилен избор на регулатори на налягане.
Не се спазват основни правила за поставяне на
спирателни арматури.
Не спазване на изискванията на Наредба 2 за минимален
диаметър за съответното населено място.
Неправилно изчисление на обемите на резервоарите.
ПСОВ
•
Неправилно определяне на оразмерителните водни количества
– като евентуална причина може да се посочи неправилно
прилагане на нормите за проектиране на канализационни
системи. Най-често срещаните грешки са при определянето на:
–
Средноденонощно водно количество – сумарно от население и
промишленост. Често се среща средноденонощното водно
количество да бъде пресмятано с брой ЕЖ, вместо с брой
жители от населението на агломерацията;
–
Максимално часовото водно количество в сухо време,
респективно коефициента на обща неравномерност;
–
Максимално часовото водно количество по време на дъжд
–
Количество на инфилтрирали води
ПСОВ
•
•
Неправилно определени ЕЖ, като не се отчита реално
приносът на промишлеността. Евентуална причина – не
събиране на достатъчно информация за състояние на
промишленост, анкетни карти и реални посещения на
място.
Предлагане на несъпоставими технологични схеми:
–
едната представлява производна на другата. Например
при равни други условия в едната схема се предлага
отделно съоръжение за биологично отстраняване на
фосфор, а в другата – не се предвижда биологично
отстраняване на фосфор и това се явява единствената
разлика в схемите.
–
Една от схемите предлага неприложима технология за
конкретните условия (например – неоправдано двойно
биологично пречистване или неоправдано допречистване
с микрофилтрация на водите преди заустване), а другата
схема е класическа. По този начин схемите не могат да се
сравняват.
ПСОВ
•
Грешки при оразмеряването на ПСОВ – например определя се,
че процесът на пречистване е „продължителна аерация”, а в
технологичните параметри се задават стойности, които не
отговарят на избрания процес.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
31
Размер файла
1 032 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа