close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Не б?лем?з ?
Не б?лг?м келед? ?
Не ?йренд?к ?
Не б?лем?з ?
Не б?лг?м келед? ?
Нег?здерд?? ??рамы
ж?не ж?ктелу?
Химиялы?
элементт?? атауы
ж?не та?басы
Химиялы?
элементт??
?осылыста?ы
валентт?г?
Химиялы?
формуласы
Атауы
Калий К
Тем?р Fe
Мыс Cu
Кальций Ca
Тем?р Fe
Алюминий Al
I
II
II
II
III
III
KOH
??(??)?
?? ?? ?
?? ?? ?
?? ?? ?
??(??)?
Калий гидроксид?
Тем?р (II) гидроксид?
Мыс (II) гидроксид?
Кальций гидроксид?
Тем?р (III) гидроксид?
Алюминий (III)гидроксид?
С?лт? мен ?ыш?ыл ер?т?нд?лер?н?? ?сер?нен
индикаторлар т?с?н?? ?згеру?.
индикатор
Лакмус
Фенолфталеин
Метилоранж
?мбебап
Ортада?ы индикаторды? т?с?
?ыш?ылды? с?лт?л?к
бейтарап
?ызыл
Т?сс?з
?ыз?ылт
?ызыл
К?лг?н
Т?сс?з
?ыз?ылт сары
Сары
К?к
Та??урай т?ст?
Сары
К?к
Металл + су = с?лт? + сутек газы
2 Na + 2Н? О ? 2 NaOH + ?? ?
2Al +6Н? О ? ??(??)? + ??? ?
С?лт? мен ?ыш?ыл ер?т?нд?лер?н?? ?сер?нен
индикаторлар т?с?н?? ?згеру?.
индикатор
Лакмус
Фенолфталеин
Метилоранж
?мбебап
Ортада?ы индикаторды? т?с?
?ыш?ылды?
с?лт?л?к
бейтарап
?ызыл
Т?сс?з
?ыз?ылт
?ызыл
К?к
Та??урай т?ст?
Сары
К?к
К?лг?н
Т?сс?з
?ыз?ылт сары
Сары
Не ?йренд?к?
НЕГ?ЗДЕР ДЕГЕН?М?З НЕ?
?ш?нш?с? арты?
KOH
??(??)3
NaOH
?2 ??4
??(??)2
??(??)2
?3 ??4
??(??)3
LiCl
LiOH
??(??)2
????4
??(??)2
Ca O
?(??)3
Формулаларды? атын с?йкестенд?р
Мыс (II) гидроксид?
KOH
Тем?р (II) гидроксид?
??(??)3
Калий гидроксид?
??(??)2
Алюминий гидоксид?
??(??)2
Кальций гидроксид?
??(??)2
Мына оксидтерге с?йкес
гидроксид формуласын жаз.
Оксид
??? ?
??? ??
?? ?
Cu O
FeO
Гидроксид
Реакция те?деу?н ая?та
Na + ?? ??
CaO+ ?? ??
Есеп ? 1
Массасы 100 г ,
массалы? ?лес? 11 %
ер?т?нд?ге ?анша т?з,
?анша су ??ямыз.
Есеп ? 2
80г су?а 25 г т?з
салды?, ер?т?нд?н??
массалы? ?лес?н
есепте
Есеп ? 3
500г ер?т?нд?г??
массалы? ?лес? 20 %
?анша су, ?анша
?ант салынды.
Фосфорды? ашылуы
Гамбургты? алхимиг?
Хеннинг Бранд
1669 жылы ашты
?Фосфор?
грекше - ?жары?
шы?ар?ыш?
Фосфор химиялы? элемент
? Периодты?
ж?йеде II
периодта, V
топты? нег?зг?
топшасында
орналас?ан.
Салыстырмалы
атомды? массасы
31, ретт?к н?м?р?
(ядро заряды) 15.
? Электронды?
формуласы
P4
? Фосфор элемент? жай зат рет?нде б?рнеше
аллотропиялы? т?р?згер?с?н т?зед?. Оны?
ма?ыздылары ? а? ж?не ?ызыл фосфор. А?
фосфор улы ж?не тез т?танатын бол?анды?тан
аса ??ыптылы?ты ?ажет етед?. Оны? буымен
демалу?а болмайды. А? фосфорды шыны
ыдыста, су астында, сыртынан ??м салын?ан
металл банка?а орналастырып са?тайды. А?
фосфор ауасыз ке??ст?кте ?ыздыр?анда ?ызыл
фосфор?а, ал жо?ары ?ысымда ?ара фосфор?а
айналады. ?ара фосфор аз кездесед? .
Физикалы? ?асиеттер?
А? фосфор
?ызыл фосфор
1.А? т?ст? кристалл зат, ты?ызды?ы 1,83 г/см3.
2.?ара??ыда жар?ырайды.
3.К?д?мг? жа?дайда 30 ? 40°С температурада
ауада?ы оттекпен тоты?ады.
4.От ал?ыш кау?пт?л?г?не байланысты су
астында са?тайды.
5.Суда ер?мейд?, к?к?ртк?м?ртекте ерид?.
6.?те ?ау?пт?, улы!
7.44°С-та бал?иды, 280°С-та кайнайды
1.Аморфты зат, кристалды емес, ты?ызды?ы
2,20 г/см3.
2.?ара??ыда жаркырамайды.
3.Ауада?ъ? отгекпен 260°С-та тоты?ады.
4.Огка кау?пт? емес. ?ыздыр?анда оталады.
5.Суда да, к?к?ртк?м?ртекте де ер?мейд?.
6.Улы емес.
7.400°С-та бал?иды.
Химиялы? ?асиеттер?
?
Фосфор к?птеген жай заттармен ? оттекпен,
гологендермен, к?к?ртпен ж?не кейб?р металдармен
тоты?тыр?ыш ж?не тоты?сыздандыр?ыш ?асиеттер
к?рсете ?осылады.
?
?
?
?
2Р + ЗСl2 = 2РСl3 галогендермен галогенидтер беред?
2Р + 3S = P2S3 к?к?ртпен сульфид т?зед?
ЗСа + 2Р = Са3Р2 металмен фосфид т?зед?
?ызыл фосфор?а ?ара?анда а? фосформен рякция
же??л ж?ред?. Фосфорды? металдармен ?осылысы
фасфидтер деп аталады, олар суда же??л айырылып,
сарымса? и?ст? ?те улы т?ра?сыз газ фофин РН т?зед?:Са
Р + 6Н О= 3Cа(ОН) +2РН?.
Фосфор бертолет т?зымен ?рекет
еткенде атылады немесе жанады
KClO3 + P = P2O5 + KCl
Алынуы
?
Фосфорды фосфавриттен
алады. Оны к?м?рмен
(кокспен) ж?не ??ммен
араластырып, 1500С электр
пеш?нде ?ыздырады:
2Са (РО) +10С+6SiO =6CaSiO +P =10CO?
?олданылуы
?ызыл фосфор с?р??ке ?нд?р?с?нде, пиротехникада ж?не
фосфор кышкылын алу?а пайдаланылады. Фосфор
ауыл- шаруашылык зиянкестер?мен к?ресу ?ш?н кажет
улы химикаттар алу ?ш?н ?олданылады.
Фосфорды? а? ж?не ?ызыл т?р?згер?с? бар. А? фосфор
химиялы? белсенд? болып келед?. Сонды?тан а?
фосфорды ?ара??ыда су астында са?тайды. А?
фосфорды ауасыз ортада ?ыздырса, ?ызыл фосфор
алынады. ?ызыл фосфор с?р??ке ?нд?руде,
пиротехникада ?олданылады. Фосфор жай ж?не
к?рдел? заттармен ?рекеттесед?. ?аза?станда фосфор
шик?затыны? ?оры Жамбыл (?аратау) ж?не А?т?бе
(Шил?сай) облыстарында бар.
Фосфор с?р??ке ж?не улы химикаттар ?нд?р?с?нде
пайдаланылады.
А?, ?ызыл фосфор Н3РО4 алуда, жан?ыш ?оспалар
дайындау ?ш?н ?олданылады.
P+5HNО3конц = Н3РО4+5NО2? +Н2О
Фосфор
ты?айт?ыштары ?нерк?с?пт?к
?д?спен алынатын,
??рамында
?с?мд?ктер ?ш?н
?олайлы нысанда
фосфор болатын
минерал заттектер.
А? фосфорды? физиологиялы? ?сер?
Фосфор
?алды?тарын ?зен
,к?лдерге ??юды?
н?тижес?
Фосфарлы?
некроз ?
жа?ты? ?с?г?
Фосфарды к?п ?олдану
н?тижес?
Назар аудар?андыр?ыз?а
рахмет
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
46
Размер файла
1 315 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа