close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Risku menedžments

код для вставкиСкачать
Risku menedžments
konspekts
Ievads un 1. temats
Введение и Тема 1
Riska vadīšanas process
Процесс управления риском
KURSA SATURS / Содержание курса
1.
Riska vadīšanas process
1.
Процесс управления риском
2.
Uzņēmumu stratēģiskie
2.
Стратегические риски
предприятий
riski
3.
Riska noteikšanas un
3.
novērtēšanas metodes
4.
Risku kontroles dienestu
рисков
4.
darbība uzņēmumā
5.
Risku vadības principi
krīzes situācijās
Методы определения и оценки
Деятельность служб контроля
за рисками на предприятии
5.
Принципы управления
рисками в кризисной ситуации
nadezda.kniga@isma.lv
2
Lai nokārtotu diferencēto ieskaiti:
Чтобы сдать дифференцированный
зачет, требуется:
Pastāvīgā darba izpildīšana un prezentēšana
Tēžu sagatavošana un prezentēšana
Teorētiskā minimuma ieskaites nokārtošana
Выполнение и презентация самостоятельной работы
Подготовка и презентация тезисов
Сдача зачета по теоретическому минимуму
nadezda.kniga@isma.lv
3
Praktiskais darbs
Patstāvīgais darbs – prezentēt (mutiski) un nodot (rakstiski)
Tēma pēc izvēles
– Izveidot uzņēmuma/organizācijas riska karti (neliels uzņēmuma apraksts,
uzņēmumu risku karte vai uzņēmuma stratēģisko risku karte, risku
novērtējums, pamatojums)
– Sagatavot uzņēmuma/organizācijas risku vadības plānu
– Veikt uzņēmuma/organizācijas risku aprēķinu pēc jebkuras metodes
Sagatavot tēzes – prezentēt un nodot
Tēma pēc izvēles
– par sava uzņēmuma/organizācijas darbības stabilitāti un nākotnes
perspektīvām no risku vadības viedokļa, aprakstot problēmas būtību un
piedāvājot risinājumu
– par noteikta riska ietekmi uzņēmuma/organizācijas darbā
nadezda.kniga@isma.lv
4
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Описать деятельность предприятия (на 1 стр)
Создать на предприятии/организации карту рисков
Подготовить план управления рисками на
предприятии/организации
Произвести расчет рисков на предприятии/организации
по любому методу
Подготовить тезисы
О стабильности деятельности своего
предприятия/организации и перспективах на будущее с
точки зрения управления рисками, описать суть
проблемы и предложить решение
О влиянии конкретного риска на работу предприятия.
nadezda.kniga@isma.lv
5
Teorētiskā minimuma jautājumi
ieskaitei
Kā var klasificēt riskus
Kas raksturo risku; kas ietekmē risku
Kā var izmērīt riskus, kādās vienībās
Minēt finanšu, uzņēmējdarbības riska piemērus (u.tml.)
Kādus riskus varat minēt
Nosauciet risku novērtēšanas metodes
Raksturot vienu risku novērtēšanas metodi
Kas ir risku karte, kā notiek risku kartes veidošana
Kādas risku pārvaldīšanas metodes zināt
Minēt risku pārvaldes procesa sastāvdaļas
Sniegt raksturojumu vienai no risku pārvaldīšanas metodēm
nadezda.kniga@isma.lv
6
Вопросы теоретического минимума
Как можно класифицировать риски
Как характеризуют риск; что влияет на риск
Как можно измерить риск, в каких единицах
Привести пример финансового риска, риска
предпринимательской деятельности
Какие риски можно назвать
Назовите методы оценки рисков
Охарактеризуйте один метод оценки рисков
Что такое карта рисков, как формируется карта рисков
Какие вы знаете методы управления рисками
Назовите составные части процесса управления рисками
Дать характеристику одному их методов управления рисками
nadezda.kniga@isma.lv
7
Иван Бунин, русский писатель
«Больше всего рискует тот,
кто не рискует»
nadezda.kniga@isma.lv
8
Понятие риска
Риск – действие наудачу, в надежде на
счастливый исход.
?
Опасность / Скрытые возможности
nadezda.kniga@isma.lv
9
Riska jēdziens
Varbūtība kaut ko zaudēt.
Vispārējā gadījumā — neskaidrības jeb
nenoteiktības elements, saistībā ar kuru
nākotnē plānotais ieguvums var neatbilst
plānotajam apjomam. Ir vairāki riska veidi:
morāla, fiziska vai ekonomiska zaudējuma
risks.
nadezda.kniga@isma.lv
10
Предпринимательский риск
Риск – это угроза того, что какое-нибудь
событие, действие или неспособность к
действию неблагоприятно скажутся на
способности организации эффективно
реализовать ее бизнес-задачи и
стратегические планы.
http://www.risk24.ru/index.htm - Управление рисками, риск-менеджмент на
предприятии
nadezda.kniga@isma.lv
11
Uzņēmēja risks
Definīcija: Ekonomiskās
nenoteiktības apstākļos —
pastāvīga iespēja cerētās
peļņas vietā ciest
zaudējumus. Neveiksmīgas
uzņēmējdarbības rezultātā
uzņēmējs var zaudēt pat
visu savu ieguldīto kapitālu
un aizņemtos līdzekļus.
nadezda.kniga@isma.lv
Att.avots:
http://konspekts.ru/predprinima
telstvo/sushhnostpredprinimatelskogo-riskaprichiny-ego-vozniknoveniya/
12
Riska pazīmes
Pirmkārt, risks ir notikums, nosacījums vai
faktors.
Otrkārt, notikumu ir iespējams identificēt.
Treškārt, notikumam piemīt varbūtējs
reksturs (t.i. Notikums var gan notikt, gan arī
nenotikt).
Ceturkārt, ja notikums notiek, tad ietekme
var būt divājāda – negatīva un pozitīva.
Piektkrāt, notikumu var aprakstīt ar diviem
raksturlielumiem – varbūtību un ietekmi.
nadezda.kniga@isma.lv
13
Признаки риска – неопределённость,
ужидание успеха и надежда на
счастливый исход
Причины неопределённости
Незнание nezināšana (недостаточность
информации)
Случайность varbūtība (то, что в сходных
условиях происходит неодинаково)
Противодействие pretdarbība (все те случаи,
когда интересы сторон не совпадают)
nadezda.kniga@isma.lv
14
Risku vadības sastāvdaļas
Составные части управления рисками
Risku vadības plānošana
Risku identificēšana
Kvalitatīvā un kvantitatīvā risku analīze
Risku vadīšana
Risku vadīšanas novērtēšana
Планирование управления рисками
Определение риска
Квалитативный и квантитативный анализ риска
Управление риском
Оценка управления риском
nadezda.kniga@isma.lv
15
Risku vadīšana organizācijas darbības
kontekstā
nadezda.kniga@isma.lv
16
Risku klasificēšana
Классификация рисков
Pēc avotiem
По источникам
Природноестественные
Политические
Экономические
Социальные
Dabas
Politiskie
Ekonomiskie
Sociālie
http://www.risk24.ru/vidi.htm - Виды и классификация рисков
nadezda.kniga@isma.lv
17
Risku klasificēšana
Классификация рисков
Pēc darbības
rakstura
По характеру
деятельности
Uzņēmēja risks
Komerciālais
Investēšanas riski
Operācionālais
nadezda.kniga@isma.lv
Риск
предпринимателя
Коммерческий
Инвестиционный
Операционный
18
Risku klasificēšana
Классификация рисков
Pēc iespējamiem
rezultātiem
По возможным
результатам
Tīrais
Dabas
Tehniskais
Transporta
Daļēji komerciālais
Spekulācijas
Finansēšanas
Investēšanas
Чистый
Спекулятивный
nadezda.kniga@isma.lv
Природный
Технический
Транспортный
Отчасти
коммерческий
Финансовый
Инвестиционный
19
Risku klasificēšana
Классификация рисков
Pēc periodiskuma
Sistēmatiskie
Ne sistēmatiskie
Reizes
По периодичности
nadezda.kniga@isma.lv
Систематический
Не систематический
Разовый
20
Risku klasificēšana
Классификация рисков
Pēc dziļuma
Makroekonomiskie
Mikroekonomiskie
По глубине
nadezda.kniga@isma.lv
Макроэкономический
Микроэкономический
21
Risku klasificēšana
Классификация рисков
Pēc ilguma
Ilgtermiņu
Īstermiņu
По продолжительности
Долгосрочный
Краткосрочный
nadezda.kniga@isma.lv
22
Risku klasificēšana
Классификация рисков
Pēc izmēra
Reģionāls
Nozares
По охвату
Региональный
Отраслевой
nadezda.kniga@isma.lv
23
Risku klasificēšana
Классификация рисков
Pēc mēroga
Globāls
Valstiskais
Uzņēmuma
По масштабу
Глобальный
Страновой
Предприятия
nadezda.kniga@isma.lv
24
Risku klasificēšana
Классификация рисков
Pēc mēroga
Globāls
Valsts
Uzņēmuma
По масштабу
Глобальный
Страновой
Предприятия
nadezda.kniga@isma.lv
25
Risku veidi / Виды рисков
Att.avots: http://www.ruukki.com/Investors/Good-governance-supports-business/Risk-management
nadezda.kniga@isma.lv
26
Risku veidi
Riski ietekmē praktiski visus mājsaimniecības ekonomiskos lēmumos.
Risku veidi mājsaimniecībām:
Risku veidi firmām:
slimības, darba nespēja, nāves
risks;
bezdarba risks;
riski, kas saistās ar īpašumiem;
riski, saistās ar atbildību pret citām
personām (pilsoniskā atbildība,
гражданская ответственность);
riski, kas saistās ar ieguldījumiem
finansu aktīvos.
tehnoloģiskie un ražošanas riski;
riski produktu tirgū;
riski resursu tirgū;
investēšanas un finansēšanas riski;
prestiža zaudešana;
uzticamības krīze
(кризис доверия).
nadezda.kniga@isma.lv
27
Risku veidi
Risks darba vidē
Apzināts risks
Neparedzēts risks
Vides piesārņojuma risks
Uzņēmējdarbības riski
Komerciālie un finansiālie riski
Darbības pārtraukšanas risks
Rūpnieciskie riski
Investēšanas riski
Valstiskie un politiskie riski
...
nadezda.kniga@isma.lv
28
Riska faktori
Факторы риска
Par darba riska faktoru ir uzskatāmi visi
faktori, kas var radīt kaitējumu — tie var būt
gan darba materiāli un aprīkojums, gan darba
metodes un prakse.
Факторы риска в бизнесе как источники и
причины нарушения экономической
безопасности можно классифицировать по
разным признакам.
http://www.aup.ru/books/m71/5_2.htm - Источники и факторы риска
производственного предприятия
nadezda.kniga@isma.lv
29
nadezda.kniga@isma.lv
30
RISKA FAKTORI UN PROBLĒMAS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ - 1
Biežāk sastopamie riska faktori / Часто встречающиеся факторы риска
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Inflācija. Инфляция.
Tirgus izmaiņas, pieprasījuma samazināšanās, cenu un
realizācijas apjomu samazināšanās. Снижение спроса, объёма
реализации.
Nepareizi izvēlēts tirgus. Неправильно выбран рынок.
Izejmateriālu nepietiekamība. Нехватка сырья.
Maksas par piegādēm palielināšanās, piegādātāja bankrots.
Увеличение стоимости доставки.
Naudas trūkums, biznesa plāna īstenošanai nepieciešams
vairāk līdzekļu, nekā paredzēts. Нехватка денег,
непредвиденные расходы.
Saražoto preču zemā kvalitāte, klienti lauž pirkšanas līgumus.
Расторжение договора с клиентом из-за низкого качаства
товара.
nadezda.kniga@isma.lv
31
RISKA FAKTORI UN PROBLĒMAS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ - 2
Biežāk sastopamie riska faktori / Часто встречающиеся факторы риска
8.
9.
Nodokļu, muitas un valūtas kursu izmaiņas. Изменение
налогов, курса валют, пошлины.
Cenu pieaugums energoresursiem. Изменение цен
энергоресурсов.
10. Uzņēmuma vadības nekompetence, zems izglītības līmenis.
Некомпетентность руководства.
11. Augsts noziedzības līmenis, zādzības, personāla nolaidīga
attieksme. Нелояльное отношение персонала, кражи.
12. Ugunsgrēks. Пожар.
13. Ekoloģiskās problēmas. Экологические проблемы.
http://www.pvg.edu.lv/datori/konkursi/2007_web/vsk/ienac_biznesa_pasaule
e_volonte/Galvenaa.htm
nadezda.kniga@isma.lv
32
Piemērs. Risku iedalījums bankas un
finanšu nozarē. (1)
1)
2)
Operacionālais risks – ir iespēja ciest
zaudējumus no neadekvātu vai neveiksmīgu
iekšēju procesu norises, cilvēku un sistēmas
darbības, vai arī arējo apstākļu ietekmes deļ.
Informācijas tehnoloģiju risks - ir risks, kad var
samazināties bankas ienākumi/rasties papildus
izdevumi neapmierinošu informācijas tehnoloģiju
vai neatbilstošas informācijas apstrādes rezultātā.
nadezda.kniga@isma.lv
33
Piemērs. Risku iedalījums bankas un
finanšu nozarē. (2)
3)
4)
Stratēģijas risks – ir risks, kad izmaiņas biznesā
vidē un bankas nespēja savlaicīgi reaģēt uz šīm
izmaiņām, vai nepārdomāta/ nepamatota bankas
ilgtermiņa darbības stratēģija, vai banka nespēja
nodrošināt nepieciešamos resursus stratēģijas
ieviešanai var nelabvēlīgi ietekmēt bankas
ienākumus.
Atbilstības un reputācijas risks – ir risks, ka var
samazināties bankas ienākumi, jo banka neievēro
vai pārkapj institūcijas darbību regulēlošos likumus
un citus tiesību aktus...
nadezda.kniga@isma.lv
34
Piemērs. Risku iedalījums bankas un
finanšu nozarē. (3)
Operacionālais risks:
Cilvēku kļūdu risks
Sistēmu kļudu risks
Juridiskas dokumentācijas risks
Klientu interešu ievērošana
Iekšējas krāpšanas risks
Ārējas krapšanas risks
Materiālo aktīvu bojājumu risks
nadezda.kniga@isma.lv
35
Atteiksmes veidi pret riskiem
Виды отношений к риску
Var kvalificēt personus kā riska pretiniekus, neitrālus pret risku, riska cienītājus.
Risku noliegšana, jeb
izvairīšanās no riskiem
Противники риска
Valdības institūcijas,
veselības aizsardzība,
ķīmiskā rūpniecības,
enerģētika
Iecietība pret riskiem,
jeb risku pieņemšana
Нейтральные к риску
Investīciju fondi (daļa)
bankas un finānšu
institūcijas, lielākā daļa
biznesa un tirdzniecības
uzņēmumu
Risku meklēšana, jeb
nosliece uz riskiem
Склонные к риску
Riska kapitāls, investīciju
fondi (daļa), inovatīvas
kompānijas
http://bibliotekar.ru/cena-cenoobrazovanie-3/30.htm - ОТНОШЕНИЕ К РИСКУ
nadezda.kniga@isma.lv
36
Risku projektu vadības metodikas
(ir pieejami Internetā bez maksas)
Risk Management Guide for DOD Asquisition
A Risk Management Standard
Project Risk Management Handbook. Treats
and Opportunities
Handbook for Integrating Risk Analysis in the
Economic Analysis of Projects
nadezda.kniga@isma.lv
37
Измерение риска
Три метода измерения рисков:
вероятностный метод.
приближенный вероятностный метод.
косвенный (качественный) метод.
nadezda.kniga@isma.lv
38
Risku novērtēšana
Risku novērtēšana ir noteikt kvantitatīvo vai
kvalitatīvo vērtību, risku, kas saistīts ar
konkrētu situāciju un atzīst draudus (saukts
arī par bīstamību) kvantitatīvā riska
novērtējumu ir nepieciešama aprēķinus divus
komponentus. risks : R lielumu iespējamiem
zaudējumiem, L, un varbūtību p, ka
zaudējumi radīsies.
nadezda.kniga@isma.lv
39
Risku klasifikācija pēc varbūtības un iedarbības
pakāpes Классификация рисков по вероятности и
степени воздействия
Vērtējuma
Sistēma
(balles)
Баллы
Vērtējuma
Sistēma
(varbūtība)
Вероятность
4
0.9<P<=1.0
Risks ļoti iespējams
Риск очень возможен
Katastrofiska
Катастрофическое
3
0.6<P<=0.9
Risks iespējams
Риск возможен
Kritiska
Критическое
2
0.4<P<=0.6
50/50
Nopietna
Серьёзное
1
0.1<P<=0.4
Risks nav izslēgts
Риск не исключён
Maznozīmīga
Малозначительное
0
0.1<P<=0.1
Risks nav iespējams
Риск невозможен
Nenozīmīga
Незначительное
Riska varbūtība
Вероятность риска
nadezda.kniga@isma.lv
Riska iedarbība
Воздействие риска
40
Risku kartes
Карта рисков
Risku kartes – efektīva vadības metode
Карта рисков - эффективный инструмент
управления
Risku kartes metode ir paredzēta, lai riskus
sarindotu prioritārā kārtībā, novērtējot risku
iespējamību un ietekmi, kāda tiem varētu būt uz
uzņēmuma mērķiem. Tā ir metode, ar kuras
palīdzību var strukturēt risku novērtēšanu un
lēmumu pieņemšanu.
Карта риска - графическое и текстовое описание
ограниченного числа рисков организации,
расположенных в прямоугольной таблице, по
одной «оси» которой указана сила воздействия
или значимость риска, а по другой вероятность
или частота его возникновения.
nadezda.kniga@isma.lv
42
Publikācijas Публикации
Riska kartes veidošanas process (sk. 2. nodaļa)
Ставка на карту рисков
Значение карты рисков для бизнеса
Карта рисков - эффективный инструмент
управления
Карта рисков на примере 1
Карта рисков на примере 2
nadezda.kniga@isma.lv
43
Iespējamība
Risku kartes piemērs 1
Пример карты рисков
Ietekme
nadezda.kniga@isma.lv
44
Risku kartes piemērs 2
Пример карты рисков
Линия
толерантности
(допуcтимый
риск)
Iespējamība
Tolerances līnija
(pieļaujamais
risks)
Ietekme
http://bezhede.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=145 Оценка риска опасности
nadezda.kniga@isma.lv
45
Risku kartes piemērs 3
Пример карты рисков
nadezda.kniga@isma.lv
46
Risku kartes piemērs 4
Пример карты рисков
Построение
системы управления
рисками в
авиакомпании
nadezda.kniga@isma.lv
47
Risku diagnostika
Диагностика рисков
Risku analīze
Анализ рисков
Risku izvērtējums
Оценка рисков
1. Riska identificēšana
Идентификация рисков
1. Iespējamības novērtējums
Определение вероятности
2. Riska raksturojums
Описание рисков
2. Zaudējumu novērtējums
Определение ущерба
nadezda.kniga@isma.lv
48
Patstavīgas riska kartes veidošanas procesa
piemērs Пример процесса самостоятельного
картографирования рисков
Galvenie soļi
Primārā apmācība,
Analīzes robežas noteikša,
Komandas izveidošana,
Laika apvāršņi,
Scenāriju analīze un
ranžēšana,
Tolerances pret risku robežas
noteikšana,
Darbības plāna sastādīšana,
Modelēšanas un kvantitatīvās
novērtēšanas tehnoloģijas.
Главные шаги
первичное обучение,
определение границ
анализа,
формирование состава
команды,
горизонты времени,
анализ сценариев и
ранжирование,
определение границы
терпимости к риску,
составление плана
действий,
технологии количественных
оценок и моделирования.
nadezda.kniga@isma.lv
49
Literatūra
Risku vadība projektu kontekstā, Juris Uzulāns, Drukātāva, 2010., 136 lpp. (ir
ISMA bibliotēkā).
Darba vides risku novērtēšanas metodes – Kaļķis V. – Latvijas izglītības fonds;
2008.; 242 lpp.
Risku analīze un vadīšana - Jaunzems Andrejs; 2009., 361 lpp.
Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге – В.А. Абчук СПб.: Изд-во
Михайлова В.А., 2006. – 480 с.
Риск-менеджмент. Учебное пособие - К. В. Балдин, С. Н. Воробьев,
Издательство: Гардарики, 2005 г.
nadezda.kniga@isma.lv
50
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
42
Размер файла
947 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа