close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Промоционални програми

код для вставкиСкачать
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Промоционални програми
на земеделски и хранителни
продукти
22 септември 2014 г.
АГРА-2009, Пловдив
Под „Промоционална програма” се
разбира
Дейности по предоставяне на информация за
промоция на земеделски и хранителни продукти като
връзки с обществеността (PR), реклама, организация
на обучения, конференции с участието на
журналисти и лекари, промоции в супермаркети и
магазини, дегустации, организиране на конкурси,
публикации в специализирана преса и интернет,
участие в изложби, панаири, национални и
международни изложения.
Насоченост на програмите
Програмите могат да бъдат проведени
На вътрешен пазар – ЕС
В трети страни
Не
трябва
да
са
насочени
към
представянето на определени търговски
наименования
или
към
повишаване
консумацията на продукти с определен
произход.
Произходът на продукта може да се посочи,
когато е защитен съгласно правото на ЕС.
Продължителност на програмите
Програмите се осъществяват за период от
най-малко една година и най-много три
години, считано от датата от влизане в
сила на договора.
Финансиране на програмите
Промоционалните програми се финансират:
ЕК – до 50% от действителните разходи на програмата;
до 60% за действията за насърчаване на плодове и
зеленчуци, предназначени предимно за деца в
училищните заведения;
Предлагащото сдружение – най-малко 20% от
действителните разходи на програмата за всяка
година;
Останалата част от финансирането – ДФ
“Земеделие”
Кой може да кандидатства?
Сдружения на производители или на
производители и търговци, които:
са създадени най-малко две години преди
подаване на промоционалната програма;
имат членове, чийто пазарен дял за продуктите,
които са обект на програмата, е най-малко 30%;
притежават собствено електронно или книжно
издание, отразяващо дейността му.
Как и кога се кандидатства?
Покана публикувана от МЗХ в срок:
до 15 февруари за промоционалните програми за
трети страни;
до 15 октомври за промоционалните програми,
насочени за територията на ЕС.
Кандидатстването става чрез попълване на образец –
формуляр за заявяване на промоционални програми
в срок:
до 31 март за трети страни;
до 30 ноември за вътрешен пазар.
Одобрение на програмите
Постоянна консултативна комисия към Министъра на
земеделието и храните определя промоционалните
програми и начина на тяхното финансирането, които
да бъдат предложени на ЕК в срок:
до 1 юни за трети страни;
до 15 януари за вътрешен пазар.
Министърът на земеделието и храните изпраща
одобрените промоционалните програми към ЕК в
срок:
до 30 юни за трети страни;
до 15 февруари за вътрешен пазар.
ЕК одобрява/отхвърля промоционалните програми в
срок:
до 30 ноември за трети страни;
до 30 юни за вътрешен пазар.
Избор на прилагаща организация
Предлагащото
сдружение
избира
организация или организации, които ще
прилагат програмата чрез провеждане на
конкурсна процедура:
преди
подаване на промоционалната
програма в МЗХ или
в срок до 30 дни след одобрение на
промоционалната програма от ЕК.
Министърът на земеделието и храните
одобрява
или
мотивирано
избраните организации.
отказва
Сключване на договор
Договорът за финансово подпомагане се сключва с ДФ
“Земеделие” в срок от 90 дни след одобрение от страна на
ЕК;
Депозиране на единична банкова гаранция за добро
изпълнение в размер на 15% от стойността на годишната
финансова помощ от бюджета на ЕС и бюджета на ДФ
“Земеделие”;
Откриване на отделна банкова сметка за дейностите по
изпълнение на програмата.
Начини на плащане
агенция
финансира
изпълнението на промоционалните програми
след
извършване
на
административни
проверки и проверки на място чрез:
Разплащателната
Авансови плащания;
Междинни плащания;
Плащане на остатък.
Разплащателната
агенция
извършва
плащанията в срок до два месеца от подаване
на заявката за плащане.
Авансово плащане
Всяко авансово плащане покрива най-много 30 % от
стойността на годишната финансова помощ от
бюджета на ЕС и бюджета на ДФ “Земеделие”;
В срок до 30 дни след сключване на договор за
финансово подпомагане, а за многогодишни програми
30 дни след началото на съответната фаза,
предлагащата организация може да подаде заявка за
авансово плащане;
Депозиране на единична банкова гаранция в размер на
110% от стойността на годишната финансова помощ от
бюджета на ЕС и бюджета на ДФ “Земеделие”.
Междинни плащания
Заявките за междинни плащания задължително
се подават преди края на календарния месец
след изтичане на всеки тримесечен период;
Заявката трябва да е придужена от:
финален финансов отчет – “междинен доклад”;
копия на фактури и придружаващи документи;
междинен доклад за изпълнението на договора
за въпросния тримесечен период.
Плащане на остатък
Заявките за плащане на остатък задължително
се подават в четиримесечен срок след датата на
приключване на дейностите за конкретната
година;
Заявката трябва да е придужена от:
финален финансов отчет - “годишен доклад”;
оценка на получените резултати;
копия на фактури и придружаващи документи.
Информационни материали
Материалите, изготвени по промоционалната
програма,
включително
графичните,
визуалните и аудио-визуалните произведения и
интернет страниците, могат да се използват
след одобрение от страна на Разплащателната
агенция;
Всички информационни материали следва да
са изготвени по определени критерии;
Промоционални програми насочени
към пазара на ЕС...
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СА ОБЕКТ НА
ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ:
пресни плодове и зеленчуци;
преработени плодове и зеленчуци;
ленено влакно;
живи растения и продукти на цветарството;
маслиново масло и трапезни маслини;
растителни масла;
мляко и млечни продукти;
меса — пресни, охладени или замразени;
маркиране на яйца, предназначени за консумация от човека;
мед и пчелни продукти;
вина със защитено наименование за произход или защитено географско
указание, вина с обозначение на винения сорт лоза;
графичен символ на най-отдалечените райони, както е посочено в
законодателството, отнасящо се до селското стопанство;
защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско
указание (ЗГУ) или храни с традиционно специфиченхарактер (ХТСХ);
биологично земеделие;
птиче месо.
Промоционални програми насочени
към пазара на ЕС
НАСОКИ:
Описаните по-долу насоки имат за цел да определят ориентацията
на посланията, целевите групи и способите, които трябва да бъдат
в центъра на програмите за информиране или насърчаване за
различните категории продукти.
за предпочитане е програмите да бъдат многогодишни и
техният обхват да е достатъчен, за да оказва съществено
влияние върху целевите пазари. При необходимост те могат
да бъдат приложени на пазарите на няколко държави членки;
посланията на програмите следва да предоставят обективна
информация за основните свойства и/или за хранителната
стойност на продуктите в рамките на балансиран режим на
хранене, за начина им на производство или за екологичните
им качества;
програмите следва да съдържат ключови послания, които
представляват интерес за потребителите, професионалистите
и търговския сектор на няколко държави-членки.
Промоционални програми насочени
към пазара на трети страни...
СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СА ОБЕКТ НА
ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ:
Говежди, телешки и свински меса — пресни, охладени или
замразени; храни, приготвени на базата на тези продукти;
качествено птиче месо;
млечни продукти;
маслиново масло и трапезни маслини;
трапезни вина с географско указание. Качествени вина, произведени
в определени региони („Vin de qualité produitdans une région
déterminée“);
спиртни напитки с географско или запазено традиционно указание;
пресни и преработени плодове и зеленчуци;
преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз;
ленено влакно;
живи растения и продукти на цветарството;
продукти със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено
географско указание (ЗГУ) или храни с традиционно специфичен
характер (ХТСХ);
продукти на биологичното земеделие.
Промоционални програми насочени
към пазара на трети страни
СПИСЪК НА ТРЕТИ ПАЗАРИ
Държави:
Южна
Африка
Бивша
югославска
република
Македония
Австралия
Босна и
Херцеговина
Китай
Южна Корея
Хърватия
Индия
Япония
Географски райони:
Косово
Черна
гора
Норвегия
Нова Зеландия
Русия
Сърбия
Швейцария
Турция
Украйна
Северна Африка
Северна Америка
Латинска Америка
Югоизточна Азия
Близкия и Среден Изток
Особености на промоционалните
програми
Приоритет
се дава на промоционалните
програми, предложени от повече от една
държава-членка или предвиждащи действия в
повече от една държава;
До 80% от бюджета на промоционалната
програма се финансира от ЕК и ДФ
“Земеделие”;
За предпочитане е промоционалните програми
да бъдат многогодишни и техният обхват да е
достатъчен, за да оказва съществено влияние
върху целевите пазари.
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО
Тел: +3592 81 87 503
Факс: +3592 81 87 503
E-mail: promotions@dfz.bg
www.dfz.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
9
Размер файла
259 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа