close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

скачати тут

код для вставкиСкачать
Контроль знань студентів у
контексті кредитномодульної системи
організації навчального
процесу
Завідувач кафедри фізіології і патофізіології з курсом
медичної біології Сумського державного університету
професор О.В.Атаман
«Преподавание – это
сочетание неприятного
с безполезным.”
Лидия Гинзбург
Болонья
Вимоги кредитно-модульної системи щодо контролю
знань студентів
здійснення контролю знань кожного студента на
кожному практичному занятті
використання інтегрованої оцінки знань
студентів, що складається з оцінок, які
відображають: а) вихідний рівень підготовки; б)
засвоєння практичних навичок; в) розв’язання типових
задач; г) кінцевий рівень підготовки
впровадження формалізованих методик контролю
знань – тестування на комп’ютерах чи паперових
носіях
ліквідація іспиту як форми контролю кінцевої
підготовки студента з навчальної дисципліни
ПРОБЛЕМА ПЕРША:
Абсолютизація тестування як форми
контролю знань студентів і витіснення
всіх інших форм
Основні форми контролю знань студентів
I рівень - впізнавання
II рівень - відтворення
III рівень - вміння
IV рівень - творчість
тестування на комп’ютерах
чи письмових носіях
усне опитування
письмові роботи
розв’язування типових
задач
навчально-дослідницька і
наукова робота
Позитивні риси тестування як форми контролю знань
1.
Вимагає відносно небагато часу для проведення.
2.
Дає можливість оцінити засвоєння студентом не
окремих питань, а всього обсягу навчального
матеріалу.
3.
Дає можливість оцінювати знання всіх без винятку
студентів кожної академічної групи.
4.
На практичному занятті є зручною формою контролю
вихідного рівня знань.
5.
На іспиті можна використовувати як засіб
попереднього “відсіву” зовсім не підготовлених
студентів – форма допуску до усної відповіді
професорові за питаннями екзаменаційного білету.
Негативні риси тестування як абсолютизованої форми
контролю знань
1.
Оцінюється тільки найнижчий – I рівень підготовки.
2.
Втрачається зворотний зв’язок між асистентом і студентом – неможлива
негайна корекція знань.
3.
При підготовці до занять студенти зосереджуються на запам’ятовуванні
окремих фактів, які можуть бути об’єктом тестування, натомість
аналітично-синтетична діяльність не заохочується.
4.
Методична робота викладачів спрямовується головно на створення
тестів.
5.
Через особливість патофізіології нереально створити на кожне заняття
достатньо велику базу тестових питань (понад 100).
6.
Відмова від усного опитування не сприяє зростанню педагогічної
майстерності молодих викладачів.
7.
До процесу підготовки тестів долучається допоміжний персонал
кафедри. Тести часто продаються і втрачають своє значення як
інструменту контролю знань.
ПРОБЛЕМА ДРУГА:
Зміна пріоритетів діяльності
асистента і студентів на практичному
занятті - перетворення контролю
знань в основний вид роботи
Основні функції контролю знань студентів у
навчальному процесі
1. Фільтраційна – виявлення і “відсів”
студентів, не здатних до дальшого навчання і
здобуття фаху.
2. Корекційна – виявлення недоліків у
підготовці з метою їх усунення.
3. Мотиваційна – створення позитивної
мотивації у студентів і викладачів через
задоволення результатами своєї роботи і
навчання.
Роль контролю знань у навчальному процесі
Повна відповідність еталону –
позитивна мотивація
Неповна відповідність
еталону - корекція
Контроль
Повна невідповідність еталону фільтрація
Еталон
Підготовка
Знання
Співвідношення студентів, щодо яких контроль знань
відіграє різні функції
Фільтрація
Мотивація
Відмінно
Добре+задовільно
Незадовільно
Корекція
Роль контролю знань у корекції навчальної підготовки
Корекція навчальної і
методичної роботи
Корекція
самопідготовки
Підготовка
Контроль знань
Кафедра
Студенти
Роль асистента на практичних заняттях за умов
класичної системи навчання
Знання
А с и с т е н т
Проведення
практикуму
Контроль
знань
С т у д е н т
Знання
Корекція
знань
Роль асистента на практичних заняттях за умов
кредитно-модульної системи навчання
Знання
А с и с т е н т
Проведення
практикуму
Контроль
знань
С т у д е н т
Знання
Корекція
знань
Розподіл часу асистента на різні види його діяльності
при проведенні практичного заняття
Стара “класична” система
Корекція знань
Нова “болонська” система
Проведення
практикуму
Контроль знань
Пріоритетність основних видів діяльності асистента
на практичному занятті
Стара “класична” система
Нова “болонська” система
Проведення практикуму
Контроль знань
Корекція знань
Проведення практикуму
Контроль знань
Корекція знань
ПРОБЛЕМА ТРЕТЯ:
Ліквідація іспиту як чинник зміни
ролі професора і асистента в
навчальному процесі
Зміна ролі асистента на практичних заняттях за
умов кредитно-модульної системи навчання
А с и с т е н т
Проведення
практикуму
Контроль
знань
С т у д е н т
Знання
Фільтрація
Мотивація
Передумови
неформальних
стосунків між
асистентом і
студентами
Середня підсумкова оцінка з патофізіології у студентів
медичного факультету СумДУ
4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Роль професора в навчальному процесі за старої
“класичної” системи
П Р О Ф Е С О Р
І
С
Асистенти
Підручники,
посібники
Лекції,
консультації
П
И
Т
С т у д е н т
Знання
Практичні
заняття
Внесення змін
у методичне,
кадрове і
матеріальне
забезпечення
навчального
процесу
Роль професора в навчальному процесі за нової
“болонської” системи
П Р О Ф Е С О Р
І
С
Асистенти
Підручники,
посібники
Лекції,
консультації
П
И
Т
С т у д е н т
Знання
Практичні
заняття
Внесення змін
у методичне,
кадрове і
матеріальне
забезпечення
навчального
процесу
Зміна ролі професора і асистента за умов кредитномодульної системи організації навчального процесу
Стара “класична” система
Нова “болонська” система
ПРОФЕСОР
Професор
АСИСТЕНТ
Навчає і
контролює
Навчає і
контролює
Асистент
Навчає і
контролює
Студент
Навчає
Контролює
Студент
Дякую за увагу !
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
11
Размер файла
1 072 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа