close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бутенко - Зелень для жизни

код для вставкиСкачать
1
ʦ̡̨̛̛̯̬́ ʥ̡̨̱̯̖̦ ̖̣̖̦̽ ̣̔́ ̛̛̙̦̚
̦̦̌̌́ ̡̛̦̐̌ ̦̖ ̣̖̯̭́̏́́ ̸̡̨̛̱̖̦̥̍ ̨̪ ̶̛̛̥̖̦̖̔.. ʦ̭̖ ̶̡̨̛̛̬̖̥̖̦̔̌ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̨̨̭̣̭̦̼̐̌̏̌ ̭
̸̛̣̖̺̥̌ ̸̬̖̥̏̌.
Ἡ̛̦̭̯̖̦̦̼̜̏ ̨̨̭̪̭̍ ̵̨̛̭̬̦̯̌̽ ̨̨̬̖̔̏̽̚ — ̖̭̯̽ ̨̯. ̸̨̖̐ ̦̖ ̵̸̨̖̹̽, ̛̪̯̽ ̨̯. ̸̨̖̐ ̦̖ ̛̣̹̀̍̽, ̛ ̛̖̣̯̔̽ ̨̯,
̸̨̯ ̦̖ ̛̦̬̌̏ ̯̭́". — ̨̨̛̬̣̐̏ ʺ̡̬̌ ˃̖̦̏. ˀ̶̨̛̖̣̏̀́ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̛̛̥̖̦̣̌̚ ̨̯̾
̛̱̯̖̬̙̖̦̖̏̔! ˃̖̪̖̬̽ ̏ ̬̭̖̦̣̖̌̌ ̸̸̨̖̣̖̖̭̯̏̏̌ ʿʽ˔ʦʰʸʽˁː ̨̛̱̦̖̬̭̣̦̖̏̌̽ ̨̨̛̪̬̬̦̖̔ ̡̨̣̖̬̭̯̌̏, ̦̖ ̨̡̨̯̣̽
̨̨̪̣̖̦̖̚, ̨̦ ̛ ̡̨̱̭̦̖̏.
ʤ̡̛̥̖̬̱ ̱̙̖ ̵̣̖̭̯̦̱̣̌̌̚ «̖̣̖̦̌́̚ ̨̣̦̏̌ ». ˁ ̡̙̼̥̌̔ ̦̖̥̔ ̭̖̏ ̨̣̹̖̍̽ ̣̖̜̀̔ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̨̛̪̦ ̥̯̌̽, ̸̨̯ ̸̡̣̀
̡ ̨̨̬̔̏̽̀̚ — ̱ ̵̛̦ ̨̪̔ ̨̛̦̥̐̌. ̖̣̖̦̽ — ̨̯̏ ̨̭̖̬̹̖̦̦̏̌́ ̸̸̨̡̖̣̖̖̭̏̌́ ̖̔̌. ̛̛̯̖̣̦̏̽̌́ ̛̭̣̌
̵̴̨̨̛̣̬̣̣̌ ̨̭̖̬̹̖̯̏̌ ̨̛̦̭̯̺̖̌́ ̸̱̖̭̔̌ ̶̛̛̭̖̣̖̦́! ̨̛̣̖̦̖̍̌̏ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ̡ ̛̖̯̖̔ ̨̨̣̀̍̐
̸̨̡̖̣̖̏̌ ̭̯̔̌ ̨̨̨̛̬̯̖̣̦̼̜̔̏̽̚ ̴̴̡̖̯̾ ̨̛̣̹̜̍̽, ̸̖̥ ̨̛̭̼̬̖̖̦̖̔. ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̥̖̦̯́̽
̸̛̪̬̼̦̱̏̀ ̛̭̭̯̖̥̱ ̛̛̪̯̦̌́. ̸̨̨̨̭̯̯̦̌ ̸̡̛̣̯̏̀̽ ̏ ̶̛̬̌ ̨̦ ̛̯̬̔̏̌ ̵̡̱̭̦̼̏ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣́, ̡̨̨̯̬̼̖ ̭
̨̨̛̱̣̭̯̖̥̔̏̽̏ ̪̯̽̀ ̙̖̔̌ ̛̖̯̔. ˁ̨̜̯̖̔̌̚ ̨̭̭̯̖̦̦̱̍̏̀, ̨̪̬̭̯̱̀ ̛ ̴̴̡̛̖̯̦̱̾̏̀ ̨̪̬̬̥̥̱̐̌ ̨̨̬̔̏̽́̚!
ʿ̨̛̛̬̖̭̣̖̔̏
̌ ̬̖̥̏́ ̨̭̖̜̏ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥ 35-̣̖̯̦̖̜ ̡̡̛̛̪̬̯̌ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̵̛̛̪̭̯̬̌̌ ̛̪̬ ̶̡̨̛̛̥̖̦̭̥̔ ̴̡̱̣̯̖̯̖̌̽
ʧ̡̨̨̬̬̭̌̏̌̔̐ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌ ́ ̵̨̨̨̬̹ ̨̛̱̭̣̏ ̨̦̱̔ ̖̺̏̽: ̨̛̪̖̖̦̖̏̔ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̸̨̖̦̽ ̨̯̬̱̦̔ ̛̛̥̖̦̯̽̚.
˃̖̪̖̬̽ ʦ̛ ̡̨̛̯̬́ ʥ̡̨̱̯̖̦ ̱̖̙̖̯̍̔̌ ̥̖̦́ ̏ ̨̨̬̯̦̥̍̌. ʿ̨̨̯̥̱ ̸̨̯ ̯̾̌ ̸̥̖̯̖̣̦̌̌̽̌́̚ ̛̙̖̦̺̦̌ ̨̬̬̯̣̌̌̍̌̌̚
̛̭̯̬̯̖̌̐̀, ̨̨̪̥̺̱̐̌̀̀ ̨̡̨̼̦̖̦̦̼̥̍̏ ̛̥̖̬̌ ̶̡̦̥̌̌ (̯̖̥, ̡̨̨̯̬̼̖ ̣̯̀̍́ ̨̨̨̥̬̙̖̦̖, ̨̛̯̦̱̍̏̀, ̙̬̖̦̱̌̀
̡̨̡̬̯̹̱̌ ̛ ̶̶̛̪̱ ) ̡̨̣̖̐ ̸̡̛̣̯̏̀̽ ̏ ̨̭̜̏ ̶̨̛̬̦̌ ̖̣̖̦̽̚.
˃̨, ̨ ̸̖̥ ʦ̡̨̛̛̯̬́ ̨̨̛̬̐̏ ̯ ̏ ̨̭̖̜̏ ̡̛̦̖̐ «̖̣̖̦̽ ̣̔́ ̛̛̙̦̚ », ̨̛̪̭̼̏̌́ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̨̦̹̖̌̐ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚
̨̛̭̭̯̦̣̯̏̌̌̏̏̌̽ ̨̨̬̖̔̏̽̚ ̛̪̬ ̸̛̛̛̦̣̌ ̵̵̨̨̛̦̖̥̼̍̔ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏, — ̨̭̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̦̖ ̨̨̦̏. ʰ
̥̖̭̯̖̏ ̭ ̯̖̥ «̖̣̖̦̽ ̣̔́ ̛̛̙̦̚ » — ̨̯̾ ̨̨̛̭̦̭̹̯̖̣̦̖̐̍̌̽ ̨̛̛̭̯̙̖̦̖̔, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ʦ̛ ̡̨̛̯̬́ ̨̪̦̣́̌: ̣̔́
̨̨̯̐, ̸̨̯̼̍ ̨̨̛̱̹̖̯̏̔̏̽ ̸̛̯̯̖̣̖̜̌ ̛ ̛̪̱̭̯̯̌̽̚ ̵̛̥̖̦̥̌̚ ̵̛ ̨̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏̐ ̸̨̛̛̺̖̦́ ̛ ̶̛̛̭̖̣̖̦́ (̛ ̡̛̯̥̌
̨̨̬̥̍̌̚ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̸̭̦̣̌̌̌ ̵̛ ̴̸̡̛̛̖̭̱̀̚ ̛ ̥̖̦̯̣̦̱̌̽̀, ̌ ̯̖̥̌̚ ̛ ̵̨̱̦̱̔̏̀ ̛̙̦̽̚ ), ̦̖ ̨̦̱̙̦ ̸̛̯̯̌̽
̶̨̛̛̦̯̌ ̨ ̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔ ̨̱̪̯̬̖̣̯̍́̽ ̨̣̹̖̍̽ ̨̛̙̜̏ ̨̛̬̭̯̯̖̣̦̜̌̽ ̛̛̪̺ — ̨̦̱̙̦ ̨̨̪̬̭̯ ̭̖̣̯̔̌̽ ̶̨̪̬̖̭̭
̨̛̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̨̨̨̬̜̔̏̚ ̛̪ ̛̺ ̡̛̣̖̥̐ ̛ ̛̪̬̯̦̼̥́.
̖̣̖̦̼̜ ̡̨̡̯̖̜̣̽, — ̛̛̣, ̸̨̯̦̖̖, ̛̣̯̬ ̨̨̖̣̖̦̐̚ ̡̨̡̯̖̜̣́, ̭ ̡̨̨̨̨̯̬̐ ʦ̡̨̛̛̯̬́ ̡̨̬̖̥̖̦̱̖̯̔ ̏ ̨̯̜̾ ̡̛̦̖̐ ̦̌ -
̸̛̦̯̌̽ ̦̹̌ ̖̦̔̽ » — ̭̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̯̖̜̹̥̍̐̌ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̥ ̵̴̨̨̛̣̬̣̣̌, ̨̛̛̯̥̦̏̌̏, ̨̛̥̦̖̬̣̌̏,
̴̨̖̬̥̖̦̯̏ ̛ ̨̡̨̛̛̦̯̭̦̯̌̔̌̏, ̛̖̭̣ ̨̛̯̔̍̌̏̽ ̨̖̐ ̏ ̭̯̦̬̯̦̼̜̌̔̌ ̛̥̖̬̌ ̡̡̛̦̭̜̌, ̔̌ ̛ ̨̣̜̀̍ ̨̬̱̜̔̐, ̶̨̛̬̦̌
̛̛̪̯̦̌́. ʸ̛̯̬ ̨̨̖̣̖̦̐̚ ̡̨̡̯̖̜̣́ ̏ ̖̦̔̽ ̡̯̙̖̌ ̸̨̯̱̖̯̌ ̨̯ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̴̨̨̛̛̬̦̬̦̦̜̌̏̌ ̛ ̛̙ ̨̬̦̜ ̛̛̪̺.
˃̨̬̱̦̔ ̪̖̬̖̖̭̯̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̛̦̭̼̯̌ ̹̭̽́ ̨̨̦̜̔ ̛̚ ̵̡̱̭̦̼̏ ̛ ̵̛̛̛̦̖̬̖̯̬̱̺̾̐̀̚ ̭̥̖̭̖̜ ̨̪ ̶̬̖̖̪̯̱
̛̛̥̭̭̭ ʥ̡̨̱̯̖̦ (̛̣̦̯̖̏̐́̚ ̦̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̶̨̬̖̖̪̯̏ ̵̨̛̭̣̦̯̖̣̦̼̍̌̽̚ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ̏ ̶̡̨̦̖ ̡̛̛̦̐ ). ʰ
̛̖̭̣, ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̛̪̬̖̯̖̔ ̨̨̥̜̔ ̭ ̨̬̯̼̌̍, ̭̏̌ ̨̛̙̖̯̔̌ ̏ ̵̨̨̡̛̛̣̣̦̖̔̽ ̖̺̖ ̨̛̦̔ ̡̛̛̭̱̹̺̜̌̀ ̖̣̖̦̼̜̚
̡̨̡̯̖̜̣̽, ̨̯ ̛̱̙̦, ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̏ ̛̭̻̖̯̖̔ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̨̪ ̸̨̨̡̣̯̱̐ ̼̪̖̯̖̏̽ ̨̭̜̏ ̡̨̡̯̖̜̣̽, ̡̦̖̬̦̌̏́̌ ̱̖̯̍̔
̥̖̦̖̖ ̨̛̣̦̼̥̍̽ ̛ ̨̣̖̖̍ ̨̨̬̼̥̔̏̚.
̙̖̦̖̦̼̖̔̏ ̖̣̖̦̼̖̚ ̡̨̡̛̯̖̜̣ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̶̥̖̭́̌ ̛̥̖̦̯́̚ ̹̖̏̌ ̸̨̛̭̥̱̭̯̖̌̏̏ ̛ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̡ ̭̖̖̍. ʰ ̨̯̾
̨̦̖̥̣̖̌ ̨̛̛̭̯̙̖̦̖̔ ̣̔́ ̡̨̯̜̌ ̨̨̦̖̣̹̜̍̽ ̡̛̦ ̛̐.
˔ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̥̏̌ ̸̨̖̦̽ ̨̭̖̬̖̦̽̚ ̨̛̯̦̖̭̯̭̽ ̡ «̛̖̣̖̦ ̣̔́ ̛̛̙̦̚ ».
˔ ̖̬̏̀, ̸̨̯ ̯̾̌ ̡̛̦̐̌ ̨̨̪̥̙̖̯ ̛̛̥̖̦̯̽̚ ̹̱̏̌ ̛̙̦̽̚.
ʦ̛̣̥̽́ ʺ̛̖̦̦̚,
̨̡̨̯̬̔ ̶̛̛̥̖̦̼̔
̴̡̖̬̼̌̔ ̵̛̛̛̛̪̭̯̬̌
ʧ̡̨̨̬̬̭̌̏̌̔̐ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌,
̡̨̦̭̱̣̯̦̯̽̌ ʦ̨̛̭̖̥̬̦̜
̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̨̨̬̔̏̽́̚
2
ʽ̯ ̨̯̬̌̏̌
̨̨̨̬̜̐ ̸̛̯̯̖̣̌̽! ˔ ̬̌̔̌ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̭ ̛̥̏̌ ̨̛̭̥̏ ̨̨̪̼̯̥. ʻ̌ ̶̵̛̭̯̬̦̌̌ ̨̯̜̾ ̡̛̛̦̐ ́
̨̛̛̣̙̣̌̚ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̛̛̱̯̖̣̦̼̔̏̽ ̴̡̨̯̌̏ ̨ ̵̖̣̖̦̼̚ ̵̨̭̻̖̦̼̔̍ ̵̛̬̭̯̖̦̌́ ̛ ̨̛̻̭̦̣̍́̌, ̸̨̪̖̥̱ ̨̛̦
̣̯̭́̏́̀́ ̭̥̼̥̌ ̛̙̦̖̜̹̥̏̌ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̥ ̛̛̪̯̦̌́. ˁ ̵̯̖ ̨̪̬ ̡̡̌ ́ ̨̨̭̦̣̌̌̚, ̸̨̯ ̸̡̣̀ ̡ ̶̖̯̱̺̖̥̱̏
̨̨̬̔̏̽̀̚ ̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̡̨̱̣̦̍̏̌̽ ̱ ̥̖̦́ ̨̪̔ ̨̛̦̥̐̌, ́ ̸̦̣̌̌̌ ̸̛̯̯̌̽ ̭̖̏ ̡̛̛̦̐ ̛ ̛̭̯̯̌̽, ̨̪̭̺̖̦̦̼̖̏́ ̛̖̣̖̦̚,
̡̡̛̖̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̥̣̐̌ ̛̦̜̯̌. ʿ̸̨̨̖̬̦̣̦̏̌̌̽ ́ ̦̥̖̬̖̣̭̌̏̌̌̽ ̛̣̹̽ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̸̡̡̛̣̭̭̖̭̱̌̀ ̭̼̬̱̀
̡̛̖̖̯̬̦̭̱̏̐̌̌̀ ̛̖̯̱̔. ʦ ̶̨̪̬̖̭̭̖ ̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌ ́ ̨̨̛̦̖̙̦̦̔̌ ̱̦̣̌̌̚, ̸̨̯ ̛̖̖̦̖̏̏̔ ̛̖̣̖̦̚, ̸̨̛̥̖̣̖̦̦̜̽̚ ̏
̣̖̦̖̬̖̍̔, ̏ ̶̨̛̬̦̌ ̨̨̣̀̍̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡ ̡̨̯̥̱̌ ̸̨̛̦̯̖̣̦̥̱̌̽̚ ̨̨̨̛̬̣̖̦̔̏̀̚, ̸̨̯ ̨̨̦ ̵̨̨̛̪̬̖̭̏̔ ̯
̙̖̔̌ ̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚ ̨̛̭̼̬̖̖̦̔́ ̏ ̨̖̐ ̡̛̣̭̭̌ ̸̡̨̖̭̥ ̛̬̦̯̖̏̌̌, ̸̡̣̺̖̥̏̀̌̀ ̨̛̭̬̦̯̖̣̦̌̏̽ ̨̨̦̖̣̹̖̍̽
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̛̖̣̖̦̚. ʶ ̨̯̥̱ ̙̖ ̛̖̭̯̏̏ ̏ ̛̭̱̺̖̭̯̱̺̜̏̀ ̶̨̛̬̦̌ 2-3 ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣́ ̨̨̦̥̦̌̐ ̨̪̬̺̖, ̸̖̥
̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̨̪̥̖̦̯́̽ ̛̭̭̯̖̥̱ ̛̛̪̯̦̌́. ʦ ̨̯ ̙̖ ̬̖̥̏́ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ̨̡̪̼̯̌̏̌̀̚, ̸̨̯ ̱ ̣̖̜̀̔, ̨̬̖̱̣̬̦̐́
̵̨̛̱̪̯̬̖̣̺̍́̀ ̖̣̖̦̼̖̚ ̡̨̡̛̯̖̜̣, ̛̬̖̯̭̌̏̏̌́̚ ̨̪̣̦̖̏ ̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏̌́ ̯́̐̌ ̡ ̛̭̖̙̥̏ ̨̨̺̥̏̌ ̛ ̴̡̬̱̯̥̌.
̛̛̯̖̣̦̼̖̏̽ ̨̭̜̭̯̏̏̌ ̛̖̣̖̦̚ ̨̭̯̦̯̭̌̏́́ ̡̨̨̛̣̖̭̯̱̪̦̼̥̐̔ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̡̨̡̯̖̜̣̥́, ̨̨̛̪̬̯̣̖̦̦̼̥̐̏ ̛̚ ̦̖̖.
ˁ̨̣̖̯̖̍̀̔̌ ̛̣ ̼̏ ̭̼̬̱̀ ̛̖̯̱̔, ̡̛̖̖̯̬̦̭̱̏̐̌̌̀ ̛̖̯̱̔ ̛̛̣ ̛̛̪̬̖̬̙̖̯̖̭̔̏̌̽ ̨̨̛̺̖̪̬̦̯̜̍́ ̵̡̛̱̦,
̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ̨̥̙̖̯ ̛̛̪̬̦̖̭̯ ̨̨̬̥̦̱̐̀ ̨̪̣̱̽̚ ̹̖̥̱̏̌ ̨̨̬̔̏̽̀̚. ˑ̛̯ ̸̱̖̭̦̼̖̔
̡̛̛̦̪̯̌ ̨̭̯̱̪̦̼̔ ̡̨̙̥̱̌̔ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̏ ̨̣̜̀̍ ̭̯̬̦̖̌. ˔ ̛̪̬̣̹̐̌̌̀ ̭̏̌ ̏ ̛̪̱̯̖̹̖̭̯̖̏, ̖̐̔ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖
̨̡̯̬̼̯̽ ̣̔́ ̭̖̍́, ̸̨̯ ̖̣̖̦̽̚ — ̨̯̾ ̨̭̖̬̹̖̦̦̏̌́ ̖̔̌.
ʦ ̨̯̜̾ ̡̛̦̖̐ ̼̏ ̦̜̖̯̖̌̔ ̛̭̖̯̖̣̭̯̏̔̽̏̌ ̣̖̜̀̔, ̱̙̖ ̸̵̡̛̛̣̹̏̀̏ ̡̨̡̛̯̖̜̣ ̛̚ ̛̖̣̖̦̚ ̏ ̨̭̏̀ ̛̭ ̭̯̖̥̱ ̛̛̪̯̦̌́.
ʰ̵ ̛̪̬̼̖̌̏̔̏ ̨̛̛̛̭̯̬ ̨̛̖̥̦̭̯̬̬̱̯̔̀ ̸̛̖̭̭̣̖̦̦̼̖̍ ̨̨̛̪̣̙̯̖̣̦̼̖̽ ̴̴̡̖̯̼̾, ̼̦̦̼̖̏̏̌̚ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̖̥̍
̛̖̣̖̦̚.
˔ ̦̖̭̌̔̀̽, ̸̨̯ ̯̾̌ ̡̛̦̐̌ ̨̨̪̥̙̖̯ ̥̏̌.
ˁ ̛̱̙̖̦̖̥̏̌,ʦ̡̨̛̛̯̬́ ʥ̡̨̱̯̖̦
ʧ̣̌̏̌ 1
ʰ̥̖̜̯̖ ̨̭̥̖̣̭̯̽ ̦̣̯̌̍̀̔̌̽!
ˁ̨̛̥̦̖̦̖ — ̶̨̯̖ ̨̛̛̬̖̯̖̦̍́̚.ʧ̨̛̣̣̖̌ ʧ̛̣̣̖̜̌
ʻ̛̣̖̦̖̌̍̀̔ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̨̭̦̱̏ ̡̨̙̜̌̔ ̡̛̦̱̌. ʦ̼ ̛ ́, ̡̡̌ ̛ ̡̙̼̜̌̔ ̸̨̡̖̣̖̏, ̨̦̖̙̦̏̌, ̸̱̖̦̼̜ ̨̦ ̛̛̣ ̦̖̯,
̛̥̖̖̥ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̛̦̣̖̦̖̌̍̀̔, ̸̨̯̼̍ ̖̣̯̔̌̽ ̨̭̭̯̖̦̦̼̖̍̏ ̨̼̼̏̏̔. ʻ̡̡̛̛̖̌ ̸̦̱̦̼̖̌ ̦̦̼̖̔̌ ̦̖ ̨̭̥̱̯̐ ̌̚ -
̥̖̦̯́̽ ̸̛̣̦̼̜ ̨̪̼̯.
ʶ̨̐̔̌ ̡̬̖̖̦̱̍ ̨̨̬̯̐̏́: ̦̖ ̡̛̪̬̭̜̭̌̌́ ̡ ̨̦̐̀, ̨̯̾ ̛̪̬̖̱̪̬̖̙̖̦̖̔̔ ̣̔́ ̨̦̖̐ ̦̖ ̸̨̦̖̯̌̌̚ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̸̨̛̦̖̐,
̨̡̪̌ ̨̦ ̦̖ ̨̨̙̙̖̯̭̍́. ˃̨̡̨̣̽ ̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏ ̛̦̣̖̦̌̍̀̔́ ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̸̛̦̱̯̭̌̽́ ̭̼̯̏́̏̌̽̚ ̸̛̛̪̬̦̼ ̛
̛̭̣̖̭̯̔̏́ ̛ ̪̬̖̱̼̯̔̐̌̔̏̌̽ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̛̖̭̣ ̥̼ ̪̖̬̖̖̖̥̔̌ ̨̨̪̦̔̚ ̸̨̖̖̬̥̏, ̨̯ ̨̛̦̦̌̏ ̨̼̣̍ ̼̍
̨̪̣̯̌̐̌̽, ̸̨̯ ̛̭̣̖̱̺̥̔̀ ̨̱̯̬̥ ̱̖̥̍̔ ̭̖̍́ ̸̨̱̭̯̯̏̏̏̌̽ ̵̨̨̨̬̹. ̛̦̦̖̌ ̨ ̨̛̛̦̖̖̙̦̭̯̍̚ ̨̛̪̭̣̖̭̯̜̔̏ ̵̣̼̀̍
̛̖̜̭̯̜̔̏ ̖̯̔̌ ̦̥̌ ̨̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏ — ̨̨̦ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̨̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽ ̨̨̭̦̯̖̣̦̌̽̚. ʶ̙̼̜̌̔ ̖̦̔̽ ̥̼
̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̨̛̭̯̔ ̖̥̐̌ ̵̙̖̣̦̦̼̌ ̶̖̣̖̜ ̸̖̬̖̚ ̨̨̭̦̦̦̼̖̌̚ ̨̡̛̪̭̯̱̪, ̌ ̦̖ ̨̭̣̖̪ ̭̣̖̱̖̥̔ ̨̭̖̯̥̏̌ ̛
̡̛̱̦̥̌̌́̚ ̡̨̨̨̯̐, «̡̨̯ ̦̖̯̌̚ ̸̣̱̹̖ ».
˔ ̨̼̬̭̣̏̌ ̏ ˁ̨̡̨̖̯̭̥̏ ˁ̨̖̀̚, ̖̐̔ ̛̪̬̯̖̣̭̯̖̦̦̼̖̌̏̽̏ ̛ ̛̪̬̯̜̦̼̖̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̼ ̨̛̣̖̣̔̏ ̦̌̔ ̡̙̼̥̌̔ ̸̨̣̖̦̥
̨̺̖̭̯̍̏̌. ˁ ̨̬̦̦̖̌̐ ̖̯̭̯̔̏̌ ̥̦̖ ̛̣̔̌̏̌ ̸̡̛̖̯̖ ̶̡̛̛̛̦̭̯̬̱ ̏ ̨̨̛̛̯̦̹̖̦ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ́ ̨̣̙̦̔̌ ̼̣̍̌ ̖̣̯̔̌̽,
̨̨̛̬̯̐̏̽ ̛ ̙̖̔̌ ̱̥̯̔̌̽. ʽ̡̨̦̔̌ ̥̦̖ ̸̨̖̦̽ ̨̨̪̖̣̏̚ ̏ ̛̛̙̦̚ — ́ ̛̭̯̬̖̯̣̏̌ ̨̨̥̦̐ ̵̛̼̺̭̏̔̌̀́ ̣̖̜̀̔,
̡̨̨̯̬̼̖ ̸̛̛̦̱̣̌ ̥̖̦́ ̨̛̛̬̖̹̥̭̯ ̨̪̭̯̱̪̯̌̽ ̨̨̪̭̖̥̱̏.
˔ ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̨̣̙̦̔̌ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̥̏̌ ̨̍ ʤ̡̣̖̭̦̬̖̌̔ ˁ̨̨̱̬̖̏̏, ̭ ̡̨̨̯̬̼̥ ̸̭̯̬̖̣̭̏̌̌̽ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̬̌̚. ʽ̦
̭̯̣̌ ̨̛̥̥ ̨̖̬̖̥̐ ̛ ̵̨̨̛̦̯̖̣̖̥̏̔̏ ̦̌ ̨̨̥̦̐ ̣̖̯. ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̨̪̯̖̬̣́ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̛̖̯̏̔̽ ̛
̭̣̼̹̯̌̽, ̡̨̐̔̌ ̖̥̱ ̨̼̣̍ 3 ̨̐̔̌. ˃̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖ ̨̦ ̡̯̌ ̛̭̯̬̖̥̣̭́ ̡ ̶̨̨̨̪̣̦̖̦̦̜ ̛̛̙̦̚, ̸̨̯ ̸̛̦̱̣̭̌́
̨̛̪̦̥̯̌̽ ̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏ ̨̛̭̦́̌́̚ ̡̬̱ ̨̡̛̭̖̭̖̦̍̔̌. ˁ̹̌̌ ̸̡̨̛̦̣̌̚ ̭̬̖̦̔̀̀ ̡̨̹̣̱ ̭ ̵̨̨̛̪̬̖̭̦̼̥̏̔
̛̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚, ̯̖̥̌̚ ̛̛̺̯̣̌̚ ̶̛̛̭̭̖̬̯̔̌̀ ̏ ʺ̨̡̨̡̨̭̭̥̏ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̖̏, ̛̦̪̭̣̌̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̛̣̖̭̯̺̍́
̸̵̦̱̦̼̌ ̭̯̯̖̜̌ ̨ ̨̨̛̪̥̺ ̵̨̨̭̣̖̪̣̱̦̖̥̼̥̐ ̖̯̥̔́, ̭̯̣̌ ̨̨̯̬̥̌̏ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̡̛̦̐.
̨̡̱̥̖̦̯̣̦̼̜̌̽ ̴̛̣̥̽ ̨ ̛̛̙̦̚ ʤ. ˁ̨̨̱̬̏̏̌ ̨̭̬̣̍̌ ̨̨̬̥̦̼̖̐ ̨̯̣̪̼ ̛̬̯̖̣̖̜̚ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̨̡̨̪̌̏̚
̏ ʺ̨̡̭̖̏ ̏ 70-̵ ̵̨̐̔̌ ̨̨̨̪̬̹̣̐ ̡̖̏̌. ʸ̛̀̔ ̛̼̣̍ ̨̡̨̣̱̐̍ ̨̪̬̙̖̦̼̌ ̶̨̖̣̖̱̭̯̬̖̥̣̖̦̦̭̯̽̀ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌. ˔
̨̪̥̦̀, ̸̨̯ ̨̪̭̣̖ ̸̨̡̨̛̦̦̌́ ̴̛̣̥̽̌ ̨̨̣̖̔̐ ̬̖̥̏́ ̡̨̛̦̯ ̦̖ ̨̡̛̪̣̔̌ ̣̌̚. ʺ̼ ̛̛̭̖̣̔ ̛̱̥̣̖̦̦̼̖̚ ̛ ̡̛̪̣̣̌̌,
̨̨̪̣̺̖̦̦̼̖̐ ̸̨̱̭̯̥̏̏ ̭̯̼̔̌ ̌̚ ̛̦̹̌ ̡̛̙̣̖̌ ̨̯̼̌̍̚ ̛ ̣̱̪̼̖̐ ̵̛̭̯̬̌. ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔ ˁ̨̨̱̬̏̏, ̛̙̏́ ̏ ̨̨̪̣̦̜
̨̯̖̥̦̯̖ ̛ ̨̨̨̪̭̯̦̦̜́ ̛̯ ̛̹̦̖, ̸̥̖̯̣̌ ̨̪̱̯̖̹̖̭̯̯̏̏̌̽. ʽ̦ ̸̛̼̱̣̏ ̔̏̌ ̵̨̛̦̭̯̬̦̦̼̌ ̡̼́̌̚ ̛ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽
3
̨̛̪̭̖̯̣ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̭̯̬̦̌. ʶ̨̐̔̌ ̛̣̀̔ ̛̛̭̪̬̹̣̌̏̌ ̨̖̐, ̸̨̪̖̥̱ ̨̦ ̡̯̌ ̨̛̪̭̯̱̪̣, ̨̦ ̸̨̯̖̣̏̌, ̸̨̯ ̵̨̯̖̣
̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽ ̛̥̬ ̭̥̌ ».
ʶ̨̐̔̌ ́ ̸̭̯̬̖̏̌̀ ̵̡̛̯̌ ̨̨̦̖̖̬̯̦̏́ ̵̥̱̙̖̭̯̖̦̦̼̏ ̣̖̜̀̔, ̡̡̌ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔, ̛̛̣ ̸̛ ̯̌̀ ̨ ̵̯̖, ̡̨̯ ̨̭̥̖̣
̨̛̯̭̯̖̯̌̏̌ ̨̭̭̯̖̦̦̱̍̏̀ ̶̨̛̛̪̀̚, ̨̭̯̭̌̏̌́̽ ̏ ̛̥̖̦̹̦̭̯̖̽̏, ̱ ̥̖̦́ ̨̡̛̦̖̯̏̌̚ ̛̙̖̣̦̖̌ ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̨̪̣̦̖̖
̨̛̭̭̣̖̯̔̏̌̽ ̛̙ ̦̽̚ ̨̡̬̱̏̐ ̭̖̍́ ̛ ̨̪̦̯̌̽̚ ̪̬̖̖̣̼̔ ̵̨̛̭̏ ̨̨̨̥̙̦̭̯̖̜̏̚.
ʦ ̸̛̯̖̖̦̖ ̦̹̖̜̌ ̛̛̙̦̚, ̨̪̬̱̍́ ̸̨̨̯̯ ̨̨̦̖̏ ̛ ̛̺̌ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̨̯̖̯̼̏ ̦̌ ̨̡̛̛̦̺̖̏̌̀̚ ̨̨̪̬̭̼̏, ̥̼
̨̛̪̬̬̖̯̖̥̍̌ ̨̨̣̹̜̍̽ ̨̪̼̯. ʦ̨̛̛̪̭̣̖̭̯̔̏ ̥̼ ̛̪̬̥̖̦̖̥́ ̛̯̾ ̛̦̦̌́̚ ̛ ̸̱̭̯̱̖̥̏̏ ̭̖̍́ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̱̖̬̖̦̦̏
̏ ̵̣̼̀̍ ̵̛̙̦̖̦̦̼̚ ̵̨̨̭̯̯̖̣̭̯̍́̽̏̌ (̨̨̨̭̖̦̦̍ ̨̯̾ ̨̨̪̥̖̯̐̌, ̡̨̐̔̌ ̛̬̖̹̖̦̖ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̛̪̬̦̯́̽ ̨̼̭̯̬̍ ). ʰ
̨̨̨̦̬̯̌̍: ̡̨̐̔̌ ̭̖̏, ̸̨̯ ̱ ̦̭̌ ̖̭̯̽, ̨̯̾ ̨̦̬̌̍ ̸̵̛̱̙ ̶̡̛̛̦̭̯̬̱̜, ̦̥̌ ̨̭̯̖̯̭̌́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̱̪̯̏̌̽ ̦̌ ̨̯, ̸̨̯ ̱
̨̨̯̬̌̏̏ ̵̛̯̾ ̶̡̛̛̦̭̯̬̱̜ ̛̼̣̍ ̛̣̖̍̌̐ ̛̦̥̖̬̖̦̌́ ̛, ̸̨̯ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̨̙̦̏̌, ̦̌ ̨̯, ̸̨̯ ̨̛̦ ̛̛̥̖̣ ̨̡̛̣̱̖̐̍
̛̦̦̌́̚. ʦ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̥̼ ̦̖̖̥̭̌̔́, ̛̪̬ ̸̖̥ ̖̍̚ ̵̡̛̭̏́ ̨̨̛̭̦̦̜̏̌, ̸̨̨̯̯ ̡̨̯ ̨̨̛̪̯̯̭̌̍́̚ ̨ ̦̭̌
̸̣̱̹̖, ̸̖̥ ̥̼ ̛̭̥̌.
ʶ̨̐̔̌ ̥̼ ̨̨̪̣̖̥̏́̚ ̛̬̱̥̔̐ ̬̖̹̯̌̽ ̌̚ ̦̭̌, ̨̯ ̏ ̡̨̨̨̦̖̯̬̥ ̭̥̼̭̣̖ ̨̨̭̦̯̖̣̦̌̽̚ ̵̨̛̯̥ ̼̯̍̽ ̛̭̣̖̪̼̥ ̛
̵̛̛̣̱̥̐. ʻ̥̌ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̨̭̣̖̯̔̏̌̽ ̸̨̛̛̥̣̽̍ ̡̛̱̦̥̌̌́̚ ̛ ̨̼̪̣̦̯̏́̽ ̛̖̜̭̯̔̏́, ̭̥̼̭̣̌ ̵̡̨̨̯̬̼ ̥̼ ̸̨̭̯̌
̦̖ ̨̛̪̦̥̖̥̌. ʺ̼ ̸̨̛̪̦̖̥̭̔́́ ̛̬̱̥̔̐ ̛ ̯̖̥ ̭̥̼̥̌ ̯̖̬̖̥́ ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̦̌̔ ̨̨̭̭̯̖̦̦̜̍̏ ̛̙̦̽̀̚.
ʻ̣̯̌̍̀̔̌̽ — ̨̨̦̖̯̻̖̥̣̖̥̖ ̨̪̬̌̏ ̡̨̨̙̌̔̐. ˔ ̖̬̏̀, ̸̨̯ ̛̦̹̌ ̨̭̭̯̖̦̦̼̖̍̏ ̨̨̭̦̦̦̼̖̌̚ ̛̦̣̖̦̌̍̀̔́ ̏
̸̯̼̭̱́ ̬̌̚ ̨̣̖̖̍ ̙̦̼̏̌, ̸̖̥ ̣̼̖̀̍ ̨̛̯̬̯̖̯̦̼̖̌̏ ̛̱̯̖̬̙̖̦̏̔́.
ʿ̸̨̖̥̱ ̌̚ ̨̛̪̭̣̖̦̖̔ ̨̼̐̔ ̨̡̨̨̛̪̱̣̦̍̏̌ ̡̯̌ ̨̨̥̦̐ ̡̛̦̐ ̨ ̛̪ ̛̛̯̦̌? ʽ̸̨̛̖̦̏̔, ̱ ̣̖̜̀̔ ̨̛̦̏̚ ̡̨̣ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏
̨̨̨̪̬̭̏̏ ̨ ̨̨̬̖̔̏̽̚, ̦̌ ̡̨̨̯̬̼̖ ̱ ̸̨̨̦̱̦̌̐ ̨̨̭̺̖̭̯̍̏̌ ̦̖ ̨̦̹̣̭̌̽ ̨̨̯̖̯̏̏. ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̛ ̚ ̦̭̌ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀
̨̛̣̹̖̦ ̨̨̪̬̥́̐ ̨̛̺̖̦̍́ ̭ ̨̛̛̭̭̣̖̯̖̣̥̔̏̌́, ̛ ̸̱̖̦̼̖ ̨̯̙̖ ̨̨̛̛̣̬̦̼̏̌̚ ̨̯ ̸̵̨̼̦̼̍ ̣̖̜̀̔. ʿ̸̨̖̥̱ ̙̖
̨̯̾ ̨̨̨̛̪̬̹̣̚? ʦ̖̔̽ ̣̦̐̌̏̌́ ̶̖̣̽ ̡̛̦̱̌ — ̸̨̨̛̣̪̣̱̖̍̌̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌.
̣́ ̸̵̨̼̦̼̍ ̣̖̜̀̔ ̨̭̯̱̪̔ ̡ ̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚ ̸̵̦̱̦̼̌ ̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̨̨̦̖̥̙̖̦̏̚ ̛̛̣ ̵̨̨̛̯̭̍̔́
̡̨̛̭̣̹̥ ̨̨̨̬̔̐. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̵̱̔̏ - ̛̛̣ ̵̸̛̯̬̖̭̯̬̦̦̼̜̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔ ̨̍ ̵̛̛̦̯̖̬̖̭̱̺̀ ̥̖̦́
̶̵̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̵̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́, ́ ̨̣̙̦̔̌ ̼̣̍̌ ̨̛̦̐̔̌ ̛̪̣̯̯̌̽ ̨̛̭̯̦ ̨̨̣̣̬̔̌̏. ʶ ̨̯̥̱ ̙̖ ̸̦̱̦̌̌́ ̭̯̯̌̽́, ̡̡̌
̨̛̪̬̣̌̏, ̨̛̛̣̱̖̯̍̚ ̶̛̛̭̪̖̣̦̼̥̌̽ ̛̛̯̖̬̥̦̥̌ ̛ ̨̦̖̪̦̯̦́̌ ̣̔́ ̶̨̛̛̦̖̭̪̖̣̭̯̌̏.
˔ ̛̥̖̯̣̌̌̚, ̸̨̯ ̸̨̛̭̣ ̸̵̦̱̦̼̌ ̛̦̪̬̣̖̦̜̌̌̏ ̨̦̖̪̬̖̬̼̦̏ ̬̭̯̖̯̌, ̌ ̨̪̬̣̣̖̣̦̌̌̽ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̨̥̦̙̯̭̌́ ̶̛̭̪̖ -
̣̦̼̖̌̽ ̛̯̖̬̥̦̼, ̛̛̪̬̭̱̺̖ ̡̨̡̦̬̖̯̦̼̥ ̡̦̱̥̌̌. ʺ̦̖ ̨̨̖̣̭̔̏̽ ̨̛̬̬̯̌̐̏̌̏̌̽̚ ̨̭ ̨̛̛̥̦̥̐ ̸̛̱̖̦̼̥ ̛̚
̵̬̦̼̌̚ ̭̯̬̦̌, ̨̦ ́ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̸̭̯̬̖̣̏̌̌ ̛̦ ̨̨̨̦̔̐ ̶̛̛̭̪̖̣̭̯̌̌, ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̣̍ ̼̍ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̨̪̦̯́̽ ̛
̨̛̻̭̦̯̍́̽ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́, ̛̖̱̺̖̭̏̔́ ̏ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̵̨̣̭̯̍̌́ ̨̨̦̜̔ ̛ ̨̯̜ ̙̖ ̡̛̦̱̌. ʶ̡̌ ̨̛̪̬̣̌̏, ̸̖̥ ̨̣̹̖̍̽
̸̱̖̦̼̖ ̶̛̛̛̭̪̖̣̬̱̯̭̌̀́̚ ̏ ̨̨̦̜̔ ̸̨̦̱̦̜̌ ̴̭̖̬̖, ̯̖̥ ̥̖̦̹̖̽ ̨̛̦ ̨̨̭̖̥̣̖̦̼̏̔ ̨̍ ̵̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ̏ ̵̛̬̱̔̐
̵̨̣̭̯̍̌́, ̦̖ ̵̨̨̛̯̦̭̺̭́́ ̡ ̵̛ ̶̶̛̛̛̛̭̪̖̣̌̌̚.
ˑ̯̌ ̶̛̯̖̦̖̦̔́ ̨̪̬̖̪̣̖̯̔̌̐̌, ̸̨̯ ̡̦̱̌̌ ̪̖̬̖̥̖̺̖̯̭̌́ ̏ ̨̣̭̯̍̌̽ «̡̛̦̱̌ ̛̬̌̔ ̡̛̦̱̌ », ̡̨̨̯̬̌́ ̛̣̖̙̯ ̦̖̏
̨̛̛̪̦̥̦̌́ ̨̨̨̬́̔̏̐ ̸̨̡̖̣̖̏̌. ʦ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̛̣̀̔ ̙̖̣̯̌̀ ̼̯̍̽ ̏ ̡̱̬̭̖ ̵̨̛̦̖̜̹̏ ̸̵̦̱̦̼̌ ̨̛̛̭̯̙̖̦̜̔,
̨̛̍ ̵̨̯̯́ ̛̬̖̹̖̦́ ̵̭̥̼̌ ̵̨̛̦̣̖̹̌̍̏ ̨̨̨̪̬̭̏̏, ̸̦̱̦̼̜̌ ̛̥̬ ̨̛̭̯̦̯̭̌̏́ ̭̖̏ ̨̣̖̖̍ ̡̬̼̯̼̥̌̚.
ʰ̴̶̨̨̛̦̬̥̦̦̼̜̌ ̡̱̱̥̏̌ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̬̭̯̖̯̌, ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̶̛̛̥̖̦̼̔, ̛ ̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖ ̨̨̛̛̛̖̯̣̔̐.
ˋ̨̯̼̍ ̨̨̛̭̪̣̦̯̏̽ ̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̵̨̨̨̛̦̖̥̜̍̔ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌, ̨̦̬̌̔ ̸̛̦̦̖̯̌̌ ̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̨̭̏̀ ̨̭̭̯̖̦̦̱̍̏̀ «̦̱̌ -
̡̱ ». ʽ̦̌, ̨̨̨̥̙̦̏̚, ̦̖ ̨̭̭̖̥̏ ̸̨̯̦̌, ̨̯̌̚ ̨̪̦̯̦́̌ ̨̛̣̹̦̭̯̱̍̽̏ ̣̖̜̀̔. ʶ̡̌ ̬̖̱̣̯̯̽̌̚, ̥̼ ̛̛̥̏̔ ̨̛̭̯̦, ̛̖̭̣
̦̖ ̸̛̯̼̭́, ̡̛̦̐ ̨̪̬ ̨̨̨̛̬̣̖̦̖̔̏̚, ̵̛̦̪̭̦̦̼̌̌ ̛̣̥̀̔̽, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̪̬̯̏̔́ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́,
̸̭̯̱̌̌̀̚ ̦̖ ̛̥̖́ ̶̡̨̨̛̛̥̖̦̭̔̐ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚. ʽ̸̛̯̹̖̭̌́̏́ ̸̛̛̯̯̖̣̌ ̨̨̪̣̺̯̐̌̀ ̨̯̾ ̨̛̛̛̣̖̍̚ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌ ̛
̸̨̭̯̌ ̪̱̯̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̖̺̖ ̨̣̹̖̍̽.
˔ ̸̥̖̌̌̀̚, ̸̨̯ ̨̛̥̦̖̐ ̨̖̬̯̔̏́̀ ̨̛̦̪̭̦̦̥̱̌̌ ̨̣̹̖̍̽, ̸̖̥ ̡̨̭̦̦̥̱̌̌̚. ʰ̌̚̚ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̵̨̭̭̯̖̦̦̼̍̏ ̦̌ -
̛̣̖̦̜̍̀̔ ̛ ̸̡̛̛̪̬̼̏ ̨̛̛̭̪̬̦̥̯̏̌̽ ̣̱̀̍̀ ̨̛̯̖̬̀ ̡̯̌, ̡̡̌ ̨̱̯̍̔ ̨̦̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̛̭̯̦̜, ̦̌ ̡̖̏̌ ̸̨̼̭̖̖̦̦̜̏
̏ ̡̥̦̖̌, ̨̛̥̦̖̐ ̖̬̯̏́ ̨̪̖̬̜̏ ̨̪̪̹̖̜̭̌̏́ ̡̛̦̖̐. ʽ ̛̛̛̪̯̦̌ ̨̛̦̪̭̦̌̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̡̛̦̐, ̸̭̯̱̌̌̀̚
̸̵̨̨̛̛̪̬̯̬̖̺̏̌ ̬̱̔̐ ̬̱̱̔̐. ʦ ̨̛̯̖̐ ̨̭̖̦̐̔́ ̛̣̀̔ ̛̥̖̯̀ ̭̥̼̖̌ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏́ ̨ ̨̯̥, ̡̡̌
̛̪̯̯̭̌̽́, ̨̨̭̦̦̦̼̖̏̌ ̦̌ ̵̨̭̯̦́ ̨̛̯̖̬̜.
ʶ̨̐̔̌ ́ ̸̦̣̌̌̌ ̨̛̭̬̯̍̌̽ ̛̥̯̖̬̣̼̌̌ ̣̔́ ̡̛̛̦̐ ̨ ̛̖̣̖̦̚, ̨̯ ̭̬̱̌̚ ̨̖̦̖̙̦̍̌̔̚ ̨̱̯̦̱̣̌ ̏ ̨̡̖̦̖̌ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̌.
ʦ ̨̯̜̾ ̡̛̬ ̸̡̨̛̯̖̭̜ ̶̛̛̛̭̯̱̌ ́ ̨̣̙̦̔̌ ̼̣̍̌ «̛̦̜̯̌ ̛̛̭̯̦̱ ̛̛̣ ̱̥̖̬̖̯̽ ». ˔ ̸̨̱̭̯̣̏̏̏̌̌ ̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏̽ ̦̖
̨̡̨̯̣̽ ̌̚ ̨̨̭̖̏̐ ̥̱̙̌ ̛ ̖̯̖̜̔, ̡̨̨̯̬̼̖ ̭̣̖̏̔ ̌̚ ̨̥̦̜ ̛̭̖̣ ̦̌ ̭̼̬̱̀ ̛̖̯̱̔, ̨̦ ̛ ̌̚ ̵̭̖̏ ̭̣̱̹̯̖̣̖̜̌ ̵̨̛̥
̶̡̛̣̖̜ ̛ ̸̛̯̯̖̣̖̜̌ ̵̨̛̥ ̡̛̦̐, ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̪̖̬̖̹̣ ̦̌ ̨̛̭̼̬̖̖̦̖̔. ʦ ̶̡̨̦̖ ̶̡̨̨̦̏ ́ ̛̬̖̹̣̌ ̨̨̛̯̣̙̯̽ ̦̌
̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̶̥̖̭̖́̏ ̭̖̏ ̖̣̔̌, ̭̖̭̯̽ ̛ ̸̨̛̪̬̯̯̌̽ ̭̖̏ ̨̭̯̱̪̦̼̖̔ ̸̨̨̡̛̛̛̪̖̬̭̯̦̏, ̨̪̭̺̖̦̦̼̖̏́ ̨̛̛̭̭̣̖̦̥̔̏̌́
̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̛̛̪̯̦̌́. ˔ ̛̬̖̹̣̌ ̨̨̛̯̬̭̯̍̽ ̭̖̏ ̨̨̯̼̖̐̏ ̛̥̦̖̦́ ̛ ̶̡̨̨̛̭̦̖̦̯̬̬̯̭̏̌̽́ ̨̡̨̯̣̽ ̦̌ ̸̵̦̱̦̼̌ ̵̦̦̼̔̌,
̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̸̛̱̙̖, ̡̛̙̱̺̖̭̌́ ̸̛̖̱̪̬̖̦̼̥̍̚, ̸̨̡̛̛̣̖̭̖̐ ̛̬̭̭̱̙̖̦̌̔́ ̸̨̖̦̽ ̸̨̭̯̌ ̨̛̪̬̯̏̔́ ̸̛̯̯̖̣̌́ ̡
4
̸̨̨̛̹̦̼̥̍ ̸̡̛̣̖̦̥̌̀́̚ ̭ ̛̛̬̬̱̹̯̖̣̦̼̥̌̽̚ ̨̛̛̪̭̣̖̭̯̥̔̏́. (ʿ̨̙̖̚ ̏ ̨̯̜̾ ̡̛̦̖̐ ́ ̛̪̬̖̱̏̔ ̛̪̬̥̖̬̼ ̵̡̛̯̌
̨̨̡̛̹̍, ̨̙̖̬̯̜̏ ̵̡̨̨̯̬̼ ̭̯̣̌̌ ̛ ́ ̭̥̌̌.)
˔ ̨̛̦̬̱̙̣̍̌̌ ̏ ̵̡̛̦̐̌ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̭̱̺̖̭̯̖̦̦̼̖̏ ̨̪̬̖̣̼̍: ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̨̭̭̯̌̏ ̛ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̵̨̯̖̣̦̼̔̽ ̵̛̪̺̖̼̏
̨̡̨̪̬̱̯̔̏ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̸̛̛̱̣̭̌̽̚. ˃̨̐̔̌ ́ ̨̪̦̣́̌, ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̵̸̨̱ ̭̖̣̯̔̌̽ ̛̪̬̣̦̼̖̌̏̽ ̨̼̼̏̏̔, ̨̯ ̨̣̙̦̔̌
̨̛̪̬̖̭̯̏ ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́̽ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̪̬̖̬̯̖̣̦̼̖̔̏̌̽ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́. ʦ̸̨̪̬̖̥, ̨̥́ ̛̙̦̽̚ ̱̙̖ ̨̦̔̌̏ ̼̣̍̌
̡̨̛̭̪̖̬̥̖̦̯̥̾, ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ́ ̣̣̭́̏́̌̽ «̨̨̪̪̼̯̦̼̥̔ ̡̨̡̨̛̬̣̥ ».
˔ ̨̯̖̬̏̔ ̖̬̏̀, ̸̨̯ ̨̖̪̭̦̖̖̍̌̚ ̛̪̖̬̖̜̯ ̦̌ ̭̼̬̱̀ ̛̖̯̱̔ ̦̌ ̪̬̱̌ ̦̖̖̣̔̽ ̛ ̨̪̦̣̯̌̍̀̔̌̽ ̌̚ ̸̨̪̣̱̖̦̦̼̥
̴̴̡̨̖̯̥̾, ̸̖̥ ̸̨̛̪̬̯̯̌̽ ̡̛̖̭̯̔́ ̡̛̦̐ ̛ ̨̭̣̖̯̔̏̌̽ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̥̔̌́, ̦̖ ̨̛̪̦̥̌́ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̵̛ ̛̭̱̯. ʻ̣̌̍̀̔̌́
̌̚ ̨̨̭̜̍, ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̨̭̦́ ̛̖̯̏̔̽ ̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚ ̵̛̦̹̌ ̛̖̜̭̯̜̔̏.
̨̨̨̬̜̐ ̸̛̯̯̖̣̌̽, ̨̯̜̾ ̡̨̛̦̜̐ ́ ̦̖̭̌̔̀̽ ̵̨̨̛̦̯̏̔̏̽ ̭̏̌ ̸̦̯̌̌̽ ̦̣̯̌̍̀̔̌̽, ̸̨̯̼̍ ̨̭̯̔̌̽̚ ̨̭̭̯̖̦̦̱̍̏̀,
̭̥̱̌̀ ̴̴̡̛̖̯̦̱̾̏̀, ̨̪̬̬̥̥̱̐̌ ̨̨̬̔̏̽́̚. ˔ ̖̬̏̀, ̸̨̯ ̼̏ ̛̭̥̌ ̭̯̦̖̯̖̌ ̣̔́ ̭̖̍́ ̸̛̣̱̹̥ ̡̣̖̬̖̥̌.
ʧ̣̌̏̌ 2.
ˋ̨̯ ̨̼̣̍ ̨̱̪̱̺̖̦ ̏ ̦̹̖̜̌ ̡̡̛̪̬̯̖̌ ̨̛̭̼̬̖̖̦̔́
ʺ̨̛ ̥̱̙, ̨̖̔̏ ̵̛̦̹̌ ̵̛̥̣̹̌̔ ̖̯̖̜̔ ̛ ́ ̡̡̛̪̬̯̱̖̥̌ ̨̛̭̼̬̖̖̦̖̔ ̭ ̦̬́̏̌́ 1994 ̨̐̔̌, ̨̯ ̖̭̯̽ ̨̣̹̖̍̽ 13 ̣̖̯.
ʺ̼ ̛̪̖̬̖̹̣ ̦̌ ̯̱̾ ̡̛̬̣̦̱̌̔̌̽̀ ̛̖̯̱̔ ̨̯ ̨̨̨̪̣̦̐ ̸̨̛̯̦̌́́, ̡̨̐̔̌ ̨̡̨̯̬̔̌ ̦̖ ̨̛̛̭̯̣̌̏ ̦̥̌ ̵̡̡̛̛̦̌ ̨̹̦̭̌̏
̦̌ ̸̛̛̣̖̖̦̖̚.
ʺ̨̜ ̥̱̙ ʰ̨̬̐̽ ̨̣̖̣̍ ̨̨̨̪̭̯̦̦́, ̭ ̨̨̭̥̌̐ ̨̬̦̦̖̌̐ ̖̯̭̯̔̏̌. ʶ ̨̡̨̦̹̖̭̥̱̀ ̨̬̭̯̱̏̌̚ ̨̦ ̱̙̖ ̪̖̬̖̦̖̭ 9
̶̨̛̪̖̬̜̌. ˁ̯̬̌̔̌́ ̨̛̛̪̬̬̖̭̭̬̱̺̥̐̀ ̨̛̣̖̦̖̥̌̍̏̌̚ ̨̨̛̛̺̯̦̜̏̔ ̙̖̣̖̼̚ (̨̨̛̛̪̖̬̯̬̖̥̐̚ ) ̛ ̵̸̨̡̛̛̬̦̖̭̥
̸̡̛̛̬̖̥̯̖̭̥̏̌ ̨̛̬̯̬̯̥̌, ̏ 38 ̣̖̯ ̨̦ ̸̨̱̭̯̣̏̏̏̌ ̭̖̍́ ̨̨̪̣̦̜ ̨̛̬̣̦̜̌̏̌̚. ʿ̱̣̭̽ ʰ̨̬̐́ ̼̣̍, ̡̡̌ ̨̛̪̬̣̌̏,
̨̣̹̖̍̽ 140. ʦ ̸̨̭̣̦̖̦̼̖ ̛̦̔ ̨̖̐ ̣̐̌̌̚ ̛̛̭̣̖̣̭̽̚, ̌ ̡̛̬̱ ̸̨̭̯̌ ̛̯̬̭̣̭́̽ ̡̯̌, ̸̨̯ ̨̨̯̾̐ ̨̯̬̱̦̔ ̨̼̣̍ ̦̖
̛̥̖̯̯̌̽̚. ʰ̨̬̐̽ ̵̨̨̪̣ ̭̪̣̌, ̭̯̬̣̌̔̌ ̨̯ ̵̸̨̡̨̛̬̦̖̭̜ ̨̛̱̭̯̣̭̯̌, ̨̖̐ ̛̬̯̼̜̌̍̚ ̨̛̬̯̬̯̥̌ ̸̨̨̨̡̛̪̦̦̏̚ ̦̖
̦̱̣̭̐́. ʽ̦ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̸̨̱̭̯̣̏̏̏̌ ̭̖̍́ ̨̱̯̥̣̖̦̦̼̥, ̛ ̸̨̛̪̯ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̨̖̐ ̸̛̛̥̱̣ ̨̛̣̍. ʻ̛̣̹̜̌̍̀̔̌̏ ̨̖̐
̸̬̏̌ ̡̭̣̌̌̚, ̸̨̯ ʰ̨̬̐̽ ̱̥̬̖̯ ̬̦̹̖̌̽ ̸̖̥ ̸̖̬̖̚ 2 ̶̥̖̭́̌, ̛̖̭̣ ̦̖ ̨̛̭̣̭̯̭̐̌́ ̛̱̣̯̔̌̽ ̨̛̛̺̯̦̱̏̔̀ ̙̖̣̖̱̚.
ˀ̨̨̖̥̯̣̏̌̐ ̛̪̬̖̱̪̬̖̣̔̔, ̸̨̯̼̍ ̨̦ ̼̣̍ ̨̨̯̐̏ ̨̛̪̬̖̭̯̏ ̨̨̡̭̯̯̌ ̛̛̙̦̚ ̏ ̨̛̛̦̣̦̜̏̌̔ ̡̨̡̣̭̖́.
ʦ 1993 ̨̱̐̔ ̥̦̖ ̨̛̛̪̭̯̣̌̏ ̨̛̦̔̌̐̚ — ̛̬̌ ̛̯̥́ (̛̦̬̱̹̖̦̖̌ ̨̨̨̦̬̥̣̦̌̽̐ ̛̬ ̯̥̌ ̶̭̖̬̔̌ ). ˑ̯̌ ̨̣̖̦̍̽̚ ̬̣̌̍̌̌̚
̛̙̦̽̚ ̨̨̥̖̐ ̶̨̯̌. ʺ̨̛ ̨̛̦̐ ̛̼̣̍ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̵̛̛̬̭̪̱̹̥̌ ̨̯ ̨̡̨̯̖̏, ́ ̛̖̭̣̏̌ 120 ̡̨̨̛̣̬̥̥̐̌̏, ̛ ̖̭̏
̨̦̖̪̬̖̬̼̦̏ ̨̬̭. ʸ̖̏̌́ ̡̬̱̌ ̸̨̭̯̌ ̦̖̥̖̣̌ ̨̪ ̸̨̦̥̌, ́ ̱̥̣̔̌̌, ̸̨̯ ̱̥̬̱ ̛ ̨̛̥ ̛̖̯̔ ̨̭̯̦̱̯̭̌́ ̨̛̛̭̬̯̥̌. ˔
̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̸̨̱̭̯̣̏̏̏̌̌ ̭̖̍́ ̨̨̱̯̥̣̖̦̦̜ ̛ ̨̱̦̖̯̖̦̦̜̐.
ʻ̹̌̌ ̸̨̔̽ ʦ̣̌́ ̨̛̬̣̭̔̌̽ ̭ ̨̭̯̥̜̌ ̛ ̛̛̣̣̖̬̥̌̐́ ̛ ̸̨̭̯̌ ̨̯̙̖̣́ ̡̹̣̣̌́̌ ̭̏̀ ̸̨̦̽ ̨̦̪̬̣̖̯̌. ʦ ̨̛̖̬̹̖̦̖̔̏
̨̭̖̏̐ ̱ ̨̦̹̖̌̐ ̭̼̦̌ ˁ̖̬̖̐́ ̸̛̬̏̌ ̛̦̹̣̌ ̛̖̯̔̌̍.
˃̨̐̔̌, ̨̡̪̬̪̣̌̌̏ ̭̏̀ ̸̨̦̽, ́ ̛̬̖̹̣̌, ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̥̼ ̵̨̛̯̥ ̛̛̥̖̦̯̽̚ ̶̛̛̭̯̱̌̀, ̨̯ ̨̣̙̦̼̔ ̛̛̥̖̦̯̽̚ ̦̹̱̌
̛̙̦̽̚ ̡̨̛̬̦̣̦̌̔̌̽. ʦ ̨̯̾ ̬̖̥̏́ ̥̼ ̸̛̦̣̌̌ ̨̨̪̬̯̍̏̌̽ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̶̛̛̭̖̣̺̖́̀ ̨̥̖̯̼̔ ̛, ̏ ̸̡̨̨̦̖̦̥ ̸̭̖̯̖,
̨̛̭̹̣̭̽ ̦̌ ̛̛̬̖̹̖̦ ̭̯̯̌̽ ̨̛̭̼̬̖̥̔̌. ʦ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̥̼ ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̛̦̣̌̚ ̨ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̨̨̛̛̪̬̯̣̖̦̐̏́ ̵̭̼̬̼
̣̍̀̔ ̣̔́ ̨̱̬̥̦̐̌̏, ̵̡̛̯̌ ̡̡̌ ̵̨̨̬̖̼̜̏ ̪̹̯̖̯̌, ̡̱̦̙̱̯̦̼̜ ̭̼̬ ̛̛̣ ̸̨̣̦̼̜́̍ ̨̯̬̯. ʺ̼ ̦̖ ̛̭̣̼̹̣̌ ̙̖̔̌ ̨
̵̡̡̬̖̖̬̌ ̛̚ ̛̭̖̥̖̦ ̣̦̽̌, ̵̨̨̛̪̬̯̣̖̦̦̼̐̏ ̏ ̶̨̛̭̪̖̣̦̜̌̽ ̡̛̭̱̹̣̖.
˃̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖, ̦̭̖̌̏̐̔̌ ̸̡̛̼̣̏̀̏ ̨̱̐̌̏̀̚ ̛̪̣̯̱ ̛ ̨̡̛̯̹̭̌̌̏̽̚ ̨̯ ̨̨̛̛̪̬̯̣̖̦̐̏́ ̛̛̪̺ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̨̯̖̪̣̜̏
̨̨̡̛̬̯̍̌̍, ̥̼ ̛̭̱̥̖̣ ̛̛̯̭̍̌̏̽́̚ ̨̯ ̵̭̖̏ ̛̦̹̌ ̵ «̸̵̛̛̦̖̣̖̥̼̚ » ̛ ̵̨̪̭̦̼̌ ̣̔́ ̛̛̙̦̚ ̨̣̖̦̖̜̍̚. ˔
̨̨̛̭̭̯̦̣̏̌̏̌ ̨̭̜̏ ̨̦̬̥̣̦̼̜̌̽ ̖̭̏ — 70 ̡̨̨̛̣̬̥̥̐̌̏. ˄ ʦ̛̣̌ ̨̣̹̖̍̽ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̸̨̭̣̱̣̭̌̽ ̸̡̨̨̛̭̯̥̯̖̭̌̌̐
̡̹̣̌́. ʶ̙̼̜̌̔ ̛̚ ̦̭̌ ̼̣̍ ̨̨̪̣̦ ̛̛̦̖̬̾̐. ʻ̹̖̌ ̨̨̬̖̔̏̽̚ ̸̨̱̣̱̹̣̭̌̽ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̨̼̭̯̬̍, ̸̨̯ ̸̖̬̖̚ ̛̯̬ ̭
̨̨̨̛̪̣̦̜̏ ̶̥̖̭́̌ ̨̪̭̣̖ ̵̨̪̖̬̖̔̌ ̦̌ ̨̛̭̼̬̖̖̦̖̔ ̥̼ ̸̨̖̯̖̬̥̏̏ ̸̨̛̱̭̯̣̌̏̏̌ ̏ ̖̖̌̍̐̚ ̦̌ 10 ̡̨̨̛̣̥̖̯̬̏ ̭
̸̛̯̼̭̥́̌ ̵̛̬̱̔̐ ̨̖̱̦̍̐̏ ̏ ̨̨̬̖̐̔ ʥ̨̣̖̬̔ ̹̯̯̌̌ ʶ̨̨̨̣̬̌̔.
̙̖̌ ̵̭̬̌̌ ̏ ̡̨̛̬̏ ̱ ˁ̖̬̖̐́ ̨̛̛̛̭̯̣̬̣̭̌̍̏̌́̚ ̛̌̚̚ ̨̖̐ ̨̨̦̜̏ ̛̖̯̼̔ ̛ ̨̨̬̖̱̣̬̦̐́̐ ̖̍̐̌ ̶̨̯̬̱̭̜. ˁ ̵̯̖ ̨̪̬,
̡̡̌ ̨̦ ̸̦̣̌̌ ̖̭̯̽ ̭̼̬̱̀ ̛̪̺̱, ̱ ̨̦̖̐ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̼̣̍ ̨̨̛̭̥̪̯̥̏ ̛̖̯̔̌̍̌. ʺ̼ ̛̼̣̍ ̸̨̖̦̽ ̛̱̣̖̦̼̔̏ ̦̖
̨̡̨̯̣̽ ̯̖̥, ̡̡̌ ̨̼̭̯̬̍ ̦̹̖̌ ̨̨̬̖̔̏̽̚ ̨̨̨̛̭̭̯̦̣̭̏̌̏̽ ̨̔ ̨̦̬̥̼, ̨̦ ̛ ̯̖̥, ̸̨̯ ̸̨̛̱̭̯̣̏̏̏̌ ̭̖̍́ ̸̣̱̹̖, ̸̖̥
̡̨̨̛̣̐̔̌̍ ̬̦̹̖̌̽.
ʶ̡̨̨̌̏ ̙̖ ̨̼̣̍ ̦̹̖̌ ̛̛̱̥̣̖̦̖̚, ̡̨̐̔̌ ̨̪̭̣̖ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̣̖̯ ̨̛̭̼̬̖̖̦̔́ ̡̙̼̜̌̔ ̏ ̦̹̖̜̌ ̭̖̥̖̽ ̸̦̣̌̌
̸̨̱̭̯̯̏̏̏̌̽, ̸̨̯ ̨̛̭̯̔̐ ̡̨̦̖̜ ̸̨̡̛̯, ̏ ̡̨̨̨̯̬̜ ̶̨̪̬̖̭̭ ̶̛̛̭̖̣̖̦́ ̨̨̛̭̯̦̣̭̌̏́ ̛ ̙̖̔̌ ̨̨̦̖̥̦̐ ̨̪̖̬̦̱̣̏
̭̪̯̏́̽.
ʿ̨̛̛̛̬̣̯̖̣̦̍̽̚ ̨̪̭̣̖ 7 ̣̖̯ ̨̨̨̪̣̦̐ ̨̛̭̼̬̖̖̦̔́ ̬̖̥̏́ ̨̯ ̛̬̖̥̖̦̏, ̭̖̏ ̸̺̖̌ ̛ ̸̺̖̌, ̥̼ ̛̭̯̣̌ ̸̨̱̭̯̯̏̏̏̌̽
̭̖̍́ ̵̱̙̖. ʿ̨̬̬̥̥̐̌̌ ̛̛̪̯̦̌́ ̪̖̬̖̭̯̣̌̌ ̦̭̌ ̨̨̱̣̖̯̬̯̔̏̏́̽.
5
ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ́ ̸̦̣̌̌̌ ̸̨̱̭̯̯̏̏̏̌̽ ̯̙̖̭̯́̽ ̏ ̡̙̖̣̱̖̔ ̨̪̭̣̖ ̛̪̬̖̥̌ ̨̣̜̀̍ ̨̭̼̬̜ ̛̛̪̺, ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̨̪̭̣̖
̨̭̣̯̌̌̏ ̭ ̨̥̭̣̥̌. ʰ̌̚̚ ̨̨̯̾̐ ̥̦̖ ̨̛̪̬̹̣̭̽ ̖̭̯̽ ̥̖̦̹̖̽ ̛̖̣̖̦̚ ̛ ̨̣̹̖̍̽ ̴̡̨̬̱̯̏ ̛ ̵̨̨̬̖̏. ʶ̡̌ ̛̭̣̖̭̯̖̔̏
— ́ ̸̦̣̌̌̌ ̛̪̬ ̣̯̍̌̏́̽ ̏ ̖̭̖̏. ˄ ̨̨̥̖̐ ̥̱̙̌ ̨̨̛̪̣̭́̏̽ ̨̨̥̦̐ ̵̭̖̼̔ ̨̨̣̭̏. ˁ̖̬̖̙̌ ̛ ʦ̣̌́ ̛̭̯̣̌
̸̨̡̛̛̛̪̖̬̖̭̔ ̨̙̣̯̭̌̏̌̽́ ̦̌ ̨̣̭̯̏́̽ ̛ ̨̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̛̪̪̖̯̯̌̌. ʺ̼ ̛̼̣̍ ̨̡̖̭̱̬̙̖̦̼̍̌, ̸̛̭̯̌́, ̸̨̯ ̦̹̌̌ ̛̖̯̔̌
̪̖̬̖̭̯̣̌̌ ̨̬̯̯̌̍̌̽, ̛ ̸̨̭̯̌ ̛̣̭̌̔̌̏̌̽̚ ̨̨̨̪̬̭̥̏: «ˋ̨̯ ̙̖ ̥̼ ̱̖̥̍̔ ̯̖̪̖̬̽ ̖̭̯̽?».
ʿ̨̨̬̜ ̥̼ ̛̼̣̍ ̨̨̣̦̼̐̔, ̨̦ ̦̥̌ ̦̖ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̖̭̯̽ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̸̨̛̦̖̐ ̛̚ ̨̭̖̏̐ ̨̦̬̌̍̌ ̨̛̭̼̬̖̖̦̔́: ̴̡̨̬̱̯̏,
̨̨̺̖̜̏, ̵̨̨̬̖̏, ̭̖̥̦́, ̖̬̖̦̚ ̛̛̣ ̵̴̨̡̨̭̱̬̱̯̏. ˁ̣̯̼̌̌ ̭ ̨̛̭̱̭̥̌ ̛̼̣̍ ̡̪̬̖̬̭̦̼̌ ̦̌ ̡̱̭̏, ̨̦ ̛̼̼̣̏̏̌̚
̨̨̛̭̭̯̦̖́ ̨̛̱̯̥̣̖̦́ ̛ ̨̨̛̛̭̦̣̭̯̏. ʺ̼ ̸̨̛̱̭̯̣̏̏̏̌ ̭̖̍́ ̛̦̦̦̼̥̌̐̌̚ ̏ ̨̡̣̱̹̱̏. ˔ ̨̪̥̦̀ ʰ̨̬̐́,
̨̣̼̺̖̌̐́̔̏̌̀̐̚ ̏ ̵̨̨̡̛̛̣̣̦̔̽ ̛ ̨̨̨̪̯̬̺̖̏́̀̐ ̨̭̦̏̌ ̛ ̨̭̦̏̌: «ʶ̡̌ ̙̣̌̽, ̸̨̯ ́ ̦̖ ̵̸̨̱ ̸̨̛̦̖̐ ̛̚ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ̱
̦̭̌ ̖̭̯̽ ». ʺ̼ ̨̛̻̭̦̣̍́́ ̨̯̯̾ ̴̴̡̖̯̾ ̛̪̖̬̖̖̦̖̥̔̌ ̛ ̨̛̱̙̣̏̍̔̌̚ ̛̪̪̖̯̯̌ ̸̣̖̖̦̼̥̍ ̨̨̛̣̦̖̥̐̔̌,
̛̛̱̪̬̙̦̖̦̥̌́, ̛̛̪̖̹̥ ̨̡̛̪̬̱̣̥̐̌ ̛̛̣ ̨̨̬̯̜̌̍ ̨̨̥̦̐ ̸̨̭̌̏ ̖̍̚ ̪̖̬̖̬̼̏̌. ʦ ̦̹̖̜̌ ̭̖̥̖̽ ̭̖̏ ̛̼̣̍ ̨̯̖̬̏̔
̱̖̬̖̦̼̏, ̸̨̯ ̨̛̭̼̬̖̖̦̖̔ — ̸̛̦̣̱̹̌̌́ ̛̭̭̯̖̥̌ ̛̛̪̯̦̌́, ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̥̼ ̨̛̚ ̵̭̖̏ ̛̭̣ ̛̭̯̬̣̭̌̌̽ ̛̛̪̬̖̬̙̔ -
̯̭̏̌̽́ ̖̖, ̛̛̪̬̱̥̼̣̔̏̌ ̭̖̏ ̨̦̼̖̏ ̨̡̛̱̣̏. ʺ̨̛̦̖̐ ̛̚ ̵̨̛̥ ̬̱̖̜̔̚, ̨̯̙̖ ̨̨̭̼̬̖̔̏, ̨̨̛̛̬̣̐̏ ̥̦̖, ̸̨̯ ̨̛̦
̵̨̨̛̛̪̬̣̔ ̸̖̬̖̚ ̨̨̪̦̱̔̍̀ ̛̭̯̌̔̀, ̛ ̨̯̐̔̌ ̨̛̦ ̨̨̪̬̭̯ ̛̭̬̼̣̭̏̌̽ ̛ ̸̛̛̦̦̣̌̌ ̨̣̯̔̍̌̏́̽ ̏ ̶̨̛̬̦̌ ̖̱̔,
̨̨̛̪̬̯̣̖̦̦̱̐̏̀ ̦̌ ̨̦̖̐.
˔ ̭ ̡̙̼̥̌̔ ̦̖̥̔ ̭̖̏ ̸̺̖̌ ̱̥̣̔̌̌ ̨ ̨̯̥, ̸̨̯ ̙̖ ̥̼ ̛̛̱̪̱̭̯̣. ʽ̯̖̯̏ ̼̣̍ ̨̛̦̔: «ʻ̖̯, ̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽
̸̣̱̹̖, ̸̖̥ ̡̨̯̖̌ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̖̏ ̛̛̪̯̦̖̌ ». ʰ ̭̖̏ ̙̖ ̡̛̛̪̬̦̌̚ ̨̨̛̦̖̖̣̦̔̌̽̐ ̨̨̬̔̏̽́̚ (̪̱̭̯̽ ̸̛̦̖̦̯̖̣̦̼̖̌̽̚ ),
̡̛̥̖̣̖, ̨̦ ̨̛̛̦̭̯̬̙̺̖̌̌̏̌̀ ̨̛̭̥̪̯̥̼ ̨̨̛̪̬̣̙̣̔̌ ̬̖̥̏́ ̨̯ ̛̬̖̥̖̦̏ ̨̪̣̯̭́̏́̽́, ̼̼̏̏̌́̚ ̨̛̭̥̦̖̦́ ̏
̨̛̛̪̬̣̦̭̯̌̏̽ ̨̛̭̼̬̖̖̦̔́ ̏ ̨̖̐ ̭̱̺̖̭̯̱̺̖̜̏̀ ̴̨̬̥̖. ʻ̶̡̨̦̖̌, ̡̨̐̔̌ ̨̛̥ ̛̖̯̔ ̛̭̯̣̌ ̨̙̣̯̭̌̏̌̽́ ̦̌
̨̪̼̹̖̦̦̱̏̀ ̸̛̱̭̯̏̏ ̨̯̖̣̦̭̯̽̽ ̨̱̍̏̚, ́ ̪̣̏̌̌ ̏ ̡̨̯̖̌ ̨̨̛̭̭̯̦̖́, ̡̨̐̔̌ ̦̖ ̨̥̣̐̌ ̱̙̖ ̱̥̯̔̌̽ ̛̦ ̨ ̸̖̥, ̡̨̬̥̖
̡̛̬̌̐̌̔̚ ̨̯̜̾ ̹̬̼̌̌̔. ˔ ̨̨̛̣̔̏̔̌ ̡̨̨̙̌̔̐, ̡̨̯ ̨̪̪̣̌̔̌ ̏ ̨̥̖ ̨̡̛̬̱̙̖̦̖, ̨̔ ̛̬̬̙̖̦̌̔̌́̚ ̨̛̛̭̥̏
̨̨̛̪̭̯̦̦̼̥́ ̛̛̬̭̭̱̙̖̦̥̌̔́ ̨ ̨̯̥, ̏ ̸̖̥ ̨̥̙̖̯ ̸̡̣̯̭̌̀̌̽́̚ ̨̡̛̹̍̌.
˔ ̸̦̣̌̌̌ ̨̛̭̬̯̍̌̽ ̦̦̼̖̔̌ ̨ ̡̨̙̥̌̔ ̨̨̯̖̣̦̔̽ ̨̯̥̏́̚ ̛̖̏̔ ̛̛̪̺. ʶ̡̌ ̨̛̬̣̐̏̌̏̌̌ ̨̥́ ̡̱̹̍̌̍̌: «ʰ̛̺̯̖ — ̛
̼̏ ̦̜̖̯̖̌̔ ». ʿ̨̭̣̖ ̵̨̛̥̦̐ ̵̦̖̖̬̦̼̏ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̖̦̜̔ ́ ̶̡̨̨̦̦̖̯̌ ̦̹̣̌̌ ̛̪̬̣̦̼̜̌̏̽ ̨̯̖̯̏. ˁ̨̨̣̭̦̐̌
̨̡̨̛̪̱̣̦̦̼̥̍̏̌ ̸̨̨̡̛̛̛̖̯̣̖̭̥̔̐ ̡̡̼̣̥̏̌̔̌, ̨̡̨̯̣̽ ̨̦̔̌ ̡̨̛̯̖̬̌̐́ ̛̛̪̺ — ̖̣̖̦̽̚ ̛̬̭̯̖̦̌ ̜ —
̨̭̖̬̙̣̔̌̌ ̭̖̏ ̛̪̯̯̖̣̦̼̖̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏̌, ̵̨̨̛̦̖̥̼̖̍̔ ̸̨̡̖̣̖̱̏. ʧ̨̡̬̽̌́ ̪̬̌̏̔̌ ̸̡̣̣̭̌̀̌̌̽̚ ̏ ̨̯̥, ̸̨̯ ̥̼ ̦̖
̨̛̱̪̯̬̖̣̣̍́ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̛̖̣̖̦̚. ʥ̨̣̖̖ ̨̨̯̐, ̥̼ ̦̖ ̸̨̨̖̦̯̽ ̖̖ ̛ ̛̛̣̣̀̍. ʺ̼ ̛̼̣̍ ̱̖̬̖̦̼̏, ̸̨̯ ̖̣̖̦̽̚ —
̨̯̾ ̙̦̏̌̌́ ̨̭̭̯̣̺̌̏́̀̌́ ̶̨̛̬̦̌̌, ̨̦ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̛̦̣̌̚ ̸̨̨̯̦, ̏ ̡̡̨̥̌ ̸̡̨̛̣̖̭̯̖̏ ̨̦̌ ̵̨̨̛̦̖̥̍̔̌. ʺ̼
̛̭̣̼̹̣̌ ̛̣̹̽ ̯̱̥̦̦̱̌̀ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̔̌̀: ̖̭̯̽ ̵̖̣̖̦̼̚ ̨̨̺̖̜̏ ̨̪ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̨̣̹̖̍̽. ˋ̨̯̼̍ ̨̬̬̯̭̌̍̌̽́̚
̏ ̨̯̥, ̡̨̡̨̭̣̽ ̛̖̣̖̦̚ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̨̱̪̯̬̖̣̯̍́̽, ́ ̛̬̖̹̣̌ ̸̛̛̱̯̽̚ ̶̛̬̌ ̨̦ ̨̛̪̬̥̯̌̏, ̏ ̸̨̛̭̯̦̭̯̌, ̛̹̥̪̦̖̌̚,
̡̯̌ ̡̡̌ ̨̛̦ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̡̛̛̛̣̥̍̚ «̨̡̛̛̬̭̯̖̦̦̥̔̏̌ » ̣̖̜̀̔.
ʧ̣̌̏̌ 3.
ˋ̖̥ ̛̪̯̯̭̌̀́ ̛̹̥̪̦̖̌̚
ˌ̛̥̪̦̖̌̚ ̨̏ ̨̨̥̦̥̐ ̵̨̨̛̪̙ ̦̌ ̣̖̜̀̔. ˄̸̖̦̼̖ ̛̚ ʰ̛̦̭̯̯̱̯̌ ̸̛̛̱̖̦́̚ ̶̨̨̨̛̭̣̦̌̽̐ ̨̛̪̖̖̦̏̔ ́ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̛
̸̨̡̖̣̖̏̌ ̏ ʦ̨̡̨̛̹̦̯̦̭̥̌̐ ˉ̨̖̦̯̬̣̦̥̌̽ ˄̛̛̦̖̬̭̯̖̯̖̏ (ʦˉ˄) ̙̖̔̌ ̖̬̯̏́, ̸̨̯ «̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽
̴̶̡̨̛̛̛̣̭̭̬̦̼̌̏̌ ̡̡̌ ̛̏̔ ̣̖̜̀̔ ».
ʿ̨̭̣̖ ̨̨̖̯̣̦̔̌̽̐ ̛ ̸̛̱̖̦́̚ ̨̛̪̖̖̦̏̔́ ̵̛̯̾ ̭̱̺̖̭̯̏ ̨̛̛̭̭̣̖̯̖̣̔̏̌ ʦˉ˄ ̛̛̱̖̣̭̍̔̽, ̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚
̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̱̥̦̖̖, ̸̖̥ ̨̪̬̖̪̣̖̯̔̌̐̌ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̣̖̜̀̔. ˁ̨̨̣̭̦̐̌ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏̀ ̸̵̱̖̦̼, ̛̹̥̪̦̖̌̚
̛̥̖̯̀ ̨̭̭̯̖̦̦̼̜̍̏ ̡̼́̚ ̛ ̙̖̔̌ ̨̭̏̀ ̨̨̭̱̍̀ ̡̱̣̯̱̬̱̽, ̨ ̵̡̨̨̯̬̼ ̛̣̀̔ ̙̖̔̌ ̦̖ ̨̨̪̬̖̯̔̏̌̀̚, ̨̨̖̬̯̦̏́,
̨̨̪̯̥̱, ̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̦̖ ̱̥̖̯̀ ̨̛̬̬̯̌̐̏̌̏̌̽̚ ̛̌̚̚ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̖̜̍ ̵̨̨̨̣̭̼̐̏ ̨̡̭̏́̚. ʽ̡̨̦̔̌, ̡̡̌ ̨̡̨̣̭̌̌̽̚,
̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ̨̭̭̯̖̦̦̼̜̍̏ ̡̼́̚ ̡̨̦̌̏̚, ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̨̨̣̦̔̏̽ ̨̨̨̥̦̬̖̦̐̍̌̚. ʦ ̸̛̯̖̖̦̖ ̸̵̖̯̼̬̖
̛̛̖̭̯̣̖̯̜̔́ ̸̱̖̦̼̖ ̨̨̱̪̬̦ ̸̛̛̱̣̌̚ ̨̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̨̛̺̖̦̍́ ̛̹̥̪̦̖̌̚. ʰ̨̛̭̭̣̖̯̖̣̔̏̌ ̣̯̌́̏́̀̚:
ʺ̼ ̨̡̛̯̬̼̣ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̨̦̼̏ ̛̭̖̯̖̣̭̯̏̔̽̏, ̵̡̛̱̼̺̌̏̌̀̚ ̦̌ ̨̯, ̸̨̯ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̛ ̨̨̛̬̦̬̌̍̌̚̚ ̖ ̨̛̺̖̦̍́,
̛̭̱̺̖̭̯̱̺̖̏̀ ̏ ̵̨̨̭̺̖̭̯̍̏̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚, ̨̪̪̯̔̌̔̌̀ ̨̪̔ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̖̔ ̡̱̣̯̱̬̼̽. ʺ̼ ̡̯̙̖̌ ̦̖̥̌̚, ̸̨̯
̡̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̼̖̌̽, ̶̨̨̛̥̦̣̦̼̖̾̌̽ ̛ ̨̪̦̯̖̣̦̼̖̌̏̌̽̚ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̨̪̦̼̔̍ ̛̦̹̥̌ ̨̭̭̯̖̦̦̼̥̍̏.
ˁ̨̨̣̭̦̐̌ ̨̦̼̥̏ ̸̨̪̣̱̖̦̦̼̥ ̦̦̼̥̔̌, ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̴̶̡̨̛̛̛̣̭̭̬̦̼̌̏̌ ̡̡̌ ̛̏̔ ̣̖̜̀̔ ».
ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̨̛̭̭̣̖̯̖̣̖̜̔̏̌ ̨̭̣̭̦̼̐̌ ̭ ̛̥̦̖̦̖̥, ̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̛ ̛̣̀̔ ̨̏ ̨̨̥̦̥̐ ̵̨̨̛̪̙. ʶ ̨̛̭̙̣̖̦̌̀,
̦̌ ̨̯̥̾ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̸̱̖̦̼̖ ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̏ ̸̵̦̱̦̼̌ ̵̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̾̌. ʿ̶̨̛̛̬̯̬̱̀ ̛̣̹̽ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̚
̸̵̦̱̦̼̌ ̭̯̯̖̜̌, ̏ ̵̡̨̨̯̬̼ ̨̡̼̖̯̭̔̌̏̌́̚ ̸̨̨̦̖̼̜̦̖̍̌ ̵̨̨̭̭̯̔̏ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̛ ̛̹̥̪̦̖̌̚.
ʸ̛̀̔ ̛ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̛̥̖̯̀ ̨̛̛̛̪̬̣̯̖̣̦̍̽̚ 99,4% ̨̺̖̜̍ ̸̡̨̛̖̦̖̯̖̭̜̐ ̨̨̨̛̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌̽ ʻʶ. ˑ̨̯
̸̛̦̯̌̚, ̸̨̯ ̥̼ ̛̣̙̖̍ ̬̱̔̐ ̡ ̬̱̱̔̐, ̸̖̥ ̨̨̛̭̍ ̵̡̡̨̛̛̣̌̍ ̵̛̬̱̔̐ ̵̱̔̏ ̨̛̏̔̏ ̭̱̺̖̭̯̏ ̦̌ ̖̥̣̖
3
».
6
ˌ̛̥̪̦̖̌̚ ̨̛̦̪̥̦̯̌̌̀ ̣̖̜̀̔ ̨̣̹̖̍̽, ̸̖̥ ̣̼̖̀̍ ̛̬̱̖̔̐ ̨̛̙̯̦̼̖̏... ˋ̸̨̡̛̖̣̖̖̭̜̏ ̨̥̐̚ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̪̙ ̦̌
̨̥̐̚ ̛̹̥̪̦̖̌̚. ʧ̣̦̼̖̌̏ ̸̛̛̬̣̌́̚ ̥̖̙̱̔ ̛̣̥̀̔̽ ̛ ̛̛̪̬̥̯̥̌̌ ̣̯̭́̏́̀́ ̦̖ ̸̨̡̛̛̛̦̯̥̖̭̥̌̌, ̌ ̡̨̭̬̖̖
̸̨̡̛̛̪̖̖̦̖̭̥̏̔ ».
ˌ̛̥̪̦̖̌̚ ̛̥̖̯̀ ̯̖ ̙̖ ̬̱̪̪̼̐ ̡̨̛̬̏, ̸̨̯ ̛ ̛̣̀̔; ̵̛ ̨̬̦̼̐̌ ̨̛̭̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̣̔́ ̸̛̛̱̖̦́̚
̨̨̛̛̭̥̖̭̯̥̭̯̏ ̛̪̬ ̵̡̪̖̬̖̭̌̔̌ ̡̯̦̖̜̌ ̛ ̣̔́ ̵̛̬̱̔̐ ̶̵̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌ ».
ʿ̛̬̥̯̼̌ ̛̬̯̐̌̀ ̬̖̹̺̱̌̀̀ ̨̬̣̽ ̏ ̶̵̨̡̛̛̛̛̥̖̦̭̍̔ ̵̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́, ̵̭̦̦̼̏́̌̚ ̭ ̸̛̣̖̖̦̖̥ ̛
̨̛̪̬̖̯̬̺̖̦̖̥̔̏̌ ̵̡̛̯̌ ̴̶̵̡̨̛̛̦̖̦̦̼ ̨̛̣̖̦̜̌̍̏̌̚, ̡̡̌ ˁʿʰ, ̛̖̪̯̯̐̌ ̛ ̛̥̣̬̌́́, ̌ ̡̯̙̖̌ ̵̡̛̯̌
̵̸̵̨̡̛̛̬̦̖̭ ̵̛̖̖̦̖̬̯̦̼̔̐̌̏ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏ ̶̨̖̦̯̬̣̦̜̌̽ ̨̦̖̬̦̜̏ ̛̭̭̯̖̥̼, ̡̡̌ ̨̣̖̦̍̽̚ ʿ̡̨̛̬̦̭̦̌̌ ̛
̨̣̖̦̍̽̚ ʤ̶̣̖̜̥̖̬̽̐̌... ˃̖̭̦̌́ ̸̡̛̖̦̖̯̖̭̐̌́ ̨̛̣̭̯̍̽̚ ̨̛̪̬̥̯̌̏ ̛ ̣̖̜̀̔ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̨̡̯̬̼̖̯̏̌ ̨̡̛̛̹̬̖
̡̛̪̖̬̭̪̖̯̼̏ ̣̔́ ̨̡̛̪̬̖̬̏ ̨̨̛̖̪̭̦̭̯̍̌̚ ̛ ̴̴̡̨̛̛̖̯̦̭̯̾̏ ̵̨̦̼̏ ̡̣̖̬̭̯̌̏ ̛ ̶̡̛̦̏̌, ̨̦ ̡̯̙̖̌ ̭̖̣̖̯̏́
̨̨̨̥̦̖̺̺̱̐̍̌̀̀ ̦̖̙̱̌̔̔ ̛̪̬ ̶̨̡̖̦̖ ̵̨̦̼̏ ̨̨̥̖̯̔̏ ̸̛̣̖̖̦́ ̸̸̵̨̡̛̖̣̖̖̭̏ ̴̶̵̡̨̛̛̦̖̦̦̼ ̛ ̛̖̦̖̯̐ -
̸̵̡̛̖̭ ̨̣̖̦̖̜̍̚ ».
ʿ̛̬̥̯̼̌ — ̵̨̨̪̬̖̭̦̼̖̏̔ ̨̛̥̖̣̔ ̣̔́ ̸̛̛̱̖̦́̚ ̨̨̛̛̛̣̍̐ ̛ ̨̛̪̖̖̦̏̔́ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̵̛ ̨̯̖̭̦̜
̴̸̨̡̨̛̛̣̖̦̖̯̖̭̜̐ ̨̛̛̣̭̯̍̚ ̡ ̣̥̀̔́. ʿ̨̛̬̖̖̦̖̏̔ ̶̵̨̡̛̛̛̛̥̖̦̭̍̔ ̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌ ̦̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̛̣̭́̏̽
̛̬̖̹̺̥̌̀ ̣̔́ ̨̪̬̬̖̭̭̐̌ ̏ ̶̡̨̛̛̥̖̦̭̜̔ ̡̦̱̖̌, ̸̨̯ ̨̡̼̖̯̔̌̏̌̚ ̨̡̛̯̬̼̯̖ Rh-̴̡̨̯̬̌̌ ̛ ̛̛̬̯̖̌̏̚
̨̨̛̛̪̣̬̱̭̦̜̏ ̶̡̛̦̼̏̌; ̴̸̡̡̛̛̯̖̭̌ ̨̏ ̵̭̖̏ ̵̨̣̭̯̍̌́ ̶̛̛̥̖̦̼̔ ̦̣̖̯̭̌̍̀̔̌́ ̨̬̭̯ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌
̡̨̛̭̪̖̬̥̖̦̯̾̏ ̭ ̛̹̥̪̦̖̌̚ »,
˔ ̨̪̱̥̣̔̌̌: ̛̖̭̣ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̛ ̛̣̀̔ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̡̯̌ ̡̛̛̣̍̚ ̛ ̸̛̛̱̖̦̖̚ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̣̖̯̭́̏́́ ̛̬̖̹̺̥̌̀ ̣̔́
̨̦̹̖̌̐ ̨̨̬̔̏̽́̚, ̸̨̪̖̥̱ ̙̖ ̥̼ ̦̖ ̖̖̥̏̔ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ̏ ̵̨̨̛̍ ̵̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́? ʶ̡̌ ̨̨̥̣̐ ̸̛̭̣̱̯̭̽́, ̸̨̯ ̥̼
̬̙̖̥̌̌̌̚ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̵̛̛̱̹̥̔ ̸̸̨̡̛̛̖̣̖̖̭̥̏ ̨̛̣̖̦̥̍́̚, ̨̦ ̦̖ ̸̛̱̥̭́ ̱ ̵̛̦ ̨̨̬̔̏̽̀̚? ʦ̨̥̖̭̯ ̨̨̯̐ ̸̨̯̼̍
̖̣̯̔̌̽ ̵̛ ̨̛̣̦̼̥̍̽, ̸̨̪̖̥̱ ̼̍ ̦̖ ̭̖̣̯̔̌̽ ̭̖̍́ ̨̨̛̬̼̥̔̏̚? ʿ̸̨̖̥̱ ̼̍, ̨̪ ̡̬̜̦̖̜̌ ̥̖̬̖, ̦̖ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽
̖̭̯̽ ̨̯, ̸̨̯ ̖̯̔́ ̨̛̦?
˔ ̡̛̦̱̪̣̌̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̡̛̦̐ ̛ DVD ̨ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̛ ̵̛ ̨̬̖̍̌̚ ̛̛̙̦̚, ̨̪̭̣̣̌̌ ̨̛̪̭̥̽ ̭ ̸̨̨̛̛̥̦̭̣̖̦̦̼̥̐
̨̨̛̪̬̭̥̏̌ ̏ ˄̛̛̦̖̬̭̯̖̯̏ ̙̖̜̦ ʧ̨̱̣̣̔ (̙̖̜̦ ʧ̨̱̣̣̔ ̨̛̭̖̥̬̦̏ ̛̖̭̯̦̏̌̚ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̨̛̭̥̏ ̨̛̛̭̭̣̖̦̥̔̏̌́ ̛̹̥̪̦̖̌̚.
ʽ̦̌ ̨̛̪̬̙̣̌ 30 ̣̖̯ ̏ ̵̙̱̦̣̔̐́, ̸̡̡̛̛̪̬̯̖̭̌ ̏ ̸̨̨̡̛̦̱̔ …). ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ́ ̨̛̪̭̖̯̣̌ ̛̯̬ ̵̨̛̣̹̍̽ ̨̨̡̪̬̌̌̚, ̏ ̵̡̨̨̯̬̼
̨̭̖̬̙̯̭̔̌́ ̛̹̥̪̦̖̌̚, ̛ ̨̛̬̬̣̌̐̏̌̏̌̌̚ ̨̭ ̨̛̛̥̦̥̐ ̛̣̥̀̔̽, ̡̨̨̯̬̼̖ ̵̛ ̡̨̬̥̯́ ̛ ̨̯̯̭̌̍́́̚ ̨ ̵̛̦ ̡̙̼̜̌̔
̖̦̔̽.
ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ́ ̸̨̛̪̣̱̣̌ ̨ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̛̭̖̖̦̏̔́, ̨̨̛̹̖̣̥̣̺̖́̀ ̨̭̖̜̏ ̨̨̛̦̦̜̏̚, ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̛̪̖̬̖̖̬̦̱̹̖̏̏
̨̥̜ ̣̏̐́̔̚ ̦̌ ̛̙̦̽̚ ̵̛̯̾ ̵̨̛̙̯̦̼̏.
ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̏ ̵̨̖̔ ̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̾̌ ̸̱̖̦̼̖ ̛̛̼̭̦̣̏́, ̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̨̭̪̭̦̼̍ ̪̖̬̖̯̔̌̏̌̽ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀ ̸̨̖̣̖̏ -
̡̱̦̣̯̖̣̌̍̀̔̌̀ ̦̌ ̡̼̖́̚ ̵̵̨̣̱̦̖̥̼̐. ʽ̛̦ ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ̡̛̦̌̚, ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̡̦̌̚ «̨̡̭̍̌̌ » — ̣̔́ ̨̣̜̀̍ ̨̡̛̭̍̌,
̶̨̡̖̯̏ » —̣̔́ ̨̨̣̀̍̐ ̶̡̖̯̏̌, «̨̱̍̏̽ » —̣̔́ ̨̣̜̀̍ ̨̛̱̍̏ ̛ ̯. ̔. ʿ̨̨̭̬̖̭̯̥̔̏ ̡̨̦̌̏̚ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̨̛̭̺̣̍̌
̣̥̀̔́ ̛ ̬̱̔̐ ̬̱̱̔̐ ̨ ̵̨̬̼́̔̏ ̵̨̛̭̼̯̍́. ʽ̛̦ ̡̯̙̖̌ ̨̛̖̥̦̭̯̬̔ ̨̛̬̣̏̌ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̏ ̛ ̨̛̛̬̖̯̖̦̍̚ ̵̨̦̼̏
̡̨̦̌̏̚ ̛̛̣ ̨̛̭̭̯̣̣̌̏́ ̡̛̦̌̚ ̣̔́ ̴̸̨̡̨̨̛̥̖̯̬̖̭̌̐ ̸̨̨̛̦̖̦̍̌́̚ ̨̨̨̦̏̐ ̪̬̖̥̖̯̔̌. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̨̛̦ ̛̦̼̣̌̏̌̚
̡̛̬̖̭̱̔ «̸̴̨̨̡̪̣̱̣̦̬̱̯̌̍̽ » ̛̛̣ ̛̭̭̼̣̣̭̌̽ ̦̌ ̬̱̌̍̚ ̡̡̌ ̦̌ «̴̡̛̪̯̖̬̱̯̽ ».ʦ ̵̨̖̔ ̨̨̨̜̦̔̏̐
̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ̨̼̣̍ ̨̨̱̭̯̦̣̖̦̌̏, ̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̥̱̯̐ ̨̛̪̭̯̯̐̌̽ ̛ ̙̖̔̌ ̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̨̦̼̖̏ ̴̬̼̌̚,
̨̛̪̦̥̯̌̽ ̨̛̪̬̦̖̭̖̦̦̼̖̚ ̡̛̛̦̣̜̭̖̌̐ ̨̭̣̏̌, ̨̛̪̖̬̖̯̏̔̽ ̨̭̣̏̌ ̦̌ ̡̡̛̛̥̖̬̦̭̜̌̌ ̡̼́̚ ̵̵̨̣̱̦̖̥̼̐ ̛ ̙̖̔̌
̪̖̬̖̯̔̌̏̌̽ ̨̛̭̏ ̡̛̦̼̌̏ ̨̬̯̼̌̍ ̨̭ ̡̛̦̥̌̌̚ ̭̣̖̱̺̖̥̱̔̀ ̨̡̨̛̪̣̖̦̀ ̖̍̚ ̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̽̏̌ ̸̨̡̖̣̖̏̌.
ʰ̨̨̬̖̐̏ ̨̛̪̖̖̦̖̏̔ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̛̖̥̦̭̯̬̔ ̨̨̬̣̏̌, ̸̨̯ ̨̛̦ ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ̯̖ ̙̖ ̭̥̼̖̌ ̛̪̬̖̥̼ ̨̨̨̬̙̖̥̜̏̍̌̌
̛̬̼̐, ̸̨̯ ̛ ̛̣̀̔. ˃̡̙̖̌ ̨̼̣̍ ̨̡̨̦̔̌̌̚, ̸̨̯ ̨̛̦ ̨̨̭̪̭̦̼̍ ̛̖̭̯̏ ̖̭̖̱̍̔ ̥̖̙̱̔ ̨̨̭̜̍ ̛ ̙̖̔̌
̨̛̬̬̯̌̐̏̌̏̌̽̚ ̛̭̥̌ ̭ ̨̨̭̜̍ ̛̦̖̦̖̌̔, ̨̛̭̪̣̱̽́̚ ̡̼́̚ ̡̨̦̌̏̚. ʻ̛̣̖̦̌̍̀̔́ ̌̚ ̵̛ ̨̨̨̬̬̥̌̐̏̚ ̨̡̪̼̯̌̏̌̀̚,
̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̛ ̨̛̪̖̬̙̯̔̔̏̌̀ ̖̭̖̱̍̔ ̨̨̨̪̦̔̍ ̣̥̀̔́. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̥̱̯̐ ̛̛̭̪̬̯̌̏̽
̵̨̔ ̨̨̬̬̌̐̏̌̚, ̛̖̭̣ ̨̦ ̼̣̍ ̦̬̱̹̖̦̌ ̨̪ ̨̨̛̛̦̖̪̦̥̦̔̌̀. ʻ̥̌ ̡̯̙̖̌ ̨̱̣̭̔̌̽ ̨̪̜̥̯̌̽ ̵̛ ̦̌ ̨̨̛̛̛̭̪̣̦̽̏̌̚
̡̼́̌̚ ̡̨̦̌̏̚ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̭̦̌?».
ʶ̨̐̔̌ ́ ̱̦̣̌̌̚ ̡̯̌ ̨̨̥̦̐ ̨ ̛̹̥̪̦̖̌̚, ̨̛̦ ̛̭̯̣̌ ̨̛̛̦̥̔ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̵̨̛̥ ̵̛̣̥̼̀̍ ̨̛̭̦̜̔̌̚. ʿ̨̛̦̥̌́ ̵̛
̬̱̥̦̱̌̀̚ ̨̛̪̬̬̱̔, ́ ̛̭̪̼̯̼̏̌̀ ̨̣̍̽ ̌̚ ̵̯̖ ̛̹̥̪̦̖̌̚, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̪̬̯̏̔́ ̭̏̀ ̛̙̦̽̚ ̏ ̵̯̖̭̦̼ ̵̡̡̣̖̯̌
̶̵̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̨̨̛̣̬̯̬̜̌̍̌.
ʻ̨̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̸̨̨̛̥̦̭̣̖̦̦̼̖̐ ̸̦̱̦̼̖̌ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́, ̨̨̬̖̔̏̽̚ ̣̖̜̀̔ ̨̦̖̪̬̖̬̼̦̏ ̵̱̱̹̖̯̭̔̌́. ʺ̨̛̦̖̐
̨̨̛̛̖̯̣̔̐ ̭̼̯̏́̏̌̀̚ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̨̭ ̨̨̬̖̥̔̏̽̚ ̭ ̨̡̛̦̖̭̯̯̥̔̌̌ ̛̪ ̛̯̦̌́. ʰ̨̥̖̦̦ ̨̨̪̯̥̱̾ ́ ̡̯̌ ̨̣̬̦̍̌̐̔̌̌
̛̪̬̖̭̯̯̖̣̥̔̌̏́ ̸̨̨̡̨̨̛̛̣̖̭̍̐̐ ̛̏̔̌, ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̨̨̛̦̪̥̦̺̖̌̌̀̐ ̦̹̌.
ʦ ̸̨̛̭̯̦̭̯̌, ́ ̼̣̍̌ ̬̌̔̌ ̱̦̯̌̽̚, ̸̨̯ ̏ ̴̡̡̨̛̬̦̭̜̌̌ ̨̛̣̦̖̔ ʧ̨̥̖̍ ̛̙̱̯̏ ̨̛̭̯̦ ̸̯̼̭́ ̛̹̥̪̦̖̌̚. ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̭̌ -
̨̥̖ ̸̨̥̖̯̖̣̦̖̌̌̽̚ ̨̯, ̸̨̯ ̨̛̛̯̺̖̍̌̀ ̯̥̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̛̙̱̯̏ ̏ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̵̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̏ ̵̨̛̱̭̣̏́.
7
ʶ̡̌̌́ ̨̨̬̥̦̐̌́ ̸̱̔̌̌ ̣̔́ ̦̭̌, ̣̖̜̀̔! ˑ̨̯ ̖̯̔̌ ̦̖̙̱̌̔̔ ̛̦̜̯̌ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̭̥̼̜̌ ̦̭̱̺̦̼̜̌ ̨̨̪̬̭̏: ̡̡̛̥̌
̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̛̛̪̯̦̖̌?
ʿ̨̛̛̦̥̦̖̌ ̨̨̭̦̏ ̛̛̪̯̦̌́ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̨̪̥̙̖̯ ̦̥̌ ̸̣̱̹̖ ̨̪̦̯́̽ ̨̨̛̪̯̬̖̦̭̯̍ ̣̖̜̀̔. ʿ̨̨̛̭̥̯̬̯̖ ̦̌
̛̬̥̥̱̔̌̐̌ (̛̬̭. 1). ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ̨̡̪̦̌̌̚ ̸̛̛̯̪̦̼̜ ̶̨̛̬̦̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̏ ̵̡̛̛̔ ̵̙̱̦̣̔̐́ (́ ̨̭̣̔̌̌̚ ̖̖,
̨̨̭̦̼̭̏̏̌́̽ ̦̌ ̵̦̦̼̔̌ ̛̚ ̡̛̛̦̐ ̙̖̜̦ ʧ̨̱̣̣̔ «ˌ̛̥̪̦̖̌̚ ̛̚ ̨̛̣̦̼̔ ʧ̨̥̖̍ »).
ʶ̡̌ ̛̛̯̖̏̔, ̖̔̏ ̣̦̼̖̐̌̏ ̬̱̪̪̼̐ ̶̨̛̬̦̌̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚ — ̴̡̬̱̯̼ ̛ ̖̣̖̦̽̚. ʿ̨̙̣̱̜̭̯̌̌, ̦̖ ̪̱̯̜̯̖̌ ̖̣̖̦̽̚ ̭
̡̨̛̬̦̖̼̥̏ ̨̨̛̺̥̏̌, ̡̛̛̯̥̌ ̡̡̌ ̨̡̨̥̬̏̽, ̡̭̖̣̏̌ ̛̛̣ ̴̡̨̬̯̖̣̌̽. ˃̡̙̖̌ ̦̖ ̪̱̯̜̯̖̌ ̖̣̖̦̽̚ ̭ ̶̨̛̱̬̥̐̌,
̨̨̛̛̪̥̬̥̔̌, ̸̡̡̛̥̌̍̌̌ ̛ ̶̪̖̬̖̥. ˌ̛̥̪̦̖̌̚ ̖̯̔́ ̡̨̬̦̖̼̖̏ ̨̨̛̺̏ ̡̬̜̦̖̌ ̡̨̬̖̔, ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̵̛̭̱̌̚
̛̛̣ ̨̨̣̐̔̌ 9. ˁ̨̨̣̭̦̐̌ ̙̖̜̦ ʧ̨̱̣̣̔, ̬̖̥̏́, ̡̨̐̔̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̛̪̯̯̭̌̀́ ̖̣̖̦̽̀̚, ̛̬̬̱̖̯̭̏̌̽́ ̨̯ 25 ̨̔ 50 % ̏
̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̭̖̦̌̚ 10.
ʽ̯ 2 ̨̔ 7 % ̶̨̛̬̦̌̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̭̭̯̣̯̌̏́̀ ̡̨̬̌ ̛ ̡̥́̐̌́ ̶̛̭̖̬̖̦̔̏̌ ̭̯̖̣̖̜̍ ̛̬̭̯̖̦̜̌. ʶ̨̐̔̌ ̏ ̥̬̯̖̌ ̛̛̣
̪̬̖̣̖̌ ̶̖̯̱̯̏ ̖̬̖̔̏̽́, ̨̔ 10% ̶̨̛̬̦̌̌ ̨̭̭̯̣̯̌̏́̀ ̶̖̯̼̏. ˌ̛̥̪̦̖̌̚ ̦̖ ̖̯̔́ ̨̨̥̦̐ ̵̨̨̬̖̏, ̨̦ ̭̖̏ ̙̖
̭̖̥̖̦̌ ̨̭̭̯̣̯̌̏́̀ ̨̔ 5 % ̵̛ ̶̨̛̬̦̌̌. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̏ ̨̦̬̖́̍ ̨̛̦ ̨̪̯̬̖̣̯̍́̀ ̏ ̵̨̛̦̖̣̹̍̽ ̸̵̡̨̛̣̖̭̯̏̌
̵̡̨̦̭̖̥̼̌ ̛ ̙̖̔̌ ̵̡̛̥̣̖̦̌̽ ̵̨̛̙̯̦̼̏, ̨̡̨̦̔̌ ʧ̨̱̣̣̔ ̱̯̖̬̙̖̯̏̔̌, ̸̨̯ ̨̯̾ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔ ̨̦̖̬̖̱̣̬̦̐́,
̨̡̨̡̪̭̣̱̽ ̨̛̦ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̛̙ ̯̽ ̨̛̥̦̖̐ ̶̥̖̭̼́, ̦̖ ̨̪̯̬̖̣̍́́ ̡̡̨̛̦̜̌ ̨̨̛̙̯̦̜̏ ̛̪ ̛̺, ̖̍̚ ̵̡̡̨̛̛̣̌̍
̵̛̛̥̼̏̔ ̵̨̣̖̦̖̦̦̼̍̚ ̨̛̪̭̣̖̭̯̜̔̏. ʰ̥̖̯̭̀́ ̛ ̦̦̼̖̔̌ ̨̨̬̱̔̐̐ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́, ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̡̨̨̯̬̼̥ ̡̨̦̭̖̥̼̖̌
̛ ̛̬̱̖̔̐ ̨̛̙̯̦̼̖̏ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̭̭̯̣̯̌̏́̀ ̨̣̖̖̍ 1% ̨̯ ̶̨̛̬̦̌̌ ̵̡̛̛̔ ̛̹̥̪̦̖̌̚.
ʻ̡̨̡̨̭̣̌̽ ́ ̨̪̥̦̀, ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̭̖̏̐̔̌ ̨̛̛̬̙̣̍̌̌̚ ̛̛̖̬̙̺̥̔̌ ̦̦̼̍̌̌ ̛̛̣ ̛̪̖̣̭̦̼̌̽. ˑ̨̯̯ ̨̨̡̨̥̦̬̯̦̐̌ ̛̏ -
̖̦̦̼̜̔ ̨̬̍̌̚ ̛̪̬̖̣̏ ̥̖̦́ ̡ ̸̨̨̨̛̹̦̥̱̍ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̖̦̔̀, ̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̖̯̔́ ̨̡̨̯̣̽ ̴̡̬̱̯̼. ˃̨̯ ̴̡̯̌, ̸̨̯
̖̣̖̦̽̚ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̸̨̛̪̯ ̨̨̛̪̣̦̱̏ ̵̛ ̶̛̬̌ ̨̦̌, ̭̯̣̌ ̣̔́ ̥̖̦́ ̨̛̦̭̯̺̥̌́ ̨̡̛̯̬̼̯̖̥. ʰ̨̛̭̭̣̖̦̖̔̏̌ ̛̛̪̯̦̌́
̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̛̭̖̣̣̏ ̏ ̥̖̦́ ̯̖̬̱̏̔̀ ̨̱̖̬̖̦̦̭̯̏̽, ̸̨̯ ̛̣̀̔ ̨̣̙̦̼̔ ̨̱̪̯̬̖̣̯̍́̽ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̣̹̖̍̽ ̛̖̣̖̦̚, ̸̖̥
́ ̨̥̣̐̌ ̨̪̬̖̪̣̯̔̌̐̌̽.
̜̯̖̌̏̌ ̛̭̬̦̥̌̏, ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̭̯̦̬̯̦̼̜̌̔̌ ̶̨̛̬̦̌ ̶̡̛̥̖̬̦̌̌̌ (̨̦ ̨̡̪̦̌̌̚ ̦̌ ̛̬̭, 2) ̭ ̶̨̨̛̬̦̥̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚.
ʶ̡̌ ̛̛̯̖̏̔, ̨̛̦ ̨̛̭̣̦̽ ̸̨̛̯̣̯̭̌̀́ ̬̱̔̐ ̨̯ ̬̱̔̐̌. ˑ̛̯ ̔̏̌ ̶̨̛̬̦̌̌ ̖̔̏̌ ̛̣ ̛̥̖̯̀ ̸̨̨̛̯̣̍ ̨̺̖̖̍! ʺ̼,
̛̣̀̔, ̛̖̥̔ ̣̦̼̥̐̌̏ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̯, ̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̦̖ ̨̱̪̯̬̖̣̯̍́̀
̨̨̺̖̏̍: ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̵̡̛̬̥̣̭̯̼̖̌̌ ̨̡̪̬̱̯̼̔, ̨̛̬̭̯̯̖̣̦̖̌̽ ̛ ̸̨̨̛̭̣̦̖̏ ̥̭̣̌̌, ̸̛̦̌̚ ̨̯̖̣̦̖̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏
̵̨̛̙̯̦̼̏ ̨̡̨̪̬̱̯̔̏, ̵̡̛̯̌ ̡̡̌ ̨̜̱̬̯̐, ̭̼̬, ̥̱̬̖̬̼̐̌̍̐ ̛ ̯. ̔. ʰ̚ ̨̨̺̖̜̏ ̏ ̦̹̖̥̌ ̶̛̬̌ ̨̦̖ ̨̪̬̖̣̯̍̌̔̌̀
̡̨̨̬̦̖̪̣̼̔ ̡̨̨̯̬̼̖ ̡̛̛̖̔ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̸̨̛̪̯ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̖̯̔́, ̌̚ ̸̡̛̛̭̣̖̦̖̥̀ ̨̛̪̖̬̔̌ ̵̛̭̱̌̚, ̡̨̐̔̌ ̴̡̬̱̯̼
̛ ̖̣̖̦̽̚ ̨̨̪̬̭̯ ̨̦̖̭̯̱̪̦̼̔.
ʻ̨ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̸̡̡̛̛̛̬̯̖̭̥ ̥̦̖ ̪̬̖̭̯̣̖̯̭̔̌̏́́ ̭̱̺̖̭̯̖̦̦̼̜̏ ̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̛̖̣̖̦̚ ̏ ̸̸̨̡̨̖̣̖̖̭̥̏ ̶̨̛̬̦̖̌. ˄
̦̭̌ ̖̖ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̨̨̺̖̏̍ ̨̡̨̛̭̬̯̣̭̌̽ ̨̔ ̵̱̔̏ ̵̨̡̛̛̪̦̹ ̛̣̭̯̖̽̏ ̭̣̯̌̌̌ ̦̌ ̨̱̯̖̬̬̖̍̍̔.
˃̖̪̖̬̽ ̜̯̖̔̌̏̌ ̛̭̬̦̥̌̏ ̶̨̛̬̦̌ ̸̨̨̛̛̯̪̦̐ ̶̡̛̥̖̬̦̌̌̌ ̭ ̨̛̖̯̜̔ ̨̭̼̬̖̔̌ (̛̬̭. 3).
˔ ̱̥̔̌̀, ̸̨̯ ̛̖̯̔̌ ̨̭̼̬̖̔̌ ̛̼̣̯̏̐́̔ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̸̣̱̹̖. ʦ̵̨̪̖̬̼̭̖̏̏ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̼ ̣̯̭́̏́̀́ ̛̭̼̬̼̥
̨̡̛̪̬̱̯̥̔̌, ̨̛̪̣̦̼̥ ̶̵̖̦̦̼ ̴̨̖̬̥̖̦̯̏ ̛ ̨̛̛̯̥̦̏̌̏; ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚, ̯̾̌ ̛̖̯̔̌ — ̨̦̭̯̺̌́̌́ ̶̨̛̬̖̣̏̀́ ̏
̨̛̣̭̯̍̌ ̨̨̨̨̬̔̏̐̚ ̛̛̪̯̦̌́.
ˑ̨̯ ̨̻̭̦̖̯̍́́, ̸̨̪̖̥̱ ̡̯̌ ̨̨̥̦̐ ̣̖̜̀̔ ̨̛̛̭̖̯̖̣̭̯̣̏̔̽̏̏̌, ̸̨̯ ̨̛̦ ̨̨̨̣̦̔̏̽ ̨̼̭̯̬̍ ̸̨̨̛̪̱̭̯̣̏̏̏̌ ̭̖̍́
̸̣̱̹̖, ̪̖̬̖̜̔́ ̦̌ ̨̛̭̼̬̖̖̦̖̔.
8
ʰ̚ ̛̬̥̥̼̔̌̐̌ ̨̛̦̏̔, ̸̨̯ ̨̭̼̬̖̼̔ ̖̯̔́ ̨̨̥̦̐ ̴̡̨̬̱̯̏ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̛̖̭̣ ̸̛̱̯̼̯̏̌̽, ̸̨̯ ̶̪̖̬̖, ̶̨̱̬̼̐, ̸̡̡̛̌̍̌
̛ ̨̨̛̪̥̬̼̔ ̸̨̡̛̛̯̖̬̖̯̖̭ ̨̯̙̖ ̣̯̭́̏́̀́ ̴̡̛̬̱̯̥̌. ʽ̡̨̦̔̌ ̙̖̔̌ ̭ ̸̨̱̖̯̥ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ̨̭̼̬̖̼̔ ̸̨̨̼̦̍
̨̪̯̬̖̣̯̍́̀ ̨̥̖̯̦̌̚ ̨̣̹̖̍̽ ̛̖̣̖̦̚, ̖̣̖̦̽̚ ̸̨̛̪̯ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ 45 % ̵̛ ̶̨̛̬̦̌̌.
ˋ̨̯ ̙̖ ̖̺̖ ̖̯̔́ ̨̭̼̬̖̼̔? ʽ̯̖̯̏: ̸̨̛̪̯ ̭̖̏ ̨̪̯̬̖̣̯̍́̀
̨̨̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̨̨̬̖̏ ̛ ̭̖̥̦́. ˋ̨̭̯̌ ̨̭̼̬̖̼̔, ̛̭̪̼̯̼̏̌́ ̨̡̯̭̱ ̨̪ ̨̪̬̹̣̼̥ ̨̭̯̣̥̌̽́̚, ̪̼̯̯̭̌̀́
̨̨̛̛̭̪̬̖̭̯̏̏̚ ̛̣̥̼̖̀̍ ̣̍̀̔̌, ̨̛̭̪̣̱̽́̚ ̨̡̨̯̣̽ ̭̼̬̼̖ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̼. ˃̨̐̔̌ ̨̛̦ ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ̵̨̛̬̖ ̨̥̖̭̯̏
̨̡̨̪̬̱̯̔̏, ̵̨̛̭̖̬̙̺̔̌ ̨̱̣̖̼̐̏̔, ̵̨̯́ ̪̖̬̼̖̏ ̦̌ 70-80% ̨̨̭̭̯̯́ ̛̚ ̨̛̙̬̏. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̨̭̼̬̖̼̔
̨̪̯̬̖̣̯̍́̀ ̡̨̛̭̣̹̥ ̨̨̥̦̐ ̵̛̬̭̯̯̖̣̦̼̌̽ ̥̭̖̣̌ ̛ ̨̡̨̌̏̌̔, ̡̯̌ ̡̡̌ ̛̯̾ ̨̡̪̬̱̯̼̔ ̸̨̨̼̦̍ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̨̨̭̦̜̏
̣̔́ ̵̭̣̯̦̼̌̌ ̨̨̭̱̭̏.
̬̱̱̐̀ ̸̛̦̯̖̣̦̱̌̽̀̚ ̸̭̯̌̽ ̸̨̛̛̯̪̦̜ ̨̭̼̬̜ ̛̔ ̖̯̼ ̨̭̭̯̣̯̌̏́̀ ̨̨̛̺̏, ̛̚ ̵̡̨̨̯̬̼ ̛̼̙̥̯̏̌̀ ̨̡̛̭. ʶ̨̬̥̖
̨̨̯̐, ̡̨̛̬̦, ̛̛̥̖̺̖̀ ̡̛̭̣̜̌̔, ̨̣̖̖̍ ̛̪̬̯̦̼̜́, ̸̖̥ ̱ ̛̖̣̖̦̚, ̡̱̭̏, ̸̨̭̯̌ ̼̯̍̏̌̀ ̸̡̣̖̦̼̏̀ ̏ ̭̼̬̼̖ ̭̣̯̼̌̌.
ʿ̛̬̦́̏ ̨̏ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̭̖̏ ̛̯̾ ̴̡̨̯̬̼̌, ̛̭̬̦̌̏̏ ̛̖̯̱̔ ̨̨̭̼̬̖̔̏ ̭ ̶̨̨̛̬̦̥̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚, ́ ̛̱̖̣̏̔̌ ̔̏̌
̵̨̨̭̦̦̼̏ ̛̪̱̯ ̸̛̱̣̱̹̖̦́ ̨̦̹̖̌̐ ̛̛̪̯̦̌́: ̨̦̌̔ ̸̛̛̱̖̣̯̏̏̌̽ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̛̖̣̖̦̚ ̛ ̨̨̨̦̬̖̥̖̦̦̔̏
̱̥̖̦̹̯̽̌̽ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̵̨̨̬̖̏, ̭̖̥̦́ ̛ ̥̭̖̣̌.
ʽ̨̭̦̼̭̏̏̌́̽ ̦̌ ̸̡̨̛̣̖̭̯̖̏ ̴̡̨̬̱̯̏, ̵̨̱̪̯̬̖̣̖̥̼̍́ ̏ ̨̥̖̜ ̭̖̥̖̽ (2-3 ̡̨̛̣̬̥̥̐̌̌ ̏ ̖̦̔̽ ̦̌ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ), ́
̡̛̛̪̬̦̱̣̌, ̸̨̯ ̡̙̼̜̌̔ ̛̚ ̦̭̌ ̨̣̙̖̦̔ ̭̻̖̯̔̌̽ ̨̛̛̛̪̬̣̯̖̣̦̍̽̚ ̨̪ ̖̔̏ ̡̛̭̏́̚ (̸̨̨̛̛̪̬̣̦̐ ̬̥̖̬̌̌̚ )
̨̨̛̯̖̥̦̣̭̯̖̦̦̜̏ ̛̖̣̖̦̚ ̏ ̖̦̔̽.
̺̖ ̨̛̦̥̔ ̨̛̪̬̯̖̣̦̼̥̌̽̚ ̴̡̨̯̥̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̯, ̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̖̯̔́ ̨̨̪̦̔̚ ̸̨̖̖̬̥̏.
ʿ̨̬̱̙̯̭̍̔̌̀́ ̨̛̦ ̸̨̖̦̽ ̨̬̦̌, ̭ ̵̨̨̨̭̥̏̔ ̶̨̭̣̦̌, ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̛̥̦̱̯ ̨̛̪̬̯̏̔́ ̬̱̔̐ ̬̱̔̐̌ ̏
̨̨̡̪̬́̔ ̛ ̯̖̥̌̚ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̨̡̛̪̭ ̛̛̪̺. ˌ̛̥̪̦̖̌̚ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̨̨̱̪̬̦ ̛̯̬̱̯̭̔́, ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̪̣̱ ̯̽ ̨̭̏̀ ̨̦̬̥̱
̖̼̔, ̨̨̡̨̥̦̬̯̦̐̌ ̣̖̯̌̌̽̚̚ ̦̌ ̖̬̖̔̏̽́ ̛̛̣ ̸̨̪̬̖̭̼̯̏̌̽ ̨̱̭̯̜̐ ̡̡̛̱̭̯̬̦̌.
ʿ̨̛̬̥̖̬̦ ̨̪̭̣̖ 4 ̸̨̭̌̏ ̡̨̯̜̌ ̨̬̯̼̌̍ ̨̛̦ ̵̨̯̼̯̔̌̀ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ 1-2 ̸̨̭̌̏, ̛̬̐̌́ ̛̛̣ ̬̖̥̣̔́ ̦̌ ̶̨̭̣̦̖.
̯̖̥̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̨̪̬̣̙̯̔̌̀ ̡̨̛̬̥̯̭̽́ ̨̔ 3 ̛̛̣ 4 ̸̨̭̌̏ ̦̔́, ̨̪̭̣̖ ̸̨̖̐ ̨̛̪̬̯̏̔́ ̭̖̍́ ̏ ̨̨̡̪̬́̔ ̛
̨̨̯̯̭̐̏́́ ̡ ̸̨̨̦̦̥̱ ̭̦̱.
ʺ̨́ ̨̭̭̯̖̦̦̍̏̌́ ̸̡̛̪̬̼̏̌ ̛̪ ̯̯̭̌̽́ ̖̭̥̏̽̌ ̸̨̛̯̣̣̭̌̌̽ ̨̯ ̼̹̖̏ ̨̨̛̪̭̦̦̜̌. ʽ̸̨̼̦̍ ́ ̦̖ ̖̣̌ ̸̨̛̦̖̐ ̨̔
̨̪̣̱̦̔́ ̸̨̖̖̬̥̏ ̙̖ ̨̨̨̭̦̯̖̣̦̏̌̽ ̬̱̙̣̌̐̌̌̚ ̨̭̜̏ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̛̪̺̖̜. ʦ ̨̦̭̯̺̖̖̌́ ̬̖̥̏́ ́ ̭̯̬̭̌̌̀̽ ̦̖
̛̛̪̬̦̥̯̌̽ ̛̪̺̱ ̨̪̭̣̖ 6 ̸̨̭̌̏ ̸̖̖̬̏̌. ̛̭̣ ̥̦̖ ̨̯̾ ̱̖̯̭̔̌́, ́ ̸̱̭̯̱̏̏̀ ̭̖̍́ ̸̣̱̹̖ ̛ ̡̨̣̖̐ ̯̖̬́̀ ̛̛̣̹̦̜
̖̭̏. ʽ̡̨̦̔̌ ́ ̨̣̙̦̔̌ ̛̪̬̦̯̌̽̚ ̸̨̯ ̸̨̛̯̱̯̽ ̭̖̍́ ̨̯ ̨̨̪̦̖̔̐̚ ̛̪̬̖̥̌ ̛̪ ̛̺ ̨̨̦̥̦̌̐ ̯̬̱̦̖̖̔, ̸̖̥ ́ ̨̛̙̣̔̌̌.
˔ ̛̛̪̬̪̭̼̏̌̀ ̨̯̾ ̨̨̣̹̥̱̍̽ ̨̦̖̬̦̥̱̏ ̛̦̪̬̙̖̦̌́̀, ̡̨̨̯̬̼̜ ̥̼ ̸̨̨̼̦̍ ̡̛̦̪̣̖̥̌̌̏̌ ̡ ̶̡̨̦̱ ̦̔́.
ʧ̣̌̏̌ 4.
ˀ̶̨̛̖̣̏̀́ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜
ʦ ̶̨̪̬̖̭̭̖ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ́ ̛̥̖̯̣̌̌̚, ̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̸̨̖̦̽ ̣̯̀̍́ ̖̣̖̦̽̚. ˔ ̨̛̭̪̥̦̏̌̀, ̡̡̌, ̦̣̌̍̀̔̌́ ̌̚
̛̛̯̥̾ ̨̛̛̙̯̦̼̥̏ ̏ ̨̨̡̪̬̖̌̚, ̛̖̣̏̔̌ ̵̛ ̨̛̣̦̖̦̖̏ ̏ ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯, ̡̨̐̔̌ ̛̥ ̨̛̛̛̪̬̦̭̣ ̛̭̖̙̖̏ ̛̖̯̏̏ ̶̡̛̛̌̌,
̨̨̥̣̼̖̔ ̦̖̙̦̼̖ ̛̣̭̯̽́ ̪̣̥̼̌̽ ̛̛̣ ̛̹̪̦̯̌. ʧ̣́̔́ ̦̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚, ́ ̡̯̌ «̛̬̣̭̌̌̌̽̚̚ », ̸̨̯ ̨̪̹̣̌ ̡ ̨̛̭̭̖̦̥̔
̡̡̛̱̭̯̬̦̥̌̌ ̛ ̭̥̌̌ ̨̨̨̪̪̬̣̍̏̌̌ ̖̭̯̽ ̛̣̭̯̽́ ̶̡̛̛̌̌. ʿ̨ ̪̬̖̌̏̔ ̡̭̯̌̌̽̚, ̯̾̌ ̖̣̖̦̽̚ ̼̣̍̌ ̦̖ ̨̭̭̖̥̏ ̛̪̬̯̦́̌
̦̌ ̡̱̭̏, ̸̨̯ ̨̪̬̖̭̯̣̣̔̌̏́ ̭̱̺̖̭̯̖̦̦̱̏̀ ̨̪̬̣̖̥̱̍.
ʿ̨̛̯̬̖̣̖̦̖̍ ̛̖̣̖̦̚ ̭̖̏̐̔̌ ̡̨̣̭̌̌̽̚ ̥̦̖ ̨̨̦̦̭̯̍́̌̽̀̚. ̸̭̯̱̌̌̀ ́ ̨̨̪̬̭̯ ̭̯̣̣̌̌̏́̌̚ ̭̖̍́ ̭̻̖̯̔̌̽ ̨̦̬̥̱.
ʰ̨̦̐̔̌ ̨̡̪̱̪̣̌̌ ̨̡̭ ̛̚ ̛̖̣̖̦̚, ̨̼̭̯̬̍ ̨̣̯̣̐̌̌ ̨̖̐ ̛ ̬̭̭̣̣̣̭̌̌̍́̌̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̦̌ ̪̬̱̌ ̦̖̜̔, ̨̡̛̱̭̪̌̏̌́
̭̖̍́: ̨̥́ ̨̦̬̥̌ ̨̼̪̣̦̖̦̏̌. ʦ ̵̛̬̱̔̐ ̸̵̭̣̱̌́ ́ ̖̣̣̔̌̌ ̡̱̭̦̼̜̏ ̭̣̯̦̼̜̌̌ ̨̭̱̭ ̛ ̨̱̭̯̐ ̨̛̪̣̣̏̌̌ ̛̥ ̖̣̖̦̽̚.
9
̣́ ̥̖̦́ ̨̯̾ ̼̣̍ ̨̛̦̔ ̛̚ ̵̨̛̦̖̥̦̐ ̪̱̯̖̜ ̛̦̭̣̙̖̦̌̌̔́ ̖̣̖̦̽̀̚. ʻ̨ ́ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̥̣̐̌ ̨̨̛̬̯̏̍̌̽̚ ̭̖̍́
̨̨̪̬̭̯ ̛̭̺̖̜̔́ ̛ ̙̱̺̖̜̀ ̛̹̪̦̯̌,
̡̛̦̱̚ ̛̛̣ ̨̥̦̣̌̐̽̔.
ʦ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ́ ̛̣̹̽, ̡̨̥́̐ ̨̨̬̐̏́, ̦̖ ̛̣̣̀̍̌ ̖̣̖̦̽̚, ̨̥̜ ̥̱̙ ʰ̨̬̐̽ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̨̛̼̦̭̣̏ ̖̖. ʶ̨̐̔̌ ̨̦ ̨̬̭,
̨̖̐ ̭̖̏̐̔̌ ̛̱̖̙̣̍̔̌, ̸̨̯ ̨̦̱̙̦ ̖̭̯̽ ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̨̥̭́ ̛ ̵̣̖̍, ̡̡̌ ̛ ̨̨̪̖̯̔̍̌ «̨̦̭̯̺̖̥̱̌́ ̸̛̥̱̙̦̖ ». ̛̏́ ̏
ˀ̨̛̛̭̭, ̥̼ ̸̨̛̪̯ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̛̛̖̣̏̔ ̛̖̣̖̦̚ ̏ ̵̛̥̦̌̐̌̌̚.
˃̨̡̨̣̽ ̨̣̖̯̥ ̛̣̀̔ ̨̛̥̣̐ ̡̛̱̪̯̽ ̦̌ ̬̖̍̌̌̚ ̡̨̱̬̪, ̡̪̖̯̬̱̹̱ ̛ ̖̣̖̦̼̜̚ ̡̣̱. ʰ̨̦̐̔̌, ̡̡̌ ̛̪̬̌̏ ̨̣ ̨̖̭̦̜̏, ́ ̛̏ -
̖̣̔̌ ̦̌ ̬̖̍̌̌̚ ̡̣̯̱̌ (̭̣̯̦̼̖̌̌ ̛̣̭̯̽́ ) ̛ ̸̛̭ ̯̣̌̌ ̨̖̐ ̡̛̬̖̥̔ ̡̨̛̯̾̚ ̸̡̛̖̭̥ ̛̬̭̯̖̦̖̥̌.
ˋ̖̥ ̨̣̹̖̍̽ ́ ̸̛̯̣̌̌ ̨ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̵̨̭̜̭̯̏̏̌ ̛̖̣̖̦̚, ̯̖̥ ̛̭̣̦̖̖̽ ̡̨̬̖̪̣ ̨̥̖ ̛̱̖̙̖̦̖̍̔ ̏ ̨̯̥, ̸̨̯ ̖̣̖̦̽̚
̣̖̯̭́̏́́ ̨̭̥̜̌ ̨̙̦̜̏̌ ̨̖̜̔ ̣̔́ ̣̖̜̀̔.
̛̭̣ ̼̍ ́ ̨̡̨̯̣̽ ̨̥̣̐̌ ̛̦̜̯̌ ̨̨̭̪̭̍ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̛̖̣̖̦̚ ̛̪̬̯̦̼̥́! ˃̨̐̔̌ ̨̨̥̙̦ ̨̼̣̍ ̼̍ ̡̱̹̯̌̽
̛̯̾ ̨̪̣̖̦̼̖̚ ̛̣̭̯̽́ ̏ ̸̡̨̛̣̖̭̯̖̏, ̵̨̨̨̛̦̖̥̥̍̔ ̣̔́ ̨̨̛̭̭̯̦̣̖̦̏̌̏́ ̨̨̬̔̏̽́̚.
˔ ̨̨̡̨̥̦̬̯̦̐̌ ̭̯̣̣̌̌̏́̌̚ ̭̖̍́ ̖̭̯̽ ̨̣̹̖̍̽ ̛̖̣̖̦̚ ̛ ̛̣̹̽ ̛̱̖̣̭̍̔̌̽, ̸̨̯ ̴̛̛̚ ̸̡̛̖̭ ̦̖ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̨̯̾ ̭̖̔ -
̣̯̌̽. ʿ̨̭̣̖ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̨̛̛̛̪̬̣̯̖̣̦̍̽̚ ̵̱̔̏ ̸̡̹̖̌ ̵̡̨̛̦̹̦̦̦̼̌̏̌ ̛̣̭̯̖̽̏ ̱ ̥̖̦́ ̨̛̪̣̣̭́̏́̽ ̨̛̙̐̌̚
̛̛̣ ̨̨̯̹̦̯̌.
ʽ̦̙̼̔̌̔, ̸̛̯̌́ ̡̛̦̱̐ ̨̪ ̨̨̛̛̛̣̍̐, ́ ̼̣̍̌ ̨̛̛̦̯̬̦̌̐̏̌̌̚ ̨̛̛̱̯̖̣̦̔̏̽ ̡̡̛̬̖̪̥ ̨̛̭̯̬̖̦̖̥ ̛̛̬̭̯̖̦̌. ʽ̡̼̌̚ -
̖̯̭̏̌́, ̶̨̖̣̣̣̀̌̚, ̣̦̼̜̐̌̏ ̨̛̭̯̬̯̖̣̦̼̜̽ ̣̖̥̖̦̯̾ ̛̬̭̯̖̦̜̌, ̛̥̖̖̯ ̨̦̱̔ ̛̚ ̵̭̥̼̌ ̵̛̭̣̦̼̽ ̵̨̡̥̣̖̱̣̬̦̼́
̡̭̯̬̱̯̱̬ ̦̌ ̪̣̦̖̯̖̌. ̖̣̖̦̼̖ ̛̣̭̯̽́, ̨̛̭̖̬̙̺̖̔̌ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̶̵̖̦̦̼ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏,
̨̦̖̙̦̌̔ ̡̨̱̪̼̯̌̏̏̌̀ ̭̖̏ ̛̯̾ ̛̛̯̥̦̼̏̌ ̛ ̛̥̦̖̬̣̼̌ ̏ ̵̨̛̭̏ ̵̡̡̣̖̯̌. ˁ̨̦̦̼̖̔̌̚ ̛̚ ̡̨̨̙̖̭̯̐ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌, ̛̯̾
̡̡̛̣̖̯, ̨̨̖̬̯̦̏́, ̭̣̱̙̯̌ ̨̭̬̖̭̯̥̔̏ ̛̺̯̼̌̚ ̛̬̭̯̖̦̌́, ̯̬̱̦̌̔́́̚ ̨̛̪̖̦̖̔̌ ̨̖̐ ̨̛̛̙̯̦̼̥̏. ˋ̨̯̼̍ ̸̨̛̪̣̱̯̽
̶̖̦̦̼̖ ̛̪̯̯̖̣̦̼̖̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏̌ ̛ ̚ ̵̛̬̭̯̯̖̣̦̼̌̽ ̡̨̡̣̖̯, ̨̦̱̙̦ ̨̬̬̯̌̏̌̽̚ ̵̛ ̡̛̭̯̖̦. ʤ ̨̬̬̯̌̏̌̽̚ ̵̛ ̡̨̦̖̣̖̐.
ʰ̨̥̖̦̦ ̨̨̪̯̥̱̾ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̛̖̣̖̦̚ ̖̍̚ ̸̨̨̨̨̭̯̯̦̔̌̐ ̛̪̖̬̖̙̖̼̦̏̏̌́ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̨̨̛̱̣̖̯̬̯̔̏̏̽ ̛̦̹̌
̨̨̛̪̯̬̖̦̭̯̍ ̏ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̵̖̺̖̭̯̏̏̌. ʿ̨̨̪̬̭̯̱ ̨̨̬̐̏́, ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̨̪̣̱̽̚, ̥̼ ̨̣̙̦̼̔ ̙̖̯̏̌̽ ̖̣̖̦̽̚
̨̔ ̶̡̨̨̛̹̖̬̦̜̌̍̌̚ ̶̡̨̛̛̛̦̭̭̯̖̦.
ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̸̨̯̼̍ ̨̛̱̭̏ ̯̽ ̨̛̭̖̬̙̺̖̭̔̌́ ̏ ̵̛̣̭̯̽́ ̛̥̦̖̬̣̼̌ ̛ ̛̛̯̥̦̼̏̌, ̦̹̌ ̸̨̙̖̣̱̦̼̜̔ ̨̡̭ ̨̣̙̖̦̔
̨̭̖̬̙̯̔̌̽ ̸̨̨̭̯̯̦̱̔̌̀ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̌̀ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ (̨̯ ̖̭̯̽ ̴̡̨̯̬̌ ̡̨̨̛̛̭̣̯̦̭̯ (̬ʻ ) ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ 1,6-
2,0).
ˑ̛̯ ̨̛̱̭̣̏́, ̸̛̛̥̖̣̖̦̖̽̚ ̛̪ ̛̺ ̛ ̡̖̯̦̌̔̏̌̌́ ̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽ ̸̨̨̨̙̖̣̱̦̔̐ ̨̡̭̌, ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̵̨̨̛̦̖̥̼̍̔ ̣̔́ ̱̭ -
̨̛̖̦̏́ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏ ̛̚ ̛̖̣̖̦̚. ʽ̸̨̛̖̦̏̔, ̡̨̐̔̌ ́ ̖̣̌ ̖̣̖̦̽̚, ́ ̦̖ ̪̖̬̖̙̖̼̣̏̏̌̌ ̖̖ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌
̵̨̨̨̬̹ ̛, ̡ ̨̯̥̱ ̙̖, ̱ ̥̖̦́, ̨̨̨̥̙̦̏̚, ̼̣̍̌ ̡̨̛̭̣̹̥ ̡̛̦̌́̚ ̡̛ ̨̨̭̣̯̦̭̯̽ ̸̨̨̨̙̖̣̱̦̔̐ ̨̡̭̌. ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚
̨̪̭̣̖ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̛̖̣̖̦̚ ́ ̛̭̪̼̯̼̣̏̌̌ ̛̦̖̪̬̯̦̼̖́ ̨̛̺̱̺̖̦́, ̛̭̏ ̛̖̯̖̣̭̯̱̺̖̔̽̏̀ ̨ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̖̌̏
̡̙̖̣̱̔̌, ̡̯̌ ̸̨̯ ̨̛̛̪̭̣̖̭̯̏̔̏ ̱ ̥̖̦́ ̴̨̨̛̭̬̥̬̣̭̏̌̌̽ ̛̦̖̪̬̦́̽̚ ̡ ̛̖̣̖̦̚ ̏ ̶̨̖̣̥.
ʰ̌̚̚ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̵̨̛̥̦̐ ̛̛̖̭̯̣̖̯̜̔́ ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̨̨̪̖̬̖̬̯̦̦̜̌̍̌ ̖̼̔ ̱ ̛̣̀̔ ̸̨̛̪̯ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀
̛̛̱̯̬̯̣̌ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̡ ̨̛̪̬̣̦̥̱̌̏̽ ̛̪̖̬̖̙̖̼̦̏̏̌̀.
ˁ ̡̙̼̥̌̔ ̨̡̨̛̪̣̖̦̖̥ ̸̛̖̣̭̯̀ ̨̭̯̦̯̭̌̏́́ ̭̖̏ ̨̣̖̖̍ ̡̛̛̱̥̚. ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̛̦̹̥̌ ̖̯̥̔́ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̨̛̦̭̯̽
̡̬̖̖̯̼̍ ̙̖̔̌ ̨̪̭̣̖ ̛̱̣̖̦̔̌́ ̨̱̍̏̚ ̨̛̥̱̬̭̯̔. ˋ̖̣̭̯̦̼̖̀ ̡̥̱̭̱̣̼ ̛̭̯̣̌ ̡̨̛̭̣̹̥ ̛̭̣̼̥̌̍ ̣̔́
̨̛̪̬̙̖̼̦̏̏̌́ ̨̨̬̱̐̍̐ ̨̨̡̣̦̏̌. ˔ ̸̨̭̯̌ ̭̣̼̹̱ ̨̯ ̨̨̭̖̏̐ ̛̦̯̭̯̔̌̌ ̶̡̨̛̛̬̖̥̖̦̔̌ ̨̨̛̯̣̌̍̏̚ ̨̨̛̯̦̭̯̭̽́ ̡
̱̥̍̌̚, ̦̖ ̡̱̭̯̌̽ ̯̖̬̼̖̏̔ ̴̡̬̱̯̼, ̌ ̯̖̬̖̯̽ ̵̛ ̦̌ ̡̯̖̬̖. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̨̪̣̥̼̍ ̛ ̱̦̼̖̍̚ ̨̪̬̯̖̼̚ ̡̯̙̖̌
̪̬̖̪̯̭̯̱̯́̏̀ ̨̛̖̖̦̔̏̔̀ ̛̖̣̖̦̚ ̨̔ ̵̨̨̨̛̦̖̥̜̍̔ ̶̡̨̛̛̛̦̭̭̯̖̦.
ʰ ̨̯̏ ̨̦̙̼̔̌̔, ̏ ̱̭̯̖̌̏̐ 2004 ̨̐̔̌, ́ ̛̬̖̹̣̌ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽ "̨̪̙̖̯̏̌̽" ̨̥̀ ̖̣̖̦̽̚ ̏ ̣̖̦̖̬̖̍̔. ˔ ̨̡̯̣̣̌̌̌̚ ̏
̨̦̖̐ ̨̛̦̔ ̸̨̡̪̱ ̛̹̪̦̯̌̌, ̛̣̣̌̌̚ ̨̖̐ ̨̨̜̏̔ ̛ ̨̪̱̥̣̔̌̌: "ˁ̸̖̜̭̌ ̪̖̬̖̥̖̣̀, ̡̨̬̌̀̚ ̣̐̌̌̚, ̙̥̱̌̚ ̨̦̭ ̛
̼̪̏̽̀ ̨̯̾". ʻ̨ ̡̡̌ ̨̡̨̯̣̽ ́ ̭̦̣́̌ ̡̡̬̼̹̱, ̨̯ ̨̼̭̯̬̍ ̡̬̼̣̌̌̚ ̖̖ ̨̭̦̏̌, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̸̨̨̪̱̭̯̣̏̏̏̌̌
̨̪̭̯̱̪̺̱̔̌̀̀ ̨̨̯̹̦̯̱ ̨̯ ̨̨̱̭̯̐̐ ̵̪̌̌̌̚, ̨̨̛̦̪̥̦̺̖̌̌̀̐ ̨̬̥̯̌̌ ̡̨̨̭̹̖̦̦̜ ̯̬̼̌̏. ˑ̯̌ ̨̯̖̥̦̖̣̖̦̌́̚,
̸̨̛̪̯ ̸̖̬̦̌́, ̭̥̖̭̽ ̼̣̍̌ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̨̨̦̖̭̻̖̦̜̔̍ ̦̌ ̛̏̔. ʿ̨̱̥̔̌̏ ̡̨̨̨̦̖̯̬̖ ̬̖̥̏́, ́ ̸̨̛̛̪̭̯̣̌ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽
̨̦̦̍̌̌̏, ̨̛̣̔̍̌̏̌ ̵̛ ̡ ̛̭̥̖̭ ̛ ̨̨̪̖̬̖̥̣̣̌ ̨̭̦̏̌.
ʦ ̨̯̯̾ ̨̥̥̖̦̯ ̛ ̸̨̦̣̭̌̌̽ ̨̨̣̹̖̭̯̏̍̏. ʺ̨̖̣̖̦̦̔ ̛ ̭ ̡̨̨̦̖̯̬̼̥ ̨̛̣̦̖̦̖̥̏ ́ ̭̦̣́̌ ̡̡̬̼̹̱ ̣̖̦̖̬̍̔̌ ̛
̨̨̨̨̭̯̬̙̦ ̯̦̱̣̏́̌ ̵̨̱̏̔̚. ʶ ̨̥̖̥̱ ̨̨̣̹̥̱̍̽ ̛̛̱̣̖̦̔̏̀, ̯̾̌ ̡̨̬̖̣̖̦́̌́̚ ̭̥̖̭̽ ̵̪̣̌̌ ̸̨̖̦̽ ̨̛̪̬̯̦́. ˔
̨̨̨̨̭̯̬̙̦ ̨̨̨̪̪̬̣̍̏̌̌ ̛ ̛̛̱̥̣̭̌̽̚: ̭̥̖̭̽ ̼̣̍̌ ̙̖̔̌ ̸̣̱̹̖, ̸̖̥ ̨̨̪̬̭̯ ̡̱̭̦̏̌́! ʻ̖ ̡̨̛̭̣̹̥ ̡̨̭̣̌̔, ̦̖
̡̨̛̭̣̹̥ ̨̡̨̬̐̽. ˑ̨̯ ̨̼̣̍ ̨̭̥̖̌ ̸̨̨̦̖̼̦̖̍ ̦̌ ̡̱̭̏ ̛̪̯̖̽ ̛̚ ̨̭̖̏̐, ̸̨̯ ́ ̡̨̨̛̣̐̔̌̍ ̨̨̪̬̣̍̏̌̌. ̨̐ ̨̨̥̙̦
̨̼̣̍ ̨̛̪̭̯̌̽ ̨̛̦̥̔ ̨̨̭̣̥̏ — "̭̖̙̖̭̯̏̽".
ʦ ̸̛̯̖̖̦̖ 4 ̸̨̭̌̏ ́ ̛̼̪̣̏̌ ̭̖̏, ̸̨̯ ̦̥̖̹̣̌̌̌ ̏ ̨̛̭̏ ̡̨̡̯̖̜̣̽, ̌ ̸̨̯̦̖̖: ̸̨̡̪̱ ̛̹̪̦̯̌̌, 4 ̦̦̍̌̌̌ ̛ ̛̣̯̬
̨̼̏̔. ˋ̱̭̯̱̏̏́ ̭̖̍́ ̡̨̪̬̖̬̭̦̌, ́ ̛̬̖̹̣̌ ̨̨̛̪̯̬̯̏̽. ˔ ̨̨̯̬̙̖̭̯̣̏̏̌̌, ̨̛̪̦̥̌́, ̸̨̯ ̶̡̨̨̦̦̖̯̌ ́, ̪̖̬̼̖̏̏ ̏
̛̛̙̦̚, ̌̚ ̨̛̦̔ ̖̦̔̽ ̨̛̱̪̯̬̖̣̍̌ ̔̏̌ ̵̨̛̣̹̍̽ ̸̡̪̱̌ ̛̖̣̖̦̚, ̡ ̨̯̥̱ ̙̖ ̖̍̚ ̨̛̣̖̦̔̍̌̏́ ̥̭̣̌̌ ̛ ̨̛̭̣!
10
ʿ̛̯̽ ̖̣̖̦̼̜̚ ̡̨̡̯̖̜̣̽ ̨̼̣̍ ̨̛̪̬̯̦́. ˔ ̸̨̱̭̯̣̏̏̏̌̌ ̭̖̍́ ̡̨̪̬̖̬̭̦̌ ̛ ̦̖ ̛̭̪̼̯̼̣̏̌̌ ̵̡̡̛̛̦̌ ̵̛̦̖̪̬̯̦̼́
̨̛̺̱̺̖̦̜, ̸̨̨̼̦̍ ̵̨̨̨̛̭̪̬̙̹̏̔̌̏ ̨̛̪̖̦̖̔̌ ̛̖̣̖̦̚. ˔ ̼̣̍̌ ̸̛̭̭̯̣̌̏̌, ̸̨̯ ̨̛̭̯̣̔̐̌ ̨̭̖̜̏ ̶̛̖̣.
ˀ̛̖̹̖̦̖ ̨̥̖̜ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̨̡̨̣̭̌̌̽̚ ̨̨̛̦̖̙̦̦̔̌ ̨̪̬̭̯̼̥, ̌ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̛̖̣̖̦̚ ̛̯̥̾ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̨̛̦̥̣̌̌̚
̸̨̖̦̽ ̨̥̣̌ ̛̬̖̥̖̦̏. ˔ ̭ ̸̛̱̣̖̖̦̖̥̏ ̨̨̪̬̣̙̣̔̌̌ ̡̨̛̛̭̪̖̬̥̖̦̯̬̯̾̏̌̽ ̨̭ ̛̛̭̥̖̹̦̖̥̏̌ ̛̖̣̖̦̚ ̛ ̴̡̨̬̱̯̏
̡̙̼̜̌̔ ̖̦̔̽. ̨̣̙̦̌ ̛̪̬̦̯̌̽̚, ̸̨̯ ̛̖̔́ ̨ ̨̨̛̛̛̪̬̯̣̖̦̐̏ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ̛̚ ̛̖̣̖̦̚ ̼̣̍̌ ̦̖ ̨̦̏̌ ̣̔́ ̥̖̦́.
ʽ̶̛̦̦̯̔̌̔̌̽ ̣̖̯ ̦̌̌̔̚, ̡̨̐̔̌ ̨̖̔̏ ̵̛̦̹̌ ̖̯̖̜̔, ̨̥̜ ̥̱̙ ̛ ́ ̸̛̛̱̣̭̽ ̏ ʰ̛̦̭̯̯̱̯̖ ̸̨̡̨̨̯̬̖̭̏̐ ̨̨̬̔̏̽́̚
;ʰ˃) ̏ ʺ̸̛̛̦̖̐̌, ̦̥̌ ̸̛̛̯̣̌ ̶̡̛̛̣̖ ̨̍ ̵̡̨̛̭̯̬̬̦̬̦̼̾̌̔̌ ̶̵̖̣̖̦̼̍ ̵̨̭̜̭̯̏̏̌ ̡̯̌ ̨̨̦̼̖̥̌̏̌̐̚
̸̡̨̨̛̦̖̬̖̯̖̭̾̐̐ ̭̱̪̌ ̛̚ ̵̭̥̖̹̦̦̼̌ ̏ ̣̖̦̖̬̖̍̔ ̨̨̡̨̪̬̬̭̯̏ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̭̖̥̦́ ̭ ̨̛̣̖̦̖̥̔̍̌̏ ̨̨̨̦̖̣̹̍̽̐
̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̨̡̨̌̏̌̔ ̛ ̨̡̣́̍. ' ˑ̨̯̯ ̭̱̪ ̼̣̍ ̨̛̬̖̯̖̦̍̚ ̨̡̨̨̯̬̥̔ ˑ̦̦ ʦ̛ ̨̥̬̐, ̡̨̨̯̬̌́ ̨̬̬̯̣̌̌̍̌̌̚ ̶̶̡̨̛̦̖̪̀
Η̨̛̙̜̏ ̛̪ ̛̺". ʻ̨̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̨̡̦̖̦̬̯̦̼̖̔̌ ̛̖̬̖̦̌̏́̚ ̨̨̨̛̖̯̣̔̐̏ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̨̡̨̛̭̯̬̱̦̔̏ ʰ˃ ̨̍
̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̜̀̽ ̨̨̛̪̣̖̦̭̯̚ ̸̡̨̨̛̦̖̬̖̯̖̭̾̐̐ ̭̱̪̌, ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̸̵̨̛̱̺̭̍̌̀́ ̛̼̣̍ ̦̖ ̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́ ̭̻̖̭̯̽ ̛
̵̱̔̏ ̨̖̐ ̨̡̣̙̖ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̪̯̥̱, ̸̨̯ ̨̦ ̼̣̍ ̡̦̖̱̭̦̼̥̏.
ʦ ̨̯ ̙̖ ̬̖̥̏́ ́ ̼̣̍̌ ̨̪̯̬̭̖̦́̌ ̛̛̭̖̯̖̣̭̯̥̏̔̽̏̌ ̨̍ ̵̛̛̱̯̖̣̦̼̔̏̽ ̶̵̛̖̣̯̖̣̦̼̽ ̵̨̭̜̭̯̏̏̌ ̸̡̨̨̛̦̖̬̖̯̖̭̾̐̐
̭̱̪̌. ʦ̨̛̛̬̯̹̭̏̌̏̽̚ ̨̨̥̜̔, ́ ̸̦̣̌̌̌ ̸̨̨̯̦̦̌́ ̡̛̭̪̖̬̾ ̨̛̥̖̦̯̬̯̏̌̽ ̭ ̨̖̐ ̶̨̬̖̖̪̯̥, ̨̪̬̱̍́ ̨̭̯̔̌̽̚
̛̪̬̖̥̣̖̥̼̜ ̡̱̭̏ — ́ ̸̨̖̦̽ ̵̨̯̖̣̌, ̸̨̯̼̍ ̨̥́ ̭̖̥̽́ ̛̭̪̼̯̣̌̌ ̦̌ ̭̖̖̍ ̨̖̐ ̨̨̪̣̖̦̭̯̽̚. ʻ̨ ̏ ̨̛̦̔
̡̪̬̖̬̭̦̼̜̌ ̖̦̔̽ ́ ̼̦̱̙̖̦̏̔̌ ̼̣̍̌ ̡̛̪̬̖̬̯̯̌̽ ̨̛̭̏ ̨̡̛̪̪̼̯ — ́ ̬̱̏̔̐ ̱̭̣̼̹̣̌̌, ̡̡̌ ʦ̣̌́ ̸̡̛̬̣̌̌ ˁ̖̬̖̐̀
̨̏ ̨̬̖̔̏: «ʥ̛̖̙̥! ʺ̥̌̌ ̨̪̯́̽ ̖̣̖̯̔̌ ̨̯̾ ̨̖̣̖̦̖̚ ̨̛̥̖̭̏!».
ʻ̨̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̸̨̨̛̥̦̭̣̖̦̦̼̖̐ ̛̭̖̯̖̣̭̯̏̔̽̏̌ ̨ ̵̛̛̙̯̖̣̦̼̏̽ ̵̨̭̜̭̯̏̏̌ ̸̡̨̨̛̦̖̬̖̯̖̭̾̐̐ ̭̱̪̌, ́ ̭̣̼̹̣̌̌ ̨̥̦ -
̨̐ ̨̛̛̭̯̬̜ ̨ ̵̣̀̔́, ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̦̱̙̣̭̔̌̽ ̏ ̨̨̨̛̛̬̣̖̦̔̏̚ ̛ ̸̨̨̯̦̦̌́ ̛̪̼̯̣̭̌̽ ̖̭̯̽ ̨̯̯̾ ̖̣̖̦̼̜̚ ̭̱̪, ̨̦, ̡
̨̛̭̙̣̖̦̌̀, ̦̖ ̨̛̭̥̣̐ ̛̭̯̯̌̌̏̽̚ ̭̖̍́ ̨̱̪̯̬̖̣̯̍́̽ ̨̖̐ ̨̬̖̱̣̬̦̐́.
ʺ̦̖ ̡̙̖̯̭̌́ ̨̛̪̬̯̖̣̦̼̥̌̽̚, ̸̨̯ ̸̖̬̖̚ 11 ̣̖̯ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ́ ̪̖̬̼̖̏̏ ̱̦̣̌̌̚ ̨̍ ̨̯̥̾ ̭̱̪̖, ́ ̛̪̬̹̣̌ ̡ ̦̌̌ -
̸̨̨̛̣̦̜̐ ̛̖̖̔ ̸̛̛̥̖̣̖̦̽́̚ ̛̖̣̖̦̚ ̏ ̣̖̦̖̬̖̍̔. ʶ̨̐̔̌ ́ ̸̦̣̌̌̌ ̛̪̯̽ ̡̨̡̛̯̖̜̣ ̛̚ ̛̖̣̖̦̚, ́ ̡̨̛̦̥̱ ̨̪̬ ̨̯̾ ̦̖
̨̨̛̬̣̐̏̌ (̡̨̬̥̖ ̸̨̣̖̦̏ ̨̭̖̜̏ ̛̭̖̥̽ ) ̛, ̦̖ ̛̥̖́ ̵̭̖̬̖̦̼̽̚ ̨̪̬̣̖̥̍ ̨̭ ̨̨̬̖̥̔̏̽̚, ̵̡̡̛̛̦̌ ̵̭̖̬̖̦̼̽̚
̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚ ̦̖ ̨̛̙̣̔̌̌. ʦ̭̖, ̦̌ ̸̨̯ ́ ̦̖̣̭̌̔́̌̽, ̨̯̾ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽ ̛̥̖̣̯̌̔̽̚ ̶̨̪̬̖̭̭ ̛̭̯̬̖̦̌́.
ʽ̡̨̦̔̌ ̨̛̪̬̥̖̬̦ ̸̖̬̖̚ ̶̥̖̭́ ̨̨̨̣̦̔̏̽ ̸̨̨̨̨̖̭̪̬̦̍́̔̐ ̛̪̬̖̥̌ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ́ ̛̥̖̯̌̚ ̣̌, ̸̨̯ ̨̥́
̡̨̙̌ ̨̥̖̯̦̌̚ ̨̨̨̪̥̣̖̣̔̌, ̛ ̙̖̔̌ ̸̛̦̣̌̌ ̸̛̭̖̯̌̽̚ ̨̡̛̛̬̦̔, ̸̨̯ ̨̨̨̛̬̣̐̏ ̨̍ ̛̛̛̱̭̣̖̦ ̛̛̥̥̱̦̯̖̯̌. ˔ ̡̯̙̖̌
̸̨̱̭̯̣̏̏̏̌̌ ̭̖̍́ ̨̣̖̖̍ ̸̨̛̦̖̬̦̜̾̐, ̸̖̥ ̡̨̨̛̣̐̔̌̍ ̪̬̖̙̖̔, ̛ ̭̯̣̌̌ ̡̨̣̖̐ ̨̪̬̭̼̪̯̭̌̽́ ̭ ̵̨̨̨̭̥̏̔ ̶̨̭̣̦̌.
˃̨̐̔̌ ́ ̸̦̣̌̌̌ ̛̖̣̯̭̔̽́ ̨̛̭̥̏ ̨̨̪̼̯̥ ̭ ̛̬̱̥̔̽́̚.
ʻ̨̨̛̖̙̦̦̔̌ ́ ̛̥̖̯̣̌̌̚, ̸̨̯ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̸̛̭̖̣̌̚ ̨̨̛̦̖̪̬̖̣̥̔̌́ ̯́̐̌ ̡ ̨̣̖̖̍ ̨̯̙̖̣̜́ ̛̪ ̺̖, ̡̨̯̜̌ ̡̡̌ ̵̨̛̬̖
̛̛̣ ̡̡̬̖̖̬̼, ̡̨̨̯̬̌́ ̨̡̛̦̣̏̌̌̚ ̨̛̦̐̔̌, ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̨̪ ̸̖̖̬̥̏̌.
˔ ̛̥̖̯̣̌̌̚, ̸̨̯ ̦̌ ̶̛̣̖ ̸̛̛̭̖̣̚ ̨̛̥̦̖̐ ̨̛̥̬̺̦̼. ̛̛̥̖̯̣̌ ̨̯̾ ̛ ̛̬̱̖̔̐, ̛ ́ ̭̯̣̌̌ ̭̣̼̹̯̌̽ ̡̨̛̥̪̣̥̖̦̯̼ ̏
̨̭̜̏ ̬̖̭̌̔. ˁ̛̯̣̌ ̡̡̛̛̬̖̪̥ ̛ ̛̛̣̖̭̯̺̥̍́ ̨̛̦̯̐, ̛̬̖̦̖̚ ̨̨̨̛̭̯̬̣̭̍̽, ̌ ̨̏ ̬̯̱ ̨̛̪̣̭́̏́ ̛̪̬̯̦̼̜́ ̡̱̭̏,
̵̨̛̭̬̦̺̜̭̌́̀́ ̙̖̔̌ ̨̪̭̣̖ ̨̛̪̬̱̙̖̦̍̔́ ̨̱̯̬̥ (̨̨̛̱̣̭̯̖̔̏̽̏, ̡̨̨̨̨̯̬̐ ́ ̦̖ ̛̭̪̼̯̼̣̏̌̌ ̭ ̵̨̡̛̦̹̖̭̀ ̣̖̯ ).
ʻ̶̡̨̨̦̖̯̌ ́ ̨̪̯̬̖̣̣̍́̌ ̨̨̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̛̖̣̖̦̚ ̡̙̼̜̌̔ ̖̦̔̽, ̸̱̭̯̱̏̏́ ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̡̨̣̖̭̯̐̽ ̛ ̛̪̬ ̨̡̯
̛̛̦̖̬̾̐. ʺ̨̛ ̡̱̭̼̏ ̸̛̦̣̌̌ ̥̖̦̯̭́̽́. ˔ ̨̛̦̬̱̙̣̍̌̌, ̸̨̯ ̨̥̜ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̨̡̨̛̭̯̭̣̭̏̌́ ̨̪ ̛̖̣̖̦̚,
̸̨̯ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̦̖̖̣̔̽ ́ ̛̙̣̌ ̸̨̛̪̯ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̦̌ ̵̨̛̦̔ ̵̖̣̖̦̼̚ ̵̡̨̡̯̖̜̣́. ʽ̸̼̦̼̖̍ ̴̡̬̱̯̼
̛ ̨̨̛̺̏ ̛̭̯̣̌ ̨̣̖̖̍ ̛̙̖̣̦̦̼̥̌ ̣̔́ ̥̖̦́, ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̛̱̥̖̦̹̣̭̽̌̽ ̯́̐̌ ̡ ̨̛̙̬̦̜ ̛̪̺̖, ́ ̡̨̣̖̐
̡̛̪̬̖̬̯̣̌̌ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̨̛̭̣.
ʶ̡̨̯̌ ̥̼ ̭ ̥̱̙̖̥ ̛̹̣ ̡̨̪̖̹̥ ̨̪ ̨̯̬̪̖, ̨̬̭̹̖̜̌̚ ̨̱̭̯̜̐ ̨̯̬̜̌̏, ̛ ̬̱̏̔̐ ̱ ̥̖̦́ ̨̦̖̪̦̏̌̚ ̸̨̦̣̭̌̌̽ ̨̛̭̣̦̖̽
̨̨̛̭̣̦̯̖̣̖̦̖̀̔ ̨̯ ̛̏̔̌ ̵̨̯̖̥̦̖̣̖̦̼̚ ̵̵̛̬̱̭̯̺́ ̖̯̖̜̏̏ ̨̡̨̭̬̦́̏ — ̥̣̼̌̽̏ ̛ ̨̨̨̡̛̪̬̙̦̔̌, ̵̨̛̬̭̹ ̏
̨̛̛̛̛̣̍̚ ̦̌ ̦̹̖̥̌ ̛̪̱̯. ˔ ̭ ̛̛̱̣̖̦̖̥̔̏ ̨̪̜̥̣̌̌ ̭̖̍́ ̦̌ ̛̛̙̖̣̦̌ ̨̭̬̯̏̌̽ ̵̛ ̛ ̸̦̯̌̌̽ ̙̖̯̏̌̽. ʿ̨̛̖̣̣̭̔̌̽
̛̛̯̥̾ ̛̥̼̭̣̥́ ̭ ʰ̨̬̖̥̐. ʽ̦ ̼̭̣̱̹̣̏̌ ̨̛̦̥̯̖̣̦̏̌̽, ̨̦ ̨̨̥̖̐ ̨̨̭̯̬̏̐̌ ̦̖ ̛̬̖̣̣̌̔̚.
ʰ̨̬̐̽ ̱̙̖ ̨̯̐̔̌ ̛̥̖̯̣̌̚, ̸̨̯ ̏ ̨̪̭̣̖̦̖̖̔ ̬̖̥̏́ ́ ̭̯̣̌̌ ̖̭̯̽ ̨̨̪̬̱̥̱̔̐. ʦ̨̥̖̭̯ ̨̨̯̐ ̸̨̯̼̍ ̖̣̯̔̌̽ ̭̖̖̍
̨̨̬̥̦̼̜̐ ̭̣̯̌̌, ̨̨̛̭̭̯̺̜́ ̛̚ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̡̨̥̖̣ ̵̦̬̖̦̦̼̌̌̚ ̨̨̺̖̜̏, ̨̨̨̣̹̍̽̐ ̨̡̨̌̏̌̔, ̨̡̨̥̬̭̜ ̨̛̭̣ ̛
̨̨̨̣̹̍̽̐ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̡̣̱̌ ̛ ̨̡̨̨̨̛̣̏̏̐ ̥̭̣̌̌, ́ ̯̖̪̖̬̽ ̦̬̖̣̌̌̌̚ ̨̨̣̹̜̍̽ ̸̨̡̪̱ ̨̨̖̣̖̦̐̚ ̛̹̪̦̯̌̌ ̭
̨̨̛̛̪̥̬̥̔̌, ̡̛̭̪̬̼̭̣̏̌̌ ̨̯̾ ̨̣̍̀̔ ̨̛̣̥̦̦̼̥ ̨̡̨̭̥ ̛ ̸̸̨̬̖̼̜̦̏̌̚ ̦̭̣̙̣̭̌̌̔̌̌̽ ̛̥, ̸̱̬̌ ̨̯
̨̨̛̱̣̭̯̔̏̽̏́ ̛ ̡̯̼̌̌̏̌́̚ ̣̐̌̌̚.
˔ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̦̖ ̸̡̭̱̌̀ ̨̪ ̪̬̖̙̦̖̜ ̛̪̺̖ ̛ ̸̱̭̯̱̏̏̀ ̨̨̪̣̦̖ ̨̨̛̱̣̖̯̬̖̦̖̔̏̏ ̨̯ ̖̼̔. ˃̖̪̖̬̽ ́ ̦̌̀̚, ̸̨̯
̨̣̜̀̍ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̥̙̖̯ ̸̛̦̱̯̭̌̽́ ̛̣̯̀̍̽ ̖̣̖̦̽̚!
˔ ̛̥̖̯̣̌̌̚ ̖̺̖ ̨̨̦̔ ̛̛̥̖̦̖̦̖̚, ̛̛̱̥̹̖̖̏̚ ̥̖̦́. ˀ̦̹̖̌̽, ̡̨̐̔̌ ́ ̱̭̯̣̌̏̌̌, ̱ ̥̖̦́ ̨̨̪̣̣̭́̏́̽ ̛̙̖̣̦̖̌
̭̻̖̭̯̽ ̡̡̛̱̦̱̌̀̍̔̽ ̯̙̖̣̱́̀, ̨̨̦̖̬̱̔̏̀̚ ̖̱̔. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̨̡̪̖̔̚, ̨̪̭̣̖ ̸̨̛̦ ̏ ̨̭̥̣̖̯̖̌ ̛̛̣
̨̨̛̯̥̣̖̌̏̍ ̛̛̣ ̨̪̭̣̖ ̶̨̨̖̣̐ ̦̔́ ̨̦̪̬̙̖̦̦̜̌́ ̶̡̨̨̛̣̖̦̦̜ ̨̬̯̼̌̍ ́ ̸̛̦̦̣̌̌̌ ̱̥̯̔̌̽ ̨ ̵̯̙̖̣̼́ ̵̭̼̬̼
11
̵̨̡̪̬̱̯̔̌ ̛̛̣ ̙̖̔̌ ̨ ̨̨̛̪̣̦̦̔ ̡̨̬̱̭̭̜ ̖̖̔ ̛̚ ̖̯̭̯̔̏̌, ̡̨̨̯̬̱̀ ́ ̦̖ ̨̨̪̬̣̍̏̌̌ ̱̙̖ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̵̨̛̥̦̐ ̣̖̯.
ˑ̛̯ ̛̙̖̣̦̌́ ̛̬̬̙̣̌̔̌̌̚ ̥̖̦́, ̡̯̌ ̡̡̌ ̥̦̖ ̨̼̣̍ ̨̯̬̱̦̔ ̸̡̛̪̖̬̖̣̯̀̽ ̨̭̖̏ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̨̣̖̖̍ ̙̦̼̖̏̌ ̖̣̔̌.
ʦ ̵̡̛̯̌ ̸̵̭̣̱̌́ ́ ̸̨̨̼̦̍ ̨̨̛̯̣̐̏̌ ̣̔́ ̭̖̍́ ̨̣̖̖̍ ̨̨̭̦̯̖̣̦̱̏̌̽̀ ̭̼̬̱̀ ̖̱̔, ̡̯̱̌̀ ̡̡̌ ̭̼̬ ̛̚
̸̨̨̡̛̪̭̣̦̖̦̔̌ ̭ ̡̡̛̬̖̖̬̥̌, ̛̛̣ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖̣̭̌̔̌̌̽ ̵̨̛̬̖̥̌. ˔ ̭̣̼̹̣̌̌ ̨̯ ̵̨̛̥̦̐ ̨̨̭̼̬̖̔̏, ̸̨̯ ̨̛̦ ̛̭ -
̛̪̼̯̼̣̏̌ ̸̨̛̦̣̦̼̖̌̌̐ ̛̪̬̭̯̱̪̼ ̨̨̨̨̛̦̖̪̬̖̣̥̔̐ ̛̙̖̣̦̌́ ̨̯̖̯̏̔̌̽ ̨̯̙̖̣̜́ ̛̛̪̺.
ʶ̨̐̔̌ ́ ̸̦̣̌̌̌ ̛̪̯̽ ̖̣̖̦̼̖̚ ̡̨̡̛̯̖̜̣, ̨̯ ̭̬̱̌̚ ̙̖ ̛̥̖̯̣̌̌̚, ̸̨̯ ̨̨̪̦̼̖̔̍ ̛̙̖̣̦̌́ ̸̛̛̭̖̣̚. ˑ̛̯ ̛̛̥̖̦̖̦́̚
̏ ̨̥̖̥ ̨̛̛̪̖̖̦̏̔ ̨̛̪̥̖̯̣̔ ̛ ̥̱̙. ʦ̸̨̖̖̬̥, ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̙̖̣́̐ ̸̨̨̬̖̌̍̐ ̦̔́, ̖̥̱ ̭̖̏ ̖̺̖ ̵̨̨̯̖̣̭̽ ̸̨̨̖̯̐
̨̪̖̭̯̽, ̏ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ́ ̼̣̍̌ ̨̨̭̖̬̹̖̦̦̏ ̨̬̦̱̹̦̌̏̔̌ ̡ ̖̖̔ ̛ ̵̨̯̼̣̔̌̌, ̸̛̯̌́ ̡̛̦̱̐ ̛̛̣ ̨̺̭̍̌́̽ ̭ ̭̖̥̖̜̽.
˃̨̐̔̌ ʰ̨̬̐̽ ̛̪̬ ̨̛̛̭̖̦̣̭̔́ ̡̨ ̥̦̖ ̛ ̭̯̣̌ ̨̛̪̬̭̯̽ ̸̡̹̱̌ «̨̯̜̾ ̡̛̖̣̖̦̚ » ̡̛̭̜̏́ ̬̌̚, ̡̨̐̔̌ ́ ̖̣̣̔̌̌ ̖̖ ̣̔́
̭̖̍́.
˔ ̵̸̨̱ ̨̨̛̪̯̬̯̏̽, ̸̨̯ ̏ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̛̦ ʰ̨̬̐̽, ̛̦ ́ ̦̖ ̛̛̥̖̣ ̵̡̡̛̛̦̌ ̨̛̣̖̦̜̌̍̏̌̚, ̛ ̨̨̪̯̥̱̾ ̸̦̣̖̏̌̌ ̦̥̌ ̨̼̣̍
̨̯̬̱̦̔ ̨̛̪̬̖̖̣̯̔̽, ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̛̣ ̥̼ ̸̱̭̯̱̖̥̏̏ ̭̖̍́ ̸̣̱̹̖, ̛̛̣ ̨̯̾ ̦̥̌ ̡̙̖̯̭̌́. ʻ̨ ̡̨̨̭̬ ̥̼ ̨̍̌ ̨̛̥̣̐
̱̙̖ ̸̨̨̯̦ ̡̭̯̌̌̽̚, ̸̨̯ ̸̱̭̯̱̖̥̏̏ ̭̖̍́ ̸̣̱̹̖ ̛ ̛̼̣̥̏̐́̔ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̨̥̣̙̖. ʿ̨̨̬̹̣ ̔̏̌ ̶̥̖̭́̌ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̍́
̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ̛̚ ̛̖̣̖̦̚ — ̛ ̭̖̼̖̔ ̱̭̼ ̛ ̨̨̬̍̔̌ ʰ̨̬̐́ ̨̥̖̯̦̌̚ ̨̛̪̯̖̥̦̖̣, ̸̨̯ ̨̭̖̣̣̔̌ ̨̖̐ ̵̨̨̛̪̙̥ ̦̌ ̨̨̯̐
ʰ̨̬̐́, ̡̨̨̨̨̯̬̐ ́ ̡̨̨̯̐̔̌ ̸̨̪̭̯̬̖̣̏̌̌.
ʰ̨̬̐̽ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̨̨̛̱̹̖̣̭̏̔̏́, ̸̨̯ ̭̯̣̌ ̸̛̖̥̪ ̨̨̦̥ ̦̹̖̜̌ ̛̭̖̥̽ ̨̪ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍̀ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜. ʶ̙̌ -
̨̖̔ ̨̱̯̬ ̨̦ ̨̪̬̭̼̪̖̯̭̌́ ̨̬̦̌ ̛ ̖̣̖̯̔̌ ̖̔̏ ̛̛̣ ̛̯̬ ̨̛̣̹̖̍̽ ̡̛̦̍̌ ̡̨̡̯̖̜̣́: ̨̦̱̔ ̣̔́ ̥̖̦́, ̨̦̱̔ ̣̔́ ̭̖̍́ ̛
̨̦̱̔ ̣̔́ ˁ̖̬̖̐́ ̛ ʦ̛̣̌.
ʻ̛̹̌ ̛̖̯̔ ̨̯̙̖ ̨̛̬̣̭̌̔̏̌̽ ̨̛̣̖̦̔̍̌̏̀ ̨̨̯̾̐ ̡̨̨̱̭̦̏̐ ̨̨̖̣̖̦̐̚ ̡̛̦̪̯̌̌ ̏ ̖̙̖̦̖̦̼̜̔̏ ̶̛̬̌ ̨̦. ̙̖̌ ̛̪̬
̵̛, ̡̨̣̭̌̌̽̚ ̼̍, ̨̨̯̥̖̦̦̥ ̨̨̬̖̔̏̽̚ ̨̛̦ ̭̖̏ ̙̖ ̨̛̛̯̥̖̯̣ ̭̱̺̖̭̯̖̦̦̼̖̏ ̨̨̛̪̣̙̯̖̣̦̼̖̽ ̛̛̭̔̏̐, ̡̛̯̖̌ ̡̡̌
̛̙̖̣̦̖̌ ̥̖̦̹̖̽ ̭̪̯̌̽, ̸̛̛̱̖̣̖̦̖̏ ̛̛̦̖̬̾̐ ̛ ̨̨̬̖̍̔ ̨̛̦̭̯̬̖̦̖̌, ̌ ̡̯̙̖̌ ̸̛̱̣̱̹̖̦̖ ̨̨̛̭̭̯̦́́ ̨̱̍̏̚ ̛
̖̭̖̦̔.
ʽ̛̦̥̔ ̛̚ ̵̨̛̥ ̨̛̪̭̖̦̜̌ ̨̼̣̍ ̨̯, ̸̨̯ ̨̦̙̼̔̌̔ ́ ̱̭̯̦̱̌ ̨̯ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ̛ ̨̨̪̬̭̯ ̨̣̹̖̍̽ ̦̖ ̵̸̨̱̌̚ ̵̛
̨̱̪̯̬̖̣̯̍́̽. ʽ̡̨̦̔̌ ̵̨̨̛̛̪̬̣̔ ̶̥̖̭̼́, ̌ ̥̼ ̨̨̛̪̬̣̙̣̔̌ ̭ ̛̦̭̣̙̖̦̖̥̌̌̔ ̨̬̖̱̣̬̦̐́ ̵̛ ̛̪̯̽. ˃̖̪̖̬̽ ̥̦̖
̨̯̬̱̦̔ ̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽ ̨̭̏̀ ̛̙ ̦̽̚ ̖̍̚ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜, ̨̡̨̡̪̭̣̱̽ ̨̛̦ ̛̭̯̣̌ ̨̭̭̯̣̯̌̏́̽ 80 % ̨̨̥̖̐ ̶̛̬̌ ̨̦̌.
ʦ ̨̨̛̪̣̦̖̦̖̔ ̡ ̡̨̡̯̖̜̣̥́ ́ ̨̱̪̯̬̖̣̍́̀ ̭̣̯̼̌̌, ̡̡̬̖̖̬̼ ̛̚ ̣̦̽̌, ̴̡̬̱̯̼ ̛, ̨̛̦̐̔̌, ̭̖̥̖̦̌ ̛ ̛̣ ̵̨̛̬̖.
ˋ̨̯̼̍ ̭̖̏̐̔̌ ̛̥̖̯̽ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̖̣̯̔̌̽ ̛̭̖̙̜̏ ̡̨̡̯̖̜̣̽ ̛̚ ̛̖̣̖̦̚, ́ ̡̛̱̪̣̌ ̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̜̔̽ ̣̖̦̖̬̍̔ ̣̔́
̴̨̛̭̌. ʦ̡̛̭̜́ ̬̌̚, ̡̨̐̔̌ ̬̱̔̽́̚ ̛̛̣ ̡̛̣̖̦̯̼ ̵̨̯̌̔́̚ ̡̨ ̥̦̖, ̨̛̦ ̛̏ ̯̔́ ̨̬̥́̔ ̭ ̡̨̨̥̪̯̖̬̥̽̀ ̨̨̣̹̜̍̽
̡̛̱̹̦̏ ̭ ̡̨̨̬̖̣̖̦̜́̚ ̡̨̛̙̭̯̔̽̀. ˔ ̭̖̏̐̔̌ ̪̬̖̣̔̌̐̌̀ ̨̨̨̪̪̬̯̍̏̌̽ ̸̱̖̭̦̼̜̔ ̡̨̡̯̖̜̣̽. ʶ ̨̥̖̥̱
̨̨̛̱̣̖̯̬̖̦̔̏̏̀, ̖̣̖̦̼̜̚ ̡̨̡̯̖̜̣̽ ̛̦̬̯̭̌̏́ ̭̖̥̏ ̖̍̚ ̸̡̛̛̭̣̖̦̀́, ̨̦̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯, ̸̨̯ ̛̪̯̯̭̌̀́ ̭̖̏ ̨̪ -
̨̬̦̥̱̌̚.
ʻ̨̨̛̖̙̦̦̔̌ ̣̔́ ̥̖̦́ ̱ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̬̱̖̜̔̚ ̛ ̨̡̨̛̭̯̬̱̦̔̏ ̨̨̬̖̔̏̽̚ ̸̨̛̱̣̱̹̣̭̽ ̨̪̭̣̖ ̸̡̛̹̌ ̨̨̖̣̖̦̐̚
̡̨̡̯̖̜̣́ ̏ ̨̥̖̥ ̴̨̛̭̖!
ʶ̨̬̥̖ ̨̡̹̱̯! ˃̡̌, ̱ ̨̭̯̖̣̔̌́̚ ̨̨̥̖̐ ̖̭̜̯̏̍̌̌ ̨̛̪̣̭́̏̌̽ ̯́̐̌ ̡ ̨̭̼̬̜ ̖̖̔ ̱̙̖ ̨̪̭̣̖ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜, ̛
̸̖̬̖̚ ̪̬̱̌ ̶̥̖̭̖́̏ ̨̦ ̨̪̯̖̬̣́ 7 ̡̨̨̛̣̬̥̥̐̌̏. ̛̖̦̺̦̌ ̛̚ ̨̨̭̭̖̦̖̔̐ ̴̨̛̭̌ ̛̛̣̭̍̌̏̌̽̚ ̨̯ ̡̖̥̼̾̚, ̵̨̌̔́̚
̦̌ ̸̡̹̱̌ ̨̨̖̣̖̦̐̚ ̡̨̡̯̖̜̣́ ̸̨̛̪̯ ̡̙̼̜̌̔ ̖̦̔̽. ̙̖̌ ̨̥̜ ̸̨̨̪̯̣̦̌̽ ̨̨̨̪̪̬̣̍̏̌ ̛ ̨̛̪̣̣̀̍ ̛̯̾ ̡̨̡̛̯̖̜̣.
ʦ̵̨̨̦̣̖̦̦̔̏̌́ ̨̨̛̛̪̣̙̯̖̣̦̼̥̽ ̛̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚, ́ ̛̦̪̭̣̌̌̌ ̭̯̯̌̽̀ "ʽ̔̌ ̨̖̣̖̦̥̱̚ ̡̨̡̯̖̜̣̀" ̛ ̨̪̭̣̣̌̌ ̖̖ ̨̪
̡̨̨̣̖̯̬̦̦̜̾ ̸̨̪̯̖ ̭̖̥̏ ̬̖̭̯̥̌̔̌̌. ʿ̸̨̛̯ ̭̬̱̌̚ ́ ̸̦̣̌̌̌ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̨̨̭̯̬̙̖̦̦̼̖̏ ̨̯̼̼̏̚ ̛ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏
̵̨̨̪̬̦̼̔̍ ̨̛̛̪̭̦̜̌ ̸̵̥̖̯̖̣̦̼̌̌̽̚ ̨̬̖̱̣̯̯̽̌̏̚ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ̨̯ ̵̨̛̥ ̬̱̖̜̔̚, ̨̭̯̱̖̦̯̔̏ ̛
̸̛̯̯̖̣̖̜̌. ʦ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ́ ̨̨̛̯̣̭̐̏̌̽ ̨̨̛̪̬̣̙̯̔̽ ̨̛̭̏ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ̦̌ ̨̣̖̖̍ ̨̭̖̬̖̦̥̽̚ ̨̱̬̦̖̏,
̸̨̨̛̥̦̭̣̖̦̦̼̖̐ ̶̛̖̣̯̖̣̦̼̖̽ ̨̭̜̭̯̏̏̌ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ̛̭̯̣̌ ̸̨̛̛̖̦̼̥̏̔ ̣̔́ ̡̨̨̙̌̔̐, ̡̨̯ ̵̛
̨̨̨̪̪̬̣̍̏̌: ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̣̖̜̀̔, ̵̨̛̱̪̯̬̖̣̺̍́̀ ̡̨̡̛̯̖̜̣, ̨̛̪̬̖̬̯̣̭̏̌̽ ̏ ̦̬̭̯̺̱̌̌̌̀̀ ̭ ̡̙̼̥̌̔ ̦̖̥̔ "̖̚ -
̣̖̦̱̀ ̨̣̦̱̏".
ʧ̣̌̏̌ 5.
ʿ̸̨̖̥̱ ̨̯̬̱̦̔ ̨̛̪̣̯̀̍̽ ̖̣̖̦̽̚?
ʿ̨̨̨̛̬̣̙̯̖̣̦̭̯̔̽̽ ̦̹̖̜̌ ̛̛̙̦̚ ̨̼̬̭̣̏̌ ̼̍ ̨̨̡̨̥̦̬̯̦̐̌, ̛̖̭̣ ̼̍ ̖̣̖̦̼̖̚ ̨̨̛̺̏ ̵̛̪̣̌ ̨̭̯̣̽ ̙̖
̨̨̬̥̯̦̌̌, ̡̡̌ ̛̱̙̖̦̦̍̌.
̌̐ ʿ̨̛̬̭̦
̨̨̛̛̖̯̣̐ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̛̼̖̣̣̏̔́ ̖̣̖̦̽̚ ̏ ̨̯̖̣̦̱̔̽̀ ̬̱̪̪̱̐ ̨̡̨̪̬̱̯̔̏, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̣̖̜̀̔ ̦̖
̨̛̛̭̪̬̦̥̖̯̏̌ ̖̖ ̡̡̌ ̬̖̣̦̱̌̽̀ ̖̱̔. ʻ̨̖̭̥̯̬́ ̦̌ ̨̯, ̸̨̯ ̛̪̺̖̏̌́ ̶̨̖̦̦̭̯̽ ̡̨̖̬̹̏̏ ̨̡̨̛̥̬̏ ̏ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̬̌̚
12
̪̬̖̼̹̖̯̏̌ ̨̛̪̯̯̖̣̦̭̯̌̽̽ ̡̨̬̦̖̜, ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̨̡̨̣̱̐̍ ̡̨̛̱̬̖̦̹̖̖̭̏́ ̛̥̦̖̦̖, ̸̨̯ ̖̣̖̦̽̚ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̖̜̔ ̣̔́
̡̨̡̨̛̬̣̏, ̶̨̖̏ ̛ ̡̨̨̬̏. ˑ̨̯ ̛̥̦̖̦̖ ̦̖ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̦̥̌ ̨̣̯̔̍̌̏́̽ ̨̡̨̥̬̦̱̏̀ ̨̯̱̍̏ ̏ ̭̣̯̼̌̌. ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̥̼
̼̬̭̼̖̥̏̍̌̏̌ ̭̥̱̌̀ ̛̪̯̯̖̣̦̱̌̽̀ ̸̭̯̌̽ ̨̡̨̛̥̬̏ ̛ ̵̨̛̥̦̐ ̵̛̬̱̔̐ ̛̬̭̯̖̦̜̌. ̣́ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̡̱̭̏ ̡̨̨̨̬̦̖̪̣̔̏
̸̣̱̹̖ ̡̱̭̏̌ ̨̯̼̍̏, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̡̨̛̬̦ ̨̭̖̬̙̯̔̌ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̨̣̹̖̍̽ ̵̭̬̌̌̌ ̛ ̨̼̏̔, ̸̖̥ ̵̡̛̖̬̱̹̏, ̡̨̨̯̬̼̖ ̡
̨̯̥̱ ̙̖ ̼̯̍̏̌̀ ̨̡̛̬̐̽ ̨̯ ̨̛̛̛̣̍́̚ ̏ ̵̛̦ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏. ʰ̚ ̨̛̪̬̖̖̦̦̜̏̔ ̛̦̙̖ ̶̛̯̣̼̌̍ ̨̭̦́ ̨̛̦̏̔
̨̨̛̦̖̭̪̬ ̨̥̖ ̵̨̨̨̪̬̖̭̭̯̏̔̏ ̛̣̭̯̖̽̏ ̦̌̔ ̡̨̛̬̦̥́ ̱ ̵̯̬̖ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̛̬̭̯̖̦̜̌: ̡̭̖̣̼̏, ̡̛̪̖̯̬̱̹ ̛ ̬̖̪̼.
ʶ̨̬̦̖̏̌́ ̸̭̯̌̽ ̛̛̣̬̱̖̯̔ ̛̣̹̽ ̏ ̵̯̬̖ ̵̡̨̛̯̖̬̌̐́: ̨̪ ̡̨̛̣̬̥̌́, ̨̱̣̖̥̐̏̔̌ ̛ ̵̭̬̱̌̌ (̌̚ ̸̡̛̛̭̣̖̦̖̥̀ ̬̖̪̼ ).
ˑ̛̯ ̛̯̬ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̌ ̖̣̯̔̌̀ ̡̨̛̬̦ ̨̣̖̖̍ ̛̛̪̬̯̦̼̥́ ̦̌ ̡̱̭̏.
˔ ̦̖̭̌̔̀̽, ̸̨̯ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̶̴̛̬̼ ̏ ̶̛̯̣̖̌̍ ̨̛̭̣̦̽ ̛̱̯̔̏́ ̭̏̌. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̶̡̛̣̌̽́ ̏ ̵̛̣̭̯̽́ ̡̭̖̣̼̏ ̏ 7 ̬̌̚
̨̣̹̖̍̽, ̸̖̥ ̏ ̖̖ ̵̡̨̬̦́, ̌ ̛̛̯̥̦̏̌̌ ʤ ̨̣̹̖̍̽ ̏ 192 ̬̌̌̚! ˁ̨̛̖̬̙̦̖̔̌ ̛̛̯̥̦̏̌̌ ʶ ̏ ̵̛̣̭̯̽́ ̬̖̪̼ ̏ 2500 (!)
̬̌̚ ̨̣̹̖̍̽, ̸̖̥ ̏ ̵̡̨̬̦́.
ʽ̨̬̥̦̐̌́ ̛̪̯̯̖̣̦̌̽̌́ ̶̨̖̦̦̭̯̽ ̛̣̭̯̖̽̏ ̛̬̭̯̖̦̜̌ ̸̨̛̖̦̏̔̌ ̛ ̨̖̭̭̪̬̦̍̌. ʿ̨̱̥̜̯̖̔̌ ̨ ̸̵̯̼̭́̌ ̨̯̦̦
̶̵̛̖̦̦̖̜̹ ̨̡̨̪̬̱̯̔̏ — ̨̖̣̖̦̜̚ ̨̯̼̍̏, ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̬̭̼̯̭̏̍̌̏̌̀́ ̛̚ ̨̐̔̌ ̏ ̨̐̔ ̛̌̚̚ ̨̦̹̖̌̐ ̦̖̖̙̖̭̯̏̏̌, ̏ ̨̯
̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̣̖̜̀̔ ̭̯̬̯̌̔̌̀ ̨̯ ̵̸̨̡̨̛̬̦̖̭̜ ̵̡̛̦̖̯̏̌ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏.
ʿ̛̯̯̖̣̦̌̽̌́ ̶̨̖̦̭̯̽ ̡̨̬̦̖̜ ̛ ̛̖̣̖̦̚ ̡̭̖̣̼̏, ̡̛̪̖̯̬̱̹ ̛ ̬̖̪̼ (100 ̐)
ˁ̡̖̣̏̌
ʿ̡̖̯̬̱̹̌
ˀ̖̪̌
ʿ̛̯̯̖̣̦̼̖̌̽
̖̺̖̭̯̏̏̌
ʶ̨̛̬̦
̖̣̖̦̽
ʶ̨̛̬̦
̖̣̖̦̽
ʶ̨̛̬̦
̖̣̖̦̽
ʶ̨̛̛̣̬̌
43
22
75
36
28
32
ʥ̡̛̖̣, ̐
1,61
2,2
1,2
2,97
0,9
1,5
̛̬̼, ̐
0,17
0,13
0,3
0,79
0,1
0,3
˄̨̣̖̼̐̏̔, ̐
9,56
4,33
17,99
6,33
6.43
7,13
ʶ̸̡̣̖̯̯̌̌, ̐
2,8
3,7
4,9
3,3
1,8
3.2
ˁ̵̬̌̌, ̐
6,76
0,5
4,8
0,85
3,8
0,81
ʶ̶̛̣̜̌̽, ̥̐
16
117
36
138
30
190
̨̖̣̖̚, ̥̐
0,8
2,57
0,59
6,2
0,3
1,1
ʺ̛̦̜̌̐, ̥̐
23
70
29
50
11
31
ˇ̴̨̨̭̬, ̥̐
40
41
71
58
27
42
ʶ̛̣̜̌, ̥̐
325
762
375
554
191
296
ʻ̛̯̬̜̌, ̥̐
78
226
10
56
67
40
ˉ̡̛̦, ̥̐
0,35
0,38
0,59
1,07
0,27
0,19
ʺ̖̔̽, ̥̐
0.08
0,19
0,12
0,15
0,09
0,35
ʺ̶̬̦̖̌̐̌, ̥̐
0,33
0,39
0,56
0,16
0,13
0,47
ˁ̖̣̖̦, ̥̐
0,7
0,9
1,8
0,1
0,7
1,2
ʦ̛̛̯̥̦̌ ˁ, ̥̐
4,9
30
17
133
21
60
˃̛̛̥̦̌, ̥̐
0,03
0,1
0,09
0,09
0,04
0.07
ˀ̴̨̛̛̣̦̍̌̏, ̥̐
0,04
0.22
0,05
0,10
0,03
0,1
ʻ̶̛̛̦̌, ̥̐
0,33
0,4
0,7
1,31
0,4
0,6
ʦ̛̛̯̥̦̌ ʦ 6, ̥̐
0,07
0,11
0,09
0,09
0,09
0,26
ˇ̨̣ ̯̌ — ̨̺̖̖̍
̡̨̣ - ̨̏, ̡̥̐
109
15
67
152
15
194
13
ʦ̛̛̯̥̦̌ B12, ̡̥̐
0
0
0
0
0
0
ʦ̛̛̯̥̦̌ ʤ, ʺ̡̐
33
6326
0
8424
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̔
̦̼
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̔
̦̼
ˀ̨̛̖̯̦̣, ̡̥̐
0
0
0
0
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̔
̦̼
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̔
̦̼
ʦ̛̛̯̥̦̌ , MP
0.04
1.5
1,49
0,75
0,03
2,86
ʦ̛̛̯̥̦̌ ʶ, ̡̥̐
0,2
400
22,5
11640
0,10
251
̛̬̼ ̦̭̼̌ -
̺̖̦̦̼̖, ̐
0,03
0.02
0,05
0,13
0,01
0,07
̛̬̼ ̨̨̥̦ -
̦̖̦̭̼̺̖̦̦̼̖̌, ̐
0,03
0,03
0,11
0,29
0,01
0,02
̛̬̼ ̨̛̪̣ -
̦̖̦̭̼̺̖̦̦̼̖̌, ̐
0,06
0,05
0,05
0,12
0,05
0,12
ˈ̨̛̣̖̭̯̖̬̦, ̥̐
0
0
0
0
0
0
ʦ̨̪̣̦̖ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏ ̨̡̛̦̖̯̏̌̚ ̨̨̪̬̭̏: ̸̨̪̖̥̱ ̖̣̖̦̽̚ ̡̙̖̯̭̌́ ̦̥̌ ̡̨̦̖̱̭̦̜̏? ˀ̖̌̏̚ ̦̹̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̦̖ ̨̭̯̔̌ -
̸̨̨̯̦ ̥̱̬̔, ̸̨̯̼̍ ̨̛̛̛̦̯̱̯̦̏ ̛̼̬̯̏̍̌̽ ̨̯, ̏ ̸̖̥ ̨̦ ̦̱̙̖̯̭̔̌́? ʸ̖̜̀̔, ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̛̣̣̀̍ ̡̱̭̏ ̛̖̣̖̦̚ ̛ ̛̖̣
̖̖ ̨̬̖̱̣̬̦̐́ ̛ ̏ ̵̨̛̣̹̍̽ ̸̵̡̨̛̣̖̭̯̏̌, ́ ̸̭̯̬̖̣̏̌̌ ̛̣̹̽ ̪̬̱̌ ̬̌̚ ̏ ̨̭̖̜̏ ̛̛̙̦̚. ʰ̚ ̵̛ ̡̨̬̭̭̌̌̏̚ ́ ̱̦̣̌̌̚,
̸̨̯ ̡̨̐̔̌ ̨̛̦ ̛̼̣̍ ̛̖̯̥̔̽, ̵̛ ̨̛̬̔ ̛̯̖̣ ̦̖ ̛̣̔̌̏̌ ̛̥ ̖̼̔, ̨̛̭̣̦̽ ̛̛̭̯̥̱̣̬̱̺̖̜̀ ̛̪̪̖̯̯̌, ̸̨̛̦̖̐
̨̨̙̬̖̦̌̐ ̛̛̣ ̸̡̨̨̨̪̖̦̐, ̵̡̡̛̛̦̌ ̴̡̨̦̖̯ ̛̛̣ ̵̛̬̱̔̐ ̨̭̣̭̯̖̜̌̔. ˔ ̸̛̭̯̌̀, ̸̨̯ ̏ ̨̦̦̜̔̌ ̶̛̛̛̭̯̱̌ ̨̛̥̥
̬̱̥̔̽́̚ ̨̛̭̣̦̽ ̨̨̪̖̣̏̚. ʽ̛̦ ̬̱̯̭̌̔̀́ ̶̨̱̬̱̐ ̛̛̣ ̨̨̛̪̥̬̱̔, ̛ ̱ ̵̛̦ ̡̨̱̣̦̍̏̌̽ ̡̯̖̱̯ ̡̛̭̣̦̀, ̡̨̐̔̌ ̨̛̦
̛̯̏̔́ ̖̣̖̦̼̜̚ ̭̣̯̌̌. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̨̥́ ̨̪̬̱̔̐̌ ʦ̦̖̭̭̌̌ ̨̨̛̬̯̐̏:
̣́ ̥̖̦́ ̭̖̏̐̔̌ ̛̪̺̌ ̸̖̥ ̨̪̬̺̖, ̯̖̥ ̡̱̭̦̖̖̏. ʦ ̨̛̛̖̜̭̯̯̖̣̦̭̯̔̏̽, ̼̏ ̦̖ ̨̥̙̖̯̖ ̶̨̛̖̦̯̽
̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̜̏ ̡̱̭̏ ̛̛̪̺, ̛̖̭̣ ̦̖ ̛̖̯̖̔ ̖̖ ̭̥̱̌ ̨̪ ̭̖̖̍, ̖̍̚ ̵̡̡̨̛̛̣̌̍ ̛̪̬̪̬̌̏ ̛ ̨̨̛̛̪̬̯̣̖̦̜̐̏. ˃̨̡̨̣̽
̨̯̐̔̌ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖ ̨̬̖̣̦̌̽ ̦̭̣̙̯̭̌̌̔̌̽́ ̖̖ ̛̛̭̯̦̦̼̥ ̡̨̱̭̥̏. ʶ̨̐̔̌ ̥̼ ̭ ̨̥̥̜̌ ̛ ̖̥̔ ̏ ̨̛̭̯̐, ̨̯
̸̨̨̼̦̍ ̛̖̥̔ ̨̡̨̯̣̽ ̖̣̖̦̼̖̚ ̛̣̭̯̽́, ̛̭̣̱̙̺̖̌ ̡̛̱̬̹̖̦̖̥̌ ̣̔́ ̨̨̦̬̖̦̌̐̚ ̭̼̬̌. ˔ ̼̍ ̸̡̨̨̦̖̦, ̸̨̪̬̖̪̣̔̌,
̸̨̯̼̍ ̯̾̌ ̖̣̖̦̽̚ ̣̖̙̣̌̌ ̦̌ ̭̼̬̖ ̵̭̖̬̱̏, ̨̦ ̵̨̨̨̬̹ ̵̨̯̽, ̸̨̯ ̖̭̯̽ ̡̯̌̌́ ̶̛̛̯̬̌̔́ —̡̱̬̹̯̌̌̽ ̣̍̀̔̌
̛̖̣̖̦̼̥̚ ̛̛̣̭̯̥̽́ »ʦ ̨̛̣̹̦̭̯̖̍̽̏ ̨̭̖̥̏ ̛̣̀̔ ̛̼̣̍ ̼̍ ̸̨̨̬̬̦̼̌̌̏̌̚, ̛̖̭̣ ̼̍ ̨̛̛̦̬̱̙̣̍̌ ̦̌
̸̨̛̪̬̦̦̥̌̔̚ ̨̭̯̣̖ ̨̡̨̯̣̽ ̶̨̱̬̼̐, ̨̨̛̪̥̬̼̔ ̛ ̡̪̱̭̯̱̌ ̛̛̣, ̖̺̖ ̨̨̯̐ ̵̱̙̖, ̛̣̹̽ ̨̣̍̀̔ ̭ ̖̣̖̦̽̀̚. ˋ̖̥
̨̼̦̏̏̌̚ ̨̯, ̸̨̯ ̥̼ ̨̯̖̥̔̌ ̸̨̛̪̬̖̪̯̖̦̖̔ ̨̨̨̦̖̬̜̔̏̚ ̛̪̺̖, ̛̛̭̯̥̱̣̬̱̺̖̜̀ ̨̨̥̱̐̏̀̚ ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽ ̛
̨̪̼̹̺̖̜̏̌̀ ̨̯̦̱̭ (̵̭̬̱̌̌, ̴̡̨̛̖̦̱, ̨̡̪̬̱̯̥̔̌ ̛̚ ̨̖̣̜̍ ̡̛̥̱ )? ˑ̨̯ ̨̻̭̦̖̯̭̍́́́ ̯̖̥, ̸̨̯ ̏ ̦̹̖̥̌ ̨̬̐̌ -
̛̦̥̖̚ ̦̬̱̹̖̦̌ ̛̦̱̯̬̖̦̦̜̏ ̣̦̭̍̌̌ — ̨̨̥̖̭̯̐̌̚.
̌ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̵̨̛̪̭̣̖̦̔ ̨̛̭̯̣̖̯̜ ̸̸̨̡̛̖̣̖̖̭̏ ̜ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̪̬̖̯̖̬̪̖̣ ̭̱̺̖̭̯̖̦̦̼̖̏ ̛̛̥̖̦̖̦́̚: ̥̼ ̛̭̯̣̌
̥̖̦̹̖̽ ̛̯̭̔̏̐̌̽́ ̛ ̸̛̛̦̱̣̭̌̽ ̡̨̨̛̦̭̖̬̬̯̏̏̌̽ ̛ ̴̨̛̛̬̦̬̯̌̏̌̽ ̨̡̪̬̱̯̼̔. ʿ̨̨̭̯̖̪̖̦̦ ̨̨̦̖̬̔̏̌́̚ ̖̔̌ ̭̯̣̌̌
̣̔́ ̦̭̌ ̨̣̖̖̍ ̡̨̛̪̬̣̖̯̖̣̦̜̏̌̽, ̸̖̥ ̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̖̏ ̦̖ ̨̪̖̬̖̬̯̦̦̼̖̌̍̌ ̛̪̺̖̼̖̏ ̨̡̪̬̱̯̼̔.
ʿ̨̬̖̏̔́ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̨̨̨̪̬̭̏ ̛̭̬̖̔ ̣̖̜̀̔ ̸̨̨̛̬̣̦̌̐̚ ̨̬̭̯̏̌̌̚, ́ ̛̪̬̹̣̌ ̡ ̨̼̱̏̏̔, ̸̨̯ ̨̛̦ ̏ ̨̛̣̹̦̭̯̖̍̽̏
̨̭̖̥̏ ̦̖ ̨̭̣̭̦̼̐̌ ̛̭̯̭̌̔̽́ ̦̌ ̛̖̯̱̔, ̨̨̭̭̯̺̱́̀ ̛̚ ̡̨̖̱̭̦̜̍̏̚ ̛̛̣ ̨̡̨̬̜̐̽ ̖̼̔, ̛̬̌̔ ̸̛̱̣̱̹̖̦́ ̨̨̭̖̏̐
̨̨̬̔̏̽́̚, ̙̖̔̌ ̏ ̵̯̖ ̸̵̭̣̱̌́, ̡̨̐̔̌ ̭̯̬̯̌̔̌̀ ̛̭̖̬̖̦̼̥̽̚ ̨̛̛̣̖̦̥̌̍̏̌́̚. ʦ ̨̯ ̙̖ ̬̖̥̏́ ̥̼ ̭̖̏ ̨̛̪̦̥̖̥̌,
̸̨̯ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ ̼̯̍̽ ̨̨̛̬̼̥̔̏̚, ̛̪̯̭̌́̽ ̛̣̹̽ ̨̡̨̨̹̣̥̌̔ ̛ ̡̨̨̣̭̜̍̌, ̡̡̛̛̥̌ ̼̍ ̡̛̱̭̦̼̥̏ ̨̛̦ ̦̥̌ ̛̦
̡̛̣̭̌̌̽̚. ʰ̚ ̨̨̯̾̐ ̸̨̨̛̛̪̬̯̬̖̏́ ̨̡̛̦̯̏̌̀̚ ̨̨̪̬̭̼̏: «ˋ̨̯ ̙̖ ̦̥̌ ̖̭̯̽? ˋ̖̥ ̙̖ ̦̥̌ ̡̨̛̬̥̯̽ ̵̛̦̹̌ ̖̯̖̜̔,
̸̨̯̼̍ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̵̛ ̨̨̬̖̔̏̽̚?»
ʺ̦̖ ̪̬̖̭̯̣̖̯̭̔̌̏́́, ̸̨̯ ̏ ̛̛̬̖̹̖̦ ̵̛̯̾ ̵̛̙̦̖̜̹̏̌ ̨̨̨̪̬̭̏̏ ̖̣̖̦̼̖̚ ̡̨̡̛̯̖̜̣ ̨̥̱̯̐ ̭̼̬̯̐̌̽ ̡̛̱̦̣̦̱̌̽̀
̨̬̣̽, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̛̦ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̸̡̨̛̛̭̣̯̖̣̦̀̽ ̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽, ̨̦ ̛ ̨̡̨̨̦̖̼̦̖̦̦̍̏ ̡̱̭̦̼̏. ʰ̵ ̣̯̀̍́ ̙̖̔̌
̛̖̯̔!
˔ ̖̬̏̀ ̏ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̸̛̦̱̯̭̌̽́ ̛̣̯̀̍̽ ̨̨̬̱̔̏̀̚ ̖̱̔. ʺ̼ ̨̨̭̪̭̦̼̍ ̛̪̖̬̖̜̯ ̦̌ ̨̣̖̖̍ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̖̏
̛̛̪̯̦̖̌ ̙̖̔̌ ̛̪̬ ̸̛̛̛̦̣̌ ̨̨̥̦̣̖̯̦̖̜̐ ̸̡̛̛̪̬̼̏ ̛̪̯̯̭̌̽́ ̨̛̦̖̪̬̣̦̌̏̽.
ʧ̣̌̏̌ 6.
14
̖̣̖̦̽ — ̨̦̏̌́ ̛̪̺̖̏̌́ ̬̱̪̪̐̌
ʰ̨̦̯̖̬̖̭̦, ̸̨̪̖̥̱ ̖̣̖̦̼̜̚ ̭̣̯̌̌, ̛̹̪̦̯̌, ̨̯̍̏̌ ̨̡̨̛̥̬̏ ̛ ̬̱̔̐̌́ ̖̣̖̦̽̚ ̴̶̡̨̛̛̛̣̭̭̬̦̼̌̏̌ ̡̡̌ ̨̨̛̺̏?
ʶ̡̌ ̖̣̖̦̽̚ ̨̡̣̭̌̌̌̽̚ ̏ ̬̱̪̪̖̐ ̨̨̺̖̜̏, ̏ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̨̨̛̺̏ ̛ ̦̖̹̦̖̏ ̼̏ ̣̯̐́̔́ ̨̨̪̬̱̥̱̔̐, ̛ ̨̭̖̬̙̯̔̌ ̨̭ -
̨̖̬̹̖̦̦̏ ̨̛̦̜ ̨̦̬̌̍ ̛̪ ̵̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏?
̡̨̦̥̼̜̌ ̥̖̦̖̙̖̬̔ ̨̨̨̨̺̦̏̐ ̨̯̖̣̔̌ ̨̨̥̖̭̯̦̐ ̛̥̌̐̌̚ ̦̌ ̨̛̪̖̣̣̭̔́ ̨̭ ̨̥̦̜ ̨̛̛̭̥̏ ̛̛̦̣̖̦̥̌̍̀̔́:
̨̡̼̖̯̭̌̏̌́̚, ̨̡̛̪̱̪̯̖̣̌ ̸̨̭̯̌ ̪̱̯̯̭̌̀́, ̡̛̬̼̭̌̏̌́̚ ̡̡̨̛̜̦̱̌̍̔̽ ̶̴̸̡̛̛̛̭̪̖̖̭̜ ̨̡̪̬̱̯̔ ̛̭̬̖̔ ̨̣̖̖̍ ̸̖̥
150 ̨̡̨̪̬̱̯̔̏ ̛̬̭̯̌ ̨̨̯̖̣̦̽̐ ̵̨̨̛̛̪̬̭̙̖̦̔́, ̡̨̨̯̬̼̖ ̭̖̏ ̨̪̬̯̭̔̌̀́ ̏ ̶̡̛̛̭̖ «̨̨̛̺̏ ». ʽ̦ ̡̬̭̭̼̣̌̌̏̌̚,
̸̨̯ ̨̨̪̬̬̯̣̌̍̌ ̏ ̨̯̜̾ ̶̡̛̛̭̖ ̨̣̖̖̍ 10 ̣̖̯ ̛ ̙̖̔̌ ̪̬̖̣̣̔̌̐̌ ̡̨̨̬̱̭̯̱̏̔̏, ̸̨̯̼̍ ̨̛̭̭̬̯̥̖̦̯̌ ̼̣̍ ̬̖̣̖̦̌̔̚
̦̌ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̣̖̖̍ ̵̡̛̥̖̣ ̬̱̪̪̐.
ʽ̦ ̪̬̖̣̣̔̌̐̌, ̸̨̯̼̍ ̛̬̭̯̖̦̌́ (̛̛̣ ̸̛̭̯̌ ̛̬̭̯̖̦̜̌ ) ̨̭ ̵̨̛̭̦̼̥̔ ̨̛̭̜̭̯̥̏̏̌ ̛̼̣̍ ̬̭̪̬̖̖̣̖̦̼̌̔ ̨̪
̨̯̖̣̦̼̥̔̽ ̬̱̪̪̥̐̌, ̡̛̯̥̌ ̡̡̌, ̛̦̪̬̥̖̬̌ » ̡̨̨̬̦̖̪̣̼̔ (̨̡̨̥̬̏̽, ̡̭̖̣̏̌, ̬̖̪̌, ̛̬̖̭̔ ̛ ̯. ̔.), ̶̨̛̭̖̯̏́
;̨̡̡̨̛̬̣̍, ̶̖̯̦̏̌́ ̡̪̱̭̯̌̌, ̨̡̛̬̯̹̌ ̛ ̯. ̔.), ̡̛̦̖̭̣̖̌̔ ̡̨̨̬̦̖̪̣̼̔ (̶̨̱̬̼̐, ̸̡̡̛̌̍̌, ̨̨̛̪̥̬̼̔ ̛ ̯. ̔.)
̛̭̯̖̣̍ (̭̪̬̙̌̌, ̬̖̖̦̏̽, ̵̭̬̦̼̜̌̌ ̨̡̛̯̬̭̯̦ ̛ ̯. ̔.), ̨̨̡̛̪̬̬̭̯, ̛̬̼̐̍, ̴̡̬̱̯̼, ̖̣̖̦̽̚ ̛ ̯. ̔. ˃̡̌̌́
̶̨̛̛̬̦̐̌̌́̚ ̨̨̨̨̺̦̏̐ ̨̯̖̣̔̌ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̨̨̪̥̣̐̌ ̼̍ ̨̡̪̱̪̯̖̣̥̌́ ̼̭̯̬̖̖̍ ̵̨̛̦̯̌̔̽ ̵̨̨̛̦̖̍̔ ̥̼̖ ̨̡̪̬̱̯̼̔,
̨̦ ̛ ̨̨̨̭̪̭̭̯̣̍̏̏̌̌ ̼̍ ̨̡̨̛̦̥̣̖̦̌̀̚ ̛̦̭̖̣̖̦̌́ ̭ ̨̛̣̹̥̍̽ ̨̨̛̬̦̬̖̥̌̍̌̚̚ ̨̨̪̣̖̦̜̚ ̡̨̛̖̖̯̬̦̭̜̏̐̌̌ ̛̛̪̺
ʽ̸̨̛̖̦̏̔, ̛̣̀̔ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̸̛̛̭̯̣̌ ̛̬̭̯̖̦̌́ ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̜̏ ̸̭̯̌̽̀ ̛̛̪̯̦̌́, ̸̨̯̼̍ ̵̛ ̨̛̪̬̣̦̌̏̽
̴̶̡̨̛̛̛̣̭̭̬̯̌̏̌̽. ʦ ̨̣̥̀̍ ̨̡̨̨̪̬̱̯̥̔̏ ̛̥̦̖̌̐̌̚ ̨̨̥̙̦ ̛̱̖̯̏̔̽, ̸̨̯ ̭̖̏ ̨̯̖̣̼̔, ̡̨̬̥̖ ̨̨̨̨̺̦̏̐, ̛̥̖̯̀
̖̯̣̦̱̔̌̽̀ ̴̶̡̡̛̛̛̣̭̭̌̌̀ ̨̨̯̬̏̌̏. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̨̥̭̦̜́ ̨̯̖̣̔ ̬̖̣̖̦̌̔̚ ̦̌ «̨̥̹̦̔̌̀̀ ̶̛̪̯̱ », «̨̥̭́ » ̛
̬̼̱̍ », ̡̨̨̯̬̼̖, ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽, ̬̖̣̖̦̼̌̔̚ ̦̌ ̛̥̖̦̹̖̽ ̶̡̛̛̭̖, ̡̛̯̖̌ ̡̡̌ «̨̛̦̐̏́̔̌ », «̛̯̖̣̯̦́̌ »,
̛̛̭̦̦̏̌ » ̛ ̯. ̪. ˃̖ ̬̖̣̖̦̼̌̔̚ ̦̌ ̨̪̬̱̪̪̼̔̐: «̡̼̬̖̏̌̚ », «̴̬̹̌ », «̡̨̛̭̯ », «̨̡̭̱̪̬̱̯̼̍̔ » ̛ ̯. ̔. ʿ̛̬ ̨̯̥̾
̭̖̏̐̔̌ ̨̨̥̙̦ ̱̦̯̌̽̚, ̛̚ ̡̡̨̜̌ ̸̛̭̯̌ ̛̯̱̹ ̯̏́̚ ̡̨̡̱̭ ̥̭́̌. ̙̖̌ ̭̼̬̼ ̛̥̖̯̀
̨̭̏̀ ̨̭̭̯̖̦̦̱̍̏̀ ̶̡̛̭̖̀.
ˁ̨̛̣̭̯̖̭̐̌̽: ̛̖̭̣ ̼̍ ̭̖̏ ̸̨̨̥̣̦̼̖ ̛ ̥̭̦̼̖́ ̨̡̪̬̱̯̼̔ ̨̛̪̬̣̭̔̌̏̌̽ ̡̪̖̬̖̥̖̹̱̏, ̨̯̾ ̨̼̣̍ ̼̍ ̡̬̜̦̖̌
̨̨̦̖̱̦̔̍. ʽ̡̨̦̔̌ ̏ ̨̨̨̺̦̜̏ ̶̡̛̛̭̖ ̶̛̪̱̯̦̌̌ ̨̨̪̬̣̙̖̯̭̔̌́, ̸̨̯ ̨̭̖̏̏ ̦̖ ̡̯̌ ̱̙ ̛ ̨̨̛̖̦̍̍̔̚. ʻ̛̪̬̥̖̬̌,
̛̬̥̖̺̖̦̖̌̚ ̡̯̼̼̏ ̨̬̥́̔ ̭ ̨̨̛̛̪̥̬̥̔̌ ̛̛̣ ̛̼̦̥̔́ ̨̥̙̖̯ ̨̛̪̱̯̍̔̽ ̨̡̪̱̪̯̖̣̖̜̌ ̨̨̛̯̐̏ ̯̽ ̣̍̀̔̌ ̛̚
̵̨̛̦̖̭̥̖̭̯̥̼̏ ̨̡̨̪̬̱̯̔̏. ʺ̨̛̦̖̐ ̨̨̛̛̖̯̣̔̐ ̖̬̯̏́ ̏ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌ ̨̦̣̖̙̺̖̌̔̌̐ ̡̨̨̛̛̛̥̦̬̦̍̏̌́
̨̡̨̪̬̱̯̔̏
15
. ˁ̨̨̣̭̦̐̌ ̨̯̜̾ ̨̛̛̯̖̬, ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̵̡̛̬̥̣̭̯̼̖̌̌ ̨̨̛̺̏, ̭̻̖̖̦̦̼̖̔ ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̡̛̛̭̣̼̥ ̛̛̣
̸̨̛̭̦̼̥ ̴̡̛̬̱̯̥̌, ̨̥̱̯̐ ̛̛̪̬̖̭̯̏ ̡ ̨̛̬̙̖̦̍̀ ̛ ̥̐̌̌̚ ̏ ̸̡̡̛̛̹̖̦̖. ʿ̨̛̥̖̺̖̦̖ ̛̖̣̖̦̚ ̏ ̨̦̱̔
̡̨̛̯̖̬̌̐̀ ̭ ̨̨̛̺̥̏̌ ̨̛̪̬̖̣̏ ̡ ̨̯̥̱, ̸̨̯ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̣̀̔ ̨̪̭̯̭̌̌̀́ ̨̱̪̯̬̖̣̯̍́̽ ̡̨̡̛̯̖̜̣ ̛ ̚ ̛̖̣̖̦̚,
̣̌́̏́́̚, ̸̨̯ ̏ ̵̛ ̨̨̭̦̖̏ ̛̣̖̙̯ ̨̛̦̖̪̬̣̦̖̌̏̽ ̸̨̛̭̖̯̦̖̌ ̨̡̨̪̬̱̯̔̏. ʽ̛̦ ̛̭̣̼̹̣̌ » ̸̨̯ ̴̡̬̱̯̼ ̦̖ ̸̨̭̖̯̯̭̌̀́
̭ ̨̨̛̺̥̏̌, ̛ ̸̨̨̨̛̹̦̍ ̨̪̣̯̌̐̌̀, ̸̨̯ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̭̖̏ ̨̨̛̺̏ ̨̭̖̬̙̯̔̌ ̵̡̬̥̣̌̌, ̨̯̐̔̌ ̡̡̌ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌
̵̡̬̥̣̌̌̌ ̏ ̨̣̜̀̍ ̛̖̣̖̦̚ ̡̬̜̦̖̌ ̸̨̛̦̖̦̯̖̣̦̌̽̚.
ʦ̖̖̦̦̼̖̏̔ ̏ ̛̣̱̙̖̦̖̌̍̔̚ ̵̨̛̦̖̬̖̬̜̌̍̚, ̦̖ ̨̛̪̦̥̌́, ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̨̨̺̏ ̛ ̸̨̯ ̡̨̯̖̌ ̴̡̬̱̯, ̨̛̥̦̖̐ ̨̛̥
̸̛̛̯̯̖̣̌ ̛̛̭̪̬̹̣̌̏̌ ̥̖̦́: «ʤ ̬̖̌̏̚ ̨̨̥̙̦ ̛̭̥̖̹̯̏̌̽ ̴̡̬̱̯̼ ̭ ̖̣̖̦̽̀̚?». ̌, ̨̛̻̖̦̯̍̔́̽ ̵̡̛̬̥̣̭̯̼̖̌̌
̨̨̛̺̏, ̡̛̯̖̌ ̡̡̌ ̨̡̨̥̬̏̽, ̭ ̴̡̛̬̱̯̥̌ ̨̼̣̍ ̼̍ ̨̛̦̖̪̬̣̦̌̏̽. ˃̡̌̌́ ̶̡̨̛̛̥̦̍̌́ ̨̥̙̖̯ ̛̛̪̬̖̭̯̏ ̡ ̨̛̬̙̖̦̍̀
̏ ̨̛̛̪̺̖̬̯̖̣̦̥̏̌̽ ̡̯̬̯̖̌. ʽ̡̨̦̔̌, ̖̣̖̦̽̚ — ̨̯̾ ̦̖ ̨̨̛̺̏, ̨̣̖̖̍ ̨̨̯̐ » ̖̣̖̦̽̚ — ̛̖̦̭̯̖̦̦̔̏̌́ ̛̪̺̖̏̌́
̬̱̪̪̐̌, ̡̨̨̯̬̌́ ̨̨̪̥̖̯̐̌ ̛̪̖̬̖̬̯̏̌̽ ̭̖̏ ̛̬̱̖̔̐ ̨̡̪̬̱̯̼̔. ̖̣̖̦̽ ̛̛̭̯̥̱̣̬̱̖̯ ̛̼̖̣̖̦̖̏̔
̵̛̛̪̺̖̬̯̖̣̦̼̏̌̽ ̨̛̦̥̾̏̚ ̛ ̖̖ ʺ̨̨̙̦ ̸̨̭̖̯̯̌̽ ̭ ̨̣̜̀̍ ̨̖̜̔. ʸ̨̨̪̼̯̦̀̍, ̸̨̯ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̸̨̭̯̌ ̨̱̪̯̬̖̣̯̍́̀
̏ ̛̪̺̱ ̴̡̬̱̯̼ ̛ ̛̣̭̯̽́ ̭ ̨̨̨̦̔̐ ̛ ̨̨̯̐ ̙̖ ̖̬̖̔̏̌. ̙̖̜̦ ʧ̨̱̣̣̔ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̨̛̛̭̭̣̖̯̖̣̔̏̌ ̛̦̣̣̌̍̀̔̌, ̡̡̌
̨̛̦ ̛̖̣̣̔̌ «̨̱̯̖̬̬̼̍̍̔ »: ̸̨̛̛̬̣̌̏̌̏̌̚ ̴̡̬̱̯̼
̏ ̛̣̭̯̽́ ̛ ̨̛̪̖̣̔̌ ̵̛. ˁ̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̖̺̖ ̨̨̦̔ ̨̡̨̣̱̖̐̍ ̛̣̱̙̖̦̖̌̍̔̚, ̡̼̯̖̺̖̖̏̌̀ ̛̚ ̸̨̨̨̨̛̹̦̍̐
̸̛̛̛̪̬̭̣̖̦́ ̛̖̣̖̦̚ ̡ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ̨̨̺̖̜̏. ʶ ̨̛̭̙̣̖̦̌̀, ̨̛̥̦̖̐ ̨̨̛̛̛̖̯̣̔̐ ̨̛̛̭̭̣̖̯̖̣̔̏̌ ̱̖̙̖̦̼̍̔, ̸̨̯
̖̣̖̦̽̚ ̦̖ ̨̯̍̐̌̌ ̡̨̖̣̥̍. ʰ̚ ̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̣̼̐̌̏ ̼̏ ̱̦̖̯̖̌̚, ̸̨̯, ̨̡̛̪̬̖̏ ̨̯̜̾ ̨̨̪̪̱̣̬̦̜́ ̨̛̛̯̖̬, ̖̣̖̦̽̚ —
̵̨̨̪̬̖̭̦̼̜̏̔ ̸̨̡̛̛̭̯̦ ̡̖̣̍̌. ˔ ̪̬̖̣̔̌̐̌̀ ̨̛̯̖̣̯̔̽ ̖̣̖̦̽̚ ̨̯ ̨̨̺̖̜̏ ̬̌̚ ̛ ̦̭̖̌̏̐̔̌. ʰ̌̚̚ ̨̦̖̖̬̦̜̏ ̖̖
̴̶̡̛̛̛̛̛̖̦̯̔̌ ̨̯̯̾ ̶̛̖̦̦̖̜̹̜ ̨̡̪̬̱̯̔ ̛̛̪̯̦̌́ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̸̨̪̣̱̣̌ ̨̦̣̖̙̺̖̌̔̌̐ ̛̛̦̥̦̏̌́ ̛ ̦̖
̨̛̭̭̣̖̣̭̔̏̌́ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̨̡̨̣̱̐̍. ʻ̌ ̵̨̛̥̦̐ ̵̡̼́̌̚ ̨̨̭̣̏ «̖̣̖̦̽̚ » ̙̖̔̌ ̦̖ ̛̥̖̖̯ ̨̦̣̖̙̺̖̌̔̌̐ ̨̪̬̖ -
̛̖̣̖̦̔́. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̏ ̡̨̛̦̣̜̭̥̌̐ ̡̼̖́̚ ̸̨̨̨̛̭̣̭̖̯̦̖̏̌ «̨̯̖̥̦̖̣̖̦̼̖̚ ̛̣̭̯̖̦̦̼̖̏ ̨̨̛̺̏ » ̣̖̯̭́̏́́
̛̣̦̦̼̥̔ ̛ ̨̦̖̱̦̼̥̔̍. ʿ̬̖̭̯̯̖̔̌̏̽, ̛̖̭̣ ̼̍ ̨̥̖̭̯̏ ̨̭̣̏̌ "̡̨̨̬̏̌" ̦̥̌ ̼̍ ̨̛̪̬̹̣̭̽ ̨̨̛̬̐̏ ̯̽ «̨̨̛̙̯̦̖̏ ̭
̨̡̛̬̙̥̌ » ̡̨̨̨̯̬̖ ̖̯̔̌ ̨̨̡̨̥̣ ». ʿ̨ ̨̯̜ ̙̖ ̸̛̛̪̬̦̖ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌ ̵̦̦̼̔̌ ̨ ̨̛̪̯̯̖̣̦̜̌̽ ̶̨̛̖̦̦̭̯ ̛̖̣̖̦̚.
ʧ̨̨̯̏́ ̯̱̾ ̡̛̦̱̐, ́ ̼̦̱̙̖̦̏̔̌ ̼̣̍̌ ̨̛̭̬̯̍̌̽ ̨̪ ̸̭̯̥̌́ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀ ̛̚ ̡̛̦̐ ̛ ̸̵̦̱̦̼̌ ̨̙̱̬̦̣̌̏ » ̵̛̦̦̼̔̌̚
̏ ̵̬̦̼̌̚ ̵̭̯̬̦̌̌.
15
ʶ ̨̛̭̙̣̖̦̌̀, ̡̨̨̦̖̯̬̱̀ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀ ̥̦̖ ̡̯̌ ̛ ̦̖ ̨̱̣̭̔̌̽ ̨̡̯̼̭̯̌̽. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̦̖ ̨̱̣̭̔̌̽ ̛̦̜̯̌ ̸̨̨̭̯̯̔̌ -
̵̦̼ ̛̭̖̖̦̜̏̔ ̨ ̨̛̪̯̯̖̣̦̜̌̽ ̶̨̛̖̦̦̭̯ ̨̡̨̨̥̬̦̜̏ ̨̯̼̍̏.
˃̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖ ̱ ̥̖̦́ ̵̯̖̯̏̌̌ ̵̦̦̼̔̌, ̸̨̯̼̍ ̭̖̣̯̔̌̽ ̭̣̖̱̺̖̖̔̀ ̨̙̦̖̏̌ ̸̡̛̣̖̦̖̌̀̚: ̖̣̖̦̽̚ ̣̖̯̭́̏́́ ̣̐̌̏ -
̨̦̜ ̨̛̪̺̖̜̏ ̨̬̱̪̪̜̐, ̡̨̨̯̬̌́ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̨̪̣̦ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̥̍́ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̏ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏ -
̵̏̌.
ʦ ̛̦̙̖̭̣̖̱̺̖̜̔̀ ̶̛̯̣̖̌̍, ̏ ̨̣̖̜̏ ̡̨̨̡̣̦̖, ̛̪̬̖̖̦̏̔ ̨̡̛̭̪̭ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̵̙̦̼̏̌ ̨̛̛̯̥̦̏̌̏ ̛ ̨̛̥̦̖̬̣̌̏,
̵̡̨̨̬̖̥̖̦̦̦̼̔̏̌ ʧ̨̭̱̬̭̯̖̦̦̼̥̔̌̏ ̨̖̪̬̯̥̖̦̯̥̔̌̌ ̡̨̨̭̖̣̭̽̐
̵̨̜̭̯́̏̌̚ ˁˌʤ.
ʦ ̵̱̔̏ ̵̪̬̼̌̏ ̵̡̨̨̡̣̦̌ ̨̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̨̛̛̯̥̦̏̌̏ ̛ ̨̛̥̦̖̬̣̌̏ ̏ ̵̱̔̏ ̵̖̣̖̦̼̚ ̵̛̬̭̯̖̦̌́: ̏ ̯̖̥ -
̨̨̦̖̣̖̦̥̚ ̨̭̣̯̦̥̌̌ ̛̛̬̭̯̖̦̌ ̨̪̔ ̛̦̦̖̥̌̏̌̚ ̡̖̯̌̔ ̛ ̏ ̛̥̬̌ ̨̖̣̜̍ — ̨̨̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̦̥̌̌ ̡̨̣̖̬̭̯̖̦̦̥̌̏
̛̛̬̭̯̖̦̌ (̨̡̭̬̦̖́ ) {Chenopodium album),̨̦̼̖̥̥̌̏̌̚ ̏ ̨̦̬̖̌̔ ̨̣̖̖̜̍̔. ʰ̵̨̭̔́ ̛̚ ̵̛̯̾ ̵̦̦̼̔̌, ̥̼ ̨̥̙̖̥
̭̖̣̯̔̌̽ ̨̼̏̏̔, ̸̨̯ ̖̣̖̦̽̚ — ̭̥̌̌́ ̙̦̏̌̌́ ̛̪ ̺̌.
ˁ̨̛̖̬̙̦̖̔̌ ̨̛̛̯̥̦̏̌̏ ̛ ̨̛̥̦̖̬̣̌̏ ̏ ̭̣̯̖̌̌ ̡̖̯̌̔
̛ ̛̥̬̌ ̨̖̣̜̍ (̏ ̨̭̼̬̥ ̛̖̏̔, ̦̌ 1 ̴̱̦̯ (495 ̐ ))
ʿ̛̯̯̖̣̦̼̖̌̽
̖̺̖̭̯̏̏̌
̨̙̖̦̖̦̖̔̏
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏
̨̛̪̯̬̖̣̖̦̍́, ̡̨̬̖ -
̨̥̖̦̱̖̥̖̔ ʧˁˈ ˁˌʤ
ˁ̣̯̌̌ ̡̖̯̌̔
ʺ̬̌̽ ̖̣̍̌́
ʦ̛̛̯̥̦̼̌
ˇ̨̛̣̖̏̌́ ̡̨̛̭̣̯̌
400 ̡̥̐
1132 ̡̥̐
136 ̡̥̐
ʻ̛̛̭̦̌
16 ̥̐
4,8 ̥̐
5,4 ̥̐
ʿ̸̨̡̛̦̯̯̖̦̖̭̌̌́
̡̨̛̭̣̯̌
5 ̥̐
0,68 ̥̐
0,45 ̥̐
ˀ̴̨̛̛̣̦̍̌̏ (ʦ
2
)
1,3 ̥̐
0,68 ̥̐
0,9 ̥̐
˃̛̛̥̦̌ (ʦ,)
1,2̥̐
0,68 ̥̐
1,8 ̥̐
ʦ̛̛̯̥̦̌ ʤ
900 ̡̥̐
21,01 ̡̥̐
15,8 ̡̥̐
ʦ̛̛̯̥̦̌ ʦ
̍
1.3 ̡̥̐
0,68 ̥̐
1,8 ̥̐
ʦ̛̛̯̥̦̌ B12
2,4 ̡̥̐
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̦̼̔
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̦̼̔
ʦ̛̛̯̥̦̌ ˁ
90 ʺ̐
547 ̥̐
363 ̥̐
ʦ̛̛̯̥̦̌ D
5 ̡̥̐ (̛̪̬ ̨̛̛̯̭̱̯̭̯̏
̨̭̯̱̪̔̌ ̡ ̸̨̨̭̣̦̖̦̥̱
̭̖̯̱̏
17
)
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̦̼̔
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̦̼̔
ʦ̛̛̯̥̦̌ 15 ̥̐
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̦̼̔
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̦̼̔
ʦ̛̛̯̥̦̌ ʶ
120 ̡̥̐
3,72 ̡̥̐
̦̦̼̖̌
̨̦̖̭̯̱̪̦̼̔
ʺ̛̦̖̬̣̼̌
ʶ̶̛̣̜̌̽
1000 ̛̐
615 ̥̐
1403 ̥̐
̨̖̣̖̚
10 ̥̐
7,5 ̥̐
5,4 ̥̐
ʺ̛̦̜̌̐
400 ̥̐
155 ̥̐
154 ̥̐
ˇ̴̨̨̭̬
700 ̥̐
255 ̥̐
327 ̥̐
ʶ̛̣̜̌
4,7 ̐
2,1 ̐
2,1 ̐
16
ʻ̛̯̬̜̌
1,5 ̐
0,2 ̐
0,2 ̐
ˉ̡̛̦
15̥̐
2 ̥̐
1,8 ̥̐
ʺ̖̔̽
1,5 ̥̐
1,4 ̥̐
1,4 ̥̐
ʺ̶̬̦̖̌̐̌
10̥̐
3,4 ̥̐
3,6 ̥̐
ˁ̖̣̖̦
70 ̡̥̐
4 ̡̥̐
4,1 ̡̥̐
ʧʸʤʦʤ 7.
ʰ̨̛̛̣̖̍̚ ̡̨̖̣̍̏ ̏ ̛̖̣̖̦̚
˔ ̱̯̖̬̙̏̔̌̀, ̸̨̯ ̸̱̖̦̼̖ ̖̺̖ ̦̖ ̨̡̛̯̬̼̣ ̨̭̖̏̐ ̶̨̛̪̯̖̦̣̌̌ ̨̛̪̯̯̖̣̦̜̌̽ ̶̨̛̖̦̦̭̯ » ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̨̭̪̭̦̼̍
̯̔̌̽ ̸̸̨̖̣̖̖̭̯̱̏̏ ̛̣̭̯̽́, ̨̪̣̼̔ ̛ ̭̖̥̖̦̌ ̛̬̭̯̖̦̜̌.
ʺ̵̯̥̌̌̌ ʧ̛̦̌̔
ˋ̨̯̼̍ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̨̪̦̯́̽ ̨̛̭̯̬̖̦̖ ̡̨̖̣̍̏, ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̶̨̛̭̪̖̣̦̖̌̽ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚, ̨̡̨̡̪̭̣̱̽ ̡̛̖̣̍ — ̨̯̾
̨̭̣̙̦̼̖ ̨̛̪̬̬̦̼̖̔ ̨̡̨̨̡̼̭̥̣̖̱̣̬̦̼̖̏́ ̖̺̖̭̯̏̏̌. ʽ̡̨̦̔̌ ̣̔́ ̨̛̛̪̦̥̦̌́ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌, ̨̨̨̛̣̙̖̦̦̐̚ ̏ ̨̯̜̾
̡̛̦̖̐, ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̛̥̖̯̽ ̨̺̖̖̍ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̨ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ ̡̨̖̣̍̏. ʿ̨̨̯̥̱̾ ́ ̨̛̭̪̣̱̽̀̚ ̨̨̱̪̬̺̖̦̦̖
̨̛̻̭̦̖̦̖̍́. ʥ̡̛̖̣ ̸̸̨̬̖̼̜̦̏̌̚ ̙̦̼̏̌ ̣̔́ ̛̙ ̨̛̦̖̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̚ ̨̦̹̖̌̐ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚, ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̛̦ ̸̱̭̯̱̯̌̏̀
̡̨̱̣̦̍̏̌̽ ̏ ̡̨̙̥̌̔ ̶̨̪̬̖̭̭̖, ̵̨̨̛̪̬̭̺̖̥̔́ ̛̦̱̯̬̏ ̵̛̦̹̌ ̡̨̡̣̖̯. ʥ̡̛̖̣ ̨̨̭̭̯̯́ ̛̚ ̶̡̨̛̛̥̦̜̍̌ ̵̨̯̖̣̦̼̔̽
̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌, ̛ ̵̛ ̨̨̥̙̦ ̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽ ̭̖̖̍ ̏ ̛̖̏̔ ̸̨̖̦̽ ̵̛̣̦̦̼̔ ̱̭̍, ̵̨̨̛̭̭̯̺́ ̛̚ ̨̥̦̙̖̭̯̏̌ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚
̛̱̭̦̍, ̵̛̦̦̦̦̼̌̌̚ ̏ ̨̨̨̬̦̬̦̜̌̍̌̚̚ ̨̨̨̛̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌̽. ˁ̛̬̖̔ ̨̥̦̙̖̭̯̏̌ ̵̛̯̾ ̛̱̭̦̍ (̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ ) 22
̣̯̭́̏́̀́ ̛̛̙̦̖̜̹̥̏̌ ̣̔́ ̸̸̨̡̨̨̖̣̖̖̭̏̐ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚.
ʿ̸̨̛̬̥̖̯̖̣̦̌̽, ̸̨̯ ̦̹̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̡̨̣̖̐ ̨̭̖̯̔̌̚ 13 ̛̚ 22 ̵̵̨̨̛̦̖̥̼̍̔ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌. ʽ̭̯̣̦̼̖̌̽ 9 ̦̖ ̨̥̱̯̐
̨̛̛̭̦̯̖̬̯̭̏̌̽́̚ ̏ ̨̛̬̦̥̖̐̌̚ ̛ ̨̣̙̦̼̔ ̨̪̭̯̱̪̯̌̽ ̭ ̨̖̜̔. ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̯̾ 9 ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ ̦̼̯̭̌̏̌̀́̚ ̛̣̦̼̥̐̌̏
;̛̭̱̺̖̭̯̖̦̦̼̥̏ ̛̛̣ ̛̛̦̖̥̖̦̥̼̥̌̚ ) ̨̡̨̛̛̛̥̦̭̣̯̥̌̌.
ʦ ̨̭̖̜̏ ̡̛̦̖̐ «ʰ̨̛̭̭̣̖̦̖̔̏̌ ̛̛̪̯̦̖̌ ̏ ʶ̛̯̖̌ » ̴̨̨̪̬̖̭̭̬ ʶ̨̛̣̦ ʶ̥̪̖̣̣̾̍ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̴̡̨̯̌̏,
̵̨̡̛̣̼̺̔̌̏̌̀, ̸̨̯ ̸̨̭̱̯̦̼̖ ̨̦̬̥̼ ̡̖̣̍̌, ̡̨̨̬̖̥̖̦̦̦̼̖̔̏̌ ̏ ʤ̡̛̥̖̬̖, ̨̛̭̣̦̽ ̼̹̖̦̼̌̏̚. ˁ̨̛̬̦̯̖̣̦̖̌̏̽
̸̛̛̱̖̦̖̚ ̶̨̨̛̬̦̌̏ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̛ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̡̯̙̖̌ ̨̪̯̖̬̙̖̯̔̏̔̌ ̯̱̾ ̸̨̡̯̱ ̛̬̖̦́̚:
ˌ̛ ̥̪̦̖̌̚ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̨̛̪̖̬̙̯̔̔̏̌̀ ̨̨̨̣̦̔̏̽ ̡̨̛̦̖̚ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̡̛̖̣̍ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍̀
̨̨̨̣̹̍̽̐
̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̴̡̨̬̱̯̏ ».ʰ̸̱̌́̚ ̛̪̯̯̖̣̦̱̌̽̀ ̶̨̖̦̦̭̯̽ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̵̖̣̖̦̼̚ ̨̨̺̖̜̏, ́ ̼̣̍̌ ̨̛̪̬̯̦́ ̛̱̣̖̦̔̏̌
̯̖̥ ̴̡̨̯̥̌, ̸̨̯ ̭̖̏ ̖̣̖̦̼̖̚ ̛̬̭̯̖̦̌́ ̛̥̖̯̀ ̏ ̨̭̖̥̏ ̨̭̭̯̖̌̏ 9 ̵̣̦̼̐̌̏ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌. ʿ̸̛̬̖̥ ̯̖
̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̼̌, ̵̡̨̨̯̬̼ ̨̨̛̯̦̭ ̨̯̖̣̦̽ ̨̥̣̌ ̏ ̵̨̛̦̔ ̵̖̣̖̦̼̚ ̵̛̬̭̯̖̦̌́, ̨̨̯̖̣̦̍́̌̽̚ ̨̭̖̬̙̯̭̔̌́ ̏ ̡̛̼̯̖̍̚ ̏
̵̛̬̱̔̐ ̵̛̏̔̌ ̛̖̣̖̦̚. ̛̛̬̱̥̐ ̨̛̭̣̥̏̌, ̸̡̛̣̖̦̖̏̀ ̵̨̨̬̦̬̦̼̌̍̌̚̚ ̵̖̣̖̦̼̚ ̛̬̭̯̖̦̜̌ ̏ ̶̨̛̬̦̌ ̨̨̛̪̣̯̏̚ ̦̥̌
̨̪̯̬̖̣̯̍́̽ ̏ ̨̛̛̛̛̣̍̚ ̭̖̏ ̣̦̼̖̐̌̏ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̼̌.
ʦ ̨̛̪̬̖̖̦̦̜̏̔ ̛̦̙̖ ̶̛̯̣̖̌̍ ̨̡̨̪̦̌̌̚ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̵̣̦̼̐̌̏ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ ̏ ̵̱̔̏ ̵̖̣̖̦̼̚ ̵̛̬̭̯̖̦̌́: ̨̯̖̥̦ -
̨̖̣̖̦̥̚ ̭̣̯̖̌̌ ̡̖̯̌̔ ̛ ̡̨̣̖̬̭̯̖̦̦̥̌̏ ̛̬̭̯̖̦̜̌ (̨̡̭̬̦̖́ ) ̛̥̬̌ ̨̖̣̜̍ (Chenopodium album).
˔ ̼̬̣̏̍̌̌ ̭̣̯̌̌ ̡̖̯̌̔, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̦ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̛̦̥̔ ̛̚ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̵̨̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̦̼̌̌ ̏ ̵̛̥̦̌̐̌̌̚ ˁˌʤ ̨̛̏̔̏
̭̣̯̌̌̌. ʺ̬̌̽ ̖̣̍̌́ — ̵̨̨̨̬̹ ̛̖̭̯̦̼̜̏̚ ̨̏ ̭̖̥̏ ̛̥̬̖ ̨̭̻̖̦̼̜̔̍ ̨̡̭̬̦́, ̨̛̛̪̬̬̭̯̺̜̌̌̀̚ ̏ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚
̸̵̡̡̛̛̛̣̥̯̖̭̌ ̵̨̛̱̭̣̏́.
ʦ ̶̛̯̣̖̌̍ ̛̪̬̖̖̦̏̔ ̨̡̛̭̪̭ ̵̣̦̼̐̌̏ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ ̛ ̵̛ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏, ̵̨̨̨̛̦̖̥̖̍̔ ̨̨̬̭̣̥̱̏̚ ̸̨̡̖̣̖̱̏
̨̨̭̣̭̦̐̌ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̥̔̌́ ʧ̨̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̔̌̏̐ ̖̪̬̯̥̖̦̯̔̌̌̌ ̡̨̨̭̖̣̭̽̐ ̵̨̜̭̯́̏̌̚ ˁˌʤ. ˃̥̌ ̙̖ ̡̨̱̦̌̌̚
̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̵̛̯̾ ̨̡̛̛̥̦̌ ̨̭̣̯ ̏ ̭̣̯̖̌̌ ̡̖̯̌̔ ̛ ̛̥̬̌ ̨̖̣̜̍.
ʽ̛̬̯̯̖̍̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̦̌ ̨̯, ̸̨̯ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̡̖̣̍̌ ̏ ̵̨̯̖̥̦̖̣̖̦̼̚ ̵̨̛̣̭̯̼̏ ̵̨̨̺̏̌ ̡̨̛̣̍̚ ̡ ̡̨̨̬̖̥̖̦̦̔̏̌ -
̦̼̥ ̸̨̭̱̯̦̼̥ ̨̦̬̥̥̌, ̌ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̛ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̪̬̖̼̹̖̯̏̌ ̵̛.
ˁ̨̛̖̬̙̦̖̔̌ ̵̣̦̼̐̌̏ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ ̏ ̭̣̯̖̌̌ ̡̖̯̌̔ ̛ ̛̥̬̌ ̨̖̣̜̍
17
ʤ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̼
ˀˁʻ — ̡̨̬̖̥̖̦ -
̨̦̔̏̌
̦̼̖ ̸̨̭̱̯̦̼̖
̨̦̬̥̼, ̥̖̦̐̔̽
ˁ̨̛̖̬̙̦̖̔̌ ̏ 1 ̴̱̦̯̖
(454 ̐ ) ̛̥̬̌ ; ̨̖̣̜̍,
̥̐
ˁ̨̛̖̬̙̦̖̔̌ ̏ 1 ̴̱̦̯̖
(454 ̐ ) ̭̣̯̌̌̌ ̡̖̯̌̔, ̥̐
ʧ̛̛̛̭̯̦̔
560
527
313
ʰ̶̨̛̣̖̜̦̚
700
1149
895
ʸ̶̛̖̱̦
980
1589
1051
ʸ̛̛̦̚
840
1607
895
ʺ̨̛̛̖̯̦̦ + ̶̛̦̭̯̦
910
222+404= 626
145 + 200=345
ˇ̛̛̖̦̣̣̦̦̌̌ + ̨̛̛̯̬̦̚
980
754 + 795= 1549
766 + 532=1298
˃̨̛̬̖̦̦
490
740
668
˃̴̨̛̬̪̯̦̌
245
173
182
ʦ̛̣̦̌
700
1026
820
ʰ̚ ̶̛̯̣̼̌̍ ̨̛̦̏̔, ̸̨̯ ̨̛̦̔ ̴̱̦̯ (454 ̐ ) ̵̖̣̖̦̼̚ ̵̨̛̣̭̯̼̏ ̨̨̺̖̜̏ ̨̛̭̖̬̙̯̔ ̨̣̹̖̍̽ ̡̖̣̍̌ » ̸̖̥
̡̨̨̨̬̖̥̖̦̦̔̏̌ ʧˁˈ ˁˌʤ ̣̔́ ̨̨̖̙̖̦̖̦̔̏̐ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̍́. ʽ̡̨̦̔̌ ̛̌̚̚ ̸̨̨̨̨̛̹̦̍̐ ̸̡̛̣̖̦̏̀́ ̛̖̣̖̦̚ ̏
̡̨̛̯̖̬̌̐̀ ̨̨̺̖̜̏, ̨̛̥̦̖̐ ̛̚ ̵̡̨̨̯̬̼ ̛ ̏ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔ ̦̖ ̨̯̼̍̐̌ ̡̨̖̣̥̍, ̨̛̥̦̖̐ ̸̨̨̨̛̹̦̍ ̸̛̭̯̯̌̀ * ̸̨̯
̡̨̖̣̍̏ ̏ ̛̖̣̖̦̚ ̨̥̣̌.
ʻ̸̨̨̨̖̭̯̯̦̖̔̌ ̸̛̛̱̖̦̖̚ ̛̪ ̨̯̯̖̣̦̜̌̽ ̶̨̛̖̦̦̭̯ ̵̖̣̖̦̼̚ ̨̨̺̖̜̏ ̨̛̪̬̖̣̏ ̡ ̭̖̬̖̦̼̥̽̚ ̛̣̱̙̖̦̥̌̍̔́̚ ̦̖
̨̡̨̯̣̽ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̣̖̜̀̔, ̨̦ ̛ ̵̨̛̥̦̐ ̴̨̨̨̛̪̬̖̭̭̦̣̌̏. ̨̡̨̯̬ ̨̙̱̣ ˇ̱̬̥̦̌, ̛̖̭̯̦̼̜̏̚ ̨̛̛̭̥̏
̨̛̛̪̬̬̖̭̭̦̼̥̐̏ ̛̣̥̏̐́̔̌̚, ̛̪̹̖̯ ̏ ̨̨̦̜̏ ̡̛̦̖̐ «̭̯̽, ̸̨̯̼̍ ̛̙̯̽ »:̙̖̌ ̸̛̬̏̌ ̛ ̨̨̛̛̖̯̣̔̐
̛̱̣̯̭̔̏́̀́, ̡̨̐̔̌ ̱̦̯̌̀̚, ̸̨̯, ̡̨̐̔̌ ̼̏ ̛̖̯̖̔ ̨̨̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̖̣̖̦̼̚ ̨̨̺̖̜̏, ̼̏ ̸̨̪̣̱̖̯̖̌
̸̨̛̦̯̖̣̦̖̌̽̚ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̡̖̣̍̌ ». ʿ̛̛̬̦̥̌́ ̨̏ ̛̛̦̥̦̖̏̌ ̭̖̏ ̛̯̾ ̛̣̱̙̖̦̌̍̔́̚, ̭̦̦̼̖̏́̌̚ ̭
̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̥̍ ̨̨̺̖̜̏, ́ ̨̛̪̦̥̌̀, ̸̨̪̖̥̱ ̨̨̪̬̭̏: «ʽ̡̯̱̔̌ ́ ̸̨̪̣̱̌̀ ̨̡̖̣̍?» ̭̯̣̌ ̡̛̯̥̌ ̨̪̪̱̣̬̦̼̥́. ʻ̖
̨̼̭̔̐̌̔̏̌́̽ ̨̍ ̨̛̛̛̛̣̍̚ ̵̡̨̨̣̖̱̭̖̥̼̐̏́ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ ̏ ̛̖̣̖̦̚, ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̣̖̜̀̔ ̭̯̬̖̯̭̌̌́ ̖̭̯̽ ̛̬̱̖̔̐
̨̡̪̬̱̯̼̔, ̛̖̭̯̦̼̖̏̚ ̨̯̼̥̍̐̌ ̨̛̭̖̬̙̦̖̥̔̌ ̡̖̣̍̌. ʽ̡̨̦̔̌ ̨̛̥̦̖̐ ̛̚ ̵̛̦ ̦̖ ̦̯̌̀̚ ̨ ̵̭̱̺̖̭̯̖̦̦̼̏
̸̵̛̛̬̣̌́̚ ̥̖̙̱̔ ̨̛̭̣̙̦̼̥ ̡̛̖̣̥̍̌, ̛̛̥̖̺̀ ̛̥̭́ ̏ ̥̭̖́, ̸̵̨̨̥̣̦̼ ̵̨̡̪̬̱̯̔̌, ̬̼̖̍ ̛ ̯. ̔., ̛
̨̡̨̛̛̛̥̦̭̣̯̥̌̌, ̵̨̛̛̺̥̏̔́ ̏ ̨̭ ̭̯̌̏ ̴̡̨̬̱̯̏, ̨̨̺̖̜̏ ̛ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̛̖̣̖̦̚. ʸ̸̨̨̛̦̐ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̯̔̽, ̸̨̯
̨̛̬̦̥̐̌̚ ̨̛̪̯̬̯̌ ̯ ̥̖̦̹̖̽ ̛̛̱̭̣̜ ̦̌ ̨̛̱̭̖̦̖̏ ̵̨̯̖̣̦̼̔̽ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌, ̵̨̛̭̖̬̙̺̭̔̌́ ̏ ̛̖̣̖̦̚, ̸̖̥ ̦̌
̨̛̱̭̖̦̖̏ ̵̨̭̣̙̦̼ ̨̡̥̣̖̱̣ ̡̖̣̍̌, ̵̨̨̛̭̭̯̺́ ̛̚ ̨̥̦̙̖̭̯̏̌ ̨̡̛̛̥̦̌ ̨̭̣̯, ̵̡̭̬̖̪̣̖̦̦̼ ̏ ̨̨̨̭̜̍
̨̨̨̛̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌̽. ˑ̯̌ ̶̡̨̛̛̥̦̍̌́ ̨̡̛̛̥̦̌ ̨̭̣̯ ̨̭̭̯̣̖̦̌̏̌ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̨̪̯̬̖̦̭̯̖̜̍ ̨̨̯̐ ̭̱̺̖̭̯̏̌,
̡̨̨̨̯̬̥̱ ̛̯̾ ̡̛̖̣̍ ̸̛̪̬̖̦̦̣̭̔̌̌̌̽̚ (̬̼̼̍, ̡̨̨̬̼̏ ̛̛̣ ̶̡̼̪̣̖̦̌ ).
ʻ̹̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̛̱̭̖̯̏̌̏̌ ̨̭̣̙̦̼̖ ̡̛̖̣̍ ̛ ̨̯̖̣̦̼̖̔̽ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̼̌ ̶̨̛̛̛̪̬̦̪̣̦̌̽ ̨̨̪̬̦̥̱̌̚. ˁ̛̬̦̥̌̏
̛̯̾ ̨̭̣̙̦̼̖ ̵̸̨̡̛̛̛̛̥̖̭̖̍ ̶̨̪̬̖̭̭̼ ̭ ̸̨̨̼̦̜̍ ̨̨̼̯̜̍̏ ̶̛̛̭̯̱̖̜̌. ʦ̨̨̛̬̯̖̍̌̚, ̸̨̯ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̛̭̹ ̯̽
̨̭̖̦̖̏̌̔̍ ̪̣̯̖̌̽ ̣̔́ ̸̨̛̖̬̔. ʿ̣̯̖̌̽ ̸̨̛̪̬̖̪̯̯̖̣̦̖̖̔̽ ̛̹̯̽ ̛̚ ̵̨̦̼̏, ̵̭̥̼̌ ̸̵̛̣̱̹ ̛̥̯̖̬̌ ̨̣̌̏. ˋ̨̯
̖̣̯̔̌̽, ̛̖̭̣ ̵̛ ̦̖̯, ̌ ̪̣̯̖̌̽ ̭̖̏ ̙̖ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔? ʺ̨̨̙̦ ̨̪̪̼̯̯̭̌̽́ ̡̨̛̼̬̯̏̽ ̪̣̯̖̌̽ ̛̚ ̡̡̨̱̭̏ ̨̭̯̬̜̌
̨̖̙̼̔̔. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̡̛̦̱̪̯̌̽ ̏ ̡̨̨̨̛̛̥̭̭̦̦̥ ̛̥̦̖̌̐̌̚ ̨̨̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̪̣̯̖̌̽̏, ̬̦̖̖̌ ̵̨̨̛̭̪̣̦̦̼̽̏̌̚
̛̛̬̱̥̔̐ ̛̣̥̀̔̽. ˋ̨̯̼̍ ̛̭̹̯̽ ̵̨̨̪̺̖̖̔̔́ ̪̣̯̖̌̽ ̛̚ ̨̨̦̹̖̦̜ ̨̖̙̼̔̔, ̦̥̌ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̛̪̯̬̯̯̌̽ ̨̨̥̦̐
̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̛̭̣, ̛̼̬̏̍̌́ ̨̛̪̬̦̼̖̐̔ ̸̛̭̯̌ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌ ̛ ̼̬̭̼̏̍̌̏̌́ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̵̨̨̨̯̔̏. ʰ ̭̖̏ ̙̖,
̦̖ ̨̭̥̯̬́ ̦̌ ̭̖̏ ̛̹̏̌ ̛̛̱̭̣́, ̼̏ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̭̥̙̖̯̖ ̭̖̣̯̔̌̽ ̡̛̯̥̌ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̡̨̛̬̭̖̌̏ ̪̣̯̖̌̽.
ʿ̶̨̬̖̭̭, ̨̨̪̦̼̜̔̍ ̨̯̥̱̾, ̵̨̨̛̛̪̬̭̔ ̯ ̏ ̵̛̦̹̌ ̵̡̡̣̖̯̌, ̡̨̐̔̌ ̥̼ ̭̦̙̖̥̌̍̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̡̖̣̥̍̌ ̛ ̛̚ ̨̨̛̙̯̦̜̏
̛̛̪̺. ̱̥̜̯̖̭̌̔̌̽: ̛̯̾ ̡̛̖̣̍ ̛̼̣̍ ̨̭̦̼̔̌̚ ̨̨̛̬̦̥̥̐̌̚ ̡̨̨̬̼̏, ̣̔́ ̡̨̨̬̼̏ ̛, ̥̖̙̱̔ ̸̨̛̪̬̥, ̛̚ ̯̬̼̌̏.
ˑ̛̯ ̡̛̖̣̍ ̨̪̭̯̱̪̯̌̀ ̏ ̦̹̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̏ ̛̖̏̔ ̵̨̭̣̙̦̼ ̵̛̣̦̦̼̔ ̨̡̥̣̖̱̣, ̵̨̨̛̭̭̯̺́ ̛̚ ̨̥̦̙̖̭̯̏̌
̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌. ʻ̹̖̥̱̌ ̨̛̬̦̥̱̐̌̚ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̨̛̬̦́̔̚ ̨̛̪̯̬̱̯̭̔̽́, ̛̬̦̥̌̌́̚ ̛ ̪̖̬̖̭̯̣̌̏́́ ̛̥̖̭̯̥̌ ̭̖̏ ̛̯̾
̸̛̱̙̖ («̨̦̹̖̦̼̖ ») ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̼̌.
ʦ ̨̨̨̨̨̛̪̬̯̪̣̙̦̭̯̏̽ ̨̯̥̱̾ ̸̨̛̪̣̱̖̦̖ ̡̨̖̣̍̏ ̛̚ ̛̖̣̖̦̚ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̸̨̨̛̪̬̖̪̯̯̖̣̦̔̽ ̣̔́ ̨̦̹̖̌̐ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚,
̡̯̌ ̡̡̌ ̏ ̵̖̣̖̦̼̚ ̵̛̣̭̯̽́ ̡̛̖̣̍ ̵̨̦̯̭̌̔́́ ̏ ̴̨̬̥̖ ̵̨̨̭̦̼̏̍̔ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌. ʦ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̼̏ ̸̨̪̣̱̖̯̖̌ ̭̖̏
̵̨̨̛̦̖̥̼̖̍̔ ̹̖̥̱̏̌ ̨̛̬̦̥̱̐̌̚ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̼̌, ̨̭̦̦̼̖̔̌̚ ̛̚ ̸̨̨̨̭̣̦̖̦̐ ̭̖̯̏̌ ̛ ̵̴̨̨̛̣̬̣̣̌. ʰ̚ ̵̛̯̾
̵̨̦̼̏ (̦̖ ̭̯̬̹̖̌ ̛̖̣̖̦̚ ) ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ ̹̏̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̡̨̣̖̐ ̨̛̭̣̙̯ ̹̱̏̌ ̨̭̭̯̖̦̦̱̍̏̀, ̡̛̱̦̣̦̱̌̽̀ ̨̡̥̣̖̱̣̱
18
ʻʶ. ˔ ̵̨̦̙̱̌, ̸̨̯ ̨̯̯̾ ̶̨̪̬̖̭̭ ̵̨̨̪̙ ̦̌ ̛̛̪̬̣̹̖̦̖̐̌ ̹̖̜̏̌ ̸̨̛̖̬̔ ̏ ̨̡̨̬̭̹̦̼̜ ̛̥̦̌̐̌̚, ̖̐̔ ̼̏ ̨̥̙̖̯̖
̼̬̯̏̍̌̽ ̭̖̏: ̡̛̬̭̱̌̏̀ ̨̦̱̏̀ ̡̯̦̌̽, ̣̖̦̯̼, ̡̨̡̛̦̪, ̛̭̖̬̍. ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̼̏ ̨̭̥̙̖̯̖ ̛̭̹ ̯̽ ̨̭̥̖̌ ̡̨̛̬̭̖̌̏
̪̣̯̖̌̽ ̨̪ ̴̛̱̬̖̐ ̸̨̛̖̬̔.
ʶ ̨̛̭̙̣̖̦̌̀, ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̛̚ ̦̭̌ ̡̨̛̪̬̼̣̏ ̨̪̯̬̖̣̯̍́̽ ̨̛̪̬̯̖̦̼ » ̵̨̛̦̺̖̭̌̔́́ ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̏ ̵̨̡̪̬̱̯̔̌
̨̨̨̛̙̯̦̏̐ ̵̨̨̛̛̪̬̭̙̖̦̔́. ˑ̨̯ ̼̦̱̙̖̯̏̔̌ ̦̹̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̨̯̙̖̣́ ̨̬̯̯̌̍̌̽. ʰ̨̥̖̦̦ ̨̨̪̯̥̱̾ ̦̭̌ ̡̨̛̣̦̯ ̏ ̨̭̦
̨̪̭̣̖ ̯̬̪̖̼̌̚, ̨̨̭̭̯̺̖̜́ ̛̚ ̨̨̛̙̯̦̜̏ ̛̛̪̺. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̥̖̭̯̖̏ ̭ ̨̨̛̙̯̦̜̏ ̛̪ ̺̖̜ ̦̹̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̸̨̪̣̱̖̯̌
̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̦̖̦̱̙̦̼, ̨̯̬̱̦̔ ̵̛̪̖̬̖̬̖̥̼̏̌̏̌ ̸̶̛̭̯̌, ̵̡̛̯̌ ̡̡̌ ̨̨̭̦̼̖̏̍̔ ̡̛̬̣̼̌̔̌, ̸̡̛̛̛̭̦̯̖̯̖̭̖
̨̨̬̥̦̼̐, ̨̛̛̛̦̯̯̌̍ ̡̛ ̛ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̛̬̱̔̐ ̸̵̨̡̛̯̭̦̼ ̖̺̖̭̯̏̏. ˑ̛̯ ̸̛̭̯̌ ̶̼, ̛̣̺̖̭́̏́̀́ ̨̨̥̱̭̬̥, ̨̥̱̯̐
̨̭̯̯̭̌̏̌̽́ ̏ ̦̹̖̜̌ ̡̨̛̬̏ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̨̨̨̣̔̐̐ ̛̬̖̥̖̦̏, ̼̼̏̏̌́̚ ̛̛̣̣̖̬̌̐ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̨̭ ̨̨̬̖̥̔̏̽̚.
ʿ̴̨̨̬̖̭̭̬ ˄. ʤ. ˄̨̡̖̬, ̡̨̨̛̬̱̺̜̏̔́ ̨̨̯̖̣̥̔ ̛̛̪̯̦̌́ ̏ ʧ̡̨̬̬̭̜̌̏̌̔ ̡̨̹̣̖ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚, ̣̖̯̌́̏́̚, ̸̨̯
"̦̖ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̪̖̬̖̬̖̦̦̼̖̏̌ ̴̬̥̖̦̯̼̌̐ ̡̖̣̍̌ ̭̭̼̯̭̏̌̏̌̀́ ̏ ̡̨̬̏̽. ˉ̶̡̛̛̬̱̣́́ ̵̛̯̾ ̵̨̛̣̹̍̽ ̨̡̥̣̖̱̣ ̏
̡̨̛̬̏ ̖̖̯̏̔ ̡ ̛̛̬̯̌̏̀̚ ̛̛̣̣̖̬̌̐ ̛ ̸̵̨̨̡̛̛̛̥̥̱̦̣̖̭̐ ̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏".
ʿ̨̡̬̭̣̦̼̥̌̌̔̌̽ ̨̬̖̱̣̯̯̥̽̌̚ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̏ ̨̨̨̛̙̯̦̏̐ ̡̖̣̍̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̯, ̸̨̯ ̱ ̵̨̛̥̦̐ ̣̖̜̀̔
̛̬̣̭̌̏́̚ ̵̸̨̡̛̛̬̦̖̭̜ ̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̵̣̦̼̐̌̏ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌. ˃̡̨̜̌ ̴̶̛̛̖̯̔ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̨̪̭̖̦̌ ̣̔́
̨̨̬̔̏̽́̚, ̨̦ ̛, ̡̡̌ ̨̛̼̭̦̣̭̏́̽, ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏ ̛̣̖̯̏́ ̦̌ ̶̨̛̛̥̾ ̛ ̨̛̪̖̖̦̖̏̔ ̣̖̜̀̔, ̌ ̡̯̙̖̌ ̦̌ ̵̛
̨̛̛̭̪̬̯̖̏́ ̛̙ ̛̦̚ ̏ ̶̨̖̣̥.
ʥ̡̛̖̣ ̸̱̭̯̱̯̌̏̀ ̏ ̡̨̙̥̌̔ ̶̨̪̬̖̭̭̖, ̵̨̨̛̪̬̭̺̖̥̔́ ̏ ̵̛̦̹̌ ̵̡̡̣̖̯̌, ̏ ̨̯̥ ̸̛ ̭̣̖ ̛ ̏ ̵̡̡̣̖̯̌ ̨̥̐̌̚.
ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̭̏́̽̚ ̥̖̙̱̔ ̡̡̛̣̖̯̥̌ ̨̥̐̌̚ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̀ ̨̨̭̼̖̍ ̵̸̡̛̛̛̥̖̭̖ ̖̺̖̭̯̏̏̌ — ̨̨̛̦̖̜̬̥̖̯̬̼̔̌.
ʿ̛̬ ̨̛̛̭̦̔̌̚ ̨̨̨̛̦̖̜̬̥̖̯̬̔̌̏ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̨̛̭̪̣̱̖̯̽̚ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̣̦̼̖̐̌̏ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̼̌, ̛̦̪̬̥̖̬̌,
̨̛̛̯̬̦̚, ̴̨̛̯̬̪̯̦̌ ̛ ̛̬̱̖̔̐. ʻ̨̨̛̖̜̬̥̖̯̬̼̔̌ ̱̪̬̣̯̌̏́̀ ̛̛̦̹̥̌ ̶̨̛̛̥̥̾́, ̪̥̯̌́̽̀, ̨̛̦̭̯̬̖̦̖̥̌,
̨̛̪̖̖̦̖̥̏̔, ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̥̍́ ̡ ̸̨̛̱̖̦̍̀ ̛ ̨̭̦̥. ʺ̨̛̦̖̐ ̸̱̖̦̼̖ ̸̛̭̯̯̌̀ ̛̦̬̱̹̖̦̖̌ ̣̦̭̍̌̌̌
̨̨̨̛̦̖̜̬̥̖̯̬̔̌̏ ̏ ̨̨̨̣̦̥̐̏ ̨̥̖̐̚ ̸̨̛̛̪̬̦̜ ̬́̔̌ ̵̸̵̡̛̛̛̪̭̖̭ ̨̛̣̖̦̜̌̍̏̌̚. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̛̙̱̣́ ˀ̨̭̭,
̶̛̛̭̪̖̣̭̯̌ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̵̨̨̛̛̛̪̭̣̐ ̛̛̪̯̦̌́, ̱̯̖̬̙̖̯̏̔̌: "ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼
̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ ̱ ̭̏̌ ̨̥̱̯̐ ̛̬̯̭̌̏̽́̚ ̨̛̭̥̪̯̥̼ ̵̱̥̭̯̖̦̦̼̏ ̛ ̵̸̨̨̡̛̛̛̪̭̣̖̭̐ ̵ ̛̦̬̱̹̖̦̜̌, ̌ ̡̯̙̖̌
̭̖̬̖̦̽̌́̚ ̯́̐̌ ̡ ̛̪̬̖̥̱
̵̦̖̙̖̣̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏
"
̜̯̖̌̏̌ ̨̛̬̭̭̥̯̬̥̌ ̨̛̛̯̬̦̚ ̛ ̴̛̛̖̦̣̣̦̦̌̌. ̴̶̛̛̖̯
̵̛̯̾ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̏̏̌̽̚:
̛̖̪̬̖̭̭̔̀;
̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̛̛̦̖̬̾̐;
̨̨̨̦̖̭̪̭̦̭̯̍̽ ̶̡̨̛̭̦̖̦̯̬ ̨̬̯̏̌̽ ̛̛̦̥̦̖̏̌;
̨̛̭̦̬̥̔ ̴̶̛̛̖̯̔̌ ̛̛̦̥̦̏̌́.
ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̴̶̛̛̖̯̔̌ ̵̛̯̾ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ ̨̥̙̖̯ ̛̬̯̭̌̏̽́̚ ̯́̐̌ ̡:
̡̨̭̣̥̱̌̔;
̵̡̨̛̬̥̣̭̯̥̱̌̌;
̨̡̨̹̣̱̌̔;
̡̨̨̣̣̌̐̀;
̭̪̬̯̥̱̌̌̌;
̵̛̥̬̱̦̖̌̌;
̴̡̨̛̖̦̱;
̡̨̡̛̦̱̌;
̡̯̱̌̍̌.
ʰ̨̭̪̣̱̽́̚ ̦̦̼̖̔̌, ̸̨̪̣̱̖̦̦̼̖ ̛̚ ̵̨̭̯̱̪̦̼̔ ̴̶̵̨̛̛̣̦̼̌̽ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̏, ́ ̸̛̛̼̭̣̣̏̌ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̵̛̯̾ ̵̱̔̏
̵̣̦̼̐̌̏ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌ (̨̛̛̯̬̦̌̚ ̛ ̴̛̛̖̦̣̣̦̦̌̌̌ ) ̏ ̥̭̖́ ̶̡̼̪̣̖̦̌ ̛ ̵̛̣̭̯̽́ ̭̣̯̌̌̌ ̛̛̦̾̔̏́ (̨̨̛̬̦̦̭̯̌̏̔̽̚
̡̣̯̱̌̌ ).
ˁ̨̛̖̬̙̦̖̔̌ ̨̛̛̯̬̦̌̚ ̛ ̴̛̛̖̦̣̣̦̦̌̌̌ ̏ ̥̭̖́ ̶̡̼̪̣̖̦̌
̛ ̵̛̣̭̯̽́ ̭̣̯̌̌̌ ̛̛̦̾̔̏́
ʤ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌
ˉ̨̡̼̪̣̖̦ (1 ̶̨̛̪̬́ ), ʺʧ
ˁ̣̯̌̌ ̛̛̦̜̾̔̏
(1 ̨̨̡̣̐̏̌ ), ̥̐
˃̨̛̛̬̦̚
222
205
19
ˇ̛̛̛̖̦̣̣̦̌̌
261
272
ʶ̡̌ ̛̛̯̖̏̔, ̨̡̛̪̬̖̏ ̨̨̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̦̥̱̌̌ ̛̱̖̙̖̦̍̔̀, ̖̣̖̦̽̚ ̨̯̍̐̌̌ ̸̨̡̨̡̛̼̭̖̭̯̖̦̦̼̥̏̌̏ ̡̛̖̣̥̍̌.
ʿ̴̨̨̬̖̭̭̬ ʶ̨̛̣̦ ʶ̥̪̖̣̣̾̍ ̱̯̖̬̙̖̯̏̔̌, ̸̨̯ ̛ ̥̖̖̯̭́ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̨̡̯̖̣̭̯̔̌̌̽̏̚ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ̡̯̌
̦̼̖̥̼̖̌̏̌̚ ̸̡̨̡̛̦̖̭̯̖̦̦̼̖̌̏̚ ̛̬̭̯̯̖̣̦̼̖̌̽ ̡̛̖̣̍ ̨̨̭̪̭̭̯̱̯̍̏̀ ̨̥̖̣̖̦̦̥̱̔, ̨̦ ̸̨̨̛̱̭̯̜̥̱̏
̛̭̦̯̖̱̚ ̵̨̦̼̏ ̡̨̖̣̍̏ ̛, ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚, ̣̯̭́̏́̀́ ̭̥̼̥̌ ʺ̨̨̬̼̥̏ ̨̛̯̪̥ ̡̨̖̣̍̏ ». ʶ ̸̨̯̱ ̙̖, ̏ ̸̨̛̛̯̣̖
̨̯ ̵̨̛̙̯̦̼̏ ̨̨̛̪̬̯̖̦̏, ̡̛̖̣̍ ̛̖̣̖̦̚ ̨̪ ̨̛̪̬̯̏̔́ ̡ ̨̡̨̛̛̦̦̖̦̏̏̀̚ ̡̬̌̌.
ʦ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̨̏ ̵̨̛̥̦̐ ̵̡̛̦̐̌ ̨̪ ̛̛̪̯̦̌̀ ̖̣̖̦̼̖̚ ̛̣̭̯̽́ ̙̖̔̌ ̦̖ ̨̱̪̥̦̱̯̼́ ̽ ̵̡̛̭̪̭̌ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̏ ̡̖̣̍̌ »
̡̙̼̜̌̔ ̴̖̬̥̖̬ ̦̖̯̌̚, ̸̨̯ ̨̛̥̖̦̦ ̛̛̪̯̦̖̌ ̖̣̖̦̽̀̚ ̨̨̭̪̭̭̯̱̯̍̏̀ ̨̬̭̯̱ ̡̨̥̱̭̱̣̏ ̱ ̵̨̛̙̯̦̼̏.
ʿ̨̡̨̨̛̬̥̥̖̦̯̬̯̏̌̽ ̛̛̣̦̖̏́ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̡̨̨̬̥̏ ̦̌ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̡̥̱̭̱̣̯̱̬̼̌ ̱ ̶̨̖̏ ́ ̨̨̛̪̪̬̭̣̌ ̴̖̬̥̖̬̌
ʿ̛̯̖̬̌ ˈ̛̖̬̯̌̐ ̦̚ ̹̯̯̌̌ ʺ̦̾. ʽ̦ ̛̦̪̭̣̌̌ ̥̦̖:
ʶ̨̐̔̌ ̛̦̹̌ ̶̨̼̏ ̛̪̯̯̭̌̀́ ̶̡̨̨̛̦̖̦̯̬̬̦̦̼̥̏̌ ̡̨̨̬̥̥, ̨̨̛̭̭̯̺̥́ ̛̚ ̡̡̱̱̬̱̼̚, ̨̭̏̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̖̬̖̦̚,
̨̛̦ ̨̛̭̯̯̔̐̌̀ ̨̨̨̜̦̌̍̐̚ ̖̭̏̌ ̨̨̦̥̦̌̐ ̼̭̯̬̖̖̍. ʽ̡̨̦̔̌ ̡̨̯̖̌ ̛̛̪̯̦̖̌ ̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌̀̚ ̛̙̬̌,
̌ ̦̖ ̡̨̥̱̭̱̣̏, ̸̨̯ ̨̭̭̖̥̏ ̦̖ ̨̨̼̦̏̐̔ ̣̔́ ̨̛̪̯̬̖̯̖̣̍́, ̡̯̌ ̡̡̌ ̛̙ ̬ ̭̖̏ ̨̬̦̌̏ ̭̬̖̖̯̭̌́̚ ̛
̼̬̭̼̖̯̭̏̍̌̏̌́. ̛̭̣ ̙̖ ̶̨̼̏ ̛̪̯̯̭̌̀́ ̨̯̬̜̌̏, ̨̛̦ ̵̨̯̽ ̛ ̬̭̯̱̯̌ ̥̖̣̖̦̦̖̖̔. ̨̦ ̨̛̭̯̯̔̐̌̀ ̨̨̨̜̦̌̍̐̚
̖̭̏̌ ̭ ̸̨̖̦̽ ̨̛̦̖̣̹̥̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̥̏, ̛̙̬̌. ˃̡̌ ̸̨̯ ̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚ ̵̨̛̥ ̛̦̣̖̦̜̌̍̀̔ ̡̨̯̼̌̏:
̶̡̨̦̖̦̯̬̯̼̌ ̡̨̣̖̐ ̛̪̬̣̯̍̌̏́̀ ̛̙̬̼, ̌ ̯̬̼̌̏ ̛̪̬̣̯̍̌̏́̀ ̸̡̖̭̯̖̦̦̼̖̌̏ ̡̥̱̭̱̣̼ ».
ʰ̡̯̌, ̦̌ ̨̨̛̛̭̦̦̏̌ ̨̯̜̾ ̣̼̐̌̏ ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̭̖̣̯̔̌̽ ̨̼̏̏̔, ̸̨̯ ̖̣̖̦̼̖̚ ̛̬̭̯̖̦̌́ ̨̭̖̬̙̯̔̌ ̨̡̖̣̍ ̏ ̴̨̬̥̖ ̨̯ -
̵̖̣̦̼̔̽ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̌, ̛̪̬ ̸̖̥ ̦̹̖̥̱̌ ̨̛̬̦̥̱̐̌̚ ̡̛̯̖̌ ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̼̌ ̨̨̛̭̪̣̯̽̏̌̽̚ ̸̣̖̖̐, ̸̖̥ ̨̭̣̙̦̼̖
̡̛̖̣̍. ʦ̸̡̛̣̖̦̖̀ ̏ ̶̨̛̬̦̌ ̨̨̨̬̦̬̦̜̌̍̌̚̚ ̛̖̣̖̦̚ ̨̨̪̥̙̖̯ ̸̨̛̖̭̪̖̯̍̽ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̛̭̖̥̏ ̨̡̨̛̛̛̥̦̭̣̯̥̌̌,
̵̨̨̛̛̦̖̥̼̥̍̔ ̣̔́ ̨̛̪̖̬̙̦̔̔̌́ ̨̨̬̔̏̽́̚.
ʧ̣̌̏̌ 8.
ʶ̸̡̣̖̯̯̌̌ — «̨̣̹̖̦̏̍̌́ ̡̱̐̍̌ »
̨̡̨̯̬ ʥ̖̬̦̬̌̔ ̙̖̦̭̖̦, ̛̖̭̯̦̼̜̏̚ ̨̏ ̭̖̥̏ ̛̥̬̖ ̡̭̪̖̬̯̾ ̨̪ ̛̛̪̯̦̌̀ ̛ ̨̯̬̌̏ ̡̨̖̭̯̔́̏ ̡̛̦̐, ̵̨̪̭̺̖̦̦̼̏́
̨̨̬̔̏̽̀̚, ̛̪̭̣̌:
ʸ̀̍̌́, ̸̨̛̛̭̯̯̖̣̦̽̌́ ̨̪̬̬̥̥̐̌̌ ̨̣̙̦̔̌ ̸̛̦̦̯̭̌̌̽́ ̭ ̸̨̛̛̺̖̦́ ̨̨̨̯̣̭̯̐ ̸̡̡̛̛̹̖̦̌. ̌ 50 ̣̖̯ ̨̥̖̜
̛̛̙̦̚, ̡̨̨̯̬̼̖ ́ ̨̪̬̖̣̏, ̨̨̪̥̐̌́ ̣̥̀̔́ ̨̨̪̬̖̣̖̯̔̏̌̽ ̸̛̬̣̦̼̖̌̚ ̨̛̣̖̦̍̚, ̥̦̖ ̨̭̯̣̌ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̨̭̦́,
̸̨̯ ̏ ̡̨̬̦̖ ̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏̌ ̨̪̬̣̖̥̍ ̨̭ ̨̨̬̖̥̔̏̽̚ ̛̣̖̙̯ ̵̨̪̣̌́ ̨̬̯̌̍̌ ̸̡̡̛̛̹̖̦̌. ʽ̨̭̦̼̭̏̏̌́̽ ̦̌
̛̦̣̖̦̌̍̀̔ ̛ ̨̣̖̖̍ 300 ̸̯̼̭́!̶̨̛̪̖̦̯̌̏, ́ ̛̪̬ ̹̖̣ ̡ ̨̼̱̏̏̔: ̸̨̯̼̍ ̼̯̍̽ ̴̴̡̛̖̯̦̼̥̾̏, ̨̣̖̀̍
̶̛̛̭̖̣̖̦̖ ̨̨̣̙̦̔ ̸̛̦̦̯̭̌̌̽́ ̭ ̸̨̛̛̺̖̦́ ̸̡̡̛̛̹̖̦̌ ».
̨̙̖̦̖̦̔̏ ̏ ̦̹̖̥̌ ̨̛̬̦̥̖̐̌̚ ̨̬̱̖̯̭̍̌́̚ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̡̨̛̯̭̦̏, ̸̭̯̌̽ ̵̡̨̨̯̬̼ ̨̪̪̖̯̌̔̌ ̭ ̨̖̜̔,
̛̪̯̖̥̽, ̵̨̨̱̥̏̔̚ ̛̛̣ ̭̭̼̖̯̭̏̌̏̌́ ̸̖̬̖̚ ̵̨̨̪̖̬̦̭̯̏̽ ̦̹̖̜̌ ̡̨̛̙. ̛̬̱̖̐ ̨̡̛̯̭̦̼ ̨̬̱̯̭̍̌̀́̚ ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚
̨̛̛̙̦̖̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̚ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚ ̛ ̸̡̣̯̏̀̌̀ » ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̨̛̛̥̣̣̦̼ ̵̨̛̛̯̙̹̏ ̡̨̡̣̖̯.
ˋ̸̨̡̛̖̣̖̖̭̜̏ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̨̱̭̯̬̖̦ ̡̯̌ ̨̬̱̥̦̌̚, ̸̨̯ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̵̛̯̾ ̨̡̨̛̯̭̦̏ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̪̖̬̖̪̬̣̖̯̭̌̏́́ ̏
̨̬̦̼̐̌ ̛̼̖̣̖̦̏̔́, ̣̦̼̥̐̌̏ ̛̚ ̵̡̨̨̯̬̼ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̯̣̭̯̼̜ ̸̡̡̛̛̹̖̦ » ̛̛̬̺̜̐̌̀ ̏ ̦̹̖̥̌ ̨̛̬̦̥̖̐̌̚ ̨̬̣̽
̶̡̛̛̛̦̣̌̌̌̚. ˃̨̣̭̯̼̜ ̸̡̡̛̛̹̖̦ ̨̬̖̱̣̬̦̐́ ̨̦̪̣̦̖̯̭̌́́ ̵̨̨̛̯̥̔̌ — ̴̡̛̛̖̣̥̌́, ̨̡̨̦̭̯̣̌̽ ̨̛̛̯̼̥́̔̏, ̸̨̯ ̱
̦̭̌ ̼̼̖̯̏̏̌̚ ̛̭̣̦̖̜̹̖̖̽ ̨̛̯̬̺̖̦̖̏̌ ̨̦̔̌ ̨̡̨̯̣̽ ̥̼̭̣̽ ̨ ̵̛̦. ʿ̨̨̦̯̦́ » ̸̨̯ ̨̬̖̱̣̬̦̖̐́ ̨̨̨̛̪̬̙̦̖̦̖
̸̡̡̛̛̹̖̦̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̵̨̨̛̦̖̥̼̥̍̔ ̨̛̱̭̣̖̥̏ ̨̨̬̔̏̽́̚. ʦ̨̯ ̣̔́ ̨̛̼̪̣̦̖̦̏́ ̨̨̯̾̐ ̨̙̦̖̜̹̖̏̌̐ ̨̛̱̭̣̏́
̨̛̬̦̥̐̌̚ ̛ ̦̱̙̖̯̭̔̌́ ̏ ̸̡̡̣̖̯̯̖̌. ʧ̣̦̌̏̌́ ̶̖̣̽ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̛̛̪̺, ̨̨̯̜̍̐̌ ̸̡̡̨̣̖̯̯̜̌, — ̨̯̾ ̸̨̛̛̺̖̦̖
̨̛̬̦̥̐̌̌̚ ̨̯ ̨̡̨̛̯̭̦̏ ̛ ̡̨̹̣̌̏. ʥ̖̚ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̨̨̪̣̦̖ ̸̨̛̛̺̖̦̖ ̸̡̡̛̛̹̖̦̌ ̸̨̛̪̯ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ » ̛̖̭̣
̨̨̨̥̙̦̏̚ ̨̨̺̖̏̍.
ˁ̱̺̖̭̯̱̯̏̀ ̔̏̌ ̛̏̔̌ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌: ̨̛̬̭̯̬̥̌̏̌́ ̛ ̨̛̦̖̬̭̯̬̥̌̏̌́.ˀ̨̛̭̯̬̥̌̏̌́ ̸̡̡̣̖̯̯̌̌ ̨̛̭̖̬̙̯̭̔́ ̏
̡̨̛̥̯́ ̴̡̨̬̱̯̏, ̏ ̵̨̍̍̌ » ̵̨̨̬̖̐, ̨̡̨̛̥̬̏, ̨̭̖̏, ̛̭̖̥̖̦ ̣̦̽̌ ̛ ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̏ ̵̭̖̥̖̦̌ ̸̛̌ (Salvia columbariae).
ʥ̨̣̬̌̐̔̌́ ̨̭̖̜̏ ̨̨̙̖̣̖̬̦̜̍̌̚ ̶̡̨̛̛̛̦̭̭̯̖̦ ̨̛̬̭̯̬̥̌̏̌́ ̸̡̡̣̖̯̯̌̌ ̨̛̭̬̖̯̍̌ ̛ ̡̡̌ ̼̍ ̡̛̭̣̖̖̯̏̌ ̭̖̏
̵̨̨̯̼̔, ̵̨̨̛̪̬̺̖̔́ ̸̖̬̖̚ ̸̡̡̛̛̹̖̦. ʽ̪̬̖̖̣̖̦̦̼̖̔ ̛̼̏̔ ̨̨̛̬̭̯̬̥̜̌̏ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌, ̡̛̯̖̌ ̡̡̌ » ̛̦̪̬̥̖̬̌,
̡̛̪̖̯̦, ̨̛̭̖̬̙̺̜̭̔̌́ ̏ ̵̨̡̣́̍̌, ̛̛̣ ̛̬̖̦̌̚ ̱̬̐̌, ̦̜̖̦̦̌̔̌́ ̏ ̨̭̖̏ » ̵̨̨̼̍̍̏, ̨̥̦̌̐ ̏ ̛̭̖̥̖̦ ̸̛̌ »
̥̖̣̯̌̔́̀̚ ̨̛̱̭̖̦̖̏ ̵̭̬̌̌̌ » ̨̨̭̖̬̙̺̖̭̔̌̐́ ̏ ̦̹̖̜̌ ̖̖̔ » ̛ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̡̭̬̺̯̌̌̀ ̡̛̬̭ ̨̛̣̖̦̌̍̏̌́̚
̨̛̖̯̥̔̌̍.ʻ̨̛̖̬̭̯̬̥̌̏̌́ ̸̡̡̣̖̯̯̌̌ ̵̨̛̦̯̭̌̔́ ̪̬̖̙̖̔ ̨̭̖̏̐ ̏ ̖̣̖̦̚ ̛, ̌ ̡̯̙̖̌ ̏ ̡̨̙̱̬̖ ̨̨̺̖̜̏, ̴̡̨̬̱̯̏
̛ ̵̨̨̼̍̍̏, ̏ ̵̵̨̬̖̌, ̵̭̖̥̖̦̌ ̛ ̵̹̖̣̱̖ ̖̬̦̌̚.
20
ʽ̸̛̛̺̖̦̖ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚ ̨̯ ̨̡̨̛̯̭̦̏ — ̨̯̾ ̨̛̭̣̙̦̖̜̹̜ ̶̨̪̬̖̭̭, ̌̚ ̨̛̛̥̣̣̦̼ ̣̖̯ ̨̨̱̭̖̬̹̖̦̭̯̦̦̼̜̏̏̏̌
̨̨̛̪̬̬̜̔ ̨̔ ̸̨̥̖̣̖̜. ʻ̹̖̌ ̨̥̱̬̖̔ ̨̯̖̣ ̨̨̨̭̪̭̦̍ ̸̭̦̣̌̌̌ ̨̛̯̖̣̯̔̽ ̨̪̣̖̦̼̖̚ ̖̺̖̭̯̏̏̌ ̨̯ ̵̦̖̦̱̙̦̼ ̛
̵̨̛̯̼́̔̏, ̌ ̯̖̥̌̚ ̛̼̖̭̯̏̏ ̵̨̨̯̼̔ ̛̚ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚.
˔ ̨̨̪̪̬̱̍̀ ̨̛̻̭̦̯̍́̽ ̙̦̖̜̹̱̏̌̀ ̨̬̣̽ ̨̛̦̖̬̭̯̬̌̏ ̨̥̜ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̏ ̶̨̪̬̖̭̭̖ ̛̼̖̖̦̏̏̔́ ̵̨̨̨̯̔̏ ̦̌ ̨̨̪̬̭̯̥
̛̪̬̥̖̬̖. ̛̣̭̌̔̌̏̌̽ ̛̣ ̼̏ ̡̨̛̦̱̐̔̌̍̔̽ ̨̨̨̪̬̭̥̏, ̸̨̪̖̥̱ ̏ ̦̹̖̜̌ ̨̨̪̭̖̦̖̦̜̏̔̏ ̛̛̙̦̚ ̥̼ ̸̨̛̪̬̖̪̯̖̥̔̌
̨̨̪̣̯̭̽̏̌̽́̚ ̣̔́ ̨̡̛̱̬̍ ̨̛̥̖̦̦ ̡̨̱̜̐̍? ʿ̸̨̖̥̱ ̥̼ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̛̼̯̬̖̥̏̌ ̬̦̼̖̐́̚ ̨̭̯̣̼ » ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̡̡̨̱̭̥
̛̱̥̍̌̐ ̛̛̣ ̨̛̛̪̣̯̣̖̦̾̌?
ʽ̸̨̛̖̦̏̔, ̡̱̐̍̌ ̛̪̯̼̖̯̏̏̌ ̬̐́̽̚ ̸̣̱̹̖ ̵̭̖̏ ̵̛̬̱̔̐ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏. ʤ̸̨̛̦̣̦̱̌̐̀ «̨̡̱̬̱̍ » ̨̭̱̺̖̭̯̣̖̯̏́ ̏ ̦̌ -
̹̖̥ ̸̡̡̛̛̹̖̦̖ ̨̛̦̖̬̭̯̬̥̌̏̌́ ̸̡̡̣̖̯̯̌̌, ̡̨̨̯̬̌́ ̨̪̔ ̡̨̡̨̨̛̥̬̭̪̥ ̛̼̣̯̏̐́̔ ̡̡̌ ̨̨̛̪̬̭̯̖ ̨̨̡̨̣̦̏,
̨̛̦̪̥̦̺̖̖̌̌̀ ̡̱̱̐̍. ʶ̡̨̬̖̪ ̛̱̖̬̙̔̏̌́ ̨̡̛̯̭ ̦̼, ̨̦̌ ̯̖̥ ̭̥̼̥̌ ̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌ ̨̼̏̏̔ ̵̨̨̨̯̔̏ ̛̚ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚
̨̏ ̬̖̥̏́ ̨̨̨̛̪̬̙̦̖̦́ ̸̡̡̛̛̹̖̦̌. ʿ̛̬ ̨̯̥̾ ̨̛̦̖̬̭̯̬̥̌̏̌́ ̸̡̡̣̖̯̯̌̌ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̨̨̦̥̦̌̐ ̴̴̡̛̖̯̦̖̖̾̏
̨̣̜̀̍ ̡̛̱̐̍, ̡̯̌ ̡̡̌ ̨̦̌ ̨̥̙̖̯ ̛̱̖̬̙̯̔̏̌̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̡̨̛̯̭̦̏, ̏ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̬̌̚ ̪̬̖̼̹̺̖̖̏̌̀ ̖̖
̨̭̭̯̖̦̦̼̖̍̏ ̬̥̖̬̼̌̚. ʿ̨̨̯̥̱̾ ́ ̦̼̌̏̌̀̚ ̨̛̦̖̬̭̯̬̥̱̌̏̀ ̸̡̡̣̖̯̯̱̌ «̨̨̣̹̖̦̜̏̍ ̡̨̱̜̐̍ ».
˃̡̛̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚, ̛̖̭̣ ̥̼ ̛̖̥̔ ̨̡̪̬̱̯̼̔ ̭ ̡̛̛̦̥̚ ̨̛̭̖̬̙̦̖̥̔̌ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌, ̨̯ ̨̨̭̪̭̭̯̱̖̥̍̏ ̡̨̛̦̪̣̖̦̌̀
̨̡̛̯̭ ̸̵̦̼ ̖̺̖̭̯̏̏ ̏ ̨̛̬̦̥̖̐̌̚, ̸̨̯, ̏ ̸̡̨̨̦̖̦̥ ̸̭̖̯̖, ̨̥̙̖̯ ̛̛̪̬̖̭̯̏ ̡ ̭̖̬̖̦̼̥̽̚ ̨̛̣̖̦̥̌̍̏̌́̚.
ˁ̨̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦̏̏, ̸̨̯̼̍ ̛̖̙̯̍̌̽̚ ̵̛̯̾ ̨̣̖̦̖̜̍̚, ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̨̬̖̱̣̬̦̐́ ̨̪̯̬̖̣̯̍́̽ ̨̡̪̬̱̯̼̔, ̨̯̼̖̍̐̌
̸̡̡̨̣̖̯̯̜̌. ˃̨̡̨̣̽ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ «̨̨̣̹̖̦̜̏̍ ̡̛̱̐̍ » ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̨̬̖̱̣̬̦̐́ ̛̣̯̭̍̌̏́̽́̚ ̨̯ ̨̨̨̨̬̥̦̐̐
̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̨̡̨̛̯̭̦̏, ̵̨̛̛̬̱̹̺̭̍̏̌̀́ ̦̌ ̦̭̌ ̏ ̨̨̭̬̖̥̖̦̦̥̏ ̛̥̬̖.
ʺ̼ ̱̙̖ ̸̨̛̯̥̖̣̌ ̬̦̖̖̌, ̸̨̯ ̨̡̛̯̭̦̼ ̨̪̪̯̌̔̌̀ ̏ ̦̹̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̛̪̬ ̵̛̛̼̦̔̌, ̖̖̔, ̛̪̯̖̽ ̛ ̸̖̬̖̚
̡̨̙̱. ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏ ̛̚ ̦̭̌ ̦̖ ̪̬̖̭̯̣̖̯̔̌̏́, ̡̡̨̖̌ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̛̬̦̖̦̖̌̐́̚̚ ̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔ ̨̯ ̵̥̖̬̯̼̏ ̡̨̡̣̖̯
̨̦̹̖̌̐ ̙̖ ̨̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏̐ ̯̖̣̌. ̦̌́, ̸̨̯ ̡̡̛̣̖̯ ̸̡̨̬̹̖̦̼, ̨̨̥̦̖̐ ̸̨̨̨̛̹̦̍ ̸̡̣̯̌̀̌̀̚, ̸̨̯ ̨̛̣̖̦̖̔̍̌̏
̵̨̛̛̯̙̹̏ ̡̨̡̣̖̯ ̡ ̨̻̖̥̱̍ ̵̨̨̨̯̔̏ ̏ ̦̹̖̥̌ ̯̖̣̖ ̨̦̖̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏. ʽ̡̨̦̔̌, ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̨̛̛̭̭̣̖̦̥̔̏̌́, 98% ̨̯
̨̨̺̖̍̐ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̨̨̯̥̌̏ ̏ ̹̖̥̏̌ ̯̖̣̖ ̨̨̖̙̖̦̐̔ ̥̖̦̯̭̌́̀́̚! ˑ̨̯ ̸̨̦̖̯̌̌̚, ̸̨̯ ̦̹̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̨̣̙̖̦̔ ̏
̨̨̯̖̣̦̥̍́̌̽̚ ̨̡̪̬̖́̔ ̨̛̼̏̏̔ ̯̽ ̨̨̖̙̖̦̐̔ ̛̪̬ ̨̥̖̬̦ 35-50 ̡̨̨̛̣̬̥̥̐̌̏ ̵̥̖̬̯̼̏ ̡̨̡̣̖̯. ̛̭̣ ̨̨̯̾̐ ̦̖
̵̨̨̛̛̪̬̭̯̔, ̥̖̬̯̼̖̏ ̡̡̛̣̖̯ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̬̣̯̭̌̌̐̌̽́̚, ̨̨̪̭̯̖̪̖̦̦ ̭̖̏ ̨̣̹̖̍̽ ̨̯̬̣̌̏́́ ̨̯̖̣. ̛̭̣ ̥̼ ̦̖
̨̪̯̬̖̣̖̥̍́ ̸̨̨̨̭̯̯̦̖̔̌ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌, ̨̯ ̏ ̡̡̨̨̜̯̌ ̨̥̥̖̦̯ ̡̨̛̦̪̣̖̦̖̌ ̵̨̨̨̯̔̏ ̨̥̙̖̯ ̛̪̬̖̼̭̯̏̽
̡̨̨̭̬̭̯̽ ̛̛̣̖̦̍̌̏́̚ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚ ̨̯ ̵̛̦.
ʿ̨̨̨̦̔̍ ̨̯̥̱, ̡̡̌ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚ ̵̨̨̨̬̹ ̸̨̛̛̪̭̯̯̽ ̵̡̱̦̀ ̖̍̚ ̡̛̱̐̍, ̸̸̨̡̨̖̣̖̖̭̖̏ ̨̯̖̣ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̸̨̛ ̺̯̭̌̽́
̖̍̚ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌. ʿ̬̖̭̯̯̖̔̌̏̽ ̭̖̖̍, ̸̨̯ ̥̏̌ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̭̖̣̯̔̌̽ ̖̦̖̬̣̦̱̐̌̽̀ ̨̡̱̬̱̍, ̡̭̙̖̥̌, ̏ ̸̨̖̦̽ ̨̬̦̥̐́̚
̬̙̖̐̌̌, ̛̪̬ ̨̯̥̾ ̦̖ ̛̥̖́ ̏ ̸̛̛̛̦̣̌ ̸̨̛̦̖̐ ̛̚ ̨̨̥̺̖̀̐ ̬̭̖̦̣̌̌̌, ̡̨̬̥̖ ̡̡̨̱̭̏ ̨̛̛̪̣̯̣̖̦̾̌. ˔ ̼̍,
̛̦̪̬̥̖̬̌, ̯̱̯ ̙̖ ̨̡̯̣̭̌̌̌̽̚. ʽ̡̨̦̔̌ ̸̸̨̡̛̖̣̖̖̭̜̏ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̦̖ ̭̖̯̭̔̌́, ̨̦ ̪̼̯̖̯̭̌́ ̵̨̛̭̬̦̯̌̽ ̛̙̦̽̚,
̨̛̭̪̣̱̽́̚ ̭̖̏, ̪̱̭̯̽ ̙̖̔̌ ̦̖ ̸̨̖̦̽ ̴̴̡̛̖̯̦̼̖̾̏, ̨̨̭̪̭̼̍.
ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̛̖̭̣ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌ ̣̔́ ̨̨̬̖̱̣̬̦̐́̐ ̨̼̏̏̔̌ ̡̨̹̣̌̏ ̛̚ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚, ̨̯ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̨̨̛̪̣̦̔ -
̯̖̣̦̱̽̀ ̨̬̯̱̌̍ ̨̪ ̛̼̖̣̖̦̏̔̀ ̨̡̨̛̯̭̦̏ ̖̬̖̯̍ ̦̌ ̭̖̍́ ̦̹̌̌ ̡̨̙̌. ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̨̦̌ ̨̛̭̯̦̯̭̌̏́ ̨̹̖̬̹̜̌̏,
̨̨̛̪̬̭̯̜ ̛̛̣ ̨̛̱̬̭̯̜̍̐, ̖̖ ̶̖̯̏ ̨̥̙̖̯ ̛̪̬ ̨̛̬̖̭̯̍ ̛̖̥̣̭̯̼̜̚ ̨̨̡̯̯̖̦. ʶ̨̐̔̌ ̡̛ ̸̡̛̹̖̦ ̦̖ ̨̼̪̣̦̖̯̏́ ̵̨̛̭̏
̴̶̡̛̱̦̜ ̨̪ ̸̨̡̛̭̯̖, ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̭̯̬̖̯̭̌̌́ ̼̖̣̯̏̔́̽ ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̨̣̹̖̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̡̨̛̯̭̦̏ ̨̭ ̛̭̣̽̀̚ —
̸̖̬̖̚ ̡̛̯̖̌ ̡̦̣̼̌̌, ̡̡̌ ̨̨̬̣̐, ̨̦̭ ̛ ̙̖̔̌ ̣̐̌̌̚. ʦ̨̛̭̪̥̦̯̖, ̡̡̌ ̨̦̱̯̬̌ ̨̪̭̣̖ ̨̨̨̛̣̦̍̽̐ ̛̱̙ ̦̌ ̵̨̪̱̯̌̀ ̛
̡̛̭̯̌̌̀̚ » ̛̦̹̌ ̣̐̌̌̚.
ʽ̡̨̦̔̌ ̭̖̏ ̛̯̾ ̪̭̦̼̖̌̌̚ ̡̦̣̼̌̌ ̣̔́ ̨̼̏̏̔̌ ̵̨̨̨̯̔̏ ̛̚ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌ ̴̴̡̛̖̯̦̼̾̏. ˃̡̨̖̌
̸̨̛̛̺̖̦̖ ̨̨̥̙̦ ̛̭̬̦̯̌̏̽ ̭ ̵̨̛̛̛̪̬̪̦̖̥̏̌ ̨̥̱̭̬̌ ̸̖̬̖̚ ̡̭̣̖̐̌ ̨̡̛̪̬̯̬̼̯̱̀ ̴̸̨̨̡̬̯̱. ʿ̨̨̯̥̱̾, ̸̡̣̏̀̌́
̸̨̨̨̭̯̯̦̖̔̌ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̏ ̨̭̏̀ ̛̖̯̱̔, ̥̼ ̡̡̌ ̼̍ ̨̛̯̪ ̬̖̥̌ ̖̬̔̏̽, ̸̨̯̼̍ ̛̱̭̯̬̦̯̌̽ ̨̡̛̯̭̦̼
̡̛̣̖̥̐, ̨̦̬̥̣̦̼̥̌̽ ̨̨̨̭̪̭̥̍.
˃̖̪̖̬̽ ̼̏, ̨̨̖̬̯̦̏́, ̖̯̖̭̌̔̌̽̚ ̨̨̨̪̬̭̥̏, ̡̨̡̨̭̣̽ ̙̖ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̥̼ ̨̣̙̦̼̔ ̨̪̯̬̖̣̯̍́̽? ˁ̨̨̣̭̦̐̌
̨̛̛̭̭̣̖̦̥̔̏̌́, ̡̛̛̜̔ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̪̯̬̖̣̖̯̍́ ̏ ̭̬̖̦̖̥̔ 300 ̨̬̥̥̐̌̏ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̏ ̖̦̔̽! ̨̛̛̦̯̬̦̦̌̐̏̌̌́
̨̯̜̾ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌, ́ ̛̬̖̹̣̌ ̸̛̛̼̭̣̯̏̽ ̨̨̭̭̯̖̦̦̖̍̏ ̨̖̙̖̦̖̦̖̔̏ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌. ˀ̖̱̣̯̯̽̌̚
̨̡̣̭̌̌́̚ ̨̨̛̪̬̯̖̣̦̌̽̚ ̥̣̌ — ̨̭̖̏̐ 3 ̬̥̥̐̌̌. ʤ ̭̖̏ ̨̨̪̯̥̱, ̸̨̯ ́ ̛̣̣̀̍̌ ̨̨̛̯̯̐̏̽ ̨̡̛̭ ̛ ̭̖̣̣̔̌̌ ̵̛
̨̨̯̖̣̦̜̍́̌̽̚ ̸̭̯̌̽̀ ̨̭̖̜̏ ̨̖̙̖̦̖̦̜̔̏ ̛̖̯̼̔.
ʥ̨̣̖̖ 30 ̣̖̯ ̦̌̌̔̚ ́ ̸̨̛̪̬̯̣̌̌ ̡̛̛̦̐ ˄̨̡̖̬̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̯̬̌̏̏ ̨ ̨̪̣̖̽̚ ̨̡̨̭̏. ʦ ̵̛̯̾ ̵̡̛̦̐̌ ̨̼̣̍ ̨̛̦̪̭̦̌̌,
̸̨̯ ̸̡̡̣̖̯̯̌̌ ̦̖ ̨̛̭̖̬̙̯̔ ̵̡̡̛̛̦̌ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏ ̛ ̛̣̹̽ ̬́̚ ̦̪̬̖̯̌́̐̌ ̦̹̌ ̸̡̛̹̖̦̼̜ ̡̯̬̯̌. ʿ̨̛̖̬̏̏
̏ ̛̪̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌ ̨̡̨̭̏ ̦̌̔ ̶̛̖̣̦̼̥̽ ̨̨̛̺̥̏̌ ̛ ̴̡̛̬̱̯̥̌, ́ ̭̯̣̌̌ ̨̬̖̱̣̬̦̐́ ̨̡̪̬̪̱̭̯̌̽ ̴̡̬̱̯̼ ̛ ̨̨̛̺̏
̸̖̬̖̚ ̨̡̨̡̛̭̼̙̥̣̱̏̌, ̦̖ ̙̖̣̌́ ̛̯̬̯̯̌̽ ̬̖̥̏́ ̛ ̛̛̱̭̣́ ̦̌ ̵̛ ̛̪̖̬̖̙̖̼̦̖̏̏̌. ʦ̛̛̼̙̥̦̖̌ ̨̡̨̭̏ ̨̭̯̣̌
̨̨̦̜̔ ̛̚ ̵̨̛̥ ̵̛̣̥̼̀̍ ̸̡̛̪̬̼̖̏. ˔ ̭ ̨̨̬̭̯̐̔̽̀ ̛̪̣̌ ̨̡̛̭, ̸̨̭̯̌ ̨̨̥̦̐ ̦̖̜̔ ̨̪̬̔́̔, ̨̛̦̐̔̌ ̙̖̔̌ ̨̪
21
̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̦̖̖̣̔̽, ̭̯̬̭̌̌́̽ ̸̨̛̛̭̯̯̭̽́ ̨̯ ̨̡̛̯̭ ̨̦̏, ̱̖̬̖̦̦̏̌́, ̸̨̯ ́ ̸̨̖̦̽ ̵̨̨̨̬̹ ̸̨̱̭̌̍̽̚ ̨ ̨̭̖̥̏
̨̨̬̖̔̏̽̚.
˔ ̼̣̍̌ ̨̪̬̙̖̦̌̌ ̛̭̬̦̖̦̖̥̌̏ 300 ̨̬̥̥̐̌̏ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̛̚ ̶̨̛̬̦̌̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚ ̨̭ ̨̛̛̭̥̏ 3 ̛̬̥̥̥̐̌̌ ̛ ̨̪̦̣́̌,
̡̨̡̨̦̭̣̌̽ ̨̯̾ ̨̬̖̦̏̔ ̣̔́ ̨̨̬̔̏̽́̚ — ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̛̪̯̽ ̨̡̛̭, ̦̖ ̸̨̪̣̱̌́ ̡̡̨̛̦̜̌ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌. ˔ ̛̬̖̹̣̌, ̸̨̯
̨̣̹̖̍̽ ̦̖ ̨̥̱̐ ̨̨̛̪̣̯̏̽̚ ̭̖̖̍ ̼̬̭̼̯̏̍̌̏̌̽ ̸̡̡̣̖̯̯̱̌ ̏ ̨̨̥̱̭̬̦̖ ̨̖̬̏̔ - ̖̣̖̦̼̖ ̡̨̡̛̯̖̜̣ ̏ ̨̯̥̾
̨̨̛̛̯̦̹̖̦ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̔ ̵̨̨̪̬̖̭̯̏̔́ ̨̡̛̭, ̦̖ ̸̛̭̯̌́ ̵̨̯̖̣̦̼̔̽ ̛ ̸̨̖̦̽ ̵̡̛̬̖̔ ̸̡̛̛̭̣̖̦̜̀.
ʰ̖̭̯̦̼̜̏̚ ̴̶̡̛̬̦̱̭̜̌̚ ̨̡̨̯̬̔ ʤ̣̖̬̯̽̍ ʺ̨̛̭̭̖̬ ̏ ̨̛̪̭̣̖̦̖̔ ̨̼̐̔ ̡̨̛̬̣̦̌̔̌̽ ̛̛̥̖̦̣̚ ̸̡̡̛̛̣̭̭̖̭̜̌
̨̥̖̯̔ ̨̨̛̣̦̐̔̌́ ̦̌ ̨̖̏̔ ̨̪ ˌ̨̖̣̯̦̱. ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̨̨̥̦̣̖̯̦̖̜̐ ̡̡̛̛̪̬̯̌ ̛ ̛̦̣̖̦̜̌̍̀̔ ̌̚ 4000 ̶̨̛̪̖̦̯̌̏,
̵̨̨̛̛̛̪̬̹̥̔̏ ̡̱̬̭̼ ̨̨̛̣̯̖̣̦̔̽̐ ̨̨̨̦̏̔̐ ̨̨̛̣̦̐̔̌́ ̏ ̨̖̐ ̡̡̛̛̣̦̖, ̨̦ ̨̨̛̦̖̙̦̦̔̌ ̛̪̬̹̖̣ ̡ ̸̡̛̣̖̦̌̀̀̚,
̸̨̯ «̛̣̯̖̣̦̼̖̔̽ ̨̨̛̣̦̐̔̌́ ̣̯̭́̏́̀́ ̨̨̪̭̦̜̌ ̨̯̬̯̜̌ ̛̬̖̥̖̦̏ ». ʦ ̨̦̭̯̺̖̖̌́ ̬̖̥̏́ ̨̡̨̯̬̔ ʺ̨̛̭̭̖̬
̡̨̬̖̥̖̦̱̖̯̔ ̨̨̛̪̬̯̏̔̽ ̡̨̨̡̛̬̯̖ ̨̦̼̖̏̔ ̨̨̛̣̦̐̔̌́, ̡̨̨̯̬̼̖ ̯̖̥̌̚ ̵̨̪̖̬̖̯̔́ ̏ ̡̯̌ ̦̼̖̥̼̖̌̏̌̚
̨̨̨̛̪̣̱̣̦̐̔̌́. ʦ ̨̛̪̖̬̔ ̨̨̨̛̪̣̱̣̦̐̔̌́, ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̥̙̖̯ ̛̣̯̭̔̽́ ̨̨̥̦̐ ̦̖̖̣̔̽, ̏ ̨̨̛̪̣̦̖̦̖̔ ̡ ̨̖̏̔ ̨̦
̨̛̯̏̏̔ ̨̨̭̯̬̐ ̸̨̨̛̬̦̖̦̦̖̐̌ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̖̼̔, ̨̨̯̜̍̐̌ ̸̡̡̨̣̖̯̯̜̌. ʶ̡̌ ̨̛̪̬̣̌̏, ̶̛̪̖̦̯̼̌ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏
̸̨̪̣̱̯̌̀ ̨̡̨̛̪̣̣̬̥̥̐̌̌ ̴̡̨̬̱̯̏ ̛ ̨̡̨̛̪̣̣̬̥̥̐̌̌ ̨̨̺̖̜̏ ̨̔ ̵̯̖ ̨̪̬, ̨̡̪̌ ̵̛ ̶̛̛̭̖̣̖̦̖ ̦̖ ̖̬̹̖̯̭̌̏̌́̚
̨̨̪̣̦̭̯̽̀.
̨̡̨̯̬ ʺ̨̛̭̭̖̬ ̱̯̖̬̙̖̯̏̔̌, ̸̨̯ ̵̨̪̖̬̖̔ ̦̌ ̨̯̯̾ ̨̥̖̯̔ ̨̨̛̣̦̐̔̌́ ̡̨̛̱̭̬̣ ̛̼̖̣̖̦̖̏̔ ̨̡̨̛̯̭̦̏ ̨̔ ̡̨̯̜̌
̛̭̯̖̪̖̦, ̸̨̯ 100% ̨̖̐ ̶̨̛̪̖̦̯̌̏ ̛̥̖̯̀ ̡̛̛̪̬̦̌̚ ̨̡̨̨̣̱̐̍̐ ̸̨̛̛̺̖̦́ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚, ̨ ̸̖̥ ̨̨̛̬̯̐̏
̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̨̨̯̖̥̦̐ ̦̣̖̯̌̌ ̦̌ ̵̛ ̵̡̼́̌̚ (̨̡̨̛̯̖̥̦̬ ̸̨̨̦̖̏̐ ̛̛̣ ̙̖̔̌ ̸̨̨̨̨̱̣̦̖̬̦̐̽̐ ̶̖̯̏̌ ).
ˁ ̸̦̣̌̌̌ ̨̨̨̪̬̹̣̐ ̨̛̭̯̣̖̯́ ̏ ̛̥̬̖ ̨̨̪̬̖̖̦̏̔ ̨̨̨̬̥̦̖̐ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌ ̨̛̬̣ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̏ ̛̛̛̪̯̦̌
̸̨̡̖̣̖̏̌ - ˄ ̦̭̌ ̖̭̯̽ ̨̖̭̭̪̬̦̼̖̍ ̨̡̯̖̣̭̯̔̌̌̽̏̌̚ ̖̖ ̸̵̨̨̛̥̦̭̣̖̦̦̼̐ ̶̵̛̖̣̯̖̣̦̼̽ ̨̭̜̭̯̏̏. ʦ̨̯ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̚
̵̛̦. ʶ̸̡̣̖̯̯̌̌:
̡̱̬̖̪̣̖̯́ ̨̨̣̦̖̍̽ ̶̭̖̬̖̔;
̨̛̪̦̙̖̯̌ ̨̱̬̖̦̏̽ ̵̨̛̣̖̭̯̖̬̦̌, ̸̨̯, ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽, ̛̭̦̙̖̯̌ ̡̛̬̭ ̸̵̭̖̬̖̦̼̔ ̨̛̣̖̦̜̌̍̏̌̚;
̭̼̏́̏̌́̚ ̶̡̨̦̖̬̖̦̦̼̖̌̐ ̖̺̖̭̯̏̏̌, ̨̪̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̨̨̥̦̐ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̨̛̏̔̏ ̡̬̌̌;
̱̥̖̦̹̖̯̽̌ ̡̛̬̭ ̨̛̣̖̦̌̍̏̌́̚ ̨̛̖̯̥̔̌̍ ̛ ̸̱̣̱̹̖̯̌ ̨̨̛̭̭̯̦̖́ ̨̨̬̔̏̽́̚ ̛̪̬ ̱̙̖ ̛̥̖̺̖̥̭̀́ ̛̖̯̖̔̌̍;
̛̛̛̭̯̣̬̱̖̯̌̍̚ ̨̱̬̖̦̏̽ ̵̭̬̌̌̌ ̏ ̡̨̛̬̏, ̥̖̣̌̔́́̚ ̨̖̐ ̛̭̭̼̦̖̏̌̏̌;
̡̱̬̖̪̣̖̯́ ̛̥̥̱̦̦̱̀ ̛̭̭̯̖̥̱;
̨̛̪̖̬̙̖̯̔̔̏̌ ̸̡̡̛̛̹̖̦ ̏ ̨̨̨̬̥̔̏̚ ̨̨̛̛̭̭̯̦́, ̨̨̪̥̖̯̐̌ ̏ ̸̭̣̱̖̌ ̨̨̪̬̌̏̚ ̛ ̨̨̭̪̭̭̯̱̖̯̍̏ ̨̬̖̱̣̬̦̥̱̐́
̨̨̨̛̪̬̙̦̖̦̀ ̸̡̡̛̛̹̖̦̌;
̨̪̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̸̵̙̖̣̦̼ ̡̥̦̖̜̌
29
;
̨̛̪̖̬̙̖̯̔̔̏̌ ̏ ̨̦̬̥̖ ̸̡̛̹̖̦̱̀ ̴̨̣̬̱;
̸̨̛̛̬̦̖̯̐̌̏̌ ̛̪̖̬̖̖̦̖̔̌ ̛ ̛̙̖̣̦̖̌ ̵̨̪̱̖̯̔̽;
̭̼̖̯̏́̏̌̚ ̨̡̛̼̯̍̚ ̨̭̯̬̖̦̾̐̌;
̨̪̬̖̯̬̺̖̯̔̏̌̌ ̨̛̪̣̖̦̖́̏ ́̏̚.
ˀ̡̨̨̖̥̖̦̱̖̥̖̔ ̏ ˁ̵̨̛̖̦̖̦̦̼̔ ˌ̵̯̯̌̌ ̨̖̙̖̦̖̦̖̔̏ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ — 30 ̨̬̥̥̐̌̏ ̏ ̖̦̔̽. ˁ̛̬̖̦̜̔
̶̡̛̥̖̬̦̖̌̌ ̨̱̪̯̬̖̣̖̯̍́ ̨̯ 10 ̨̔ 15 ̨̬̥̥̐̌̏. ˑ̨̨̯̐ ̡̨̣̖̔̌ ̦̖ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌. ˄̸̛̯̼̏̌́, ̸̨̯ ̛̯̾ ̸̦̖̭̭̯̦̼̖̌ 10
̨̬̥̥̐̌̏ ̨̣̙̦̼̔ ̨̨̛̭̬̬̯̌̍̍̏̌̽ ̛ ̛̼̖̭̯̏̏ ̛̚ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̵̛̱̖̭̭̯̼̏ ̴̨̱̦̯̏ ̵̨̨̯̬̯̦̦̼̌̍̌
̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏, ̨̯̾ ̸̨̛̪̯ ̸̨̛̦̯. ˔ ̱̥̔̌̀, ̸̨̯ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̖̔̌ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̣̦̜̐̌̏ ̸̨̛̛̪̬̦̜
̛̭̯̬̖̦̌́ ̣̖̜̀̔. ʦ̛̣̦̯̖̐́̚ ̦̌ ̨̣̖̀̍ ̡̨̛̖̔ ̨̨̛̙̯̦̖̏: ̨̯̬̱̦̔ ̱̯̐̌̔̌̽ ̨̬̭̯̏̌̚ ̨̣̖̦́, ̖̬̼̍̚ ̛̛̣ ̴̛̙̬̌̌.
ʦ̼̣̯̐́̔́ ̨̛̦ ̨̡̨̨̛̦̔̌̏, ̱̍̔̽ ̨̛̦ 2 ̣̖̯ ̛̛̣ 15 ̣̖̯ ̨̯ ̨̬̱̔. ˃̨̡̨̣̽ ̏ ̨̛̪̭̣̖̦̖̔ ̛̦̖̖̣̔ ̪̖̬̖̔ ̭̥̖̬̯̽̀ ̱
̵̡̛̛̔ ̵̨̛̙̯̦̼̏ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̨̪̬̣̯̭́̏́̽́ ̡̛̛̪̬̦̌̚ ̛̭̯̬̖̦̌́. ʤ ̨̯̏ ̨̬̭̯̏̌̚ ̣̖̜̀̔ ̸̭̯̱̌̌̀̚ ̭ ̣̖̐ -' ̡̨̭̯̽̀
̨̨̥̙̦ ̨̛̪̬̖̖̣̯̔̽ ̭ ̸̨̨̯̦̭̯̽̀ ̨̔ 5 ̣̖̯. ʦ ̨̯ ̙̖ ̬̖̥̏́ ́ ̛̖̣̏̔̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̣̖̜̀̔, ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̣̯̏̐́̔́ ̦̌̚ -
̸̨̛̯̖̣̦̽ ̨̨̥̣̙̖ ̵̨̛̭̏ ̣̖̯, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̨̛̛̯̣̭̌̍̽̚ ̨̍ ̸̨̛̛̛̺̖̦ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚.
˔ ̱̖̙̖̦̍̔̌ ̏ ̨̯̥, ̸̨̯ ̦̥̌ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏ ̨̦̱̙̦ ̨̪̯̬̖̣̯̍́̽ ̨̯ 50 ̨̔ 70 ̨̬̥̥̐̌̏ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌, ̌ ̨̯ ̛ ̨̣̹̖̍̽.
ʽ̡̨̦̔̌ ̸̛̛̱̖̣̯̏̏̌̽ ̖̖ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̨̦̱̙̦ ̨̨̪̭̯̖̪̖̦̦. ˀ̡̛̖̜̚ ̵̨̪̖̬̖̔ ̨̯ 10 ̨̬̥̥̐̌̏ ̡ 70 ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽
̨̪̭̦̼̥̌.
ʻ̛̹̌ ̯̖̣̌ ̨̛̛̖̖̦̖̬̬̣̔̐̏̌, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̛̛̛̖̭̯̣̖̯̥̔́́ ̥̼ ̛̖̣ ̨̨̬̯̦̦̱̍̌̍̌̀ ̛̪̺̱. ʦ̨̨̡̔̍̌̏ ̡ ̨̯̥̱̾, ̥̼
̡̛̛̪̬̼̣̏ ̡ ̨̦̖̖̭̯̖̭̯̖̦̦̥̱̏ ̨̛̯̭̱̯̭̯̏̀ ̴̸̵̡̛̛̛̖̭̚ ̛̱̪̬̙̦̖̦̜̌ ̛ ̨̨̛̪̬̥̏̔ ̨̣̹̱̍̽̀ ̸̭̯̌̽ ̛̬̖̥̖̦̏ ̏
̵̨̛̪̥̖̺̖̦́. ʿ̨̨̯̥̱̾, ̡̨̐̔̌ ̥̼ ̨̬̺̖̥̭̏̏̌̌́̚ ̡ ̨̨̨̬̥̱̔̏̚ ̨̬̱̍̌̚ ̛̛̙̦̚, ̖̣̯̔̌̽ ̨̯̾ ̨̦̱̙̦ ̨̨̪̭̯̖̪̖̦̦,
̸̨̯̼̍ ̯̔̌̽ ̨̛̬̦̥̱̐̌̚ ̬̖̥̏́ ̨̨̛̛̪̬̭̪̭̯̭̍̽́.
ʰ̖̣̦̼̜̔̌̽ ̛̬̦̯̏̌̌ ̣̔́ ̡̨̨̯̌̐ ̨̨̪̣̦̌̏̐ ̵̨̪̖̬̖̔̌ — ̖̣̖̦̼̖̚ ̡̨̡̛̯̖̜̣. ̛̬̱̖̐ ̸̨̡̛̛̛̭̯̦ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌, ̨̨̭̖̦̍ -
̨̦ ̏ ̴̨̬̥̖ ̨̡̯̣̖̯̌̍, ̨̥̱̯̐ ̛̛̪̬̖̭̯̏ ̡ ̡̨̛̭̣̹̥ ̡̨̬̖̥̱̚ ̖̖ ̸̛̛̱̖̣̖̦̏̀ ̏ ̶̨̛̬̦̖̌, ̛ ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚ ̨̥̙̖̯
̨̡̛̦̦̱̯̏̽̚ ̸̨̱̭̯̏̏ ̛̯̙̖̭̯́ ̛ ̨̨̪̼̹̖̦̦̖̏ ̛̼̖̣̖̦̖̏̔ ̨̐̌̏̚. ˃̡̛̖̌ ̛̦̖̪̬̯̦̼̖́ ̸̨̨̪̦̼̖̍ ̴̴̡̖̯̼̾ ̨̥̱̯̐
22
̛̭̯̯̌̌̏̽̚ ̣̖̜̀̔ ̨̡̯̯̭̌̌̽́̚ ̨̯ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍́ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̖̺̖ ̨̔ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̨̛̦ ̸̨̪̣̱̯̌ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̛̺̱̯̯̽ ̖̖
̨̪̣̱̽̚ ̣̔́ ̨̨̬̔̏̽́̚.
ʶ̸̡̣̖̯̯̌̌ — ̙̦̼̜̏̌ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯ ̏ ̶̨̛̬̦̖̌ ̛̹̥̪̦̖̌̚. ʶ̡̌ ́ ̱̙̖ ̸̨̯̥̖̣̌̌, ̨̛̦ ̨̪̯̬̖̣̯̍́̀ 300 ̨̬̥̥̐̌̏
̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̏ ̖̦̔̽. ʿ̨̨̛̥̥ ̨̨̯̐ ̸̨̯ ̨̛̦ ̖̯̔́ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̨̯̼̍̐̌ ̸̡̡̨̣̖̯̯̜̌ ̴̡̨̬̱̯̏ ̛ ̛̣̭̯̖̽̏, ̛̹̥̪̦̖̌̚
̨̨̪̣̦̯̔́̀ ̨̭̜̏ ̶̛̬̌ ̨̦ ̶̨̛̭̖̬̖̦̜̔̏ ̛ ̡̨̨̬̜ ̖̬̖̖̔̏̽̏, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̭̭̯̯́ ̨̛̛̛̪̬̣̯̖̣̦̍̽̚ ̦̌ 44 % ̛̚
̸̡̡̛̣̖̯̯̌.
ˁ̖̥́ ̣̦̽̌ — ̛̖̣̦̔̌̽̌́ ̨̡̔̍̌̏̌ ̡ ̶̨̛̬̦̱̌ ̸̨̡̖̣̖̏̌. ʽ̨̦ ̸̨̖̦̽ ̨̨̯̍̐̌ ̸̡̡̨̣̖̯̯̜̌ ̛ ̨̨̛̭̭̯̯ ̛̚ ̦̖̖ ̦̌ 26%
(14 % ̨̨̛̬̭̯̬̥̜̌̏ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̛ 12 % — ̨̨̛̦̖̬̭̯̬̥̜̌̏ ). ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̨̭̖̏̐ 2 ̨̨̭̯̣̼̖̏ ̨̡̛̣̙ ̛̭̖̥̖̦ ̣̦̽̌
̨̭̖̬̙̯̔̌ 6 ̨̬̥̥̐̌̏ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌.
˔ ̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̨̣̯̔̍̌̏́̽ ̭̖̥́ ̣̦̽̌ ̏ ̹̏̌ ̶̛̬̌ ̨̦ ̨̬̖̱̣̬̦̐́. ˃̡̌ ̡̡̌ ̨̨̦ ̨̡̨̪̬̼̯ ̡̨̙̖̭̯̜ ̨̭̖̥̖̦̦̜
̸̨̨̨̡̨̣̜̍, ̨̖̐ ̸̣̱̹̖ ̨̱̪̯̬̖̣̯̍́̽ ̏ ̨̨̨̥̣̯̥ ̛̖̏̔. ˋ̨̯̼̍ ̸̛̣̖̏̽̚ ̨̛̦̣̹̱̌̍̽̀ ̨̪̣̱̽̚, ̪̖̬̖̥̣̼̜̯̖̌̏̌
̨̨̦̖̥̦̐ ̛̭̖̥̖̦ ̣̦̽̌ ̏ ̴̡̨̨̡̖̥̣̖ ̛ ̨̣̜̯̖̔̍̌̏́ ̨̨̦̖̣̹̖̍̽ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̨̨̭̖̙̖̥̣̯̏̐ ̛̭̖̥̖̦ ̏ ̖̱̔. ˔
̡̨̬̖̥̖̦̱̔̀ ̨̣̯̔̍̌̏́̽ 1-2 ̨̨̭̯̣̼̖̏ ̨̡̛̣̙ ̏ ̭̣̯̼̌̌, ̭̱̪̼ ̛̛̣ ̡̨̡̛̯̖̜̣. ˁ̖̥́ ̣̦̽̌ ̡̯̙̖̌ ̣̖̯̭́̏́́ ̵̨̨̛̬̹̥
̸̨̡̨̛̛̭̯̦̥ ̵̦̭̼̺̖̦̦̼̌ ̛̙ ̵̬̦̼ ̡̛ ̨̭̣̯ ̨̥̖̐̌ -3 ̛ ̭̥̼̥̌ ̨̯̼̥̍̐̌ ̸̨̡̨̛̛̭̯̦̥ ̨̨̛̬̭̯̯̖̣̦̌̽̐ ̛̛̣̦̦̐̌ —
̨̨̙̦̏̌̐ ̨̨̡̨̨̨̛̪̬̯̬̏̌̏̐ ̖̺̖̭̯̏̏̌.
ʦ ̦̹̖̜̌ ̭̖̥̖̽ ̥̼ ̨̛̛̛̦̯̱̯̦̏ ̨̛̣̣̔̍̌̏́ ̡̙̼̜̌̔ ̖̦̔̽ ̏ ̖̱̔ ̭̖̥́ ̣̦̽̌ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ̏ ̡̡̬̖̖̬̼ ). ʰ̨̬̐̽
̨̨̱̭̖̬̹̖̦̭̯̣̏̏̏̌ ̨̥̖̯̔ ̨̨̛̛̪̬̯̣̖̦̐̏́ ̵̣̦̦̼̽́ ̡̡̨̬̖̖̬̏ ̨̔ ̡̨̯̜̌ ̛̭̯̖̪̖̦, ̸̨̯ ̦̖̯̌̚, ̡̡̌ ̭̖̣̯̔̌̽ ̵̛
̛̬̦̼̥̌̚ ̦̌ ̡̱̭̏: ̡̡̌ ̶̡̛̦̖̥̖̜ ̨̬̙̦̜̌ ̵̣̖̍, ̛̛̣ ̣̹̌̏̌, ̛̛̣ ̛̭̖̥̏ ̛̣̥̼̜̀̍ ̡̛̬̱̭̭̜ ʥ̨̨̡̛̛̬̦̭̜̔. ̛̭̣ ̼̏
̸̛̦̱̯̖̭̌̽ ̖̣̯̔̌̽ ̡̡̬̖̖̬̼, ̡̡̌ ʰ̨̬̐̽, ̏ ̹̖̥̏̌ ̶̨̛̬̦̖̌ ̱̖̯̍̔ ̭̖̏̐̔̌ ̨̨̥̦̐ ̨̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏̐ ̸̨̛̛̭̯̯̖̣́ —
̸̡̡̛̣̖̯̯̌.
ʧ̣̌̏̌ 9.
̖̣̖̦̽ ̣̔́ ̨̨̥̖̭̯̐̌̌̚
ʦ̛̣̦̯̖̐́̚ ̦̌ ̨̯̾ ̨̯̖̣! ˑ̨̯ ̨̛̛̪̬̖̖̦̖̏̔̚ ̡̛̭̱̭̭̯̏̌. ˄̸̛̣̱̹̯̽ ̨̨̨̦̖̥̙̦̏̚... ʥ̨̨̙̖̭̯̖̦̦̏ ̨̨̭̬̦̍̌ ̨̨̛̖̦̏̔.
̨̡̨̯̬ ʥ̖̬̦̬̌̔ ̙̖̦̭̖̦
̨̨̭̦̦̖̏ ̸̛̛̬̣̖̌̚ ̥̖̙̱̔ ̛̙̼̥̏ ̛ ̛̦̖̙̼̥̏ ̨̨̛̭̭̯̯ ̏ ̨̯̥, ̸̨̯ ̭̖̏ ̨̛̙̖̏ ̨̨̨̭̪̭̦̍ ̡ ̨̨̨̛̭̥̭̭̯̦̣̖̦̌̏̌̏̀ ̛
̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̏ ̨̡̨̼̭̜̏ ̛̭̯̖̪̖̦ ̨̨̨̛̪̬̭̪̭̣̖̦̍ ̡ ̛̛̥̖̦̖̦̥́̚ ̨̡̬̱̙̺̖̜̌̀ ̭̬̖̼̔, ̏ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̨̛̦̖̙̖̏
̨̣̥̖̯̭̌́ ̛ ̬̬̱̹̖̯̭̌̌́̚. ʶ ̛̪̬̥̖̬̱, ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̨̯̬̖̯̖̏ ̨̯ ̛̬̭̯̖̦̌́ ̛̣̭̯, ̨̨̦ ̨̛̯̬̭̯̌ ̯ ̨̦̼̜̏. ̛̭̣ ̨̪̬̖̙̖̯̖
̶̪̣̖̌, ̨̦ ̛̙̖̯̌̏̚. ʻ̨ ̡̛̯̖̌ ̛̦̖̙̼̖̏ ̛̖̺̏, ̡̡̌ ̡̛̥̦̌ ̛̛̣ ̨̭̦̦̼̖̔̌̚ ̸̨̡̨̖̣̖̥̏ ̶̡̨̡̛̦̭̯̬̱ ̛, ̡̡̛̛̥̌ ̼̍
̨̛̛̣̹̥̍̽, ̡̡̛̛̬̖̪̥ ̛ ̨̛̥̺̦̼̥ ̨̛̦ ̛̦ ̛̼̣̍, ̨̪̭̣̖ ̨̛̪̬̖̙̖̦̏̔́ ̦̖ ̨̥̱̯̐ ̨̨̛̭̭̯̦̯̭̏̌̏̽́. ʻ̛̪̬̥̖̬̌,
̨̪̭̣̖ ̛̖̥̣̖̯̬̭̖̦̜́̚, ̛̣̦̌̏, ̨̨̯̬̦̌̔ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̴̡̨̯̭̯̬̌̌ ̣̥̀̔́ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̨̨̦̌̏̚ ̨̛̯̭̯̬̯̌̏̌̽ ̨̛̭̏
̛̛̙̣̺̌, ̨̡̪̬̣̼̯̌̔̏̌̽ ̨̨̛̬̔̐.
ʻ̸̨̖̼̜̦̍̌̌́ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̵̛̙̼̏ ̨̨̛̬̦̥̐̌̏̚ ̡ ̶̛̛̬̖̖̦̖̬̐̌ — ̨̯̾ ̛̖̦̭̯̖̦̦̔̏̌́ ̛̭̣̌, ̡̨̨̯̬̌́ ̨̥̙̖̯
̶̛̛̭̖̣̯̽ ̣̱̀̍̀ ̨̣̖̦̍̽̚. ʦ̭̖ ̨̭̯̣̦̼̖̌̽ ̶̡̛̛̖̣̯̖̣̭̖̽ ̵̡̛̛̯̖̦, ̨̛̬̖̯̖̦̦̼̖̍̚ ̛̣̥̀̔̽, ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽
̛̱̭̪̖̹̦̼̥ ̨̡̨̯̣̽ ̏ ̨̯̥ ̸̭̣̱̖̌, ̛̖̭̣ ̨̛̦ ̦̪̬̣̖̦̼̌̌̏ ̦̌ ̨̯, ̸̨̯̼̍ ̸̨̨̪̥̽ ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̜̏ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̯̖̣̌ ̡
̶̨̛̛̭̥̬̖̱̣̌̐́. ˋ̸̨̡̨̖̣̖̖̭̖̏ ̨̯̖̣ ̨̥̙̖̯ ̶̛̛̭̖̣̯̭̽́ ̨̡̨̯̣̽ ̡̨̐̔̌ ̴̛̣̥̌, ̡̨̬̏̽, ̨̨̬̥̦̼̐ ̛ ̛̬̱̖̔̐
̡̨̨̥̪̦̖̦̯̼ ̨̛̪̖̬̙̯̭̔̔̏̌̀́ ̏ ̵̡̬̥̌̌ ̵̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̔ ̵̨̛̪̯̥̣̦̼̌̽ ̨̪̬̥̖̯̬̌̌̏.
ˇ̸̨̨̡̛̛̛̛̣̖̭̜̐̚ ̶̨̪̬̖̭̭, ̛̛̱̖̬̙̺̜̔̏̌̀ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̦̌ ̵̨̨̨̛̦̖̥̥̍̔ ̣̔́ ̨̨̨̛̪̯̥̣̦̌̽̐ ̨̨̬̔̏̽́̚ ̨̱̬̦̖̏,
̦̼̖̯̭̌̏̌́̚ ̨̨̨̥̖̭̯̥̐̌̚. ˑ̨̯̯ ̶̨̪̬̖̭̭ ̸̨̨̦̖̼̜̦̍̌ ̨̭̣̙̖̦, ̨̨̪̣̦̖ ̨̛̛̪̦̥̦̖̌ ̨̖̐ ̵̛̥̖̦̥̌̌̚ ̵̨̛̱̯̔ ̡̨̣̖̔̌
̌̚ ̪̬̖̖̣̼̔ ̵̛̦̹̌ ̵̵̯̬̖̥̖̬̦̼ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̜̔̌̏. ʺ̼ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̛̪̬̦̯̖̣̦̼̌̽̚ ̨̨̥̖̭̯̱̐̌̚ ̌̚ ̯̱ ̙̦̱̏̌̀
̴̶̡̛̱̦̀, ̡̨̨̯̬̱̀ ̨̦ ̨̼̪̣̦̖̯̏́ ̏ ̦̹̖̥̌ ̨̛̬̦̥̖̐̌̚. ʿ̨̬̭̯̌́ ̛̛̭̯̦̌ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̯̥, ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̥̼
̨̨̪̥̖̥̐̌ ̨̨̥̖̭̯̱̐̌̚, ̨̯ ̸̛̛̦̣̱̹̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̛̯̥̭̌̍́̚ ̨ ̦̹̖̥̌ ̨̨̬̖̔̏̽̚.
ʶ̡̌ ̙̖ ̥̼ ̨̥̙̖̥ ̸̨̨̪̥̽ ̶̨̪̬̖̭̭̱ ̨̨̥̖̭̯̐̌̌̚? ˑ̨̯̯ ̶̨̪̬̖̭̭ ̨̯̖̭̦ ̭̦̏́̌̚ ̭ ̨̡̨̛̦̬̦̦̜̾̔ ̛̭ ̨̭̯̖̥̜.
ʧ̸̨̨̡̛̛̥̖̭̯̯̖̭̜̌ ̣̦̭̍̌̌ ̛̛̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̛̛̙̦̖̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̚ ̵̨̡̛̦̬̦̦̼̾̔ ̙̖̣̖̚. ̛̭̣ ̙̖̣̖̼̚ ̦̖ ̼̖̣̯̏̔́̀
̵̨̨̨̨̛̦̖̥̍̔̐ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̨̨̨̬̥̦̐̏, ̸̨̨̡̛̛̥̖̭̯̯̖̭̜̐̌ ̣̦̭̍̌̌ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚ ̦̬̱̹̖̯̭̌̌́ ̛ ̨̥̙̖̯ ̸̦̯̭̌̌̽́
̨̛̣̖̦̖̌̍̏̌̚.
̖̣̖̼̚ ̨̡̨̛̦̬̦̦̜̾̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ̛ ̨̨̬̥̦̼̐, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̛̦ ̼̖̣̯̏̔́̀, ̛̣̯̏́̀ ̸̨̛̪̯ ̦̌ ̡̙̱̌̔̀ ̡̡̣̖̯̱, ̦̌
̡̙̼̜̌̔ ̨̬̦̐̌. ˑ̨̡̛̦̬̦̦̔̌́ ̛̭̭̯̖̥̌ ̛̬̖̱̣̬̱̖̯̐ ̨̛̦̭̯̬̖̦̖̌, ̡̨̨̛̛̬̦̬̱̖̯̔ ̨̬̭̯ ̛ ̛̛̬̯̖̌̏̚, ̴̶̡̛̛̱̦ ̡̯̦̖̜̌,
̨̥̖̦̍ ̖̺̖̭̯̏̏, ̌ ̡̯̙̖̌ ̱̪̬̣̖̯̌̏́ ̨̨̨̪̣̜̏ ̴̶̡̛̱̦̖̜ ̛ ̨̡̛̛̬̖̪̬̱̯̦̼̥̔̏ ̶̨̛̪̬̖̭̭̥̌. ʽ̦̌ ̨̨̪̦̔̍̌
̸̨̱̖̭̦̜̔ ̴̡̛̬̖̌̍, ̡̨̨̯̬̌́ ̨̛̪̬ ̨̛̯̏̔̚ ̛ ̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌ ̡̨̙̖̌̔ ̨̖̺̖̭̯̏̏, ̨̛̪̬̹̖̥̖̌̌̏̌̚ ̣̼̥̀̍ ̨̨̬̦̥̐̌ —
̏ ̨̣̖̀̍ ̬̖̥̏́, ̏ ̨̣̥̀̍ ̵̨̨̨̛̦̖̥̥̍̔ ̸̡̨̛̣̖̭̯̖̏. ʦ̨̯ ̸̨̪̖̥̱ ̨̡̛̦̬̦̦̾̔̌́ ̛̭̭̯̖̥̌ ̦̱̙̖̯̭̔̌́ ̨̏ ̵̭̖̏
23
̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̵̖̺̖̭̯̏̏̌, ̸̡̣̏̀̌́ ̛̛̯̥̦̼̏̌, ̨̡̨̛̛̥̦̭̣̯̼̌, ̨̱̣̖̼̐̏̔, ̨̨̭̦̦̼̖̏ ̛̙̬̦̼̖ ̡̨̛̭̣̯̼, ̛̥̦̖̬̣̼̌
̛ ̡̨̛̥̬̣̖̥̖̦̯̼̾. ʿ̛̛̬̭̱̯̭̯̖̏ ̵̭̖̏ ̵̛̯̾ ̖̺̖̭̯̏̏ ̏ ̨̛̬̦̥̖̐̌̚ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̯̖̣̦̼̥̍́̌̽̚ ̨̛̱̭̣̖̥̏ ̨̨̬̔̏̽́̚.
̖̣̖̦̽ ̣̔́ ̨̨̯̾̐ ̵̨̨̛̪̯̔̔ ̸̣̱̹̖, ̸̖̥ ̣̀̍̌́ ̬̱̔̐̌́
̛̪̺̌. ʿ̛̯̯̖̣̦̼̖̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏̌, ̨̛̭̖̬̙̺̖̭̔̌́ ̏ ̸̨̛̥̖̣̖̦̦̜̽̚ ̏ ̣̖̦̖̬̖̍̔ ̛̖̣̖̦̚, ̭̭̼̯̭̏̌̏̌̀́ ̨̛̦̣̖̖̌̍
̨̨̪̣̦ ̛ ̛̪̯̯̌̀ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̨̨̬̐̌̔̚ ̸̣̱̹̖, ̸̖̥ ̛̬̱̖̔̐ ̛̼̏̔ ̛̛̪̺, ̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖ ̙̖̔̌ ̶̨̨̛̛̯̬̦̦̌̔
̨̨̛̪̬̯̣̖̦̦̼̖̐̏ ̭̣̯̼̌̌. ̛̛̬̱̥̐ ̨̛̭̣̥̏̌, ̛̖̣̖̦̼̥̚ ̡̨̡̛̯̖̜̣̥́ ̥̼ ̨̛̪̖̬̙̖̥̔̔̏̌ ̦̹̌ ̸̨̨̡̛̛̥̖̭̯̯̖̭̜̐̌
̣̦̭̍̌̌ ̨̛̦̣̖̖̌̍ ̨̛̪̯̥̣̦̼̥̌̽ ̨̨̨̭̪̭̥̍.
ʶ̡̌ ̙̣̌̽, ̸̨̯ ́ ̦̖ ̦̣̌̌̚ ̨̨̯̾̐ 10 ̣̖̯ ̦̌̌̔̚, ̡̨̐̔̌ ̨̥́ ̥̥̌̌ ̼̣̍̌ ̖̺̖ ̛̙̏̌. ̜ ̨̼̣̍ ̨̭̖̏̐ 66, ̨̦̌ ̼̣̍̌
̡̨̛̬̭̜̌̏ ̸̨̛̛̛̪̬̖̪̬̥̜̔̏ ̨̛̙̖̦̺̦̜, ̡̨̐̔̌ ̖̜ ̨̛̛̪̭̯̣̌̏ ̨̛̦̔̌̐̚ «̡̬̌ » — ̸̖̬̖̚ ̨̐̔ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̨̦̌
̨̪̪̣̣̌̏̌̌ ̏ ̡̬̖̖ ̛̣̍̚ ˋ̨̖̬̦̼̣̍́. ˃̖̪̖̬̽ ́ ̨̥̣̐̌ ̼̍ ̖̜ ̨̛̻̭̦̯̍́̽, ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̶̛̛̭̖̣̯̭̽́. ˔ ̱̖̬̖̦̏̌, ̸̨̯
̥̥̌̌ ̨̡̯̣̭̌̌̌̽̚ ̼̍ ̨̯ ̵̨̛̛̛̛̥̯̖̬̪̌, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̵̡̛̛̥̯̼̌ ̛̛̦̬̱̹̣̌ ̛ ̖̍̚ ̨̨̯̐ ̨̭̣̣̖̦̦̼̜̌̍ ̨̨̥̖̭̯̐̌̚.
ʦ̨̥̖̭̯ ̨̨̯̾̐ ́ ̼̍ ̨̪̭̯̬̣̭̌̌̌̽ ̛̦̪̯̯̌̌̽ ̖̖ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̨̨̛̬̼̥̔̏̚ ̨̡̛̪̬̱̯̥̔̌.
˃̖̪̖̬̽ ́ ̨̛̪̦̥̌̀, ̸̨̯ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̪̖̬̙̦̖̔̔̌ ̨̨̥̖̭̯̐̌̌̚ ̖̯̔̌ ̸̨̡̖̣̖̱̏ ̨̛̛̦̣̹̜̌̍̽ ̹̦̭̌ ̛ ̶̛̭̖̣̖̦́. ʺ̨́
̥̥̌̌ ̨̥̣̐̌ ̼̍ ̨̔ ̵̛̭ ̨̪̬ ̼̯̍̽ ̭ ̛̦̥̌. ˔ ̸̭̯̬̖̣̏̌̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̣̖̜̀̔, ̡̨̨̯̬̼̖, ̸̡̛̣̏̀̏ ̨̨̣̹̖̍̽
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̛̖̣̖̦̚ ̏ ̨̭̜̏ ̶̛̬̌ ̨̦, ̛̛̪̖̬̖̙̣ ̡̬̌ ̏ ̨̨̬̐̌̔̚ ̨̣̖̖̍ ̨̨̪̭̦̜̌ ̴̨̬̥̖, ̸̖̥ ̼̣̍ ̱ ̦̖̖. ˔ ̸̡̭̱̌̀ ̨̪
̥̥̖̌. ʽ̦̌ ̦̣̌̌̚, ̡̡̌ ̛̖̣̯̭̔̽́ ̨̬̭̯̌̔̽̀, ̡̡̌ ̡̨̛̦̯ ̨̬̱̜̔̐.
ʶ̨̐̔̌ ̦̌ ̨̛̥ ̛̭̖̥̦̬̼̌ ̵̨̛̪̬̯̔́ ̨̛̪̙̣̼̖ ̛̣̀̔, ́ ̸̱̭̯̱̏̏̀ ̨̨̣̬̦̭̯̍̌̐̔̌̽ ̌̚ ̨̯, ̸̨̯ ̱ ̥̖̦́ ̖̭̯̽
̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̴̶̨̛̛̦̬̥̖̜̌ ̭ ̸̨̛̛̥̯̽ ̨̛̛̬̯̖̣̥̔́. ˔ ̬̱̭̌̔̀̽ ̌̚ ̵̛ ̖̯̖̜̔. ʶ̡̨̖̌ ̨̨̛̣̭̣̖̦̖̍̌̐̏
̛̥̖̯̽ ̨̛̬̯̖̣̖̜̔, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̨̯̼̐̏ ̭̣̱̹̯̌̽! ˔ ̛ ̨̚ ̵̭̖̏ ̛̭̣ ̭̥̌̌ ̭̯̬̭̌̌̀̽ ̼̯̍̽ ̡̨̯̜̌.
ʧ̣̌̏̌ 10.
ʦ̨̙̦̭̯̌̽ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̸̨̨̨̙̖̣̱̦̔̐ ̨̡̭̌
ˁ̡̨̡̨̣̽ ̣̖̜̀̔ ̦̯̌̀̚, ̡̡̨̜̌ ̱ ̵̛̦ ̨̱̬̖̦̏̽ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̸̨̨̨̙̖̣̱̦̔̐ ̨̡̭̌? ʺ̨̛̦̖̐ ̛̣ ̨̥̱̯̐ ̶̨̛̖̦̯̽
̨̙̦̭̯̏̌̽ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̣̔́ ̨̨̬̔̏̽́̚? ʶ ̨̛̭̙̣̖̦̌̀ » ̸̨̛̪̯ ̡̨̛̦̯ ̦̖ ̦̖̯̌̚, ̡̡̨̖̌ ̬̖̹̺̖̖̌̀ ̸̛̦̖̦̖̌̚
̛̥̖̖̯ ̨̨̦̬̥̣̦̖̌̽ ̨̛̭̖̬̙̦̖̔̌ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̏ ̡̙̖̣̱̖̔.
˔ ̦̖ ̦̌̀̚, ̸̨̪̖̥̱ ̡̨̛̦̯ ̛̚ ̸̵̨̨̛̥̦̭̣̖̦̦̼̐ ̨̡̨̨̯̬̔̏, ̵̡̨̨̯̬̼ ́ ̨̪̭̖̺̣̌̌, ̦̖ ̛̭̪̬̹̣̌̏̌ ̥̖̦́ ̨ ̨̯̥, ̡̡̨̜̌
̱ ̥̖̦́ ̨̱̬̖̦̏̽ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼, ̛ ̦̖ ̨̛̯̖̭̯̬̣̏̌ ̥̖̦́ ̦̌ ̨̯̯̾ ̪̬̖̥̖̯̔. ˔ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̭̣̼̹̣̌̌, ̸̨̯̼̍ ̨̛̥
̬̱̔̽́̚ ̨̨̛̛̬̣̐̏ ̨ ̡̛ ̨̨̛̭̣̯̦̭̯ ̨̨̭̖̏̐ ̡̙̖̣̱̔̌. ˔ ̼̣̍̌ ̬̌̔̌, ̡̨̐̔̌ ̱̦̣̌̌̚ ̨ ̖̖ ̨̛̙̦̭̯̏̌ ̨̯ ̛̖̯̖̬̦̬̏̌̌,
̡̨̨̯̬̼̜ ̨̨̪̥̣̐̌ ̥̦̖ ̨̨̪̬̯̔̍̌̽ ̨̨̬̱̔̏̀̚ ̛̖̯̱̔ ̣̔́ ̦̹̖̜̌ ̨̡̛̭̍̌.
ʶ ̨̭̖̥̱̏ ̛̛̱̣̖̦̔̏̀, ́ ̦̹̣̌̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̡̛̦̐ ̛ ̸̵̦̱̦̼̌ ̭̯̯̖̜̌ ̨ ̛̭̏́̚ ̥̖̙̱̔ ̨̱̬̦̖̥̏ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̛
̨̨̬̖̥̔̏̽̚ ̸̨̡̖̣̖̏̌. ˑ̯̌ ̯̖̥̌ ̸̛̱̣̭̌̌̽̚ ̛̛̛̖̭̯̣̖̯̥̔́́. ʿ̴̨̨̬̖̭̭̬ ˄̨̡̣̖̬ ̛̚ ʧ̡̨̨̬̬̭̌̏̌̔̐ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌
̱̯̖̬̙̖̯̏̔̌, ̸̨̯ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̖̔ ̨̛̛̭̭̣̖̯̖̣̔̏̌ ̭ 1930 ̨̐̔̌ ̛̼̣̍ ̸̨̨̖̦̼̌̍̚ ̨̛̛̪̭̣̖̭̯̥̔̏́ ̶̨̨̛̛̛̪̦̭̯̐̌̔
;̨̨̛̪̦̙̖̦̦̜ ̸̨̨̙̖̣̱̦̜̔ ̡̨̨̛̛̭̣̯̦̭̯ ). ʦ̭̖ ̖̖ ̨̛̪̭̣̖̭̯̔̏́ ̖̺̖ ̦̖ ̶̨̡̨̦̔̌ ̸̛̱̖̦̼̚, ̨̦ ̨̛̥̦̖̐ ̱̙̖
̨̨̨̪̬̦̔̍ ̨̛̪̭̦̼̌ ̏ ̸̨̦̱̦̜̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌.
ʧ̶̨̨̛̛̪̦̭̯̌̔̽ — ̨̯̾ ̨̨̛̭̭̯̦̖́, ̨̡̛̦̺̖̖̏̌̀̚, ̡̨̐̔̌ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ̯̽ ̡̨̖̯̦̖̌̔̏̌
̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̸̨̨̨̙̖̣̱̦̔̐ ̨̡̭̌. ʿ̨̛̦̙̖̦̦̌́ ̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽ ̨̡̼̖̯̌̏̌̚ ̨̛̦̖̖̙̦̖̍̚ ̨̛̬̬̱̹̯̖̣̦̖̌̽̚ ̨̛̖̜̭̯̖̏̔̏̚
̦̌ ̛̛̪̺̖̬̖̦̖̏̌ ̛ ̦̬̱̹̖̯̌̌ ̛̭̭̼̦̖̏̌̏̌ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏, ̵̵̨̨̛̦̖̥̼̍̔ ̣̔́ ̨̨̬̔̏̽́̚. ʥ̨̨̛̣̹̦̭̯̽̏
̨̛̥̦̖̬̣̌̏, ̸̡̣̏̀̌́ ̡̛̯̖̌ ̙̦̼̖̏̌, ̡̡̌ ̨̙̖̣̖̚, ̶̡̛̦, ̶̡̛̣̜̌̽ ̛ ̛̛̯̥̏̌ ̦̼ ʦ̡̨̡̥̪̣̖̭̌ (̴̨̛̣̖̏̌́ ̡̨̛̭̣̯̌ ̛
̛̬̱̖̔̐ ), ̦̱̙̯̭̔̌̀́ ̏ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̥̔ ̸̡̨̛̣̖̭̯̖̏ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼, ̸̨̯̼̍ ̼̣̍ ̨̨̥̙̖̦̏̚ ̶̨̪̬̖̭̭ ̵̛
̛̭̭̼̦̏̌̏̌́. ʽ̛̯̭̱̯̭̯̖̏ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̛ ̨̭̣̯̼ ̖̖̯̏̔ ̡ ̨̡̦̖̭̯̯̱̔̌ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏ ̛, ̨̨̭̣̖̯̖̣̦̔̏̌̽, ̡
̨̣̖̦̥̍́̚.
ʿ̨̨̛̥̥ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ̨̭̣̦́̌́ ̡̨̛̭̣̯̌ ̛̛̪̬̦̥̖̯̌ ̸̛̱̭̯̖̌ ̨̏ ̛̛̭̭̼̦̏̌̏̌, ̨̦̌ ̨̼̪̣̦̖̯̏́ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̵̛̬̱̔̐
̵̙̦̼̏̌ ̴̶̡̛̱̦̜. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̨̦̌ ̨̣̙̦̔̌ ̬̬̱̹̯̌̌̽̚ ̭̖̏ ̬̖̦̼̖̏̔ ̡̨̨̛̛̥̬̬̦̥̼̐̌̚, ̨̪̯̖̦̦̼̖̌̐ ̡̛̛̯̖̬̍̌,
̸̨̛̱̦̯̙̯̌̽ ̵̭̖̏ ̛̪̬̌̌̚ ̨̯̏ ̛ ̵̛ ̶̜́̌, ̌ ̡̯̙̖̌ ̡̛̛̬̐̍, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̪̪̯̌̔̌̀ ̏ ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̸̖̬̖̚ ̨̬̯. ˃̡̛̥̌
̨̨̬̥̍̌̚, ̛̖̭̣ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̏ ̸̨̨̙̖̣̱̦̥̔ ̨̡̭̖ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̖̔̌, ̨̯ ̨̨̨̛̭̪̬̯̣̖̥̭̯̏́̽
̨̛̬̦̥̐̌̌̚ ̡ ̴̶̡̛̛̦̖̥́ ̛ ̛̪̬̌̌̚ ̯̥̌ ̛̭̦̙̖̦̌.
ʺ̨̜ ̡̨̦̥̼̜̌̚ ̨̨̨̭̯̬̦̯̖̬̣̐̌̾̐ ̸̨̭̯̌ ̵̨̛̦̯̌̔ ̏ ̸̨̨̙̖̣̱̦̥̔ ̨̡̭̖ ̵̨̛̭̏ ̶̨̛̪̖̦̯̌̏ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̨̛̏̔̏
̨̛̪̬̯̌̌̏̚, «̶̵̨̛̪̬̖̯̺̏̌̀ » ̏ ̨̯̥ ̨̭̥̥̌ ̥̖̭̯̖, ̖̐̔ ̨̛̦ ̨̣̙̦̼̔ ̛̼̣̍ ̼̯̍̽ ̸̨̛̱̦̯̙̖̦̼. ̙̖̌ ̨̪ ̨̨̦̜̔
̨̡̨̯̣̽ ̨̯̜̾ ̛̪̬ ̸̛̦̖ ́ ̼̍ ̵̨̯̖̣̌, ̸̨̯̼̍ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̌́ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼
̏ ̨̥̖̥ ̸̨̨̙̖̣̱̦̥̔ ̨̡̭̖ ̼̣̍̌ ̸̨̨̨̭̯̯̦̜̔̌.
24
ˁ̨̣̦́̌́ ̡̨̛̭̣̯̌ ̨̨̪̥̖̯̐̌ ̬̭̺̖̪̣̯̌́̽ ̨̛̣̹̖̍̽ ̡̨̖̣̼̖̍̏ ̨̡̥̣̖̱̣̼. ̛̭̣ ̖̖ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̌́ ̡̛̦̌́̚, ̨̯ ̦̖
̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̬̭̺̖̪̣̖̦̦̼̖̌ ̴̬̥̖̦̯̼̌̐ ̡̖̣̍̌ ̭̭̼̯̭̏̌̏̌̀́ ̏ ̡̨̬̏̽ ̛ ̼̼̯̏̏̌̀̚ ̛̛̣̣̖̬̌̐ ̛ ̸̨̨̡̛̛̛̥̥̱̦̣̖̭̖̐
̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌.
̭̯̖̭̯̖̦̦̏̌́ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̌́ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̏ ̸̨̨̙̖̣̱̦̥̔ ̨̡̭̖ ̨̛̪̦̙̖̯̭̌́ ̨̪ ̥̖̬̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̥̼ ̭̯̬̖̖̥̌,
̨̨̨̭̖̦̦̍ ̨̛̭̣̦̽ — ̡ 40 ̨̥̐̔̌. ʰ̨̥̖̦̦ ̏ ̨̯̥̾ ̨̬̭̯̖̏̌̚ ̱ ̣̖̜̀̔ ̸̛̦̦̯̌̌̀ ̨̪̣̯̭́̏́̽́ ̭̖̼̖̔ ̨̨̣̭̼̏ ̡̡̌
̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏, ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̨̱̭̣̣̖̦̍̏ ̨̨̛̪̦̙̖̦̦̜ ̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽̀. ʶ̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽
̨̥̙̖̯ ̨̛̪̦̙̯̭̌̽́ ̛ ̏ ̨̣̖̖̍ ̬̦̦̖̥̌ ̨̬̭̯̖̏̌̚, ̛̖̭̣ ̥̼ ̨̛̦̦̭̥̌ ̬̖̏̔ ̨̭̖̥̱̏ ̨̛̬̦̥̱̐̌̚ ̛̪̖̬̖̖̦̖̥̔̌,
̸̛̛̬̣̦̼̥̌̚ ̵̸̡̛̛̛̛̥̖̭̥ ̛̖̦̯̥̌̐̌ ̛ ̨̭̯̬̖̭̭̥. ʿ̛̖̬̖̖̦̖̔̌, ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̨̨̛̣̱̪̯̬̖̣̖̦̖̍̚ ̛̛̙̬̥̌ ̛ ̡̛̖̣̥̍̌,
̛̛̦̹̖̯̌̏̌̚ ̡̡̛̣̖̯ ̸̨̨̙̖̣̱̦̜̔ ̡̛̭̯̖̦, ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̖̣̯̏̔́̀ ̨̭̣̦̱́̀ ̡̨̛̭̣̯̱.
ʻ̌ ̨̛̛̪̬̯̙̖̦́ ̡̨̖̏̏ ̨̛̪̺̖̜̏ ̶̨̛̬̦̌ ̣̖̜̀̔ ̨̛̬̬̣̭̏̌̽̏̌́ ̏ ̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̛̱̭̣̜̏ ̨̡̬̱̙̺̖̜̌̀ ̭̬̖̼̔.
ʻ̨ ̨̛̦̖̥̖̦̦̚ ̨̨̭̯̣̭̌̏̌̽ ̨̛̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̨̨̨̣̹̍̽̐ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌. ʰ̨̛̭̭̣̖̯̖̣̔̏̌ ̸̨̛̛̪̭̯̣̔̌, ̸̨̯
̨̛̭̯̬̣̪̌̏̌ ̡̛̯̖ ̛ ̛̬̱̖̔̐ ̨̪̖̬̼̯̦̼̖̏̍ ̛̣̀̔ ̨̛̪̯̬̖̣̣̍́ ̨̛̪̬̥̖̬̦ 150 ̨̬̥̥̐̌̏ ̸̡̡̛̣̖̯̯̌ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏. ʸ̡̨̖̐
̨̨̛̪̬̖̪̣̙̯̔̽, ̸̨̯ ̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽ ̵̛ ̡̨̙̖̣̱̔̏ ̼̣̍̌ ̨̨̨̣̦̔̏̽ ̨̡̨̼̭̜̏, ̨̨̦̥̦̌̐ ̼̹̖̏, ̸̖̥ ̵̛̦̹̌. ̱̼̍,
̸̛̖̣̭̯̀ ̛ ̸̖̣̭̯̦̼̖̀ ̶̥̼̹̼ ̡̯̙̖̌ ̛̼̣̍ ̨̨̦̥̦̌̐ ̸̨̪̬̦̖̖ ̛ ̛̭̣̦̖̖̽. ʽ̛̦ ̨̛̥̣̐ ̪̖̬̖̙̖̼̯̏̏̌̽ ̯̱̾ ̭̼̬̱̀
̨̨̡̛̣̦̭̯̱̏̀ ̖̱̔ ̨̔ ̶̡̨̛̛̛̦̭̭̯̖̦ ̭̥̖̯̦̼̌, ̌ ̱̙̖ ̨̨̪̯̥ ̨̦̌ ̛̪̖̬̖̬̣̭̏̌̏̌̌̽ ̏ ̡̙̖̣̱̖̔ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̨̭̣̦̜́
̡̨̛̭̣̯̼.
ˁ ̵̯̖ ̨̪̬ ̸̨̡̖̣̖̏ ̸̨̛̦̯̖̣̦̌̽̚ ̛ ̛̥̖̦̣̭́̚. ʿ̨̬̖̣̜̯̖̔̌ ̨̪̼̯: ̨̛̥̯̖̏̽̚ ̡̨̡̱̭ ̨̨̣̀̍̐ ̨̨̺̏̌ ̛̛̣ ̛̖̣̖̦̚ ̛
̙̱̜̯̖ ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̨̣̹̖̔̽. ʿ̖̬̖̔ ̯̖̥, ̡̡̌ ̨̨̛̪̬̣̯̯̐̽, ̼̪̣̦̯̖̏̀̽ ̛ ̨̛̬̭̭̥̯̬̯̖̌. ʿ̨̛̥̦̯̖, ̸̨̯ ̨̛̬̦̥̐̌̚
̨̥̙̖̯ ̨̛̱̭̏ ̯̽ ̖̺̖̭̯̏̏̌ ̨̡̨̯̣̽ ̛̚ ̸̵̡̨̬̹̖̦̼ ̸̶̛̭̯̌ ̛̪ ̛̺. ʥ̨̛̣̹̖̽ ̸̛̭̯̌ ̶̼ ̦̖ ̪̖̬̖̬̯̭̏̌́́ ̛ ̪̬̖̬̯̯̭̏̌́́ ̏
̡̨̛̭̣̯̦̼̖ ̵̨̨̯̼̔.
ʺ̨̛ ̬̱̔̐, ̡̛̥̖̔ ̨̪ ̴̨̛̛̪̬̖̭̭, ̡̨̨̨̯̬̥̱ ̸̨̭̯̌ ̵̨̛̛̪̬̯̭̔́ ̬̯̍̌̽ ̛̦̣̼̌̌̚ ̡̨̛̬̏, ̨̡̪̣̌̌̚ ̥̦̖ ̦̌ ̡̬̦̖̾̌,
̨̨̨̛̪̭̖̦̖̦̦̥̔̔ ̡ ̡̨̡̨̛̥̬̭̪̱, ̡̨̯̜̌ ̦̖ ̪̖̬̖̬̖̦̦̼̜̏̌ ̡̨̡̱̭ ̏ ̡̨̛̬̏ ̶̶̛̛̪̖̦̯̖̖̯̬̦̌̌̏̐̌̌̌. ˔ ̼̣̍̌
̨̡̨̛̹̬̦̏̌̌ — ̖̖̏̔̚, ̖̐̔ ̨̯̯̾ ̡̨̡̱̭ ̡̛̪̬̭̣̭̌̌́ ̡ ̡̡̣̖̯̥̌ ̡̨̛̬̏, ̯̖ ̨̦̖̥̖̣̖̦̦̔ ̨̛̛̪̣̐̍̌. ˁ̨ ̬̖̥̖̦̖̥̏ ̨̯̯̾
̡̨̡̱̭ ̨̡̣̭̌̌́̚ ̨̡̬̱̙̖̦̦̼̥ ̡̨̡̛̛̦̖̭̣̥̽ ̨̛̭̣̥́ ̛̚ ̨̭̯̖̦ ̵̥̖̬̯̼̏ ̡̨̡̣̖̯. ̬̱̐ ̨̛̻̭̦̣̍́ ̥̦̖, ̸̨̯
̸̨̡̛̯̭̦̼̖ ̡̡̛̱̭ ̨̛̭̬̯̭̍̌̀́ ̱ ̦̭̌ ̏ ̨̡̨̯̦̥ ̸̡̡̛̛̹̖̦̖, ̸̨̯ ̖̖̯̏̔ ̡ ̨̛̭̣̦̥̱̽ ̸̛̛̱̖̣̖̦̏̀ ̨̛̙̯̏̌.
̛̭̣, ̨̨̡̏̔̍̌̏ ̡ ̵̨̨̪̣̥̱ ̸̛̛̥̖̣̖̦̽̀̚ ̛̛̪̺ (̛̌̚̚ ̨̨̛̦̖̪̬̣̦̌̏̽̐ ̛̪̖̬̖̙̖̼̦̏̏̌́ ), ̛̥̖̖̯ ̨̥̖̭̯ ̖̺̖ ̛ ̨̪ -
̛̦̙̖̦̦̌́ ̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽, ̱̖̯̍̔ ̦̣̯̭̌̍̀̔̌̽́ ̴̶̛̛̖̯̔ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏. ˋ̨̯̼̍ ̨̼̬̯̯̏̌̍̌̽ ̨̭̣̦̱́̀ ̡̨̛̭̣ -
̯̱, ̨̛̬̦̥̐̌̚ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̨̣̙̖̦̔ ̨̛̛̪̬̣̙̯̽ ̨̦̖̥̣̌ ̛̛̱̭̣̜, ̌ ̨̪ ̥̖̬̖ ̛̭̯̬̖̦̌́ ̨̦ ̨̭̣̖̖̯̌̍̏̌ ̛ ̦̖ ̨̥̙̖̯
̼̬̯̼̯̏̌̍̌̏̌̽ ̵̨̨̨̛̦̖̥̖̍̔ ̖̖ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏, ̨̨̪̯̥̱̾ ̱ ̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏̌ ̣̖̜̀̔ ̨̱̬̖̦̏̽ ̡̨̛̭̣̯̼ ̭ ̨̨̬̭̯̥̏̌̚
̨̛̪̦̙̖̯̭̌́.
ʶ̨̐̔̌ ̥̼ ̭̯̬̖̖̥̌, ̱ ̦̭̌ ̨̪̣̯̭́̏́̀́ ̭̖̼̖̔ ̨̨̣̭̼̏. ʿ̨ ̨̛̥̥ ̛̦̣̖̦̥̌̍̀̔́, ̛̣̀̔ ̭ ̨̨̛̪̦̙̖̦̦̜
̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽̀ ̛̥̖̯̀ ̨̣̹̖̍̽ ̵̭̖̼̔ ̨̨̣̭̏, ̸̨̯ ̣̖̯̭́̏́́ ̡̨̭̖̦̦̼̥̏ ̨̬̖̱̣̯̯̥̽̌̚ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̵̛̪̯̯̖̣̦̼̌̽
̖̺̖̭̯̏̏. ˁ ̨̬̱̜̔̐ ̨̨̭̯̬̦̼, ̛̥̖̯̭̀́ ̸̨̨̛̥̦̭̣̖̦̦̼̖̐ ̛̭̖̯̖̣̭̯̏̔̽̏̌ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̭ ̸̨̦̣̥̌̌ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̍́
̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜ ̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̜̏ ̶̖̯̏ ̨̨̣̭̏ ̨̬̺̣̭̏̏̌̌́̚, ̡̡̌, ̛̦̪̬̥̖̬̌, ̨̯̾ ̸̨̛̭̣̱̣̭̽ ̭ ˑ̦̦ ʦ̨̛̥̬̐.
ʿ̨̡̖̬̖̬̯̌̍̌ ̏ ̣̖̦̖̬̖̍̔ ̨̨̪̦̔̍̌ ̛̪̖̬̖̙̖̼̦̏̏̌̀, ̨̨̪̯̥̱̾ ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̏ ̛̪̺̱ ̖̼̔, ̨̨̪̬̪̱̺̖̦̦̜ ̸̖̬̖̚
̣̖̦̖̬̍̔, ̨̥̙̖̯ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̨̨̛̭̭̯̦̖́ ̨̦̹̖̌̐ ̨̨̬̔̏̽́̚. ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̸̡̨̡̛̱̭ ̛̪ ̛̺
̸̛̥̖̣̯̭̽̌̀́̚ ̦̌ ̨̡̨̼̭̜̏ ̡̨̨̛̭̬̭̯, ̨̛̦ ̨̛̪̬̬̖̯̯̍̌̀ ̛̖̣̦̼̜̔̌̽ ̬̥̖̬̌̚. ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̪̺̌ ̦̖ ̛̱̖̬̙̖̯̭̔̏̌́ ̏
̡̙̖̣̱̖̔ ̨̨̦̣̌̔̐, ̨̦ ̨̯̪̬̣̖̯̭̌̏́́ ̏ ̨̡̛̯̦̜ ̡̛ ̸̡̛̹̖̦, ̨̨̪̣̏́́̚ ̛̱̥̖̦̹̯̽̽ ̵̨̬̭̌̔ ̛̦̖̬̾̐ ̛ ̦̌ ̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚
̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼.
˃̡̛̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚, ̨̛̱̪̯̬̖̣̖̦̖̍ ̨̨̪̖̬̖̬̯̦̦̜̌̍̌ ̏ ̣̖̦̖̬̖̍̔ ̛̛̪̺ ̵̨̭̬̦̖̯̌́ ̦̹̱̌ ̛̦̖̬̾̐̀ ̛ ̨̨̨̥̣̭̯̔̽.
ʧ̨̛̥̔̌ ́ ̦̖ ̨̥̣̐̌ ̨̪̦̯́̽, ̸̨̪̖̥̱ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̣̀̔ ̨̼̭̯̬̍ ̯̖̬̯́̀ ̖̭̏ ̛̪̬ ̨̛̛̭̼̬̖̖̦̔. ʽ̛̦ ̨̨̪̬̭̯ ̦̖ ̨̥̱̯̐
̛̼̖̬̙̯̏̔̏̌̽ ̸̨̡̭̼̬̖̖̭̱̔̀ ̛̖̯̱̔, ̨̨̪̯̥̱ ̸̨̯ ̭̯̖̭̦̯̭́̀́ ̸̛̥̖̦̜̌̌̚ ̬̱̖̜̔̚ ̛ ̨̡̨̛̬̭̯̖̦̦̔̏̏ ̨ ̨̭̖̜̏
̵̨̱̖̔̍!
ʿ̨̬̖̏̔́ ̨̦̖̥̣̌ ̨̛̛̭̭̣̖̦̜̔̏̌ ̨ ̛̛̛̣̦̏́ ̶̨̨̛̛̛̪̦̭̯̐̌̔ ̦̌ ̨̛̱̭̖̦̖̏ ̛̛̪̺, ́ ̨̛̭̪̬̭̣̌ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̬̱̖̜̔̚,
̵̛̭̯̬̹̌̔̌̏ ̨̪̯̖̬̖̜ ̖̭̏̌, ̨̛̪̬̖̬̣̏́ ̛̣ ̨̛̦ ̡̨̛̦̱̐̔̌̍̔̽ ̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽ ̨̨̭̖̏̐ ̡̙̖̣̱̔̌. ʻ̡̨̨̖̯̬̼̖ ̡̛̭̣̌̌̚,
̸̨̯ ̱ ̵̛̦ ̨̛̭̣̦̽ ̨̛̪̦̙̖̦̦̌́, ̌ ̨̯ ̛ ̦̱̣̖̏̌́ ̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽. ̨̡̨̯̬̌ ̨̛̛̪̬̪̭̼̣̏̌ ̛̥ ̛̪̬̖̥ ̨̡̯̣̖̯̌̍ ̨̨̭̣̦̜́
̡̨̛̭̣̯̼ ̭ ̡̙̼̥̌̔ ̨̛̪̬̖̥̥ ̛̛̪̺.
ʺ̨́ ̡̛̣̍̌́̚ ̨̪̬̱̔̐̌ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̵̡̨̡̛̦̖̭̣̽ ̣̖̯ ̼̣̍̌ ̦̌ ̸̨̡̨̭̼̬̖̖̭̜̔ ̛̖̯̖̔ ̛ ̡̯̌ ̵̛̭̱̣̔̌̌, ̸̨̯ ̥̱̙
̨̡̨̛̖̭̪̣̭̌̍́̚ ̨ ̖̖ ̨̨̬̖̔̏̽̚. ʽ̦̌ ̨̪̹̣̌ ̡ ̸̬̱̏̌, ̛ ̨̯̯ ̨̛̪̭̯̣̌̏ ̖̜ ̨̛̦̔̌̐̚ —̵̨̛̛̣̬̬̌̔́ ;̦̱̣̖̏̌́
̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽ ). ̨̡̨̯̬ ̨̛̪̬̪ ̭̣̌ ̖̜ ̡̛̯̣̖̯̌̍ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼, ̛ ̨̦̌ ̨̨̛̪̬̣̙̣̔̌ ̨̛̭̼̬̖̖̦̖̔. ʦ̡̨̭̬̖ ̖̖ ̖̭̏
̨̨̛̭̭̯̦̣̭̏̌̏́. ̣́ ̨̨̯̐ ̸̨̯̼̍ ̛̪̯̯̖̣̦̼̖̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏̌ ̛̭̭̼̣̭̏̌̏̌̽, ̛̪ ̺̌ ̏ ̡̙̖̣̱̖̔ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽
̸̨̛̥̖̣̖̦̦̜̽̚, ̨̯̐̔̌ ̨̦̌ ̛̬̖̯̭̌̍̏̌́̚ ̛̪̬ ̨̨̛̪̥̺ ̡̨̛̭̣̯ ̦̌ ̖̺̖ ̨̣̖̖̍ ̡̛̥̖̣̖ ̸̶̛̭̯̼̌ ̨̬̥̖̬̥̌̚ 1-2 ̥̥.
25
̛̭̣ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̸̨̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌, ̨̛̬̦̥̱̐̌̚ ̦̖ ̱̖̯̭̔̌́ ̸̨̛̪̣̱̯̽ ̭̖̏ ̵̨̨̛̦̖̥̼̖̍̔ ̛̪̯̯̖̣̦̼̖̌̽ ̖̺̖̏ -
̭̯̏̌, ̨̨̨̭̖̦̦̍ ̡̛̖̣̍.
˔ ̸̭̯̬̖̣̏̌̌ ̣̖̜̀̔ ̭ ̡̨̯̜̌ ̨̨̪̬̣̖̥̜̍, ̛ ̨̛̦ ̸̨̛̱̭̯̣̏̏̏̌ ̭̖̍́, ̡̡̌ ̏ ̨̡̣̱̹̖̏. ʿ̛̛̬̖̬̙̭̔̏̌́̽ ̨̭̼̬̜ ̛̖̯̼̔,
̨̛̦ ̨̛̥̣̐ ̛̱̭̯̬̦̯̌̽ ̨̛̭̥̪̯̥̼ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼ ̵̨̛̭̏ ̨̣̖̦̖̜̍̚, ̨̦ ̨̛̭̣̦̽ ̵̛̱̖̣̔. ʽ̡̨̦̔̌ ̡̨̐̔̌ ̨̛̦ ̨̛̣̣̔̍̌̏́ ̏
̛̖̯̱̔ ̬̖̦̱̏̌̀ ̛̪̺̱, ̸̨̯̼̍ ̨̨̛̭̭̯̦̯̏̌̏̽ ̖̭̏, ̨̯̐̔̌ ̨̛̬̺̣̭̏̏̌̌̽̚ ̛ ̸̨̡̛̣̍́. ʦ̨̯ ̸̨̪̖̥̱ ́ ̨̛̛̭̪̣̦̣̭̌̽
̡̨̛̖̣̜̏ ̨̬̭̯̌̔̽̀, ̡̨̐̔̌, ̨̪̭̣̖ ̨̛̪̬̖̪̦̔̌̏̌́ ̨̡̨̱̬̏ ̨̪ ̖̣̖̦̼̥̚ ̡̨̡̯̖̜̣̥́, ́ ̸̦̣̌̌̌ ̸̨̪̣̱̯̌̽ ̛̪̭̥̽̌
̨̨̨̨̪̦̔̍̐ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌́.
ˈ̨̯́ ̨̛̭̼̬̖̖̦̖̔ ̨̨̨̪̥̣̐ ̥̦̖ ̛̛̯̭̍̌̏̽́̚ ̨̯ ̛̬̯̬̯̌̌, ̥̦̖ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̱̣̭̔̌̏̌̽ ̨̪̬̖̬̙̯̭̔̌̽́ ̦̌ ̦̖̥
̨̣̹̖̍̽ 2 ̶̥̖̭̖́̏ — ̖̭̏ ̨̼̭̯̬̍ ̛̭̦̙̣̭̌́ ̨̔ 60 ̡̨̨̛̣̬̥̥̐̌̏ ̛ ̨̥́ ̙̖̦̌ ̸̛̦̦̣̌̌̌ ̡̨̛̪̦̯̌̏̌̽, ̸̨̯ ́
̛̱̥̬̌̀. ˔ ̼̦̱̙̖̦̏̔ ̼̣̍ ̨̬̺̯̭̏̏̌̌̽́̚ ̡ ̨̬̖̦̜̏̌ ̛̪̺̖, ̛ ̛̬̯̬̯̌ ̨̬̺̣̭̏̏̌̌́̚ ̨̯̙̖. ʶ̨̐̔̌ ́ ̸̦̣̌̌ ̛̪̯̽
̖̣̖̦̼̖̚ ̡̨̡̛̯̖̜̣, ̖̭̏ ̨̛̛̛̭̯̣̬̣̭̌̍̏̌́̚! ˁ̸̖̜̭̌ ́ ̦̌ ̨̛̛̭̼̬̖̖̦̔ ̱̙̖ 6 ̶̥̖̭̖́̏ ̛ ̛̱̖̬̙̔ ̏̌̀ ̨̭̜̏
̨̦̬̥̣̦̼̜̌̽ ̖̭̏ —70 ̡̨̨̛̣̬̥̥̐̌̏. ˁ̨̛̪̭̌̍! (ʻˈ., ʶ̦̌̌̔̌ )».
˔ ̼̣̍̌ ̶̛̛̭̖̯̖̣̦̖̜̏̔̽ ̵̨̛̥̦̐ ̸̭̣̱̖̌̏, ̡̨̐̔̌ ̣̥̀̔́ ̭ ̨̛̪̬̣̖̥̥̍̌ ̛̛̪̺̖̬̖̦̏̌́ ̨̱̣̭̔̌̏̌̽ ̨̭̱̺̖̭̯̖̦̦̏
̸̛̱̣̱̹̯̽ ̨̭̖̏ ̨̨̛̭̭̯̦̖́ ̛̪̬ ̨̨̛̪̥̺ ̵̖̣̖̦̼̚ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜. ˃̨̖̪̣̏̌́ ̨̨̡̬̯̍̌̍̌ ̖̣̖̯̔̌ ̛̪̺̱ ̸̥̖́̐ ̛ ̸̣̖̖̐
̣̔́ ̨̛̱̭̖̦̏́, ̨̡̨̦̔̌ ̏ ̶̨̪̬̖̭̭̖ ̛̦̬̖̦̌̐̏̌́ ̨̨̛̣̹̦̭̯̍̽̏ ̵̨̨̭̦̦̼̏ ̛̏ ̨̛̯̥̦̌̏ ̛ ̨̛̦̥̾̏̚ ̬̬̱̹̖̯̭̌̌́̚.
ʰ̸̛̥̖̣̖̦̖̽̚ ̏ ̣̖̦̖̬̖̍̔ ̨̨̦̥̦̌̐ ̖̬̖̦̖̖̍̏̔̚, ̸̖̥ ̨̯̖̪̣̏̌́ ̨̨̡̬̯̍̌̍̌, — ̨̨̦ ̵̨̭̬̦̖̯̌́ ̭̖̏ ̨̛̙̦̖̦̦̚
̙̦̼̖̏̌ ̛̪̯̯̖̣̦̼̖̌̽ ̖̺̖̭̯̏̏̌.
̭̯̽ ̨̨̥̦̐ ̵̨̣̖̦̖̦̦̼̍̚ ̨̨̛̭̭̯̦̜́, ̡̨̨̯̬̼̖ ̭̦̼̏́̌̚ ̭ ̡̨̛̦̜̚ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̖̜̌ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̏
̸̨̨̙̖̣̱̦̥̔ ̨̡̭̖. ʦ̨̯ ̨̡̨̯̣̽ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̛̚ ̵̛̦: ̸̨̛̼̯̦̼̜̍̚ ̨̬̭̯ ̵̨̪̯̖̦̦̼̌̐ ̡̛̯̖̬̜̍̌, ̵̸̨̡̛̛̬̦̖̭̖
̡̨̛̬̼̖̐̍̏ ̨̛̣̖̦̌̍̏̌́̚, ̛̪̬̯̼̌̌̚, ̨̣̖̦̍̽̚ ʤ̨̛̭̦̔̔̌, ̬̭̭̖̦̦̼̜̌́ ̡̨̭̣̖̬̚, ̛̬̯̬̯̌, ̭̯̥̌̌, ̨̛̱̯̥̥̱̦̦̼̖̌
̨̬̭̭̯̬̜̭̯̌̏̌, ̛̖̪̬̖̭̭̔́, ̛̖̬̥̯̯̼̔̌, ̛̖̯̔̌̍, ̡̬̌ ̡̙̖̣̱̔̌, ̡̖̥̾̌̚, ̨̛̥̖̯̖̬̥̚, ̨̛̣̖̦̍̚ ̸̨̨̙̖̣̦̐ ̪̱̼̬́̚,
̸̨̙̖̣̱̦̼̖̔ ̨̛̪̣̪̼, ̛̭̯̬̐̌ ̯, ̛̖̪̯̯̐̌, ̨̖̍̌̔̏̌̚ ̨̛̣̖̍̽̚, ̨̨̨̨̭̯̖̪̬̚, ̨̛̪̭̬̌̚, ̶̨̬̖̌̌̚, ̖̦̦̼̜́̏̚ ̡̨̛̣̯ ̛
̶̡̛̛̬̪̦̌̏̌. ʦ̨̯ ̸̨̪̖̥̱ ̛̖̭̯̦̼̜̏̚ ̨̛̭̭̣̖̯̖̣̔̏̌̽ ˃̨̨̖̬̔ ʥ̛̬̱̌̔ ̛̪̹̖̯: "ˁ̨̣̦́̌́ ̡̨̛̭̣̯̌ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀
̵̨̨̛̦̖̥̍̔̌ ̣̔́ ̛̛̙̦̚". ̛̛̬̱̥̐ ̨̛̭̣̥̏̌, ̛̦ ̨̛̦̔ ̸̨̡̖̣̖̏ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̨̬̔̏̚ ̖̍̚ ̨̨̦̬̥̣̦̜̌̽ ̡̨̦ -
̶̶̛̛̖̦̯̬̌ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼.
ʿ̨̙̣̱̜̭̯̌̌, ̦̖ ̪̱̯̜̯̖̌ ̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽ ̡̙̖̣̱̔̌ ̭ ̸̡̨̨̨̛̭̣̯̦̺̖̣̦̼̥ ̨̣̦̭̥̍̌̌ ̡̨̛̬̏. ʶ̨̬̏̽ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽
̡̭̣̖̐̌ ̸̨̨̺̖̣̦̜, ̛ ̥̼ ̨̨̨̛̪̬̥̐̏ ̨̍ ̨̯̥̾ ̣̹̖̔̌̽. "ˁ̨̣̦́̌́ ̡̨̛̭̣̯̌ —̨̯̾ ̛̖̦̭̯̖̦̦̔̏̌́ ̡̨̛̭̣̯̌,
̼̬̯̼̖̥̏̌̍̌̏̌̌́ ̛̦̹̥̌ ̨̨̛̬̦̥̥̐̌̚. ʦ̭̖ ̨̭̯̣̦̼̖̌̽ ̡̨̛̭̣̯̼ ̣̯̭́̏́̀́ ̸̨̨̛̪̦̼̥̍ ̨̡̛̪̬̱̯̥̔̌
̨̛̥̖̯̣̥̌̍̌̚ ̛ ̨̣̙̦̼̔ ̨̛̼̯̭̏̏̔̽́ ̛̚ ̨̛̬̦̥̐̌̌̚ ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̡̨̭̬̖̖".
ʧ̣̌̏̌ 11.
ʰ̨̛̭̭̣̖̦̖̔̏̌ ̏ ˀ̨̱̱̬̖̍̐̚
ʶ̨̐̔̌ ́ ̨̨̭̦̣̌̌̚ ̨̙̦̭̯̏̌̽ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼, ̨̯ ̛̬̖̹̣̌ ̨̛̪̬̖̭̯̏ ̨̛̛̭̭̣̖̦̖̔̏̌. ˁ̸̦̣̌̌̌ ́ ̛̼̪̭̣̏̌̌ ̛̚
̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̶̵̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̭̯̯̖̜̌ ̨̛̭̥̪̯̥̼ ̨̨̛̪̦̙̖̦̦̜ ̡̨̨̛̛̭̣̯̦̭̯ ̛ ̨̭̣̔̌̌̚ ̡̦̖̯̱̌. ̯̖̥̌ ̸̦̪̖̯̣̌̌̌̌ 1000
̡̨̛̪̜ ̛ ̬̣̌̔̌̌̚ ̵̛ ̨̛̭̥̏ ̭̯̱̖̦̯̥̔̌. ˀ̖̱̣̯̯̼̽̌̚ ̛̼̣̍ ̨̛̛̪̯̬̭̺̥́̌̀! ˔ ̸̨̛̪̭̯̣̔̌̌, ̸̨̯ 98,5% ̣̖̜̀̔,
̵̨̛̛̯̖̯̹̏̏ ̦̌ ̨̨̪̬̭̼̏ ̡̦̖̯̼̌, ̛̛̥̖̣ ̨̛̭̥̪̯̥̼ ̡̨̛̦̜̚ ̶̶̡̨̛̛̦̖̦̯̬̌ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼. ˔ ̛̪̬̣̹̐̌̌̀ ̭̏̌
̨̛̪̬̖̬̯̏̽, ̖̭̯̽ ̛̣ ̛ ̱ ̭̏̌ ̡̡̨̛̛̖̣̌̍ ̡̛̛̪̬̦̌̚ ̶̨̨̛̛̛̪̦̭̯̐̌̔. ʿ̸̨̛̬̯̜̯̖̌, ̨̪̙̣̱̜̭̯̌̌, ̨̨̪̬̭̏ ̛ ̭̖̣̜̯̖̔̌
̨̡̯̥̖̯̱ ̭̪̬̌̏̌.
ʿ̡̛̛̬̦̌̚ ̛ ̨̛̭̥̪̯̥̼ ̡̨̛̦̜̚ ̶̶̡̨̛̛̦̖̦̯̬̌
̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼
ʦ̨̨̪̬̭
ˋ̨̭̯̌
ʻ̡̨̛̐̔̌
ʰ̨̦̐̔̌
ʥ̼̖̯̏̌ ̛̣ ̱ ̭̏̌ ̛̱̯̖̏̔̚, ̨̡̯̬̼̙̌ ̛̛̣
̡̨̛̭̪̣̖̦̖ ̨̐̌̏̚ ̭̬̱̌̚ ̨̪̭̣̖ ̖̼̔?
ˁ̯̬̖̯̖̌̔̌ ̛̣ ̼̏ ̛̦̖̭̬̖̦̖̥̏̌ ̡̙̖̣̱̔̌,
̛̬̖̖̜̔̌ ̛̛̣ ̨̛̪̬̥̌̌̚?
ʽ̺̱̺̖̯̖̌ ̛̣ ̼̏ ̨̨̪̬̜ ̨̣̍̽, ̛̙̙̖̦̖
̛̛̣ ̵̨̭̱̭̯̽ ̨̏ ̬̯̱?
ʥ̼̖̯̏̌ ̛̣ ̱ ̭̏̌ ̨̛̙̐̌̚?
̭̯̽ ̛̣ ̱ ̭̏̌ ̛̣̣̖̬̌̐́ ̦̌ ̛̪̺̱?
26
ˁ̸̣̱̖̯̭̌́ ̛̣ ̱ ̭̏̌ ̨̨̯̹̦̯̌ ̨̪̭̣̖ ̛̪̬̖̥̌
̵̛̪̺̖̼̏ ̨̨̡̔̍̌̏?
ʥ̼̖̯̏̌ ̛̣ ̱ ̭̏̌ ̱̔̚ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̦̱̭̌̌?
̣̱̖̯̖̭̌̽ ̣́ ̼̏ ̦̌ ̡̛̥̖́̐, ̨̛̭̣̺̖̭́́
̛̛̣ ̡̛̯̬̖̭̺̖̭̌̀́ ̨̛̦̯̐?
ʰ̥̖̯̭̀́ ̛̣ ̱ ̭̏̌ ̨̡̛̪̬̭̦̖̦̌́ ʰʸʰ
̛̛̬̭̹̬̖̦̖̌ ̵̡̨̨̬̖̦̭̦̼̏ ̨̨̭̭̱̔̏ ̦̌
̵̡̺̖̌ ̛ ̦̌ ̨̦̭̱?
ʥ̼̯̏̌̀ ʸʰ ̱ ̭̏̌ ̛̪̬̼̺?
ʦ̼̪̯̌̔̌̀ ̛̣ ̱ ̭̏̌ ̨̨̣̭̼̏ (̨̯̯̾
̨̨̪̬̭̏ ̨̡̨̯̣̽ ̣̔́ ̛̙̖̦̺̦ )?
ˁ̯̬̖̯̖̌̔̌ ̛̣ ̼̏ ̨̯ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̙̖̣̖̌̚?
ʿ̛̬̭̱̯̭̯̱̖̯̏ ̛̣ ̏ ̹̖̥̏̌ ̭̯̱̣̖
̦̖̪̖̬̖̬̖̦̦̏̌̌́ ̛̪̺̌?
ˁ̯̬̖̯̖̌̔̌ ̛̣ ̼̏ ̨̯ ̵̸̨̡̨̛̬̦̖̭̜
̸̶̨̨̛̥̣̦̼?
ʰ̥̖̖̯̭́ ̛̣ ̱ ̭̏̌ ̨̨̛̦̖̪̖̬̖̦̭̥̭̯̽
̵̱̦̼̍̚ ̨̨̪̬̯̖̏̚?
ˑ̛̯ ̨̛̭̥̪̯̥̼ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ ̡̛̛̪̬̦̥̌̌̚ ̶̨̛̛̪̐̌ ̨̛̦̭̯̔. ̙̖̌ ̛̖̭̣ ̼̏ ̨̛̛̯̥̖̯̣ ̛̣̹̽ ̡̨̨̦̖̯̬̼̖ ̨̛̭̥̪̯̥̼ ̏
̡̨̨̡̣̦̖ «̨̛̦̐̔̌ », ̥̏̌ ̨̨̭̣̖̣̔̏̌ ̼̍ ̨̛̪̬̖̬̯̏̽ ̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽ ̡̙̖̣̱̔̌ ̱ ̸̬̏̌̌.
ʽ̺̭̍̌́̽ ̭ ̨̛̦̥̔ ̛̚ ̨̡̨̨̯̬̔̏, ́ ̨̛̦̯̖̬̖̭̣̭̌̏̌̌̽̚ ̯̖̥, ̡̡̌ ̏ ̨̖̐ ̡̡̛̛̣̦̖ ̨̪̬̖̬̯̏́̀ ̦̌ ̶̨̨̛̛̪̦̭̯̐̌̔̽.
ʿ̶̛̖̦̯̥̌̌ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌̀ ̛̼̪̯̏̽ ̸̖̯̖̬̯̏̽ ̡̭̯̦̌̌̌ ̡̨̨̨̭̖̣̦̏̽̐ ̨̡̭̌ ̛ ̨̨̪̯̥ ̨̭̥̯̬̯́, ̛̪̬ ̨̬̖̯̱̯̍ ̛̣ ̸̨̥̌ ̛ ̡̣̌
̡̨̭̖̣̦̼̜̏̽ ̶̖̯̏. ̛̭̣ ̨̛̪̬̬̖̯̱̯̍, ̨̯ ̱ ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̡̛̦̌́̚ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̌́ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼.
˄̦̌̏̚ ̨̍ ̨̯̥̾, ́ ̼̣̍̌ ̨̪̯̬̭̖̦́̌: ̨̪ ̨̥̖̥̱ ̛̱̖̙̖̦̍̔̀, ̨̡̛̛̬̹̦̖̌̏̌ ̏ ̡̨̭̖̣̦̼̜̏̽ ̶̖̯̏ ̨̼̣̍ ̨̦̬̥̣̦̼̥̌̽,
̖̏̔̽ ́ ̭̖̏̐̔̌ ̦̣̣̌̍̀̔̌̌ ̨̖̐ ̱ ̭̖̍́. ʽ̡̨̦̔̌, ̭̪̱̭̯́ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽ ̶̥̖̭̖́̏ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̥̼ ̛̭̯̣̌ ̛̪̯̽
̖̣̖̦̼̜̚ ̡̨̡̯̖̜̣̽, ̥̼ ̭̖̜̏ ̭̖̥̖̜̽ ̛̭̻̖̣ ̨̨̨̣̦̔̏̽ ̨̨̥̦̐ ̡̨̨̪̬̖̬̭̦̌̐ ̡̨̨̨̭̖̣̦̏̽̐ ̭̣̯̌̌̌, ̛ ̛̦ ̱ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚
̦̭̌ ̦̖ ̛̛̥̖̦̣̭́̚ ̶̖̯̏ ̸̨̛̥ ̛̛̣ ̭̯̱̣̌. ʿ̨̡̨̡̭̣̱̽ ̨̛̖̦̭̯̖̦̦̖̔̏, ̭ ̸̖̥ ́ ̨̥̣̐̌ ̭̯̏́̌̽̚ ̡̯̱̌̀ ̛̬̯̖̣̦̱̌̽̀̚
̪̖̬̖̥̖̦̱, ̼̣̍ ̖̣̖̦̼̜̚ ̡̨̡̯̖̜̣̽, ́ ̛̪̬ ̹̣̌ ̡ ̸̡̛̣̖̦̌̀̀̚, ̸̨̯ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̖̥̱ ̱ ̦̭̌ ̨̨̛̦̬̥̣̣̭̌̏̌́̚ ̨̱̬̖̦̏̽
̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼.
˃̖̪̖̬̽ ̨̦̱̙̦ ̨̼̣̍ ̨̭̬̯̍̌̽ ̨̨̛̦̖̪̬̖̬̙̥̼̖̏ ̨̡̯̖̣̭̯̔̌̌̽̏̌̚, ̛ ́ ̭̯̣̌̌ ̨̛̪̣̦̬̯̌̏̌̽ ̨̛̛̭̭̣̖̦̖̔̏̌. ʽ̨̦
̨̨̣̙̦̔ ̨̼̣̍ ̨̡̪̯̌̌̽̚, ̡̡̨̖̌ ̛̛̣̦̖̏́ ̦̌ ̶̶̡̨̛̦̖̦̯̬̌̀ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̨̡̼̖̯̌̏̌̚ ̖̣̖̦̼̜̚ ̡̨̡̯̖̜̣̽. ʺ̦̖
̨̦̱̙̦ ̨̼̣̍ ̛̦̜̯̌ ̣̖̜̀̔ ̭ ̶̨̨̛̛̪̦̭̯̐̌̔̽̀, ̡̨̨̯̬̼̖ ̼̍ ̨̨̨̨̬̣̦̔̍̏̽ ̨̛̛̭̣̭̣̭̐̌̽ ̦̌ ̡̡̨̨̜̯̌ ̨̨̡̯̬̖̚
̛̬̖̥̖̦̏ ̨̛̯̔̍̌̏̽ ̡ ̨̭̖̥̱̏ ̨̛̪̺̖̥̱̏ ̶̨̛̬̦̱̌ ̖̣̖̦̼̜̚ ̡̨̡̯̖̜̣̽. ʤ ̨̪ ̨̛̛̪̬̹̖̭̯̏ ̨̨̯̾̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̵̛ ̨̭̦̏̌
̨̛̛̪̬̖̬̣̏ ̼̍ ̦̌ ̶̨̨̛̛̪̦̭̯̐̌̔̽.
ʰ ̨̯̐̔̌ ́ ̭̯̣̌̌ ̨̛̥̣̯̽ ̭̱̱̔̽̍ ̨̪̭̣̯̌̽ ̥̦̖ ̨̡̨̯̬̔̌, ̡̨̨̯̬̼̜ ̼̍ ̵̨̯̖̣̌̚ ̸̨̨̪̥̽ ̥̦̖ ̭ ̨̛̪̬̖̖̦̖̥̏̔
̨̨̨̨̪̦̔̍̐ ̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̾̌. ʽ̦̙̼̔̌̔ ̸̨̭̣̦̖̦̼̥ ̨̱̯̬̥, ̨̪ ̡̡̨̨̥̱̯̌ ̨̨̣̹̖̦̥̱̏̍ ̨̛̭̪̖̦̏̌̔̀, ̥̦̖ ̨̨̛̪̦̣̏̚
̸̨̨̨̬̭̯̬̦̯̖̬̣̏̌̐̌̾̐ ʿ̨̣̽ ˇ̛̖̬̍ ̛̚ ˀ̨̱̱̬̍̐̌̚, ̨̨̭̭̖̦̖̔̐ ̨̨̬̐̔̌ ̏ ʽ̨̬̖̦̖̐. ʽ̦ ̡̭̣̌̌̚, ̸̨̯ ̨̛̦ ̭ ̨̙̖̦̜
̨̦̖̦̔̌̏ ̛̪̖̬̖̹̣ ̦̌ ̨̛̭̼̬̖̖̦̖̔ ̛ ̦̱̙̯̭̔̌̀́ ̏ ̡̨̨̬̱̭̯̖̏̔̏.
ʽ̦ ̡̯̙̖̌ ̨̛̪̖̣̣̭̔́ ̨̭ ̨̥̦̜ ̯̖̥, ̸̨̯ ̨̖̐, ̡̡̌ ̨̡̨̯̬̔̌, ̨̡̨̛̖̭̪̯̍ ̨̛̭̯̬̖̥̯̖̣̦̽ ̨̬̭̯̺̖̖̏̌̌̀̚ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏
̣̖̜̀̔, ̵̛̭̯̬̺̌̔̌̀ ̨̨̛̪̦̙̖̦̦̜ ̡̨̨̛̭̣̯̦̭̯̽̀. ʻ̌ ̭̣̖̱̺̖̖̔̀ ̨̱̯̬ ̥̼ ̛̛̭̯̬̖̯̣̭̏̽, ̸̨̯̼̍ ̨̛̭̱̯̍̔̽ ̦̹̌
̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̾ ̏ ̵̖̯̣̔̌́. ̨̡̨̯̬ ˇ̛̖̬̍, ̵̨̨̪̙̖, ̼̣̍ ̸̨̖̦̽ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚ ̛ ̭̥̌ ̵̨̯̖̣ ̛̪̬̦̯́̽ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏
̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̖̾.
ʻ̌ ̛̭̣̖̱̺̜̔̀ ̖̦̔̽ ̥̼ ̭ ʰ̨̬̖̥̐ ̨̛̛̯̪̬̣̭̌̏̽ ̏ ˀ̨̱̱̬̍̐̚ — ̌̚ 120 ̛̥̣̽ (190 ̡̨̨̛̣̥̖̯̬̏ ), ̸̨̯̼̍ ̸̨̪̬̖̭̯̽
̶̡̛̣̖̀ ̨̪ ̨̨̨̬̥̱̔̏̚ ̛̛̪̯̦̌̀. ʿ̨̭̣̖ ̶̡̛̛̣̖ 27 ̸̨̡̖̣̖̏ ̛̼̣̭̏̏̌̽̚ ̨̖̙̖̦̖̦̔̏ ̛̪̯̽ 1 ̛̣̯̬
̨̨̨̨̛̭̖̙̖̪̬̯̣̖̦̦̏̐̏̐ ̨̨̖̣̖̦̐̚ ̡̨̡̯̖̜̣́ ̏ ̸̛̯̖̖̦̖ ̶̥̖̭́̌ ̏ ̨̨̛̪̣̦̖̦̖̔ ̡ ̨̭̖̥̱̏ ̸̨̨̼̦̥̱̍ ̛̛̪̯̦̌̀.
ˑ̨̯̯ ̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̾ ̸̦̣̭̌̌́ 29 ̪̬̖̣̌́ 2005 ̨̐̔̌. ʺ̼ ̭̖̜̏ ̭̖̥̖̜̽ ̨̪ ̸̨̛̖̬̖̔ ̡̨̱̣̦̍̏̌̽ ̛̖̬̥̏̔̌ ̛̛̣̏̍̏̌̚ ̏
̣̖̦̖̬̖̍̔ ̖̣̖̦̼̜̚ ̨̡̛̦̪̯̌. ˋ̨̯̼̍ ̨̨̛̬̦̬̯̌̍̌̽̚̚ ̨̭̭̯̌̏ ̡̨̡̯̖̜̣̖̜, ̥̼ ̨̨̛̛̭̪̣̣̽̏̌̚ ̣̼̖̀̍ ̴̡̬̱̯̼ ̛
̣̱̀̍̀ ̖̣̖̦̽̚, ̡̡̛̖̌ ̨̡̨̯̣̽ ̨̛̥̣̐ ̛̦̜̯̌. ʶ̙̼̜̌̔ ̨̨̯̬̜̏ ̖̦̔̽ ʰ̨̬̐̽ ̸̥̣̭̌́ ̏ ˀ̨̱̱̬̍̐̚ ̭ ̶̖̦̦̼̥ ̨̬̱̥̐̚,
̨̪̬̖̣̼̔̏̌́ 240 ̛̥̣̽ (380 ̡̛ ̨̨̣̥̖̯̬̏ ) — ̯̱̔̌ ̛ ̨̨̬̯̦̍̌. ʽ̯̖̣̭̯̍́̌̽̏̌̚ ̛̼̣̍ ̨̨̨̣̦̔̏̽ ̛̭̖̬̖̦̼̥̽̚ — ̛
27
̣̔́ ̦̹̖̜̌ ̛̭̖̥̽, ̛ ̣̔́ ̵̭̖̏ ̸̵̛̱̭̯̱̺̌̏̀ ̏ ̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̖̾ ̣̖̜̀̔, ̛ ̙̖̔̌ ̣̔́ ̵̛ ̭̖̥̖̜. ʰ ̡̨̛̦̯ ̦̖ ̨̛̪̬̪̱̭̯̣
̛̦ ̨̨̨̦̔̐ ̦̔́.
ʦ ̶̡̨̦̖ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ̥̼ ̸̨̛̱̭̯̣̏̏̏̌ ̭̖̍́ ̡̡̌ ̛̖̦̔̌́ ̭̖̥̽́. ʶ̨̐̔̌ ́ ̨̛̣̬̣̍̌̐̔̌̌ ̸̡̨̛̱̭̯̦̌̏ ̌̚
̨̪̬̖̦̦̭̯̔̌̽ ̛ ̶̛̛̛̭̪̣̦̱̔, ̨̛̦ ̨̛̛̯̖̯̣̏, ̸̨̯ ̨̛̛̪̦̥̣̌ ̨̨̬̥̦̱̐̀ ̨̙̦̭̯̏̌̽ ̨̦̹̖̌̐ ̨̨̺̖̍̐ ̖̣̔̌ ̛ ̬̼̌̔
̛̼̣̍ ̸̨̨̪̥̽ ̣̥̀̔́. ʶ̨̬̥̖ ̨̨̯̐, ̡̙̼̥̌̔ ̨̛̣̔̏̐̌ ̛̙̖̣̦̖̌ ̸̛̱̣̱̹̯̽ ̨̭̖̏ ̨̨̭̭̯̖̦̦̖̍̏ ̨̨̬̖̔̏̽̚
̛̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̥̏ ̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌.
̨̡̨̯̬ ˇ̛̖̬̍ ̨̯̙̖ ̵̨̯̖̣̌̚ ̨̛̪̖̣̯̭̔̽́ ̨̛̛̭̥̏ ̸̛̛̪̖̯̣̖̦̥̏̌́ ̨̍ ̨̛̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌.
ˀʤˁˁʶʤ ʽʶ˃ʽˀʤ ˇʰʥˀʤ
ʦ̸̭̯̬̖̌ ̭ ʦ̡̨̛̛̯̬̖̜ ̛ ̖̖ ̭̖̥̖̜̽ ̼̣̍̌ ̸̱̖̭̦̼̥̔ ̨̛̭̼̯̖̥̍ ̏ ̦̹̖̜̌ ̛̛̙̦̚. ˑ̨̯ ̨̨̪̬̭̯ ̨̪̯̬̭̺̖́̌̀, ̡̡̌ ̦̭̌
̭̖̣̏̌ ̭̱̔̽̍̌. ʺ̼ ̭ ̨̙̖̦̜ ̛̪̼̯̣̭̌̽ ̨̛̪̪̬̯̌̏̽ ̨̨̬̖̔̏̽̚ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̛̭̼̬̖̖̦̔́ ̛ ̡̛̛̭̣̌ ̨̨̛̪̥̺, ̌
ʦ̡̨̛̛̛̯̬ ̦̱̙̦̌ ̼̣̍̌ ̨̨̪̥̺̽ ̏ ̖̖ ̨̛̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌.
ˁ̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̨̨̥̦̐ ̸̵̛̬̣̦̼̌̚ ̨̨̨̭̪̭̍̏ ̛̛̥̖̬̖̦́̚ ̨̱̬̦̏́ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼, ̨̦ ̥̼ ̛̛̬̖̹̣, ̸̨̯ HCL challenge
test ̱̖̯̍̔ ̣̔́ ̦̭̌ ̭̥̼̥̌ ̵̨̨̛̪̺̥̔̔́, ̸̛̱̯̼̏̌́ ̸̨̨̛̬̦̖̦̦̭̯̐̌̽ ̛̬̖̥̖̦̏ ̛ ̭̬̖̭̯̔̏. HCL challenge test
̨̨̪̥̖̯̐̌ ̨̛̪̬̖̖̣̯̔̽ ̨̨̨̭̪̭̦̭̯̍̽ ̡̙̖̣̱̔̌ ̼̬̯̼̯̏̌̍̌̏̌̽ ̵̨̨̨̛̦̖̥̖̍̔ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼. ʻ̹̌
̨̛̬̦̥̐̌̚ ̶̨̨̨̛̛̣̦̬̣̾̏̀̏̌ ̡̛̯̥̌ ̨̨̬̥̍̌̚, ̸̨̯ ̨̥̙̖̯ ̼̖̣̯̏̔́̽ ̨̭̣̦̱́̀ ̡̨̛̭̣̯̱ ̏ ̨̯̖̯̏ ̦̌ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̖̔
̛̛̬̬̙̯̖̣̌̔̌̚. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̡̨̐̔̌ ̥̼ ̱̥̖̥̔̌ ̨ ̖̖̔, ̡̨̐̔̌ ̙̱̖̥, ̡̨̐̔̌ ̏ ̡̙̖̣̱̖̔ ̛̪̬̭̱̯̭̯̱̯̏̀ ̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̖̔
̖̺̖̭̯̏̏̌, ̡̛̯̖̌ ̡̡̌ ̨̥̭́, ̨̨̡̨̥̣, ̴̡̨̖, ̨̯̾ ̛̛̭̯̥̱̣̬̱̖̯ ̛̼̖̣̖̦̖̏̔ ̛̭̯̬̦̐̌̌ — ̨̨̬̥̦̐̌ ̡̨̨̛̭̖̬̖̯̬̱̖̥̐
̨̛̛̬̦̼̥̐̌̌̏ ̡̡̛̣̖̯̥̌ (G-̡̡̛̣̖̯̥̌ ) ̏ ̸̵̨̡̛̛̛̪̣̬̖̭ ̵̙̖̣̖̌̚, ̵̨̨̬̭̪̣̙̖̦̦̼̌ ̏ ̨̨̛̪̣̭̯ ̡̙̖̣̱̔̌.
ʧ̛̬̦̌̌ ̛̛̭̯̥̱̣̬̱̖̯ ̛̪̖̬̖̯̣̦̼̖̌̽ ̙̖̣̖̼̚ ̨̨̛̛̪̬̯̏̔̽̚ ̛ ̼̖̣̯̏̔́̽ ̨̭̣̦̱́̀ ̡̨̛̭̣̯̱ ̏ ̨̡̙̖̣̱̔. ̺̖ ̨̛̦̔
̨̨̬̥̦̐, ̛̛̛̭̯̥̱̣̬̱̺̜̀ ̨̡̼̬̯̱̏̌̍ ̡̨̛̭̣̯̼, — ̛̛̭̯̥̦̐̌.
˄ ̵̨̛̥̦̐ ̣̖̜̀̔ ̶̨̪̬̖̭̭ ̨̡̛̼̬̯̏̌̍ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̨̭̣̣̖̦̌̍, ̛ ̨̛̦ ̭̯̬̯̌̔̌̀ ̨̯ ̶̨̨̛̛̛̪̦̭̯̐̌̔.
ʺ̨̛̦̖̐ ̛̚ ̵̨̛̥ ̶̨̛̪̖̦̯̌̏ ̙̣̱̯̭̌̀́ ̦̌ ̨̨̡̪ ̨̨̨̛̭̖̬̙̥̔̐ ̡̙̖̣̱̔̌ ̛̭̣̖̭̯̖̏̔̏ "̡̛̼̯̍̌̚" ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼.
ʦ ̨̥̖̜ ̡̡̛̪̬̯̖̌ ̶̡̛̛̪̖̬̭̖̬̖̐́ ̨̨̭̣̦̜́ ̡̨̛̭̣̯̼ ̸̛̛̦̖̯̪̦̌. ˃̛̛̪ ̸̦̼̥ ̙̖ ̣̖̯̭́̏́́
Автор
tana1961
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 525
Размер файла
1 216 Кб
Теги
бутенко, зелене, жизнь
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа