close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
МОРФОЛОГИЯ
НАУКА ЗА ДУМИТЕ
КАТО ЧАСТИ НА РЕЧТА
Части на речта:
• 1. Съществително име - назовава предмет
2. Прилагателно име - означава признак на предмет
3. Местоимение - замества име или именно
словосъчетание
4. Числително име - назовава число, брой или поредност
5. Глагол - означава действие или състояние, свързано с
лице или предмет
6. Наречие - назовава обстоятелствата, при които протича
действието
7. Предлог - изразява смислови отношения в изречението
8. Съюз - свързва еднородни части в изречението или
различни видове изречения
9. Частица - допълва или уточнява смисъла на изречението
10. Междуметие - изразява чувства, настроения и емоции
ЧАСТИ НА РЕЧТА
ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА
МОГАТ ДА СЕ МЕНЯТ ПО ЛИЦЕ, ЧИСЛО, ВРЕМЕ
СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ, ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ,
ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ, МЕСТОИМЕНИЕ,
ГЛАГОЛ
ЧАСТИ НА РЕЧТА
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА
НЕ СЕ ИЗМЕНЯТ ПО ГРАМАТИЧЕСКИ ПРИЗНАЦИ
НАРЕЧИЕ
ТУК,ТАМ
СЪЮЗ
И, ЧЕ, НО
ПРЕДЛОГ
В, С,НА
ЧАСТИЦА
ЩЕ,Я, ДА,
НЕ, ЛИ
МЕЖДУМЕТИЕ
ЕХ, ОЛЕ,Оо,
ПА-ПА,КУ-КУ
ОСВЕН ПОЗНАТОТО НИ
РАЗГРАНИЧЕНИЕ НА ЧАСТИТЕ НА
РЕЧТА НА ИЗМЕНЯЕМИ И
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ, В
МОРФОЛОГИЯТА СЕ ПРАВИ
РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ
САМОСТОЙНИ И НЕСАМОСТОЙНИ
ЧАСТИ НА РЕЧТА
САМОСТОЙНИ ЧАСТИ
НА РЕЧТА
• Това са думи, които могат да бъдат отделни
части на изречението(подлог, сказуемо, допълнение,
определение, обстоятелствено пояснение,
приложение,сказуемно определение).
• Самостойни части са:
- съществителното име;
- прилагателното име;
- числителното име;
- глаголът;
- наречието.
НЕСАМОСТОЙНИ ЧАСТИ
• ПРЕДЛОГ, СЪЮЗ, ЧАСТИЦА- сами не могат да
бъдат части на изречението
• ТЕ СА СЛУЖЕБНИ ДУМИ, КОИТО:
- ИЗРАЗЯВАТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДУМИ В
СЛОВОСЪЧЕТАНИЕТО И ИЗРЕЧЕНИЕТО
(ПРЕДЛОГ);
- СВЪРЗВАТ ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ НА ПРОСТОТО
ИЗРЕЧЕНИЕ И ПРОСТИ ИЗРЕЧЕНИЯ В СЛОЖНОТО
(СЪЮЗ);
- ЗАСИЛВАТ ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМИ ИЛИ СЛУЖАТ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ФОРМИ НА ДУМИ
(ЧАСТИЦА);
междуметие
Групова работа
• I ГРУПА - Отделете думите, които са
неизменяеми части.
• II ГРУПА - Отделете думите, които са
изменяеми части.
• III ГРУПА - Отделете думите, които са
самостойни части.
• IV ГРУПА - Отделете думите, които са
несамостойни части.
•
•
•
•
•
•
•
•
(Всяка група получава в плик нарязани думичките по-долу и ги
подбират според поставената им задача)
вчера, горе, долу, тук, там (наречия)
на, от, за, без, върху, по (предлози)
и, че, но, или, за да, да, а (съюзи)
ли, ще, да, не,хей, я (частици)
мяу, оооо, чик-чирик,о-ле-ле (междуметия)
палатка, чаша, магазин, гора, рокля ( съществителни)
хубав, вълшебна, черен, нежен, приятна
( прилагателни)
• чета, гледам, танцуват, паднах, разплака се
( глаголи )
• тя, ние, нас, аз, мене, тебе,кой (местоимения)
• първите, един, трето, две, четири (числителни )
Самостойни части
• вчера, горе, долу, тук, там (наречия)
• палатка, чаша, магазин, гора, рокля
(съществителни)
• хубав, вълшебна, черен, нежен, приятна
(прилагателни)
• чета, гледам, танцуват, паднах, разплака се
(глаголи )
• тя, ние, нас, аз, мене, тебе,кой (местоимения)
• първите, един, трето, две, четири
(числителни )
Несамостойни части
• на, от, за, без, върху, по (предлози)
• и, че, но, или, за да, да, а (съюзи)
• ли, ще, да, не,хей, я (частици)
Изменяеми части
• палатка, чаша, магазин, гора, рокля
• ( съществителни)
• хубав, вълшебна, черен, нежен, приятна
( прилагателни)
• чета, гледам, танцуват, паднах, разплака се
( глаголи )
• тя, ние, нас, аз, мене, тебе,кой (местоимения)
• първите, един, трето, две, четири
(числителни )
Неизменяеми части
•
•
•
•
•
вчера, горе, долу, тук, там (наречия)
на, от, за, без, върху, по (предлози)
и, че, но, или, за да, да, а (съюзи)
ли, ще, да, не,хей, я (частици)
мяу, оооо, чик-чирик,о-ле-ле
(междуметия)
МЕСТОИМЕНИЕ
• Изменяема част на речта;
• Замества съществителни,
прилагателни и числителни имена;
• Изпълнява свързваща функция.
Каква функция изпълняват
подчертаните думи?
• Кукувицата е един от вестителите на
пролетта. Нейното кукане е изпълнено
с порив и нежност.
• Благолажът разказваше чудни истории.
Той беше много сладкодумен.
Изучени местоимения
• ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ – АЗ, ТИ,
МЕНЕ,ТЕБЕ, НАС, МИ, ТИ,МУ;
• ПОКАЗАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ –
ТОЗИ, ОНЗИ, ТАКЪВ, ИНАКЪВ;
• ВЪПРОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ –
КОЙ, КАКЪВ, ЧИЙ, КОЛКО;
• ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ –
КОЙТО, КАКЪВТО,ЧИЙТО, КОЛКОТО;
ГРУПОВА РАБОТА –
Съставете изречения
• I ГРУПА – Изречение, в което да има
ВЪПРОСИТЕЛНО местоимение.
• II ГРУПА - Изречение, в което да има
ПОКАЗАТЕЛНО местоимение.
• III ГРУПА - Изречение, в което да има
ОТНОСИТЕЛНО местоимение.
• IV ГРУПА - Изречение, в което да има
ЛИЧНО местоимение.
Да обобщим!
Части на речта:
• 1. Съществително име - назовава предмет
2. Прилагателно име - означава признак на предмет
3. Местоимение - замества име или именно
словосъчетание
4. Числително име - назовава число, брой или поредност
5. Глагол - означава действие или състояние, свързано с
лице или предмет
6. Наречие - назовава обстоятелствата, при които протича
действието
7. Предлог - изразява смислови отношения в изречението
8. Съюз - свързва еднородни части в изречението или
различни видове изречения
9. Частица - допълва или уточнява смисъла на изречението
10. Междуметие - изразява чувства, настроения и емоции
БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!
Изготвил презентацията:
Е. Бузгова – учител в
ОУ “ Д-р Петър Берон” с.
Плъстина
2010 г.
Документ
Категория
Презентации по русскому языку
Просмотров
79
Размер файла
136 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа