close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ТУК

код для вставкиСкачать
Норми на съвременния
български книжовен език
Презентация на учениците от
групата по БЕЛ в 8 клас
по Национална Програма
“С грижа за всеки ученик”
за учебната 2010/2011година
Граматична норма
- След числителни бройни за лице – двама ,
шестима … и след местоименните наречия –
колко , няколко .. се употребява множествено
число при съществителните от мъжки род за
лица – ученици , студенти…
-За назоваване на длъжността на жената
служителка се използват съществителни имена
от мъжки род – госпожо Директор!
- Когато изпълняват служба на допълнение,
местоименията са във винителен падеж – кога ,
някого , никого…
- Членуват се определенията , назоваващи
отделни видове предмети – Определете
главните и подчинените изречения.
- Във формите за учтивост миналото деятелно
причастие е винаги в множествено число – Вие
сте помолили.
Лексикална норма
-Думите да се употребяват точно
според речниковото си значение.
-Да не се смесват пароними:
“недоумение “и
“недоразумение”.
-Контекстът трябва да бъде
достатъчен за разбиране на смисъла
на омонимите -”екип” и “екип”.
Правоговорна норма
- Ясен изговор на широките неударени
гласни Е и О - поле.
- Окончанието на глаголите в 1л.ед.ч.и
3л.мн.ч. за формите в сегашно и бъдеще
време да се изговаря-ьъ, -ъ и -ьът,-ътмольъ, четъ, мольът,четът
- Определителният член на имената от
мъжки род е -ъ,-ьъ -йъ - мъжъ, деньъ,
зеленийъ
- Променливото Я се изговаря Е , когато е
пред мека сричка/е,и/ , пред ж, ш, ч, й и
когато не е под ударение – сняг – снежен.
Правописна норма
-Двойно
Н се пише, когато прилагателното име в мъжки
род завършва на – НЕН : конна- конен
-Пишем Ъ , когато изпада гласният в крайната неударена сричка. Ако се запазва , пишем А :
рекъл- рекли,казал –казали.
-Променливото Я се пише Е , когато е пред мека сричка
/е,и/ , пред Ж,Ч,Ш,Й и не е под ударение: хляб – хлебен
-Определителният член е – я ,-ят при прилагателните
имена и при съществителни имена с наставка – ар,-тел:
стария , обущарят
-Окончанието на глаголите от второ спрежение за 1 лице
единствено число и за 3 лице мн.число се пише Я , ЯТ:
мисля , мислят
При обръщение съществителните имена от женски род ,
завършващи на – Я , след гласна се пише йо, а след
съгласна – ьо: земьо , Българийо
Пунктуационна норма
Запетая се пише :
- пред съюзите А, НО, АЛА, АМА, ПЪК, ОБАЧЕ, ЧЕ, АКО, ЗА ДА, БЕЗ
ДА, МАКАР ЧЕ, ВЪПРЕКИ ЧЕ,
- пред повторените съюзи И, ИЛИ, ТУ, НИТО… - - пред
свързващите думи на –ТО /който, какъвто, защото, когато…/,
- - след подчиненото изречение,
- -при обособени части и
- -при вметнати думи – глаголи – разбира се, изглежда…
Запетая НЕ се пише:
- пред И, ИЛИ, ДА
- пред свързващите въпросителни думи - КАК, КОГА, КЪДЕ,
ЗАЩО, КОЙ, КОГО, КОЯ, КОЕ, КОИ…
- пред уточняващо наречие – ИМЕННО, ТЪКМО, САМО, ДАЖЕ…
- при вметнати думи – наречия /например, наистина,
следователно/
Документ
Категория
Презентации по русскому языку
Просмотров
3
Размер файла
46 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа