close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
РАБОТА СЪС ЗУД
НАРЕДБА №4
от 16 април 2003 г. за документите
за системата на народната просвета
В сила от 08.05.2003 г. издадена от МОН
Обн. ДВ. бр. 41 от 8 май 2003 г., попр. ДВ. бр.
48 от 23 май 2003 г., изм. ДВ. бр. 65 от 22 юли
2003 г., изм. ДВ. бр. 47 от 1 юни 2004 г., изм.
ДВ. бр. 55 от 5 юли 2005 г., изм. ДВ. бр. 47 от
9 юни 2006 г., изм. ДВ. бр. 51 от 26 юни 2007
г., изм. ДВ. бр. 74 от 14 септември 2007 г.,
изм. ДВ. бр. 7 от 22 януари 2008 г., изм. ДВ.
бр. 27 от 11 март 2008 г., изм. ДВ. бр. 52 от 10
юли 2009 г., изм. ДВ. бр. 42 от 4 юни 2010 г.
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
Чл.4 Държавните, общинските и
1.
2.
3.
частните училища издават или
водят следните документи:
Книга за протоколите от заседанията
на педагогическия съвет;
Книга за регистриране заповедите на
директора;
Книга за контролната дейност на
директора/помощник-директора;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Книга за регистриране на проверките
на контролните органи на МОН;
Дневник за входяща кореспонденция;
Дневник за изходящата
кореспонденция;
Книга за регистриране на дарения;
Свидетелство за дарение;
Летописна книга;
Книга за санитарното състояние;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
11.
12.
13.
14.
Дневник за група, подготвителна
група/подготвителен клас;
Дневник на група при целодневна
организация на учебно-възпитателния
процес;
Удостоверение за преместване на дете
от подготвителна група/подготвителен
клас;
Удостоверение за завършена
подготвителна група/подготвителен
клас;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
15.
16.
17.
18.
Удостоверение за завършен първи
клас;
Удостоверение за завършен начален
етап на основно образование;
Книга за заповедите за храна;
(изм.-ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Книга за
движението на учениците от
социално-педагогическите интернати
и от възпитателните училища –
интернати;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Книга за подлежащите на
задължително обучение деца до 16годишна възраст;
Материална книга за взетите учебни
часове;
Дневник за І клас;
Дневник за ІІ-ІV клас;
Дневник за V-ХІІ (ХІІІ) клас;
Главна книга І-VІІІ клас;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
25.
26.
(изм. и доп.- ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от
09.06.2006 г.) Личен картон за дневна,
вечерна и индивидуална форма на обучение
в СОУ, гимназия, профилирана гимназия,
професионална гимназия, професионално
училище и професионален колеж;
(изм. и доп.- ДВ , бр. 47 от 2006 г., в сила от
09.06.2006 г.) Личен картон за задочна и
самостоятелна форма на обучение в СОУ,
гимназия, профилирана гимназия,
професионална гимназия, професионално
училище и професионален колеж;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
27.
28.
29.
(изм. и доп.- ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от
09.06.2006 г.) Личен картон за дневна,
вечерна и индивидуална форма на обучение
по модули в професионална гимназия;
(изм.- ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личен картон за
проведен курс за професионална
квалификация или изпит за придобиване на
професионална квалификация;
(изм.- ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Доклад на
класния ръководител за допускане на
учениците до ДЗИ за придобиване на
средно образование и/или до държавни
изпити за придобиване на професионална
квалификация;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
30.
31.
32.
33.
(изм.- ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм.- ДВ, бр. 7
от 2008 г.) Протокол за допускане на
учениците до ДЗИ за придобиване на
средно образование и/или до държавни
изпити за придобиване на професионална
квалификация;
Протокол за дежурство при провеждане на
писмен изпит;
Протокол за резултата от писмен, устен или
практически изпит;
(изм.- ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за
допускане на учениците до изпити за
промяна на оценка;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
34.
35.
36.
37.
(изм.- ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм.- ДВ, бр. 7
от 2008 г.) Протокол за удостоверяване на
завършен гимназиален етап;
(изм.- ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за
оценките от ДЗИ;
(изм.- ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за
оценките от ДЗИ за придобиване на средно
образование;
(изм.- ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм.- ДВ, бр. 7
от 2008 г.) Протокол за оценките от
държавните изпити за придобиване на
професионална квалификация;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Удостоверение за преместване;
Удостоверение за завършен клас;
Удостоверение за професионално обучение;
Удостоверение за положен изпит по
общообразователен предмет, невключен в
дипломата за средно образование;
(изм.- ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверение
за завършен гимназиален етап;
(изм.- ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложение
към удостоверението за завършен
гимназиален етап (за обучение по модули);
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
44.
45.
46.
47.
48.
(изм.- ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат
на удостоверение за завършен
гимназиален етап;
Свидетелство за основно образование;
Дубликат на свидетелство за основно
образование;
(изм.- ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от
09.06.2006 г.) Свидетелство за
положени изпити по чужд език;
Свидетелство за професионална
квалификация;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Приложение към свидетелство за
професионална квалификация (за
обучение по модули);
Дубликат на свидетелство за
професионална квалификация;
Свидетелство за правоспособност;
Свидетелство за правоспособност по
заваряване;
Диплома за средно образование;
Приложение към дипломата за средно
образование (за обучение по модули);
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
55.
56.
57.
(доп.- ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Приложение
към дипломата за средно образование (за
обучение в български училища, съгласно
международни спогодби и споразумения и
за учениците, завършващи средно
образование към Софийската и
Пловдивската духовна семинария);
Дубликат на диплома;
Регистрационна книга за издадените
документи за завършена степен на
образование и за придобита професионална
квалификация;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
58.
59.
60.
61.
62.
Регистрационна книга за издадените
дубликати на документи за завършена
степен на образование и за придобита
професионална квалификация;
Сведение за организацията и дейността в
училището за учебната година (Списъкобразец №1);
Книга за резултатите от изпитите на
учениците от самостоятелна или
индивидуална форма на обучение;
Ученическа лична карта;
Ученическа книжка;
ЗУД В УЧИЛИЩЕ
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Ученическа книжка за задочно обучение;
Колежанска книжка;
(нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм.- ДВ, бр.
47 от 2004 г.);
(нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)
Регистрационна книга за издадените
удостоверения;
(нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Справка за
успех по години и хорариум учебни часове;
(нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г.)
Характеристика на ученика;
(нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г.)
Характеристика на ученика за завършена
степен на образование.
Дейности по водене и съхранение
на ЗУД
В началото на ВСЯКА учебна година
директорът със Заповед определя
длъжностните лица, отговорни за
воденето на всеки документ и мястото
на съхранение до приключването му и
предаването в архива на училището.
Друга документация
Основания за разработването й:
1.Правилник за дейността на училището- ЗНП; ППЗНП;
- Наредба№2 от 1997г. за организация на детския и
ученически отдих;
- Наредба №3 за системата на оценяване;
- Наредба №4 за документите в системата на НП
2.Правилник за вътрешния трудов ред- Чл.181 от Кодекса на труда;
Друга документация
3. ПЗБУОВТ:
- Закон за ЗБУТ;
- Инструкция от 5 юли 1996г. за изисквания за БУВОТ
в системата на НП;
4. Етичен кодекс:Конституция на Република България;
- Конвенция за правата на детето;Закон за закрила на
детето;
- ЗНП;ППЗНП;Закон за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси;
- Закон за защита от дискриминацията;
- Правилник на училището
Друга документация
5. Вътрешни правила за РЗ:
- Кодекс на труда;
- ПМС №67 от 14.04.2010г.;
- Наредба№1 от 04.01.10г.за РЗ на персонала в
звената от системата на НП
6. Вътрешни правила за ФУК в училището:
- Закон за ФУК в публичния сектор;
- Закон за обществените поръчки;
- Правилник за прилагане на закона за държавния
вътрешен ФК;
Друга документация
7.Вътрешни правила за осчетоводяване на
счетоводната документация- чл.44 от Закон за счетоводството;
8.Вътрешна инструкция по документооборота- Закон за националния архивен фонд;
9.Номенклатура на делата със срокове за съхранение
- КТ;Закон за националния архивен фонд;
- Закон за счетоводството;
- Наредба№4/2003г. На МОН за документите в
системата на НП
Друга документация
Графици:
а/консултации- Правилник на училището;
б/дежурство-Правилник на училището
в/контролни и класни работи-ППЗНП,Наредба 3/2003г.
за системата на оценяване
Тематичен план на ПС:
-ЗНП,ППЗНП,Правилник на училището
Седмично разписание: Наредба №6/1998г. на МЗ за
хигиенно-физиологичните изисквания за изготвяне
на седмичното разписание на учениците
Най-често допускани грешки
(от проверки на РИО)
1.Не се актуализира ЕЖЕГОДНО заповедта за
длъжностните лица ,отговорни за воденето на
документите;
2.Регистриране на заседанията на ПС:
- нарушена номерация;
- не се отразява редовно или извънредно е
заседанието,причини за отсъствие на
членове,резултати от гласуване по всяка точка от
дневния ред, взетите решения със срокове и
отговорници;
- неподписани от Д протоколи;
- вместо “секретар на ПС” се вписва-протоколчик;
Най-често допускани грешки
(от проверки на РИО)
- В една и съща книга се водят протоколите на ПС и
Общото събрание;
3.Книга за заповеди на директора/чл.6/и прилежащите
класьори:
- не се спазва номерацията /поредния № е различен от
№ на заповедта за годината/;
- нормативно необосновани заповеди/за болшинството
заповеди като основание се сочи чл.147 от ППЗНП;
Най-често допускани грешки
(от проверки на РИО)
4.Книга за даренията- Комисията по даренията и председателят й се
назначават за финансова година ,т.е м.януари;
-Вписаните дарения не съответстват по номера на
издадените свидетелства или липсват издадени
такива;
-Липса на контрол от страна на директора по воденето
на документа и издаване на Свидетелства за
дарение;
-Липса на приемо-предавателни протоколи;
Най-често допускани грешки
(от проверки на РИО)
5.Летописна книга- в много училища от години не се води или воденето е
фиктивно;
- не се отразяват важни за училището събития , а се вписва какви
ПС са проведени и какви решения са взети;
- в някои училища 1 учебна година е отразена с 2-3 изречения;
- Слаб контрол от страна на Д по воденето на документа;
6.Книга за подлежащите на задължително обучение –
не се вписват издадените удостоверения за преместване;
масово се употребява коректор;
липсват данни за родители и адреси
директорът не контролира воденето на документа;
7.Материална книга
Най-често допускани грешки
(от проверки на РИО)
- некоректно изписване на темата за конкретния час;
- проведените и регистрирани модули по ФВС не
съответстват на утвърдения график за провеждането
им;
- употреба на коректор;
8. Дневници на паралелката:
-не се внасят № на изпратените до родителите
съобщения за брой отсъствия;
Най-често допускани грешки
(от проверки на РИО)
-
не се вписва № на заповедите и наложените
наказания на учениците;
- не се отразяват проведените срещи с родители;
- в края на годината,не се приключват от кл.р-ли
- със”Z” и текст”Дневникът е приключен на........ И
предаден в архив.Кл.ръководител/подпис/
8. Характеристика на ученика- издават се само при завършена степен , а не и в края
на всяка година/чл.80в от Наредба4/;
- не се съхраняват копия от тях;
-не са регистрирани в Изх.дневник ;
Най-често допускани грешки
(от проверки на РИО)
-
-
-
- не всяко училище води Регистрационна книга за
издадените характеристики/има такива в
книжарниците, но не са задължителни по Наредба
№4/;
9.Списък Образец №1
- не се издава заповед къде се съхранява хартиения
носител до приключване на учебната година;
- след съгласувана с началник РИО промяна,
директорът не я утвърждава със заповед
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
24
Размер файла
450 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа