close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Международно сътрудничество

код для вставкиСкачать
Министерство на отбраната
ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - ГАБРОВО
НАЧАЛНА ВОЕННА
ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛНА ВОЕННА
ПОДГОТОВКА
В КУРСОВЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Кой може да се обучава в курсове по начална
и/или специална военна подготовка?
Български граждани без военна подготовка, желаещи
да получат начална и/или специална военна
подготовка могат да преминат курс, организиран от
Министерството на отбраната. Курсовете по начална
и/или специална военна подготовка на българските
граждани се обявяват със заповед на министъра на
отбраната, в която се определят мястото на обучение,
броят
на
обучаемите
в
съответния
курс,
наименованието на курсовете по специална военна
подготова, продължителността на курсовете, редът за
кандидатстване и др. специфични изисквания.
КАТАЛОГ НА КУРСОВЕТЕ ПО НАЧАЛНА И
СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА
В изпълнение на чл. 15 от Наредба, приета с ПМС №
43 от 22.02.2013г., за условията и реда за разкриване и
осигуряване на дейността на курсовете по начална
и/или специална военна подготовка във висшите
училища и за подготовката на учениците от средните
училища, студентите от висшите училища, военните
академии и висшите военни училища могат да се
обучават в курсовете по начална и специална
подготовка.
В тази връзка е обявен Каталог на курсовете по
начална и специална военна подготовка за 2014/2015г.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението на студентите в курсове по начална и специална
военна подготовка може да се провежда само на основание
сключено двустранно споразумение между съответното висше
училище и Министерството на отбраната, за разкриването и
осигуряването на курсове по начална и/или специална военна
подготовка;
Участието на студенти – български граждани в обучение в
тези курсове е доброволно;
Продължителността на курсовете по начална военна
подготовка е до 90 академични часа годишно;
Продължителността на курсовете по специална военна
подготовка – не по-малко от 90 академични часа годишно, в
зависимост от избраната военна специалност.
СЪЩНОСТ НА КУРСОВЕТЕ ПО НАЧАЛНА И
СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА:
Обучението в курсовете по начална и специална военна
подготовка, организирана във висшите училища, военните
академии и висшите военни училища, осигурява на студентите
придобиване на знания и практически умения по военна
подготовка за определена военна специалност, както и за
действия, свързани с отбраната на страната, защита на
населението и личната сигурност.
В курсовете за специална военна подготовка се включват само
български граждани, успешно преминали курс по начална военна
подготовка. Изключение се прави само за тези кандидати, служили
военна служба в редовете на въоръжените сили няа Р.България.
Обучението в курсовете за начлна военна подготовка се
организират от структурата по човешки ресурси към министъра на
отбраната, въз основа на обобщена заявка от ЦВО, а курсовете за
специална военна подготовка от командващия на Съвместното
командване на силите, от командирите на видовете въоръжени
сили, въз основа на обобщени заявки на ЦВО.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ ПО СПЕЦИАЛНА
ВОЕННА ПОДГОТОВКА
Провеждането на курсовете по специална военна
подготовка става под формата на:
• Специализирани курсове и семинари;
• Групови и практически занятия;
• Показни военизирани занятия;
• Военни игри;
• Стажански курсове.
•
Обучението завършва с полагане на изпити, съгласно учебната
програма на съответния курс. На успешно издържалите изпитите
се издава свидетелство /удостоверение за завърено обучение/,
при условията и реда на Наредбата за държавните изисквания
към съдържанието на основните документи, издавани от висшите
училища.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ ПО СПЕЦИАЛНА
ВОЕННА ПОДГОТОВКА
Курсовете по начална военна подготовка се
организират и провеждат само във Военна академия
“Г.С.Раковски” - София, ВВУ “В.Левски” – гр. В.Търново
и ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна. Обучението се
провежда през летния период с продължителност
минимум 2 учебни седмици, когато студентите нямат
редовно семестриално обучение.
ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, УСПЕШНО
ЗАВЪРШИЛ
ОБУЧЕНИЕТО,
ПОЛАГА
ВОЕННА
КЛЕТВА ПО РЕДА НА УСТАВИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ
СИЛИ В СЪОТВЕТНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН УЧЕБЕН
ЦЕНТЪР, ПРИСВОЯВА МУ СЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ И СЕ
ВПИСВА НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ!
НА КАКВИ ИЗИСКВАНИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СТУДЕНТИТЕКАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕТЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ
СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА?
1.
2.
3.
4.
5.
да са редовна форма на обучение;
да са пълнолетни граждани на Република България и
да нямат друго гражданство;
да са годни и психологически пригодни за военна
служба;
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ
характер;
срещу тях да няма образувано наказателно
производство за умишлено престъпление от общ
характер.
С обявяването на курса могат да се определят и други
специфични изисквания извън посочените по горе.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Българските граждани, желаещи да се обучават в
курсове за начална и/или специална военна подготовка,
подават заявление в съответните териториални структури
на Централното военно окръжие (военните окръжия,
областните военни отдели, отдел „Столичен” и офисите
за военен отчет в общините/районите), като прилагат
следните документи:
Автобиография;
Копие от диплома за завършено образование;
Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен
статус /етапна епикриза/;
Експертно решение, удостоверяващо годността за военна
служба, издадено от Централната военномедицинска комисия
към Военномедицинска академния;
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Експертно решение за психологична пригодност, издадено в
Центъра по психично здраве и превенция - ВМА /прилага се
служебно/;
Свидетелство за съдимост;
Декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141,
ал.1, т.4-7 /т.7 при условие, че е служил /от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България,
издават се от Областния военен отдел/;
Удостоверение от регионалния център за психично здраве
/психодиспансер/.
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА СТУДЕНТИТЕ,
ЗАВЪРШИЛИ КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ
СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА
Завършилите такива курсове имат
предимство при кандидатстване за
приемане на военна служба при равни
други условия, като се има впредвид, че
новоназначен лейтенант започва
службата с начална щатна заплата за
звание и степен, съответстващи на
длъжността от 916 лв.и добавки към
нея от 15 % за държавна служба, %
прослужено време и 90 лв. Необлагаем
порцион.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА
ВНИМАНИЕТО !
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
7
Размер файла
270 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа