close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0024-С0001
„Европейски модел за устойчива заетост”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Идентификация и анализ на
неотложните потребности,
сфери и подходи за въвеждане
на модела Скала Rickter
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ,
представително за област Плевен
Юли 2012
Доклад-презентация на данните
Доклад-презентация, Юли 2012
www.assa-m.com
Съдържание
І. КОЛИЧЕСТВЕНО изследване с работещи и неработещи
Ценностен профил на работещите и неработещите
Отношение-оценка за професията и трудовата ситуация
Удовлетвореност от настояща/последна работа
Знания, умения, способности: оценка за труда, мнение за важността, представа за
подобряване
Желание за обективна оценка на работата и компетентността
Професионални обучения
Профил на работещите
Профил на неработещите
ІІ. Дълбочинни интервюта с РАБОТОДАТЕЛ
ІІІ. Дълбочинни интервюта с ключови ЕКСПЕРТИ
Доклад-презентация, Юли 2012
Количественото изследване
с работещи и неработещи
ПРЕДСТАВИТЕЛНО за населението на възраст 18-60 год. за жените и
18-63 год. за мъжете, което през юли 2012 живее на територията на
област Плевен;
Представителна извадка:
работещи 547 души и неработещи – 500 души;
Информацията е набрана в периода 5-25 юли 2012 г.;
Методът на регистрация е стандартизирано интервю “лице-в-лице”,
в дома на респондента;
Контрол върху надеждността и достоверността на индивидуалната
първична информация;
Работа с интервюерска мрежа на АССА-М, надеждно покриваща
територията на цялата област.
Доклад-презентация, Юли 2012
ЦЕННОСТЕН ПРОФИЛ на
работещите и неработещите
Процентно разпределение на
данните
Доклад-презентация, Юли 2012
ОПТИМИСТ/КА или ПЕСИМИСТ/КА сте
за СВОЕТО бъдеще?
Преди
(3-4 год.)
От ВСИЧКИ
СПОКОЕН/А съм за своето бъдеще
Общо взето съм СПОКОЕН/А – рядко се
безпокоя
ТРЕВОЖА се, СТРАХУВАМ се за своето
бъдеще
СЕГА
СПОКОЕН/А съм за своето бъдеще
Общо взето съм СПОКОЕН/А – рядко се
безпокоя
ТРЕВОЖА се, СТРАХУВАМ се за своето
бъдеще
Профил
Сега
(2012 г.)
11
8
38
26
51
66
Работещи
НЕработещи
10
6
33
16
57
78
Доклад-презентация, Юли 2012
Вие сте човек, който УСПЯВА в живота
или не?
Профил
От всички
Работещи
ДА
11
14
7
По-скоро ДА
44
56
29
По-скоро НЕ
33
25
44
НЕ
11
4
20
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
НЕработещи
Имате ли чувството, че в последно време ЖИВОТЪТ
Ви протича без да можете да го КОНТРОЛИРАТЕ?
От всички
Работещи
Мога да го
контролирам
18
26
9
По-скоро Мога
44
53
33
По-скоро НЕ
24
16
34
НЕ мога да го
контролирам
13
5
24
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
НЕработещи
Ако разговаряте с непознат човек за работа
и шефове, как реагирате най-често?
От всички Работещи
Казвам каквото си мисля – не се
съобразявам много, много
Въздържам се да кажа своето
мнение – внимавам пред кого
какво говоря
Често крия своето мнение – не
трябва всеки да го знае
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Профил
НЕработе
щи
41
43
38
50
50
51
6
5
8
Доклад-презентация, Юли 2012
Имате ли чувството, че НЕ МОЖЕТЕ да се
справите с ЖИТЕЙСКИТЕ си ПРОБЛЕМИ?
От всички Работещи
Профил
НЕработе
щи
НЕ се поддавам на такива чувства
43
58
25
ПОНЯКОГА (рядко) имам такова
чувство
39
38
40
Това е мое ПОСТОЯННО чувство
18
4
34
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Адаптиране към промените
в обществото и икономиката
Сега
30 25
17
9
19
От всички
32
Посл. 3-4 г.
7
15
31 33
3 10
Работещи
32 33
25 20
От всички
22
15
26 31
13 14
Неработещи
23
2,5 9
Работещи
12
23
33
16 16
Неработещи
НЕ МОГА да се адаптирам, пренастроя
Много ТРУДНО свиквам, трудно се пренастройвам
Само ОТЧАСТИ се адаптирам, пренастройвам
ЛЕСНО се адаптирам - но нямам дост. време за преподготовка
ВЕДНАГА се адаптирах - бях готов за новите реалности
Сборът в процентите до 100% се допълва от неотговорилите.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Планирате ли своето бъдеще?
Профил
64
52
46
37
30
12
11
17
4
От всички
10
4
Работещи
Неработещи
Да, имам ясни планове
Да, имам някои планове
Не
Страхувам се от бъдещето
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
4
Вие лично, през последните 1-2
години имате:
Профил
83
70
60
37
27
14
От всички
Работещи
Неработещи
ПОВЕЧЕ възможност за инициатива, свобода, творчество
ПО-МАЛКО възможност за инициатива, свобода, творчество
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Какво бихте казали за себе си?
Има ли СМИСЪЛ в живота Ви?
89
74
55
41
24
11
2
От всички
Работещи
В живота ми има смисъл
Не ми се живее, няма смисъл
4
0
Неработещи
Живея по-скоро по инерция
Има ли КРАСОТА в живота Ви?
87
73
54
42
26
13
2
От всички
Работещи
В живота ми има красота
Не ми се живее, има само грозота
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
4
0,2
Неработещи
Живея по-скоро по инерция
Доклад-презентация, Юли 2012
В каква степен сте доволни или
недоволни от:
Много
доволни
Жилището си
Здравословнот
о си състояние
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Раб.
Финансовата си
ситуация
НЕраб.
Раб.
Взаимоотношен
ията с близки
НЕраб.
Взаимоотношен Раб.
ията с колеги и
НЕраб.
шефове
48
36
47
48
4,7
1,5
69
61
50
10
Профил
Нито
Изключит
НеПо-скоро доволни, По-скоро
елно
доволни
нито
недоволни
недоволни отг.
недоволни
39
40
30
26
21
8
27
30
37
10
9
13
12
13
32
13
1,8
6
10
44
3
8
8
8
28
30
0,5
1
1
0,4
Доклад-презентация, Юли 2012
1,4
3
3
5
14
47
0,4
1,5
1
1
0
0
0
0
0,4
0,4
1,1
0,4
0,7
35
В каква степен сте доволни или
недоволни от:
Много
доволни
Подкрепата от
близки при
нужда
Работата в
момента/
последната
работа
Дипломата,
която има
Възможностите
за кариера
Профил
Нито
Изключит
НеПо-скоро доволни, По-скоро
елно
доволни
нито
недоволни
недоволни отг.
недоволни
Раб.
62
30
3,3
1
0,7
2,8
НЕраб.
55
35
6
1,8
1,5
1,3
Раб.
35
40
15
7
2,6
0,5
4
38
2
НЕраб.
4,4
15
36
Раб.
32
36
19
9
НЕраб.
13
27
21
17
21
1,3
Раб.
14
19
31
26
9
1,6
7
31
23
34
2,2
НЕраб.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
2,6
Доклад-презентация, Юли 2012
3,7
1
Отношение-оценка за
професията и трудовата ситуация
Процентно разпределение на
данните
Доклад-презентация, Юли 2012
Хората у нас – имат ли реална възможност
да избират истински желана от тях
професия?
Профил
Всички за
“младите” хора
Вие лично като
млад човек (18-35 г.)
От
Работе НЕрабо
всички
щи
тещи
От
всички Работ НЕрабо
ещи
тещи
(18-35 г.)
Да, в повечето случаи имат
27
34
19
39
50
32
Да, само понякога имат
21
21
22
17
19
15
Имат, но самите те са
объркани
16
16
15
8
6
9
Не, избират родителите им
3
2
4,2
4,4
0,7
7
Не, младите вървят по
модата
5
5
6
0,8
0
1,3
27
22
33
23
34
НЕ
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
30
Кое е НАЙ-ЦЕННОТО в професията, която
сте избрали?
Профил
От
всички
Работещи
НЕработе
щи
Удоволствие
34
42
24
Лична изява, проява на
способностите ми
27
35
19
Добри пари, високи доходи
13
16
9
Добро положение в обществото
7
9
3,3
Друго
1,5
1,1
2
До 2 отг.
Нищо особено
Не желая да работя, не ме
интересува професия
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
51
43
1
0
2,2
3,6
1,8
6
Доклад-презентация, Юли 2012
62
Кое е НАЙ-ЦЕННОТО в професията, която
сте избрали?
Профил
РАБОТЕЩИ в момента в сферата на:
До 2 отг.
Удоволствие
Лична изява, проява
на способностите ми
Добри пари, високи
доходи
Добро положение в
обществото
Друго
Нищо особено
Здрав
еопаз
ване
Държа
вна
админ
истра
ция
Услуги
Търго
вия
Строи
телст
во
Образо
вание,
изкуст
во
31
35
28
32
79
58
45
24
23
34
25
21
69
61
33
17
11
15
23
26
3,3
2,8
18
4
6
7
8
0
21
19
20
0
0
1,4
0
2,6
57
60
Проми
шлено
стта
Селско
стопа
нство
39
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
47
52
50
Доклад-презентация, Юли 2012
1,6
2,8
7
22
0
35
Кое е НАЙ-ЦЕННОТО в професията, която
сте избрали?
Профил
РАБОТИЛИ преди в сферата на:
До 2 отг.
Промиш
леност
та
Селско
стопанс
тво
Услуги
Търгов
ия
Удоволствие
21
23
17
30
7
53
Лична изява, проява на
способностите ми
14
13
20
16
3,3
47
Добри пари, високи
доходи
11
4,3
7
7
13
7
Строите
лство
Образова
ние,
изкуство
Добро положение в
обществото
1,2
0
6
5
0
0
Друго
1,2
2,1
1
3,6
7
0
80
33
Нищо особено
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
67
68
68
63
Доклад-презентация, Юли 2012
Удовлетвореност от
настояща/последна работа
Процентно разпределение на
данните
Доклад-презентация, Юли 2012
През посл. 2 год. – във вашата
професия/работа
нещата се подобриха или се влошиха?
Профил
46
43
35
29
26
22
11
8
17
17
17
11
11
2,6
От всички
Работещи
Промени към добро
Същ ото лошо положение
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
4
Неработещи
Същ ото - добро положение
Промени към лошо
Доклад-презентация, Юли 2012
През посл. 2 год. – във вашата
професия/работа
нещата се подобриха или се влошиха?
Профил
От всички
51
52
51
40
38
31
27
14
13
7
21
12
Ръков./
Мениджър
19
8
2
2
Служител,
чиновник
26
16
15
4
Изпълнителквалиф.
Промени към добро
Същ ото лошо положение
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
28
3,4
1
Специалист/
Експерт
3
Неквалиф.
Персонал
Същ ото - добро положение
Промени към лошо
Доклад-презентация, Юли 2012
15
В каква степен зависи да сте удовлетворен
от настоящата/последната Ви работа?
/1 от 3/
Размер на
възнаграждението
Справедливост в
заплащането
Материални
условия на труд
Сигурност на
работното място
Взаимоотношения
с ръководството
Много
удовлетв
орен
Средно
Малко
52
58
49
53
52
49
61
58
54
42
27
24
30
26
35
31
24
20
32
31
11
8
11
11
10
8
10
9
9
14
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Профил
Никак
Това не
Ненеудовле ме интеотг.
ресува
творен
Доклад-презентация, Юли 2012
10
3,7
9
3
3,2
5
4
7
0,7
4,2
0
0,4
0,4
0,2
0,2
0,4
0
0,7
3
3
0
6
1,2
6
0
7
0,2
6
1
6
В каква степен зависи да сте удовлетворен
от настоящата/последната Ви работа?
Много
удовлетв
орен
Средно
Малко
37
32
16
14
2
6
1,2
2,4
0,4
НЕраб.
43
39
Раб.
39
38
16
4
3
0,5
НЕраб.
35
30
18
8
3,3
6
Раб.
31
25
68
59
58
47
26
20
26
30
29
25
26
20
2,8
3
9
13
11
16
0
1
1
2,4
6
13
2,1
1,5
2,5
7
0,2
/2 от 3/
Признание и
справедлива
оценка на моя
принос
Възможност за
диалог, да се
интересуват от
моето мнение
Възможност да се
изявя и направя
кариера
Взаимоотношения
с колегите
Организация на
работата
Профил
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Никак
Това не
Ненеудовле ме интеотг.
ресува
творен
Доклад-презентация, Юли 2012
6
6
0,7
6
0,5
6
В каква степен зависи да сте удовлетворен
от настоящата/последната Ви работа?
/3 от 3/
Социални
придобивки
Възможност за
професионално
развитие
Много
удовлетв
орен
Средно
Малко
42
41
32
24
39
26
47
33
26
17
27
31
32
22
30
25
33
29
29
24
13
9
22
23
20
22
14
19
22
22
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Информация за
Раб.
целите и бъдещето
НЕраб.
на фирмата
Репутация на
фирмата
Раб.
НЕраб.
Начин на подбор и
Раб.
развитие на
НЕраб.
кадрите
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Профил
Никак
Това не
Ненеудовле ме интеотг.
ресува
творен
Доклад-презентация, Юли 2012
14
9
9
14
4
8
1,6
3
4,2
6
3,3
4,8
4
11
7
13
5
10
18
25
0,7
6
0,4
6
0,5
6
0,2
6
1
6
В каква степен сте уверен/а в себе си
или сте притеснен/а, когато:
Много
уверен
/1 от 2/
Разговаряте с
непознати хора
Трябва да учите
нови неща
Използвате
компютри в
работата си
Профил
Нито
НеОтчасти уверен, Отчасти Крайно
уверен
нито
неуверен неуверен отг.
неуверен
Раб.
55
37
5
2
0,4 0,7
НЕраб.
31
51
11
5
1,8 0,2
Раб.
55
31
9
2,6
1,2 0,7
НЕраб.
31
34
20
8
6
Раб.
39
15
14
8
17
7
НЕраб.
21
12
22
7
34
4,4
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
0,7
В каква степен сте уверен/а в себе си
или сте притеснен/а, когато:
Много
уверен
/2 от 2/
Напредвате в
работата и
професията
Общувате с
работодател
Кандидатствате
за нова работа
Отивате на
интервю за
работа
Профил
Нито
НеОтчасти уверен, Отчасти Крайно
уверен
нито
неуверен неуверен отг.
неуверен
Раб.
57
30
11
1,4
0,2 0,5
НЕраб.
25
35
29
5
3,7 1,8
Раб.
54
29
12
2,5
1,8 0,7
НЕраб.
25
41
23
3,5
6
Раб.
48
29
16
4,2
2,3 0,7
НЕраб.
24
35
25
7
9
0,7
Раб.
48
28
16
4,6
3
0,5
НЕраб.
24
34
24
7
Доклад-презентация, Юли 2012
10
0,7
1,8
Как оценявате своята квалификация?
От работещите
Много висока/Рядък, търсен специалист
Профил
В професията
В работата,
(независимо какво
работи в момента)
която има в
момента
7
3,3
Висока
33
42
Средна
44
36
Ниска
8
9
Без специално образование и подготовка/
Не изисква специална квалификация
8
10
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Образованието и квалификацията, които имате,
помагат ли Ви –
за да имате добра работа, с добри доходи?
Профил
74
54
26
17
26
34
39
3
От всички
1
5
Работещи
15
Неработещи
Дават ми възможност за добра работа и добри доходи
Само отчасти ми помагат
Не ми помагат да намеря добра работа и добри доходи
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
6
Образованието и квалификацията, които имате,
помагат ли Ви –
за да имате добра работа, с добри доходи?
Профил
От всички
82
48
45
35 35
28
Ръковод./
Мениджър
30
24
Служител,
чиновник
35
16
Изпълнител квалиф.
52
30
16
Специалист/
експерт
13
0,7
Неквалиф.
персонал
Дават ми възможност за добра работа и добри доходи
Само отчасти ми помагат
Не ми помагат да намеря добра работа и добри доходи
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Образованието и квалификацията, които имате,
помагат ли Ви –
за да имате добра работа, с добри доходи?
Профил
От работещи
2,3
21 77
Без спец.
образование
91
41 45
14
0 9
Ниска квалиф.
Средна
48 34
51
16
Висока
32
17
Много висока
Дав ат ми в ъзможност за добра работа и добри доходи
Само отчасти ми помагат
Не ми помагат да намеря добра работа и добри доходи
От НЕработещи
69
90
1 2
Без спец.
образование
0 12
79
Ниска квалиф.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
3,6
22
Средна
56
13 27
Висока
Доклад-презентация, Юли 2012
20 30
50
Много висока
Образованието и квалификацията, които имате,
помагат ли Ви –
за да имате добра работа, с добри доходи?
Профил
От работещи
69
39
28
2,7
Под основно
60
40
52
31
20
17 23
Средноо-техн.
Средно-гимн.
15
Висше
Дав ат ми в ъзможност за добра работа и добри доходи
Само отчасти ми помагат
Не ми помагат да намеря добра работа и добри доходи
От НЕработещи
75
67
62
82
2,6 10
Под основно
5
21
Средно-техн.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
3,3 13
Средно-гимн.
Доклад-презентация, Юли 2012
12 22
Висше
УМЕНИЯ, ЗНАНИЯ, СПОСОБНОСТИ:
оценка за труд,
мнение за важност,
представа за подобряване
Процентно разпределение на
данните
Доклад-презентация, Юли 2012
Какво е общото Ви усещане:
познавате добре или непознавате своите
умения и способности?
Профил
76
63
46
28
37
21
4,8 4
От всички
1,8 1
Работещи
9
Неработещи
Много добре познавам силните си качества
Донякъде ги познавам
Още не съм много сигурен - търся своите силни качества
Трудно откривам своите качества, за да успея
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
8
Как оценявате своите практически умения,
имате или нямате компетентност за
настоящата/последната Ви работа –
за да успявате?
Профил
52
40 40
42
39
24
7
11
От всички
8
5 3,3
Работещи
Неработещи
Да - имам висока квалификация, умения
По-скоро да
По-скоро не
Нямам достатъчно квалификация, умения
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
20
ОЦЕНЕТЕ следните умения – всяко едно от
тях доколко е ВАЖНО за
настоящата/последната Ви работа?
Изключит
По-скоро
елно
важно
важно
/1 от 3/
Умения да
продавате
Аналитични
умения
Консултантски
умения
Умение за точна
преценка
Нито
важно,
нито
неважно
По-скоро
неважно
Профил
Определе
Нено
неважно отг.
Раб.
19
8
8
18
46
0,4
НЕраб.
12
8
15
13
45
7
Раб.
27
24
17
12
20
0,5
НЕраб.
15
13
25
10
30
7
Раб.
30
23
15
10
21
1
НЕраб.
15
14
22
10
31
8
Раб.
57
26
8
1,8
7
НЕраб.
33
24
19
3,5
13
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
0,4
8
ОЦЕНЕТЕ следните умения – всяко едно от
тях доколко е ВАЖНО за
настоящата/последната Ви работа?
Изключи
По-скоро
телно
важно
важно
/2 от 3/
Умение да
общувате и
убеждавате
Умение за вземане
на решения
Умение да се
интегрирате и
адаптирате
Умение да не
затъвате в
конфликти
Нито
важно,
нито
неважно
По-скоро
неважно
Раб.
50
29
10
4,6
НЕраб.
29
23
24
6
Раб.
52
25
11
4,4
НЕраб.
24
22
24
9
Раб.
55
33
8
НЕраб.
31
36
Раб.
56
НЕраб.
42
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Профил
Определе
Нено
неважно отг.
6
11
7
15
0,4
7
0,2
6
1,2
2,8
0,2
18
3
4,4
7
35
7
1
0,7
0,5
34
13
2,2
2,2
7
Доклад-презентация, Юли 2012
ОЦЕНЕТЕ следните умения – всяко едно от
тях доколко е ВАЖНО за
настоящата/последната Ви работа?
Изключит
По-скоро
елно
важно
важно
/3 от 3/
Умение за
екипност и
сътрудничество
Умение да
обучавате други
Организационна
способност
Отвореност за
нови неща и
инициативи
Умение да
решавате
проблеми
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
Раб.
НЕраб.
61
44
24
9
42
19
46
23
50
20
28
27
20
10
22
16
27
22
26
25
Нито
важно,
нито
неважно
7
17
21
24
12
22
12
23
9
22
По-скоро
неважно
1,6
2,6
15
20
8
16
3
8
3,5
10
Доклад-презентация, Юли 2012
Профил
Определе
Нено
неважно отг.
1,8
2,2
20
30
15
20
11
17
11
16
0,5
7
0,4
7
0,7
7
0,5
7
0,7
7
Доколко ВАЖНИ са следните ЗНАНИЯ за
настоящата/последната Ви работа?
Изключит
По-скоро
елно
важно
важно
Раб.
Нито
важно,
нито
неважно
По-скоро
неважно
Профил
Определе
Нено
неважно отг.
12
21
16
20
29
1,2
7
10
21
16
39
7
Раб.
34
28
11
10
17
0,7
НЕраб.
16
19
17
11
29
7
Раб.
18
12
15
20
34
1
НЕраб.
10
10
18
16
37
7
Добро познаване
Раб.
на закона и админ.
НЕраб.
процедури
26
24
14
10
25
1
10
12
21
9
40
8
Знания от
различни науки
Експертен опит и
квалификация
Добро познаване
на пазара
НЕраб.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Кои са най-важните знания, умения, лични качества,
които човек с Вашата професия трябва да
притежава, за да успее в нея?
/1 от 2/
По 1-ви отг.
/отворен въпрос/
Професионални умения
Опит и квалификация
Технически умения
Организираност
Старание
Умение за общуване и убеждаване
Дисциплина
Иновативен дух, желание за развитие
Отвореност към промени, прилагане на новости
Добро познаване на закона
Умения да продава
Точна преценка
Умение за адаптиране и интегриране
Аналитични умения
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
12
3,7
2
2
1
1,3
1
0,4
0,2
0,5
0,8
0,7
0,5
0,6
Доклад-презентация, Юли 2012
До 3 отг.
19
7
4
4,5
2,8
2,2
2
2
2
1,8
1,6
1,5
2
1
Кои са най-важните знания, умения, лични качества,
които човек с Вашата професия трябва да
притежава, за да успее в нея?
/2 от 2/
По 1-ви отг.
/отворен въпрос/
Трудолюбив, работлив
Точен, коректен
Контактен, комуникативен
Сръчност
Отговорен, сериозен, стабилен
Упорит, напорист
Физически издръжлив
Работа в екип, умение за екипност и
сътрудничество
Изпълнителен
Прецизност
Търпелив
Отдаденост на работата, да си обича работата
Друго
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
До 3 отг.
8
4,5
6
3,6
3,2
2,7
2,3
13
12
11
7
7
5
5
2,3
7
2
1,6
2
2
24
6
4,4
3,7
3,6
3,5
52
6
Доклад-презентация, Юли 2012
През посл. 1-2 год. – какво конкретно сте
направили, за да подобрите Вашите знания,
умения и проф. поведение?
От всички
/отворен въпрос/
Курс за градинар, продавач, готвач,
строител, домашен асистент
Курс за компютърна грамотност
Курс по чужд език
Посочени други курсове (еколог,
управление малък и среден бизнес, текстообработка, офис-секретар, др.)
Непосочени конкретни курсове
Професионални обучения
Уча редовно, системно, непрекъснато
Самоусъвършенствам се
Следя новостите в професията
Скоро завърших образованието си
Друго
Не ми трябва
Нищо
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
По 1-ви
отг.
Профил
До 3 отг.
До 3 отг. Работещи НЕработещи
6
6
6
6
2
2,5
2
3
2,6
3,3
1,3
2,6
2,1
2,2
2,3
2,2
3,1
3,2
4,1
3,3
3,6
6
1,4
1,7
1,6
2
2,4
3
2,4
3
4,7
2,7
2,7
0,7
3,7
4,2
5
0,1
0,1
0,2
68
68
64
1
1 Юли 2012 1
Доклад-презентация,
2,2
1
1,8
1,8
1
5
2,6
0
73
1
Профил
Как бихте оценили себе си?
Притежа
Не
Не
Притежа
Това не
Невам във
притежав притежав
вам
ме интевисока
ам, но бих ам и не
донякъде
ресува отг.
степен
искал
искам
/1 от 2/
Предпочитам да
изпълнявам
Готовност да
реагирам
оперативно
Интерес към
резултата от
работата
Старание всичко
да е точно
Раб.
57
35
3,7
2,6
1,2
1
НЕраб.
57
34
4,6
1
2,2
1
Раб.
61
32
4
1,2
1,2
1
НЕраб.
45
35
11
2,4
4,8
1,8
Раб.
71
26
1,4
0,4
0,4
1,2
НЕраб.
55
35
5
0,7
2,6
1,3
Раб.
82
17
0,5
0
0,2
1
НЕраб.
63
32
2,4
0
1,1
1,3
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Как бихте оценили себе си?
Притежа
Не
Не
Притежа
Това не
Невам във
притежав притежав
вам
ме интевисока
ам, но бих ам и не
донякъде
ресува отг.
степен
искал
искам
/2 от 2/
Раб.
57
31
5
НЕраб.
47
31
10
Раб.
50
32
НЕраб.
34
Разбиране по
Раб.
същество задачите
НЕраб.
в работата
2,8
3,2
1
5
6
1
9
2,3
5
1,8
28
23
4,4
9
2,2
78
19
1
0,2
0,7
59
33
4,4
0,4
1
Раб.
49
28
11
6
4,2
НЕраб.
34
30
21
8
6
Желание да се уча
Плановоориентирано
поведение
Желание за
експериментиране
Профил
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
1
1,5
1
1,3
Кое е най-важно за Вас, за да
си намерите работа (за безработните)
се задържите на работа (за работещите)?
/1 от 2/
/отворен въпрос/
Парите, заплащането, възнаграждението
Да съм добър в работата, добро
представяне, качествена работа
Изпълняване на задълженията, съвестна
работа
Професионализма ми
Да обичам работата си
Да следя новостите, усъвършенстване
Да няма съкращения, закриване на
обекти
Отношението на работодателя към мен
Доверието от страна на работодателя
Отношението към клиентите
Да имам познати, връзки
Образованието, квалификацията
Работата да е по професията
Работното време
Сигурност на работата
Добрите препоръки
По принцип да има работа
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Работещи
Профил
НЕработещи
По 1-ви
отг.
До 3 отг.
17
6
24
11
38
0,6
47
1,7
10
5
5
4,6
4,6
3,3
3
3,7
0,7
2,8
1,8
0,7
2,5
0,2
1
0
0,7
1,5
2
0,2
1
0,2
0
10
5
3
0,7
1,3
1
4,4
0
1,3
3
3
0,2
3,3
0,2
0
15
6
4,2
3
3
2,6
5
8
2,5
2,6
2,3
3,7
1,8
1
2,3
0,7
1,8
1,6
0,2
1
0
1
Доклад-презентация, Юли 2012
По 1-ви
отг.
До 3 отг.
Кое е най-важно за Вас, за да
си намерите работа (за безработните)
се задържите на работа (за работещите)?
Работещи
/2 от 2/
По 1-ви
отг.
/отворен въпрос/
Отговорен, лоялен, сериозен
Коректен, честен, искрен
Трудолюбив, работлив, старателен
Изпълнителен
Упорит
Принципен, дисциплиниран
Точен
Организиран
Компетентен
Предприемчив, находчив, гъвкав
Общителен, открит, контактен
Иницативен, креативен
Да съм здрав
Спокоен, въздържан
Друго
Неотговорили
5
3,5
4,4
1,6
2
1,8
0,7
0,7
1,4
1
1
0,5
0,7
0,5
15
6
До 3 отг.
11
8
8
4,7
3,7
3,3
2,8
2,6
2,6
1,6
1,6
2
1,4
1,8
30
6
Доклад-презентация, Юли 2012
Профил
НЕработещи
По 1-ви
отг.
0,2
0,2
1
0
4
0
0,2
0
0
0
0,4
1
1,5
0,4
13
8
До 3 отг.
0,4
1
1,5
0,2
7
0
0,4
0,7
0
0,2
1
1,3
2
0,7
23
8
Желание за обективна оценка
на работата и
компетентността
Процентно разпределение на
данните
Доклад-презентация, Юли 2012
Имате ли нужда обективно да бъде
оценена Вашата работа и компетентност?
71
16 11
От всички
72
70
17
13
Работещи
Да, определено
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
15 10
Неработещи
Не съм сигурен
70
18
10
Профил
78
8 12
Търсещи
Търсещи
активно работа активно работа
от-до 2 год.
от-над 5 год.
Не, нямам такава нужда
Доклад-презентация, Юли 2012
През посл. 1-2 год. – правена ли е оценка (от
специална комисия, с механизъм)
на Вашата работа (настоящата или последната) и
Профил
компетентност?
87
72
68
18
1212
3
1,6
От всички
76
13
1,4
12
4,2
1,8
0,4
Работещи
15
6 2,5 6
Неработещи
Да, по мое желание
Не, но имам желание за това
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
71
5 1,61,6
9
1
Търсещи активноТърсещи активно
работа от-до 2 работа от-над 2
год.
год.
Да, защото беше задължително
Не и не желая да ме оценяват
Доклад-презентация, Юли 2012
ЗАЩО искате да бъдете оценяван/а?
От имащите желание
/отворен въпрос/
Да знам нивото си, реално къде съм, за
да получа оценка
Да се докажа, да защитя нивото си
За да получа по-високо, адекватно
възнаграждение
За да си намеря нова/друга работа
За да си запазя работата
За да имам по-добри перспективи,
възможности
Да получа удовлетворение
Да съм по-уверен, самочувствие,да съм
по-сигурен в себе си/работата си
За да получа признание
За да вдъхвам доверие у работодателя
За да имам документ, сертификат
Неотговорили
Работещи
Профил
НЕработещи
По 1-ви
отг.
До 3 отг.
По 1-ви
отг.
До 3 отг.
33
22
21
9
1,2
2,5
2,5
3,6
0
0
0
5
37
22
27
9
1,2
3,7
3,7
3,6
1,2
0
0
5
26
15
8
29
0
7
0
3,2
1,6
0
1,6
10
27
15
8
29
0
7
0
4,8
1,6
3,2
3,2
10
Доклад-презентация, Юли 2012
Доколко сте готови след това да приемете
препоръките от такава оценка?
Профил
Работещи
НЕработещи
Готов съм да изпълня всички препоръки
85
77
Готов съм да изпълня някои препоръки
10
10
0
0
5
13
От имащите желание
Не бих променил/ нищо
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Кои Ваши компетентности бяха оценявани?
От тези, на които им е
правена оценка
Работещи
По 1-ви
отг.
Умения за комуникация
49
8
0
2
19
6
0
14
2
Социална общителност
Междукултурно общуване
Математическа компетентност
Ръчни и технически умения
Компютърни и интернет умения
Езикови познания
Други
Неотговорили
НЕработещи
До 3 отг.
По 1-ви
отг.
До 3 отг.
64
45
21
4,6
31
33
8
19
2
33
7
0
4
22
15
0
3,7
15
48
48
3,7
3,7
56
26
11
15
15
* Неработещи, на които е правена оценка са само 27 души.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Профил
Доклад-презентация, Юли 2012
По какъв начин Ви беше направена
оценката?
От тези, на които им е
правена оценка
Интервю/та
Интервю в комбинация с
тестове
Външен експерт
Самооценка
Писмен изпит
Направих проект за ...
Мнение/оценка от колега
Мнение/оценка от
ръководител/и
Друго
Неотговорили
Работещи
По 1-ви
отг.
До 3 отг.
Профил
НЕработещи
По 1-ви
отг.
До 3 отг.
8
10
7
10
19
3,7
16
1
3,7
1
6
27
7
7
2
13
15
0
3,7
3,7
3,7
19
8
11
3,7
15
51
78
44
63
0
19
11
19
1
2,8
3,7
2,8
* Неработещи, на които е правена оценка са само 27 души.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
7
11
Тази оценка/атестиране как се отрази на
работата и отношението към Вас?
Профил
/До 2 отг./
От тези, на които им е
правена оценка
Подобрение
Положително
Същото добро
Няма промяна
Отрицателно
Самоувереност
Самочувствие
Удовлетворение
Признание
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
В личен
план
4,4
19
0
41
1,5
7
10
9
11
Качеството
Отношение
на работата
то към Вас
Ви
9
15
10
50
1,4
1,5
4,4
10
Доклад-презентация, Юли 2012
18
20
10
38
0,7
15
Във фирмата, в която работите сега/работихте
последно, за кои длъжности се прилага
оценка/атестиране на качествата и
компетентността?
Работещи
Профил
НЕработещи
Само за КЛЮЧОВИ
5
1,3
Само за МЕНИДЖЪРСКИ
1,6
0,7
За ВСИЧКИ
18
НЯМА такова оценяване/атестиране
68
73
7
21
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
3,3
По какви основни критерии се прави
такава оценка?
Профил
За ключови/
За ВСИЧКИ
мениджърски
длъжности
длъжности
Професионални умения
20
18
Познаване и спазване на закона
12
4,3
Технически умения (ловкост, сръчност, бързина, др.)
10
10
Комуникативни умения
8
17
Организираност
8
2,6
Степен на изпълнение на задачите
6
10
Умения за работа
6
10
Качество на работата
4
17
Постигнати резултати
4
6
Компетентност
4
2,6
Работа в екип, екипност
2
9
Знания
2
4,3
Квалификация
2
2,6
Представяне
2
1,7
Подготовка
2
1
Друго
18
19
Неотговорили
43
23
От работещи/тили във фирми, в които се
прилага оценка/атестиране
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
За какви цели се използва
оценката/атестирането?
От работещи/тили във фирми, в които се
прилага оценка/атестиране
За допълнителни обучения на служителите
За подготвяне на служители за нови
длъжности
За коригиране на възнагражденията и
стимулите
За развитие на талантливите служители
За мотивиране на добрите служители
Друго
Профил
По 1-ви
отг.
До 2 отг.
12
18
4,3
34
43
6
28
7
10
55
10
9
9
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
10
Доклад-презентация, Юли 2012
Професионални обучения
Процентно разпределение на
данните
Доклад-презентация, Юли 2012
Защо хора като Вас биха участвали/участват в
професионални обучения?
Работещи
/отворен въпрос/
За да си намерят нова, друга, по-добра
работа
За да си запазят настоящата работа
За да получат квалификация, да се
преквалифицират
Да научат нещо ново, полезно,
подобряване и повече знания, умения
Да се усъвършенстват, по-високо ниво
Да получат някакви умения, знания,
неграмотни са
Подобрения в работата
За повишаване, по-добра заплата,
повече пари
Да си сравнят нивото с другите
Друго
По задължение
Не участват
Не знам, нямам представа
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
По 1-ви
отг.
До 3 отг.
17
19
1,1
2
10
17
17
22
21
25
3,5
5
2,6
4
3,2
8
2,5
3
6
10
3
4
2,6
2,6
3,7
3,7
7
7 2012
Доклад-презентация,
Юли
Профил
НЕработещи
По 1-ви
отг.
До 3 отг.
30
0,4
6
19
12
4,2
2,2
2,4
0,7
3,8
1,3
1
9
8
36
1,1
11
22
15
6
3,3
6
1,3
9
1,5
1,3
9
8
През последните 1-2 год. – в какви обучения участвахте,
организирани от фирмата, в която
работите сега/работихте последно?
От всички
Обучения по ключови
компетентности
Професионални обучения на
служители
Въвеждащи в работата обучения
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Няколко
Веднъж
пъти
Нито
едно
2
4,5
89
4,7
7
85
2,2
7
87
Доклад-презентация, Юли 2012
През посл. 1-2 год. – в какви обучения участвахте,
организирани от фирмата, в която
работите сега/работихте последно?
Работещи
Обучения по ключови
компетентности
Професионални обучения на
служители
Въвеждащи в работата обучения
НЕработещи
Обучения по ключови
компетентности
Професионални обучения на
служители
Въвеждащи в работата обучения
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Няколко
пъти
Веднъж
Профил
Нито едно
3
7
89
8
11
81
3
8
88
Няколко
пъти
Веднъж
Нито едно
0,4
1,3
90
0,7
2,6
89
1,3
4,4
86
Доклад-презентация, Юли 2012
Във фирмата, в която работите сега/работихте последно
въведена ли е или е в процес на въвеждане система за
управление?
От всички
Система за качество
Система за опазване на околната
среда
Система за здравословни и
безопасни условия на труд
Стандарт за Корпоративна социална
отговорност
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Има
Няма
Не знам
18
23
52
20
21
53
29
17
48
6
22
65
Доклад-презентация, Юли 2012
Във фирмата, в която работите сега/работихте
последно въведена ли е или е в процес на
въвеждане система за управление?
Работещи
Система за качество
Система за опазване на околната
среда
Система за здравословни и
безопасни условия на труд
Стандарт за Корпоративна социална
отговорност
НЕработещи
Система за опазване на околната
среда
Система за здравословни и
безопасни условия на труд
Стандарт за Корпоративна социална
отговорност
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Има
Няма
Не знам
26
30
44
30
25
45
42
20
38
9
28
62
Няма
Не знам
8
15
63
8
15
63
12
14
60
15
69
Има
Система за качество
Профил
2,4
Доклад-презентация, Юли 2012
Профил на работещите
Длъжност
Отрасъл
Фирма/предприятие/учреждение, в което работи
Големина на фирмата
Как гледа на работата си
Договор
Социална осигуровка
Изисквано образование и квалификация
Физическа-умствена работа
Лесно-трудно нова работа
Условия на труд
Оценка на квалификацията
Задоволство от работата
Ръководни функции в работата
Подобряване на нещата в професията
Доклад-презентация, Юли 2012
Каква е Вашата длъжност сега / на
последната Ви работа?
Работещи
Профил
НЕработещи
Ръководител/мениджър
12
3,3
Служител, чиновник
17
6
Изпълнителска –
квалифицирана
40
30
Специалист
10
3
Експерт
2,5
Неквалифициран персонал
18
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
0,4
Доклад-презентация, Юли 2012
0,2
42
15
В кой отрасъл сте зает/а
(неработещите отговарят за последната си работа)?
Работещи
Промишленост
Селско стопанство
Услуги
Търговия
Транспорт, съобщения
Енергетика
Туризъм
Банково и застрахователно дело
Преса, радио, телевизия
Строителство
Образование, наука
Изкуство, култура
Здравеопазване
Маркетинг и реклама
Държавна администрация
Мин. на отбраната, МВР
Друго
Никога не е работил
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
17
6
23
16
3,8
0,2
0,7
1,1
0,2
7
9
2
6
0,2
4
2,6
1,6
0
Доклад-презентация, Юли 2012
Профил
НЕработещи
18
10
22
12
5
0
2
0
0,2
7
2,2
1
2
0
2
0,4
0,4
15
Профил
Можете ли да запазите сегашната си
работа за дълго време?
РАБОТЕЩИ в момента в сферата на:
Да, ще я запазя
Надявам се, но не е
изключено да я
загубя
Не, скоро ще я
загубя
Търго
вия
Строи
телст
во
Образо
вание,
изкуст
во
Здрав
еопаз
ване
Държа
вна
админ
истра
ция
37
52
32
58
69
32
46
43
44
63
34
31
55
3
20
2
5
8
0
9
Проми
шлено
стта
Селско
стопа
нство
Услуги
51
51
44
3
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Това, което РАБОТИТЕ сега,
свързано ли е с вашата ПРОФЕСИЯ?
Профил
РАБОТЕЩИ в момента в сферата на:
Проми Селско
Услу
шлено стопан
ги
стта ство
Работя по своята професия
Работя нещо близко, полезно
(за моята професия)
Работя нещо съвсем
различно – нищо общо с
моята професия
Работя за пари – не ме
интересува професия
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Държа
Образо
Стро
Здрав вна
Търго
вание,
ителс
еопаз админ
вия
изкуст
тво
ване истра
во
ция
35
31
24
8
29
68
67
46
12
20
8
7
13
8
6
18
32
40
44
64
29
18
19
27
18
6
21
21
29
6
8
9
2
3
1,5
0
0
0
0
0
Доклад-презентация, Юли 2012
В каква фирма, предприятие, учреждение
работи?
Профил
От
работещите
В държавно предприятие
39
В частно предприятие
17
В частна фирма (услуги, финанси, търговия)
28
В чуждестранна фирма, представителство
1,4
В кооперация
3
В обществена организация, фондация
1,4
Надомна работа
1
В собствена фирма – без наети работници
5
В собствена фирма – с наети работници
2
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Как гледате на сегашната си работа?
Профил
От
работещите
Доволен/а съм и бих искал/а ТОВА ДА работя и
ЗАНАПРЕД
53
Доволен/а съм от работата си, НО бих я
сменил/а с По-добра
28
НЕ съм доволен/а от тази работа – при
възможност ще я СМЕНЯ
Работя по принуда – нямам друг изход
Работя, защото ме принуждават – други хора
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
3,7
15
0,4
На КАКЪВ договор РАБОТИТЕ сега?
От работещите
Безсрочен Трудов договор
Профил
Преди
3-4 год.
Сега
69
71
Срочен Трудов договор
4,7
Граждански договор – за конкретна
изработка
1
0,7
Устна договорка – Без Писмен договор
3,7
4,2
“Самонает” – работя за своята фирма
9
10
13
0,2
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
14
Имате ли СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА –
КЪДЕТО РАБОТИТЕ?
Профил
От работещите
Самоосигурявам се
5
Имам пълна
88
Имам само за пенсия
0,4
Не ни казват /шефовете/
0,7
Нямам
5
Не ме интересува (не знам)
0,5
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Сега работата Ви какво образование
и квалификация изисква?
Профил
РАБОТЕЩИ в момента на длъжност като
Ръководи Служите Изпълни
Специал
Неквалиф.
тел/
л,
тел –
Експерт
ист
персонал
мениджър чиновник квалиф.
Никакво образование и
квалификация
Минимално образование,
без квалификация
Средно образование и
ниска квалификация
Средно образование, но
висока квалификация
Високо образование, без
квалификация
Високо образование, с
висока квалификация
Експертно образование и
квалификация
Друго
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
0
1
2,6
0
7
28
3
0
4,8
0
0
40
10
14
29
1,7
0
27
48
57
53
34
7
3,8
0
0
0
5
0
0
34
28
9
56
50
0
4,5
0
1
1,7
36
0
0
0
0,4
1,7
0
1
Доклад-презентация, Юли 2012
Сега работата Ви какво образование
и квалификация изисква?
Профил
РАБОТЕЩИ в момента на длъжност като
Ръководи Служите Изпълни
Специал
Неквалиф.
тел/
л,
тел –
Експерт
ист
персонал
мениджър чиновник квалиф.
Тежка физическа работа
0
1
10
3,4
0
19
Физическа работа
18
16
42
7
0
61
Повече физическа
работа
22
15
17
10
7
15
Повече умствена работа
28
33
20
24
29
3,8
Умствена работа
18
30
9
36
43
1
Творческа,
интелектуална работа
13
5
1,3
20
21
0
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Ако човек като Вас си загуби сегашната
работа, лесно или трудно ще си намери
нова работа?
Профил
РАБОТЕЩИ в момента на длъжност като
Ръководи Служите Изпълни
Специал
Неквалиф.
тел/
л,
тел –
Експерт
ист
персонал
мениджър чиновник квалиф.
Лесно – и то добра
работа
9
1
1,7
3,4
7
0
Лесно – но може
работата да не е добра
12
1
3,5
14
7
3
Няма да е лесно – но ще
намери работа
24
22
25
25
36
7
Много трудно ще намери
– добра работа
25
34
30
31
29
17
Много трудно ще намери
– каквато и да е работа
28
42
38
25
21
73
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Условията на работа застрашават ли
с нещо Вашето здраве?
Профил
РАБОТЕЩИ в момента работа, която е:
Тежка
физическа
Повече
физическа
Повече
умствена
Умствена
Творческа,
интелекту
ална
Не – условията са много
добри
0,8
2,2
4,2
3,3
6
Не – условията са
нормални
3,4
8
5
3,3
15
Има проблеми, но не са
страшни
17
29
22
24
25
Да – ще навредят на
здравето ми
20
25
40
36
27
Да – вече имам
заболявания
58
35
26
33
27
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Колко пъти сте оставали без работа
в трудовия Ви живот досега?
От
всички
Никога не е
работил
1 път
2-3 пъти
От
От
работе НЕрабо
щите тещите
7
0
16
29
27
33
21
16
28
Профил
Общо за колко време?
От
всички
От рабте
От
НЕрабте
До 1 год.
22
25
19
1-2 год.
10
10
11
2-5 год.
15
7
24
6-10 год.
8
5
13
14
4-5 пъти
6
3,5
10
6 и повече
3
1,8
4
Над 10 г.
8
3
Много пъти
2,4
2,5
2,4
Много
време
1,6
1
Неотговорили
31
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
49
6
Неотг.
36
Доклад-презентация, Юли 2012
49
2,4
17
В работата си имате ли РЪКОВОДНИ
функции?
Сега
Профил
Преди 3-4 год.
От
От
Работ. НЕраб.
Работ. НЕраб.
всички
всички
Работя като изпълнител
Отговарям за работата на няколко
души
Ръководител на изпълнителски
екип
Ръководител на отдел, сектор,
направление
Ръководител на фирма,
учреждение
Самонает – личен бизнес,
свободна професия
Никога не съм работил
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
50
77
-
3,4
6
-
3,6
5
1,8
1,2
2
-
1,8
2,3
1
2
3,7
-
2
2,8
0,7
1,3
2
-
0,8
1,4
0
5
9
-
4,8
7
1
7
-
16
8
0,5
30
0
84
18
Доклад-презентация, Юли 2012
61
70
10
49
18
28
Доволен или недоволен сте от настоящата/
последната Ви работа по отношение на
Напълно
доволен
Заплащане, доходи
Работещи
НЕработещи
Сигурност на
работата
Работещи
Вид и качество на
работа
Работещи
Брой часове работа
Време на работа
НЕработещи
НЕработещи
Работещи
НЕработещи
Работещи
НЕработещи
Работна среда,
условия на работа
Работещи
Разстояние, пътувания до работата
Работещи
НЕработещи
НЕработещи
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
17
19
32
18
46
35
52
35
58
45
55
40
60
46
Нито
Отчасти доволен,
доволен
нито
недоволен
32
36
32
19
30
30
28
33
26
32
26
30
24
30
21
17
21
23
17
23
12
16
12
13
13
18
10
17
Доклад-презентация, Юли 2012
Профил
Отчасти
недоволен
19
18
11
25
4
8
6
12
3
7
4,2
9
4
4,7
Напълно
недоволен
11
9
4
15
2,5
3,4
2
3,7
1
3
2
2,6
2
1,8
Профил на НЕработещите
Причина да напусне работа
Време на активно търсене
Регистрация в бюро по труда
Продължава ли да е регистриран
Работа чрез трудова агенция
Участие в курсове за квалификация
Процентно разпределение на данните
Доклад-презентация, Юли 2012
Ако доскоро сте имали работа, КОЯ беше
основната ПРИЧИНА да напуснете работа?
Профил
От
НЕработещите
Станах инвалид
Работното ми място беше закрито
Уволниха ме
Изтече ми договора
Семейни задължения
Сключих брак
Друго
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
2
27
4,4
13
5
0,2
13
35
От колко време активно търсите
работа?
От
НЕработещите
Под 1 год.
40
От 1 до 2 год.
12
От 3 до 5 год.
12
От 6-10 год.
8
Над 10 г.
7
Неотг.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
21
Доклад-презентация, Юли 2012
Профил
В посл. 2 год. – били ли сте
регистриран/а в бюро по труда?
От
НЕработе
щите
Профил
От
търсещи
активно
работа
От
търсещи
активно
работа
ДО 2 год.
НАД 2 год.
Да – с право на обезщетение
18
28
7
Да – без право на обезщетение
38
37
57
Не – имах право, но не пожелах
20
18
22
4
3
7
19
13
7
Не – не ме регистрираха
Не съм имал нужда от регистрация
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Продължава ли регистрацията Ви
като безработен/а?
Профил
От регистрираните в посл. 2 години
Да – още съм регистрирана
76
Прекъсната е – поради отказ да заема предложена ми
работа
Прекъсната е – поради неспазване графика за срещи
в БТ
1,2
12
Прекъсната – започнах работа
1,6
Прекъсната – поради друга причина
9
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
0,4
Досега търсили/намирали ли сте
работа чрез трудова агенция?
Профил
От регистр.в С продълж.
От
НЕработещи
посл. 2 год.
регистрация
Да – така си намирам работа
9
14
Да – но се отказах
3
4
18
31
Да – сега чакам работа от тях, но
още нищо
Да
0,4
15
2,6
40
0,4
0,5
4,6
Не – чувала съм, че не помагат на
хората
11
9
Не – разчитам само на себе си
30
21
21
Не – разчитам на близки/познати
18
14
12
Не
10
7
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
4,6
През посл. 12 месеца – участвали ли сте
в курсове за квалиф., семинари, лекции и други
форми на обучение, които не са свързани с
придобиване на образователна степен?
82
22
11
Работещи
От всички
Да
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
89
77
17
Профил
НЕработещи
Не
Доклад-презентация, Юли 2012
Помогна ли Ви участието в тези форми на
обучение да си намерите работа?
Профил
От участвалите в такива форми
57
44
39
43 45
38
16
10
4
От всички
Да
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Работещи
Не
НЕработещи
Не съм търсил
Доклад-презентация, Юли 2012
МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ
/самооценка/
Процентно разпределение на
данните
Доклад-презентация, Юли 2012
През посл. 3-4 г. как се промени
материалното Ви положение?
Профил
36
29
25
19
1
21
20
4,5
От всички
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
26
12
8
7
1,3
1
Работещи
Още по-добро
От лошо към добро
Същото лошо
31
17
2
Неработещи
Същото добро
От добро към лошо
Още по-лошо
Доклад-презентация, Юли 2012
36
Оценете доходите на домакинството Ви – в
сравнение с другите – в рамките на страната?
48
33
39
Профил
47
42
36
26
16
9
2,5
1,6
От всички
Високи
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
0,4
Работещи
Средни
НЕработещи
Ниски
Доклад-презентация, Юли 2012
Най-ниски
Как се справяте с икономическите
трудности днес?
От
всички
Пестя, икономисвам – повече
Работя – повече или на повече
места
Разчитам на помощ – от близки,
държавата, хум. организации
Друго
Работещ НЕработ
и
ещи
42
52
28
7
13
0
17
5
32
2,8
3,2
Не виждам как ще се справя
20
11
Живея добре – нямам икономически
трудности
11
16
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Профил
Доклад-презентация, Юли 2012
2,4
32
4,8
За децата (внуците) си купувате ли
необходимото,
за да учат, да растат нормално?
53
48
43
30
21 21
6
Профил
24
11
3 1,3
От всички
2 0,40,7
Работещи
18
11
4,6
Неработещи
Купуваме ВСИЧКО необходимо
САМО някои от нужните неща
ПОЛЗВАМЕ неща от други деца
НИЩО не купуваме - чакаме някой да ни даде
НЯМАМ нито пари, нито мога да взема нещо от някого
НЕ се ГРИЖА за деца
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
2
За децата (внуците) си купувате ли
необходимото,
за да учат, да растат нормално?
Профил
От грижещи се за деца
53
42
41 41
39
23
24
12
3 2,4
От всички
10
3,4 0,6 1,3
Работещи
Неработещи
Купуваме ВСИЧКО необходимо
САМО някои от нужните неща
ПОЛЗВАМЕ неща от други деца
НИЩО не купуваме - чакаме някой да ни даде
НЯМАМ нито пари, нито мога да взема нещо от някого
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
4,2
За лекарства, медицински услуги – стигат
ли парите на домакинството?
Преди 3-4 год.
Профил
Сега
От
всички
Работ.
НЕраб
от.
От
всички
Работ.
НЕраб
от.
Стигат – засега сме здрави
53
56
50
51
54
46
Стигат – имаме нужда, но
не голяма
23
25
19
22
26
19
Стигат – въпреки че харчим
за това много пари
5
6
4
5
6
4
Засега да – но за нещо
скъпо нямаме
7
5
8
9
8
11
Не стигат – нужда от скъпи
лекарства
5
3,5
7
6
4
8
Не стигат – дори за
обикновени лекарства
6
2,3
11
7
2
12
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Можете ли да осигурите материално
своите деца?
Профил
От имащите деца
48
51
47
39
30
28
18
30
8
6
5
От всички
Работещи
3,3
Неработещи
Да - много добре
Да - отчасти
Не - те сами ще се оправят в живота
Не - и се срамувам, че нищо не мога да направя
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
ИНТЕРВЮТА
с ключови експерти
и работодатели
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
изследване
КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ
Ключови експерти от организации/институции
както следва:
ОБЕКТ на изследване
ОБЕМ на извадката
Информацията е
набрана в периода:
Бюро по труда (37), Регионален Бизнес Център Плевен
(2), БГЦПО – обучаващ център гр. Плевен (3), ЦПО към
регионален център за проф. квалификация, гр. Плевен (1),
Областна организация на НТС (Научно-технически съюз)
Плевен (1), Обучаващ център – Училища Европа,
Дружество Знание, Тик-Плевен (3), КНСБ (2), Община
Плевен (1)
50 интервюта
1-25 юли 2012 г.
Дълбочинно интервю;
Метод на регистрация
С уточняващи и конкретизиращи под-въпроси,
Количествени оценки и брой, ранжиране, но и ясно
записване на възлови думи, характерни изрази,
емоционални реакции.
Контрол върху надеждността и достоверността на индивидуалната
първична информация
Работа с интервюерска мрежа на АССА-М, покриваща територията
на цялата област
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
изследване
КЛЮЧОВИ Експерти на длъжност
както следва:
Брой
Директор
3
Управител
2
Председател на Управителен съвет
1
Председател на КНСБ
1
Началник отдел
6
Главен експерт, специалист
9
Старши Експерт, специалист
10
Експерт
5
Младши експерт, специалист
10
Трудов посредник-медиатор, мениджър
2
Главен счетоводител
1
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
С какви хора работите?
В скоби е показан
броя посочвания.
ВСИЧКИ ГРУПИ:
безработни, които си търсят работа, искат да се преквалифицират, мотивират;
работещи, които си искат да си сменят настоящата работа, да се преквалифицират;
ученици/студенти, които си търсят първа работа;
жени по майчинство, търсещи нова/друга работа;
пенсионери, които желаят да работят;
чужденци със статут на постоянно пребиваващи. (12)
Всички категории безработни, от всякакъв вид (12)
Безработни, търсещи работа или искат да се преквалифицират, работещи, искащи
да сменят настоящата работа (14)
Заети лица – желаещи промяна на работното място или преквалификация (3)
Безработни и работодатели (4)
Само работодатели (1)
Учащи, търсещи работа (1)
Учащи и жени търсещи нова работа след отпуск по майчинство (1)
Само с жени по майчинство по програма “Отново на работа” (1)
Пенсионери, търсещи работа (1)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
На каква част търсите работа?
В скоби е показан
броя посочвания.
На ВСИЧКИ, на 100% (23)
На 80% (3)
На около 60%, това са активно търсещите работа (1)
На активно търсещите работа (4)
Имаме система на фазиране:
На голяма част (2)
- Най-активно търсещи;
- По програми и мерки за
На 50% (2)
заетост;
-Обучения за възрастни;
Около 20% (1)
- Немотивирани (регистрирани
На 10% (1)
само заради обещетението).
На 5% (1)
Не на всички. Има регистрирали се само заради някакви
обезщетения. (1)
Не търсим работа. Нямаме тавака дейност. Занимаваме се с
обучения. (11)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
Колко от тях биват наемани?
В скоби е показан
броя посочвания.
ОБОБЩЕНО:
Интересни ДЕТАЙЛИ
Всички (7)
По програма временна заетост
Отговарящи на критериите
По-голяма, значителна
част (4)
През пролетния сезон голяма част от тях биват наети за сезонна
работа. Много безработни биват наети по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, по различни схеми, като найголямата бройка са по схема „Развитие”.
По програми, схеми по оперативни програми, мерки.
Сега заради програмите се е повишил: обучаваме и назначаваме
озеленители, помощник пътни строители, строители.
80-60% (4)
Около 50% (9)
Около 30% (2)
12-10% до 9-8% (5)
Не много, неголяма
част, малка част,
процент (6)
Защото общината е малка, ограничено предлагане на работни места,
от друга страна търсещите работа често са неграмотни, без квалиф.
умения.
Поради голямата безработица.
Други (3)
Не се отнася до тях
(11)
Динамична цифра.
Наемането е много относително и зависи от сезона. През лятото,
когато се търсят сезонни работници.
Много е относително – голям процент биват наемани, но поради
несправяне със задълженията, след 1-2 месеца отново се
регистрират при
нас
Доклад-презентация,
Юли 2012
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Колко от тях НЕбиват наемани? Поради
какви ПРИЧИНИ?
ОБОБЩЕНО:
Не отговарят на изискванията за обявените работни места (6)
Отказ на работодателя да наеме конкретно лице (7)
След отказ на работодателя или след мотивиран отказ на безработния
за определена работа (3)
След отказ на безработния (1)
Предлаганите работни места са ограничени, липсват достатъчно,
подходящи свободни места (6)
Липса на образование и/или квалификация (9)
Причините са различни (3)
(семейни, лични, здравословни причини, нямат образование, диплома, квалификация,
опит, не са на подходяща възраст (много млади или пред пенсия), няма свободни
работни места и т.н., не привлекателни условия на труд, ниско заплащане.
Други (2)
Хора без трудови навици. Малка част искат големи заплати.
Осн. причини са, че не могат да формулират изискванията си компетентно. Много трудно
се самооценяват
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Колко от тях ОТКАЗВАТ предложената
работа? Поради какви ПРИЧИНИ?
ОБОБЩЕНО:
ПРИЧИНИ
Няма отказали. Всички
приемат. Почти никой не
отказва, Отказите са
голяма рядкост. (10)
Непривлекателно свободни работни места, длъжности. (2)
Не одобряват работата, спецификата на работата (тежка, сложна и
т.н.). (5)
Непривлекателните условия на труд (4)
Недобро заплащане на труда (11)
Работно време (1)
Лоша репутация на работодателя (лошо отношение, лош имидж) (2)
Некоректност на фирмата, неизплащане на работна заплата,
осигуровки на 4 часа. (3)
Не са много, но се
случва (1)
Малка част, процент
отказват (7)
Много малка част,
процент отказват (4)
Незначително малка
част отказват (2)
0.5-5% (4)
Голяма част, доста
голям процент, има и не
малък такъв процент (4)
Основно неактивния
контингент отказва (1)
Работят без договор, нищо, че са регистрирани (2)
Получават пари от чужбина, имат доходи от други източници и не бих
приели нископлатена, непривлекателна, мизерна работа (4)
Сами си намират работа (1)
Здравословни причини, здрав. състояние на безработните (12)
Семейни или лични причини (деца до 3 г., грижат се за възрастни)(6)
Около 2% ползват регистрацията за други услуги.
Искат да получават европейски заплати, но не и да работят като в
Европа.
Доста голям е процента на тези, които отказват поради това, че не
могат да се самооценяват – грешна представа за това, което могат и
знаят.
Основната причина за това са изискванията за тях по отношение на
Доклад-презентация,
Юли
2012
умения, работа
на сменен режим,
транспортни
разходи.
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Според Вас, кои са основните умения, които
трябва да притежават търсещите работа –
търсени и харесвани от повечето работодатели?
В сферата на производството
ОБОБЩЕНО:
Основни професионални умения и
знания (18)
Професионални знания и умения (8)
Технически умения (3)
Обща компетентност (7)
Лични качества (8)
(Висока) квалификация (9)
Сертификати за квалификация,
дипломи (1)
Образование (1)
Минимална грамотност (1)
Опит, стаж (12)
Трудова дисциплина, труд. навици (5)
Управление и организация на
работното място (1)
Работоспособност (1)
Здрав. състояние, физ. и психически
здрав (2)
Умение за работа под напрежение
продължително време (1)
Умение да вършат поне две неща (1)
Работа в екип (5)
Комуникативност (3)
Разбиране на хората (1)
Умения за справяне с конфликти (1)
Социални умения (1)
Адаптивност (2)
Мотивация (2)
Желание за работа, ищах за работа (2)
Инициативност (1)
Поемане на отговорност (1)
Сръчност, бързина, прецизност (1)
Организираност (1)
Познаване на изискванията за труд и
безопасност (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Според Вас, кои са основните умения, които
трябва да притежават търсещите работа –
търсени и харесвани от повечето работодатели?
В сферата на услугите
ОБОБЩЕНО:
Професионални знания и умения (5)
Основни професионални знания и
умения (8)
Обща компетентност (17)
Опит (5)
Квалификация (2)
Образованието (1)
Лични качества (18)
Комуникативност, умение да общува,
общителност (14)
Умение да работи с хора (1)
Работа в екип, екипност (4)
Социални умения (1)
Да знаят език (1)
Работа с компютър (4)
Грамотност (1)
Креативност, изобретателност (4)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Находчивост (1)
Гъвкавост (2)
Лесни нагласи към промени (1)
Адаптация (1)
Индивидуален подход към потребителя
(1)
Разбиране на хората (1)
Мобилност (1)
Добър външен вид, визия (2)
Млада възраст (1)
Ведрост (1)
Желание за работа, ищах за работа (3)
Честност (2)
Дисциплинираност (1)
Вежливост, любезност (5)
Отговорност (1)
Коректност (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Според Вас, кои са основните умения, които
трябва да притежават търсещите работа –
търсени и харесвани от повечето работодатели?
В сферата на администрацията
ОБОБЩЕНО:
Професионални знания и умения (11)
Основни професионални знания и
умения (8)
Специализирани знания (1)
Обща компетентност (14)
Лични качества (16)
Опит (6)
Квалификация (3)
(Необходимото) висше образование,
образователен ценз (4)
Необходимите сертификати (1)
Препоръка 1
Познаване на законодателната
материя, на нормативната уредба (4)
Отлични компютърни умения,
компютърна грамотност (5)
Чужд език, езикови знания (4)
Обща култура (2)
Комуникативност (1)
Работа в колектив, в екип (3)
Индивидуален подход към отделния
човек (безработен) и общ подход спрямо
обособени групи от безработни лица (1)
Умение да работи с хора (1)
Добро отношение към хората, да уважава
другите (2)
Разбиране на хората (1)
Толерантен, внимателен и търпелив при
директен контакт с клиенти (1)
Амбициозност (1)
Мотивираност (1)
Добър външен вид, визия (2)
Отговорност (3)
Инициативност (2)
Креативност, изобретателност (2)
Социални умения (1)
Желание за работа, ищах за работа (2)
Спазване наЮли
йерархичната
структура (1)
Доклад-презентация,
2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
До каква степен регистрираните ги
притежават? Как ги доказват?
ОБОБЩЕНО:
На 100% (1)
В голяма степен (5)
Около 50%, около половината (5)
В средна степен (2)
В малка степен (4)
В много малка степен, дори не умеят да ги дефинират.
Изключение правят по възрастните с доказан
професионален опит и от там идва неразбирането за
какво става дума и неразбирането да ги развиват. (1)
Много малка част ги притежават. При ново завършилите
липсват, при другите – до някъде. (1)
В голяма част не притежават високи и дори средни
умения (2)
Индивидуално е. В различна степен (6)
Някои да, други не. По-голямата част не ги притежават, за
съжаление работим предимно с малцинствени групи.
Толкова са различни хората. Голяма част имат съответния
документ, но често това не е достатъчно, за да намери
безработният работа.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Дипломи
Свидетелства
Сертификати
Удостоверения
Разряди квалификации
CV-та
Научни степени
Насочващо писмо
Препоръки
Трудови книжки
Изпит
Срок на изпитване
Шофьорска книжка
Личен контакт и разговор с
трудовия посредник
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Какви са трудностите пред безработните за
намиране на работа?
ОБОБЩЕНО:
Демотивация (7)
Отчаяние и нежелание за търсене
на работа (1)
Не добра квалификация, липса на
квалификация, поради дълъг период
без работа (2)
Липса на базови умения (1)
Липса на изисквано образоване и
квалификация (1)
Разминаване със ситуацията на
пазара на труда (1)
Разминаване в компетенциите и
изискванията от страна на
работодателя (1)
Разминаване в изискванията и
предлаганите условия (недостатъчно
заплащане, липса на добри условия на
труд, липса на всякакви соц. придобивки
и стимули) (4)
Преценката какво могат да работят.
Професионалната ориентация е
много важна. (1)
Разминаване в очакванията
(нереалистично завишени) на търсещите
работа и т.н. разминаване м/у очаквания и
какво могат и знаят, какво могат да
развиват за в бъдеще кои са силните
страни кои са слабите (2)
Много от младите безработни имат
изградена реална представа за работа,
бързо израстване и висока заплата.
Фирмите в региона не ги предлагат. (1)
Зависи и от определените личности.
Българинът е мързелив като цяло – има
част от безработните, които са с високи
критерии и работодателите не ги покриват,
като изискване – получава се разминаване
м/у изисквания и покривност. (1)
Затвореност в себе си (1)
Липса на комуникация (1)
При нас идват безработни над ср. възраст –
работодателите не ги искат. (1)
Проблем в семейството, личен, здрав. или
на близък в семейството (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Какви са трудностите пред безработните за
намиране на работа?
При младежите
ОБОБЩЕНО:
Липса на трудов стаж, опит (16)
Липса на трудова дисциплина, на
трудови навици (2)
Не са свикнали да работят, търсят
престижна работа, висока заплата и
бърза кариера (1)
Съответни умения (4)
Липса на базови умения (5)
Никакви умения, неграмотни са (6)
Липса на квалификация (1)
Ниско заплащане (5)
Имат прекалени очаквания за
заплащането (3)
Липса на съответствие м/у положени
усилия и заплащане (1)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Разминаване м/у изисквания и предлагани
условия (5)
Не наясно с условията на труд (1)
Липса на желание за работа (4)
Демотивация (5)
Надценяване на възможностите (2)
Липса на достатъчно предлагане на
работни места (1)
Свит, стагниращ пазар на труда (2)
Искат служба, а не работа (1)
Отговорността, която трябва да носят (1)
До 30 години не ги искат работодателите
(1)
Ангажираност с други проблеми – гледане
на болни близки, малки деца (2)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Какви са трудностите пред безработните за
намиране на работа?
При зрелите
ОБОБЩЕНО:
Разминаване в предлаганите условия
(ниско заплащане, никакви соц.
придобивки, лоши условия на труд) (12)
Разминаване в очакванията за работа (1)
Високи изисквания на работодателите (2)
Демотивация, недостатъчна мотивация
(5) Демотивация за работа с договор (1)
Липса на базови умения (2)
Нямат необходимата квалиф. (3)
Липса на диплома дори за основно
образование (1)
Липса на опит (1)
Ключови компетенции – компютърни
умения, чужди езици (1)
Загубени качества (1)
Необходимост от актуализиране на
професионални знания (1)
Липса на нови знания (1)
Липса на свободни, подходящи работни
места, за определени професии (4)
Недобро заплащане (1)
В тази възраст са принудени да приемат
всякакви условия (1)
Притиснати са от обстоятелствата, обикновено
от тях зависят и други хора ( деца, възрастни
родители и т.н.), търсят по-високо заплащане,
защото имат отговорности (3)
Здравословни проблеми (1)
Липса на инициативност (1)
Не са предпочитани от работодателите, защото
по-трудно могат да ги манипулират. По-лесно е
да излъжеш и използваш някои без опит. (1)
Свикнали да са стационарни. Трудно се
приспособяват. Не отговарят на съвременните
изисквания на работодателите за динамична и
напрегната работа (1)
Възрастова дискриминация, възрастова граница,
след 40 г. работодателите нямат интерес,
работодателите не ги предпочитат. Вече на 30
години е трудно да се търси работа. (5)
Носталгия
по миналото
Доклад-презентация,
Юли 2012 (1)
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Какви са трудностите пред безработните за
намиране на работа?
При хората в предпенсионна възраст
ОБОБЩЕНО:
Възрастова дискриминация, възрастта (8)
Разминаване в изискванията и
предлаганите условия (заплащането) (8)
Здравословното състояние, физическо и
психическо здраве, Липса на физическа и
психическа устойчивост (5)
Не могат да поемат тежка и динамична
работа, не могат да издържат на
динамична и изморителна работа (2)
Условията на труд (4)
Липса на работни места (1)
Демотивация, демотивирани да се
пренастройват (4)
Нежелание за работа (2)
Нежелание на работодателите да наемат
такива лица. Крайно непривлекателни за
работодателите. Работодателите ги
избягват. Съгласни са на всякаква работа,
но не са предпочитани от работодателите.
(5)
Нямат квалификация (1)
По-трудно е мотивирането за преквалиф. (1)
Загубени качества (1)
Безперспективни са (2)
Не са предпочитани от работодателите, защото
по-трудно могат да ги манипулират. По-лесно е
да излъжеш и използваш някои без опит. (1)
Не желание за промяна, трудно се адаптират (3)
В още по-голяма степен са свикнали да се
стационарни, трудно се приспособяват, не
отговарят на съвременните изисквания на
работодателя за динамична и напрегната
работа. Изградените специфични трудови
навици трудно се променят. (1)
Много малка част от хората в пред пенсионна
възраст използват електронните технологии за
търсене на работа / чрез регистриране в
порталите за работа. (1)
Много са зле нещата, почти невъзможно. (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
За какви трудови позиции, когато
работодателите обявяват свободни места,
трудно намирате подходящи кандидати?
ОБОБЩЕНО:
За позиции с изискване за квалификация, специфика на работното място (6)
За високо квалифицираните (5)
За високо квалифицираните, с няколко езика, конкретна специалност (2)
За изискващите по-високо образование, опит, владеене на чужд език (4)
Въпрос на очакванията на работодателя. Има хора, които покриват
изискванията, но очакванията са по-високи. (1)
Трудно се намират лица, които да отговарят на всички критерии (1)
За по-високо техническо квалифицирани длъжности „Старт на кариерата” (1)
Мениджърски позиции (1)
Средни ръководители (2)
За специалисти, с трудов стаж (поне 2 години); владеещи чужди езици. (4)
Професии, които изискват познания и диплома в сферата на биология, химия
и физика. (1)
Работодателите търсят грамотни и умеещи хора, всестранно развити
личности, да умее много неща, да върши поне две неща. (2)
Експертни позиции (3)
Трудно се намира персонал в производството, работата е физическа, обща и
нископлатена. (1)
В областа на дървообработването (1)
Ниско квалифицирана работна сила (1)
Търсят широки специалисти, а обявяват тесни специалности. (1)
За фирми с лошо реноме (1)
Ниско платени длъжности (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Посочени
определени
ПРОФЕСИИ
За инженернотехническия персонал,
специалисти,
строителни инженери,
гл.архитект (8)
Юристи (3)
Учители, предучилищен
педагог (3)
Охрана (1)
Шивачки (6)
Няма желание у кандидатките за този тип работа.
„Експлоатирани” длъжности.
Фризьори (1)
Заварчици (2)
Общ работник (1)
Продавач-консултант (1)
Работници в селското
стопанство (2)
Сервитьори, готвач (3)
Качествено Какви са основните позиции и видове работа,
Изследване които кандидатите търсят, а работодателите не
В скоби е показан
предлагат?
броя посочвания.
ОБОБЩЕНО:
Посочени ПРОФЕСИИ
В публичната администрация, държавния
сектор (3)
Административна работа, длъжности (4)
Чиновнически длъжности – секретарки (2)
Професионални длъжности (1)
В големите международни компании (1)
Оператор на компютър (1)
Работа на бюро (2)
Работа в Банка (1)
Висококвалифицирани специалисти (2)
Търсят по-малко работа за повече пари. (1)
Повечето търсят каквото и да е работа, без
изисквания, просто работа, съгласни да
работят почти всичко, всякаква, каквато и да
работа (5)
Работа с конкретни задължения и права. (1)
Всеки иска да е мениджър на някакво ниво.
(2)
Работа в населеното място (1)
Общ работник (3)
Строител (4)
Охрана (3)
Шивачи (1)
Шлосери (1)
Заварчици (1)
По-специфични професии – оператори на
металорежещи машини, оператори в хартиената
промишленост (1)
Хигиенист, санитар (2)
В сферата на търговията, продавач-консултант (4)
Готвач (2)
Шофьори (1)
Икономистите, финансисти, счетоводители (8)
ПР (1)
Бизнес администратори (1)
Психолози (1)
Инженери (1)
Семинария (1)
Еколози (1)
Философи (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Какви по-различни/нови неща трябва да правят
Изследване
работодателите, за да намират необходимите
В скоби е показан
броя посочвания.
им кадри?
ОБОБЩЕНО:
По-високо, адекватно, прилично заплащане на
труда. Работата да съответства на заплащането.
Прилично оценяване труда на хората. (16)
Нормални условия на работното място
(продължителност на работния ден, нормално
работно време, социални придобивки) (6)
Да спрат да се подиграват с труда на хората. Да
се цени, уважава труда на работещия. (3)
Да подобрят общия коефициент на полезно
действие на персонала. (1)
Да насърчават младите хора (1)
По-гъвкаво работно време (2)
Да поемат разходите за пътуване на
работниците си. (1)
Да не се изискват минимален стаж по
професията и. (1)
Да стимулират работещите (2)
Стимули, бонуси (2)
Да се по-гъвкави (2)
Да изписват препоръки (1)
Да бъдат по-активни в контактите си с нас. (2)
Реклама на дейността си, организирани срещи в ДБТ с
ТРЛ. (1)
Да спазват кодекса на труда. (1)
Да имат поносими изисквания. (4)
Да има точни критерии за работното място, да знае
какво му трябва. Да се научат да дефинират
изискванията си. (7)
Прилагане на подходящо методи за подбор на
персонала (изкл. правят големите работодатели) (3
Да предлага коректност и точност към служителите. (2)
Да обучават (3)
Тясна връзка с вузовете, готвещи кадри за съответния
отрасъл и стажуване на студенти. (1)
Да влязат в професионални училища, да градят кадри,
специалисти съвместно. Да инвестират в
квалификация и образование предварително. (1)
Тясно взаимодействие с обучителните институции. Да
се изяснят потребностите за обучение и квалиф. (1)
Не е необходимо, кадрите сами идват. Безработицата е
голяма. Има избор. (4)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Според Вас, каква част от работодателите са в
състояние ясно и точно да определят от какви
служители и работници имат нужда?
ОБОБЩЕНО:
Интересни ДЕТАЙЛИ
Всички работодатели знаят ясно
и точно от какви служители и
работници се нуждаят (12)
Проблемът е, че не могат да го формулират в
обявата си.
Изискванията им са прекалени понякога.
Понякога имат такива изисквания, че от страни
изглежда, че не знаят какво искат.
В голямата си част не се коректни.
Търсят...”с трици маймуни да ловят...”
Бизнеса подсказва.
По-голямата част, голяма част
знаят (6)
Повечето знаят (3)
Повече от половината, около 60%
знаят (3)
Около половината, 50% знаят (4)
Около 40% до не повече от 10%
(6)
Малка част знаят (6)
Много малка част знаят (4)
По-голямата част незнаят (4)
Затрудняват се да го формулират предварително в
обява.
Около 40% (1) Около 30% (1)
Около 20% (2) 10-15% (1)
Не повече от 10% (1)
Малко са разбрали, че инвестицията в персонала
носи печалба за фирмата.
Търсят с по-големи квалификации, отколкото
длъжността го изисква.
Доклад-презентация,
Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Кои са най-сериозните липси-дефицити в
реалните знания и умения
на търсещите работа лица?
В основните им професионални знания и умения
ОБОБЩЕНО:
Липса на професионални умения. (3)
Професионалните знания и умения ги няма при кандидатите за първи път, но и образованието не им го
дава. Липса на умения за представяне, комуникативност, етикет. (1)
Липса на професионална квалификация. (4)
Липса на образование (2)
Има много млади – неграмотни, макар и с диплома.
Професионалните гимназии не подготвят качествени кадри. (3)
Загуба на част от уменията при продължителна безработица. (3)
Умения и качества, да реагират при нова работа. (2)
Липса на опит (7)
Липсва достатъчно практическа подготовка (3)
Често откриваме дефицити във функционалната неграмотност (1)
Липсват базови умения. (2)
Ниска компютърна грамотност (2)
Липсват езикови знания и умения (1)
Основно липсват умения за търсене на работа. (1)
Задълбоченост, отговорност, последователност за нови умения. (2)
Ключови компетенции (1)
Липсва мотивация за работа и желание за упражняване на трудова дейност. Получава се инерция при
хора били дълго време без работа. (3)
Незаинтересованост, апатия, безразличие, страх. (2)
По-възрастните са отчаяни. (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Кои са най-сериозните липси-дефицити в
реалните знания и умения
на търсещите работа лица?
В общата им нагласа, отношението към труда, личните качества
ОБОБЩЕНО:
Липса на трудови навици (5)
Няма мотивация за работа у хората, липва нагласата, нежелание да работят (12)
(Само)дисциплина (3)
Мързеливи са (2)
Отчаяни са (2)
Обезверени са (2)
Отговорност (3)
Липса на интерес (1)
Неспособност да се адаптират (1)
Приспособимост (1)
Мобилност (1)
Липса на умения да работят в колектив и да изискват личната си позиция (1)
Възпитание (1)
Разминаване в очакванията (2)
Работодателя им е длъжен (1)
Лоялност от страна на работодателя (2)
Бързо се отказват, не са упорити (1)
За много от малцинствата е по-добре да получават помощи, вместо да получават същата
сума и да ходят на работа. (1)
По-възрастните не си дават много, много зор. Очакват заплата работят, не работят (като
през социализма). (1)
Несъгласие за работа където и да е и каквото и да е, без ясни условия. (1)
Загуба
увереност
личните
като: „КойЮли
ще2012
ме вземе точно мен?” (1)
Изт.:
РПИ на
Плевен,
АССА-М, в
Юли
2012. качества и реплики
Доклад-презентация,
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Кои са най-сериозните липси-дефицити в
реалните знания и умения
на търсещите работа лица?
В други важни неща за добра работа
ОБОБЩЕНО:
Мотивацията да се работи (6)
Не им се работи (1)
Липсва увереност у хората (1)
Умението да се представят личните качества пред работодателя (1)
Реална преценка на собствените качества (1)
Минимален опит (1)
Прекалена мнителност (1)
Липса на компютърни умения (1)
Владеене на чужд език (3)
Липсва трудова дисциплина (1)
Загубени с времето или липса на всякакви трудови навици при ромите (1)
Комуникативност, умения за комуникация, за събеседване (2)
Работа в екип и воля за вписване в такъв (4)
Прецизно отношение (1)
Толерантност и от двете страни (1)
Изпълнение на договореностите (1)
Съсредоточеност (1)
Амбициозност (1)
Стремеж за утвърждаване (1)
Различни са за различните раб. места.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Освен от парите и размера на заплатата/доходите,
какво друго е много важно-решаващо
кандидатите за работа да приемат работата и
да започнат мотивирано да работят?
В сферата на производството
ОБОБЩЕНО:
Работна заплата е важната (3)
Многото хората само питат за заплатата (1)
Редовно плащане (1)
Социални придобивки (1)
Условията на труд (21)
Работна среда (1)
Сменен режим за работа (1)
Работно време (2
Работно облекло (2)
Транспорт (4)
Добра материална база (1)
Технологична модернизация (1)
Съвременни технологии и отлични условия
за безопасна работа (2)
Спазване на основните изисквания по
кодекса на труда (2)
Възможността да се назначават на
безсрочен договор (ако се предлага) (1)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Работа в екип, колективизъм (3)
Нивото на общуване, с което се работи (1)
Предизвикателствата на работата (1)
Имиджа на фирмата (1)
Отношението от страна на работодателя (2)
Удовлетвореност от работата (2)
Чувство за пълноценност (1)
Коректността и реномето на работодателя (1)
Да бъдат добре приети, да се определени
точните им задачи и отговорности (1)
Най-напред е необходимо да има повече
свободни работни места в сферата на
производството (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Освен от парите и размера на заплатата/доходите,
какво друго е много важно-решаващо
кандидатите за работа да приемат работата и
да започнат мотивирано да работят?
В сферата на услугите
ОБОБЩЕНО:
Работна заплата (1)
Транспорт, удобно местоположение,
отдалеченост на работното място (4)
Условията на труд (9)
Материалната база (1)
Реално работно време, продължителност на
работния ден (11)
Седмична заетост (1)
Възможност за ползване на отпуски (1)
Колективизъм (1)
Изпълнение на договореностите (1)
Възможност за развитие (1)
Коректност. (1)
Желание (1)
Отзивчивост (1)
Да се спазват изискванията на кодекса на
труда (1)
Облекчения от НАП (1)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Отношението на работодателя (1)
Престижна работа с приятен екип (1)
Възможност да се до научат, да правят нещо,
да добият добра и доходна професия (1)
Да обичат да работят с хора (1)
Трябва да покажеш първо какво можеш и
после да искаш заплата (1)
Възможност за изява на професионалните
качества и контакт с клиента (1)
Прилична среда (1)
Удовлетвореността от помощта, която се
оказва на потребителите на услугите,
мобилността свързана с работата в тази
сфера (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Освен от парите и размера на заплатата/доходите,
какво друго е много важно-решаващо
кандидатите за работа да приемат работата и
да започнат мотивирано да работят?
В сферата на администрацията
ОБОБЩЕНО:
Лично удовлетворение (1)
Възможност за професионална реализация
Имиджа на фирмата (1)
(1)
Стандартно работно време (2)
Подходяща за образованието длъжност (1)
Стимулиране на труда (4)
Престижна институция (1)
Социални придобивки (3)
Обещание за растеж в йерархията (1)
Почтеното материално стимулиране
Силна мотивация за работа (1)
Добри условия на работа (5)
Възможност за развитие и намалена
Сменен режим на работа (1)
бюрокрация (1)
Транспорта (2)
Престиж (1)
Възможност за общуване с различни типажи Може би основната мотивация е статуквото,
(1)
което придава работата в администрацията,
Работа в екип (8)
имайки в предвид че в нея е съсредоточен
Мобилност (1)
персоналът с най-висока квалификация (1)
Определяне на задълженията (1)
Търсят лека и без отговорности работа (1)
Сигурност (2)
Осем часов работен ден, 5 дневна работна
Липса на препоръка (1)
седмица, ново оборудване и рекламни
Отношението на работодателя (1)
материали (1)Юли 2012
Доклад-презентация,
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
По какъв НАЧИН е най-добре
да бъдат оценявани компетенциите на
кандидатите за работа?
На практика най-често
оценката става
Най-добре да бъдат оценяване
Конкурс
Интервю, тест, изпит, схема за оценка
Казус на ситуация, за да се чуе мнението му как би
постъпил
Събеседване, среща
Желателно е да са повече срещите м/у работодател и
кандидат за работа.
Документи за позицията
Анализ на силните и слабите страни
Модели за атестация
Необходимо е унифициране, макет, които да премахне
голяма степен от субективизма на оценяващия
Пробен, изпитател срок на заетост
Външна и вътрешна комисия
Най-добър вариант е всеки да си разработи процедура
Чрез практически изпит и оценяване
Препоръки от предишни работодатели
Главно по документи
Интервю
Ние от БТ намираме подходящият
по документи безработен. Следва
среща с работодателя – разговор.
Субективен подбор от работодателя
Много често – субективно
Самият работодател или комисия на
работодателя прави оценка
Съвместно между служителя на БТ
и работодателя
На база стаж и образование
Интервю, тест
Практически изпит
С препоръки
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
Извън основните профес. компетенции
(знания и умения), Кои и какви ЛИЧНИ
качества трябва да се оценяват?
ОБОБЩЕНО
Отговорност, отговорен подход (12)
Работа в екип (12)
Коректност, честност (10)
Мотивираност (9)
Комуникативност (8)
(Само)дисциплина (6)
Професионален опит (6)
Лоялен (6)
Работоспособност (3)
Всеотдайност (2)
Умение да води разговор (2)
Обща култура (2)
Точност (2)
Желание за работа (2)
Качествена работа (2)
Физическа устойчивост, издръжливост (2)
Бързина (2)
Адаптивност (1)
Дружелюбност (1)
Умение да контролира емоциите си (1)
Мобилност (1)
Готовност за нови знания и умения (1)
Желание за самоусъвършенстване (1)
Умения за ориентация (1)
Съобразителност (1)
Възпитание (1)
Етичност (1)
Външен вид (1)
Съпричастност (1)
Изпълнителност (1)
Инициативност (1)
Работа под напрежение (1)
Спазване и уплътняване на раб. време (1)
Амбициозност (1)
Комбинативност (1)
Отзивчивост (1)
Колегиалност (1)
Самооценка (1)
Организираност (1)
Да мисли за работата като за своя (1)
Грамотност (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено Извън основните профес. компетенции (знания и
Изследване умения), Кои и какви общи умения и подготовка
В скоби е показан
трябва да се оценяват?
броя посочвания.
ОБОБЩЕНО
Работа в екип, екипност, екипна работа (7)
Комуникативност, общителност, умение да
се общува, да води разговор (5)
Работа с компютър, компютърни умения,
компютърна грамотност, работа със
софтуерни продукти, дигитални
компетентности (5)
Професионален опит (3)
Езикови умения, чужди езици (3)
Отговорност (3)
Организираност (2)
Поведение, отношение с колеги (2)
Поведение, отношение с клиенти (2)
Грамотност (2)
(Трудова) дисциплина (2)
Лоялност (2)
Стаж (1)
Придобити общи умения (1)
Специфични конкретни умения (1)
Професионални знания и умения (1)
Мотивация (1)
За развитие, самоусъвършенстване (1)
Работа при продължително психическо и
физическо натоварване (1)
Предишен житейски опит (1)
Инициативност (1)
Убедителност (1)
Сръчност (1)
Организация на работното си място (1)
Самочувствие (1)
Ключови социални умения за осъществяване на
ефективна комуникация, за конструктивно
разрешаване на конфликти (1)
Елементарно владеене на осн. документация (1)
Положителната настройка към човек е много
важна (1)
Възможност за динамична и разнообразна
работа (1)
Умение сам да се представя, това, което знае и
може (1)
Капацитет на полезно действие (1)
На всеки 5-6 години да се променя работата,
спира творението (1)
Доклад-презентация,
2012 област (1)
Необходимите вЮли
дадена
Качествено
Когато се прилага система за оценяване на
Изследване компетентностите на работниците/ служителите,
В скоби е показан
те как възприемат това?
броя посочвания.
ОБОБЩЕНО:
Интересни ДЕТАЙЛИ
Нормално, добре (5)
Положително (2)
Мотивира ги (4)
Като необходимост (1)
С респект (2)
Лоялно (2)
Различно от различните хора,
относително е (9)
Няма проблем
Ефекта е положителен и се отразява добре на работата
Добре, в чувствителна степен да знаят и да дадат повече
С притеснение, страх (2)
С недоверие, стрес (7)
Като упражнен контрол (1)
Недобре (3)
Разочароват се (1)
Не са заинтересовани (1)
Нямат право на мнение (1)
Хората са в стрес, не са дорасли, не се конкурират.
Конкуренцията води до прогрес.
В повечето случаи със страх, защото смятат, че това би довело
до уволнение или намаляване на заплатата. Това е проблем на
работодателя, защото не обяснява защо го прави и каква е
целта.
Все още подхождат с недоверие и стрес към оценка. Винаги
има последици. Важно е човек да е достатъчно самокритичен и
да направи анализ на собствените си способности.
Уважават мнението на работодателя, дори и да не са доволни
Едни с недоверие, други добре
Една част го приемат със страх, друга част – като възможност.
Една част от тях се амбицират да покажат знания и умения. За
други това е стресова ситуация.
Ниските длъжности не обръщат внимание. Средните –
наплашени, Високите – обидени.
Когато са ясни критериите за оценяване – положително. Много
често субективизма взема връх.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
Какви са конкретните последици за тях?
В скоби е показан
броя посочвания.
Какво при добро представяне
Какво при НЕдобро представяне
Наемат ги на работа (5)
Преминаване на твърд договор безсрочен
(1)
Запазване на позиция (1)
Повишаване в йерархията, професионално
израстване (7)
Спокойствие на работното място (1)
Повишаване, промяна в заплащането (4)
Придобивки (2)
Финансови стимули, бонуси (4)
Поощрения (3)
Комисионни (1)
Бонуси (1)
Награди (1)
Потупване по рамото (1)
Стимул (1)
Мотивира за още по-добра работа (2)
Удовлетворение (2)
Самочувствие (1)
Високи амбиции (1)
Зависи от конкретния човек (1)
Не ги наемат на работа (5)
Освобождаване от работа (5)
Риск от смяна на позицията на работа,
понижаване в длъжност (2)
Отнема част от възнаграждението,
намаляване на заплатата (2)
Финансови санкции (6)
Глоби (2)
Наказание (1)
Порицание (1)
Забележка (1)
Препоръки за по-добро представяне (4)
Мотивира за по-добро представяне (1)
Отчаяност (2)
Никакъв хъс (1)
Демотивира (1)
Различно е, при някои е демотивиращо, при
други обратно (1)
Неприятни (1)
Лошо (1)
Негативно, хората се озлобяват (1)
Вината е другаде (1)
Нищо не става (1)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване
В скоби е показан
броя посочвания.
ОБЩО, когато се оценяват компетентностите на
безработните, на търсещите работа или обучаваните
работещи, това мотивира ли ги за по-добра работа, за постарателно учене и подготовка?
В каква степен? По какъв начин?
ОБОБЩЕНО:
Интересни ДЕТАЙЛИ
Мотивира ги (9)
Стимулира ги (3)
Мотивира в голяма степен (5)
Мотивира в умерена степен
(3)
По-добра оценка ще им даде по-висока заплата.
Стимулиране чрез признание и при възможност повишаване в
длъжност.
Показват по-добре знания и умения. Мотивира за по-качествена
работа.
Стремят се да се променят към по-добро.
Добрата оценка повишава самочувствието, от там и работата.
Работника трябва да е заинтересован, да има стимул, да се
състезава.
Завишава желанието да знаят повече.
Малка част са мотивирани (2)
Не много (1)
В малка степен са
мотивирани (1)
Различно е, зависи от
конкретния човек (4)
поставят ги в един вид състезание
Малка част са мотивирани, по-голямата го приемат с
неодобрение.
Не ги мотивира (6)
Не зависи от оценяваният (1)
Синдромът на стадото е неефикасен.
Не ги мотивира за придобиване на умения и знания – важен е
документа.
Мотивира ако оценката е обективна. В противен случай
(оценяването) би имало обратен ефект.
Поради неразбиране на целта от участващите в процеса много
са малко мотивиращите се от такава оценка.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено Вашите конкретни препоръки за по-голяма ефективност
Изследване на механизма за оценяване на ключови компетентности?
В скоби е показан
ОБОБЩЕНО
броя посочвания.
Всеки работник да си има портфолио, в което да се отразява оценката на ключови компетентности, както
и сертификати за допълнителни обучения за ключови компетенции.
Необходимо е да се изгради една добра система, която обективно да оценява компетентностите.
Необходими са специалисти, които ще могат на база на тази оценка да насочат към курса за
квалификация или преквалификация нуждаещите се.
Произвеждаме ПАРАЗИТИ с тези Европейски програми. Трябва да има норма на тези държавни помощи.
Българина трябва да си промени мисленето. Трябва да има динамика в една дейност, оценяването да е
двигателят.
Да се търси обективно и странично мнение за оценка на работниците (комисия, а не от работодателя).
Оценяването са се прави от независими експерти, за да е ефективно и да носи положителни последици
за оценяваните. Когато една оценка е субективна може да навреди, да демотивира.
Осъвременяване на длъжностните характеристики и критериите за оценяване на конкретния труд.
Система за оценка да бъде разработена от специалист в тази област. Хората, които я прилагат, трябва и
да умеят да интерпретират резултатите. Ясни критерии и и измерими индикатори. Те са важни както за
оценяващия така и за оценяваните, въпреки че обективността при оценка на ключови компетентности е
трудна. Затова винаги трябва да се изхожда от нуждите на конкретното работно място. Оценяваните да
бъдат насочвани към подходяща работа и професии според показаните резултати.
Има достатъчно механизми, въпросът е при всеки отделен случай да бъде избран най-точния механизъм.
Когато се прилагат подобни оценки най-важното е да бъдат реални. Често оценките са субективни. Важен
е резултатът от екипната работа. Обективно да се правят тези оценки. Това да се извършва от
професионалисти с цел обективна оценка на качествата.
Иска ми се да е по-усъвършенстван. В момента е текущо наблюдение. Когато става въпрос за
новопостъпили трябва да има по-различен механизъм на оценяване. Най-важното нещо при оценяването
е да има конкретен механизъм и обективност. Изграждане на работещ механизъм – гъвкав и обективен.
Точна методика. Нов образец заявка, оптимизация с нови позиции. Проверка за обем извършена работа и
качество на услугите. Проучване на уменията на служителите чрез тест. Повече време за оценяване,
Доклад-презентация, Юли 2012
разговори с безработните.
Качествено
Изследване 2
РАБОТОДАТЕЛИ
ОБЕКТ на изследване
Работодатели в област Плевен
ОБЕМ на извадката
101 интервюта
Информацията е
набрана в периода:
1-21 юли 2012 г.
Дълбочинно интервю;
Метод на регистрация
С уточняващи и конкретизиращи под-въпроси,
Количествени оценки и брой, и ранжиране, но и ясно
записване на възлови думи, характерни изрази,
емоционални реакции.
Контрол върху надеждността и достоверността на индивидуалната
първична информация
Работа с интервюерска мрежа на АССА-М, покриваща територията
на цялата област
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
Интервюирани лица, заемащи
длъжността
в%
Собственик, съдружник
30
Управител
47
Мениджър, зам. управител
4
Ръководител отдел
3
ТРЗ, човешки ресурси, счетоводител
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
16
Качествено
Изследване 2
КАКВА е вашата ФИРМА (според
формата на регистрация)?
в%
Едноличен търговец (ЕТ)
40
Събирателно дружество (СД)
Дружество с ограничена отговорност
(ООД)
Еднолично дружество с ограничена
отговорност (ЕООД)
Акционерно дружество (АД)
Друго
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
2
29
18
8
3
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
От колко ГОДИНИ съществува
Вашата фирма?
в%
1-2 год.
11
3-5 год.
15
6-10 год.
18
11-20 год.
33
20 и повече год.
23
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
Каква е ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ на
Вашата фирма?
в%
Производство
27
Търговия
32
Услуги
27
Неотговорили
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
14
Качествено
Изследване 2
Какъв е ОБЩИЯТ БРОЙ на
работещите във Вашата фирма?
в%
От 5 до 9 човека
49
От 10 до 45 човека
34
От 50 до 145 човека
11
От 150 до 250 човека
5
Над 250 човека
1
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
Населено място
в%
Белене
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Левски
Никопол
Плевен
Искър
Червен Бряг
Пордим
Кнежа
Друг малък град
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
4
2
5
2
6
4
59
3
7
2
3
3
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Какви трудности имате като работодател по
отношение на Вашите работници/служители
при НАМИРАНЕТО и ПОДБОРА
ОБОБЩЕНО:
Интересни ДЕТАЙЛИ
Нямаме трудности (24)
Само при определени
длъжности имаме трудност (2)
Нямаме, ползваме едни и същи хора от дълги години – 1020 г. Обучени са добре.
Нямаме проблеми. Безработицата е много голяма.
Нямаме проблеми. Градчето ни е малко и се познаваме.
Нямаме, правим го през бюрото по труда.
Нежеланието да се работи (9)
Трудно се намира персонал, който е готов да работи от 9
до 18 ч. Включително и в събота. Всички млади кандидати
за работа имат деца и не желаят да работят след 17 ч. и в
събота.
Липса на опит (2)
Лисват квалифицирани кадри,
специалисти (16)
Лиспва качествен персонал (3)
Неграмотни са (4)
Имат неизпълними претенции
(1)
Трудно отговорни, сериозни
хора (4)
Много трудно. Предлагането е
ограничено (4)
Като цяло в бранша няма достатъчно квалифицирани
кадри. Много от хората заминаха за чужбина.
Като цяло е трудно да откриеш качествен персонал.
Кандидати има много, но не всеки става за сервитьор.
Младите хора са неподготвени за реалния живот, често са
неграмотни технически, а понякога и изобщо.
Намирането е много трудно камо ли да имам възможност
за подбор.
Конкуренцията в бранша е голяма, на пазара няма
достатъчно квалифицирани кадри.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Какви трудности имате като работодател по
отношение на Вашите работници/служители
при НАЗНАЧАВАНЕТО и АДАПТИРАНЕТО
ОБОБЩЕНО:
Интересни ДЕТАЙЛИ
Нямаме трудности (40)
Лесно се адаптират (7)
Трудно се адаптират (6)
Нужно е време (7)
Нямаме проблеми с адаптирането.
Нямаме, адаптират се лесно.
Различно, зависи от човека (4)
Някои по-трудно се адаптират, други по-бързо
Адаптирането е според човека.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Трудно адаптиране към новите изисквания по
европейските норми и стандарти.
Трудно се адаптират поради ниско ниво на подготовка,
имат големи изисквания, а не дават нищо
Трудно свикват на работа под напрежение и срокове
Трудно се адаптират – капризничат
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Какви трудности имате като работодател по
отношение на Вашите работници/служители
при ОЦЕНЯВАНЕТО на постиженията им в
работата
ОБОБЩЕНО:
Интересни ДЕТАЙЛИ
Нямаме трудности (59)
Това е лесно (5)
Не е трудно, постоянно сме заедно.
Работниците са нормени и няма проблеми
Постиженията се измерват в цифрите на днешния оборот
Те постиженията са свързани с реалната печалба. Хората
нямат пари
Известни затруднения (2)
Несериозност – закъсняват за работа
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено Лесно или трудно намирате подходящи хора за
Изследване 2
работа във Вашата фирма?
В скоби е показан
За кои длъжности е лесно, за кои длъжности е
броя посочвания.
трудно?
ЛЕСНО е:
ТРУДНО е:
Лесно (5)
За всички длъжности (3)
Лесно се намира, тъй като в района има
безработица (8)
Лесно. Работата не е трудна, а и
предлагането е голямо (1)
Трудно се намират подходящи хора (5)
Персонал с квалификация за ключови позиции (1)
Квалифициран персонал (5)
Квалифициран персонал с компютърна грамотност (1)
Трудно попадаме на качествен персонал (1)
С квалификация и опит (1)
Технически персонал, технически секретар (2)
Оператор копирни машини (1)
Строителни инженери (1)
Строителни работници (1)
Шофьори, багеристи (3)
За длъжности от производството – стругари, фрезисти,
заварчици, шлосери, конструктори, стругарофрезисти,
електротехник (5)
Кателистки, гладачки, опаковчици (1)
Търговски работници (2)
Продавачка (5)
Продавач на бензиностанция (2)
Шивач, крояч и гладач (2)
Готвач (2)
Майстор-хлебар, баничар (1)
Сервитьори (4)
Хигиенисти (1)
Трудно, защото дейноста е специфична – траурна агенция (1)
Плетач, гладач (1)
Общи строителни работници (2)
Комбайнери, трактористи,
селскостопански работници (1)
С опит в земеделската работа (1)
Дезинсектори, дезинфектори,
дератизатори (1)
Продавачки (2)
Нискоквалифицираните длъжности (2)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Освен от парите и размера на заплатата/доходите,
какво друго е много важно-решаващо
кандидатите за работа да приемат работата и
да започнат мотивирано да работят?
В сферата на производството
ОБОБЩЕНО:
Основно е заплатата (6)
Редовно плащане (4)
Социални придобивки (1)
Условията на труд (10)
Местоположението (3)
Работно време (9)
Гаранция за постоянна работа (1)
Сигурността в работата (1)
Подходяща среда (1)
Естеството на работата (2)
По-лека работа, да не е тежка работа (3)
Работата е интересна, динамична и
ангажираща (1)
Хората предпочитат приятни и уютни
помещения. Добре климатизирани, търсят
лека работа, без да се налага да работят с
пари и да носят отговорност (1)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Да отсъстват от работа при тяхно желание
по всяко време особено на празници, когато
работата е най-много (1)
Приятно работно място, да е чисто, топло
през зимата и хладно през зимата (1)
Собствените им нужди. Хората са
притиснати от обстоятелствата, кредити,
ипотеки, деца, ученици, студенти,
безработни членове на домакинсвото (1)
Нищо не ги мотивира (4)
Безработицата е толкова голяма, че хората
нямат право на избор и претенции (1)
Безработицата ги принуждава да работят
всякаква работа, дори за малко пари, и
работят мотивирано (1)
В момент на безизходица приемат всякакви
условия (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Освен от парите и размера на заплатата/доходите,
какво друго е много важно-решаващо
кандидатите за работа да приемат работата и
да започнат мотивирано да работят?
В сферата на услугите
ОБОБЩЕНО:
Работна заплата (2)
Навременно заплащане (4)
Допълнителните придобивки (1)
Условията на труд (8)
Реално работно време, продължителност на
работния ден (10)
Работната среда (1)
По-лека работа (1)
Сложността на работата (1)
Работата да е приятна (1)
Престижна професия (2)
По-интересна работа (1)
Хората предпочитат лека и чиста работа (1)
Работниците педпочитат да не носят
материална отговорност (1)
Възможност да получиш занаят (1)
Сигурността в работата (1)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Желание за работа с клиенти (1)
Да работят това, което умеят най-добре (1)
Да притежават умения за общуване (2)
Лоялността на фирмата ни и доброто й име
(1)
Отношението на ръководството към
персонала (1)
Междуличностни отношение (1)
Да получават работно облекло и защитни
средства, но и да ги използват при работа (1)
Безработицата е толкова голяма, че хората
нямат право на избор и претенции (1)
Борбата за оцеляване ги мотивира (1)
На всеки отделен човек, а хората са различни
(1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Освен от парите и размера на заплатата/доходите,
какво друго е много важно-решаващо
кандидатите за работа да приемат работата и
да започнат мотивирано да работят?
В сферата на администрацията
ОБОБЩЕНО:
Само заплащането (2)
Навременното заплащане (2)
Допълнителни привилегии (1)
Работното време (5)
Условия на труд (2)
Позицията (1)
Работа по специалността (4)
Възможност за кариера (1)
Възможността да расте в йерархията (1)
Всеки предпочита работа на бюро (1)
Спокойна работа (1)
По-малко труд (1)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Служителите общуват с различни хора (1)
Работа в екип (1)
Общуване с клиента (1)
Да не забравят защо са там – да бъдат в
услуга на всеки гражданин (1)
Работата е приятна и престижна (1)
По-авторитетна работа (1)
Достатъчно власт и влияние (1)
Има и работещи за слава, но са важни други
неща. Като власт, влияние, обществено
положение, кариеризъм. (1)
Безработицата е толкова голяма, че хората
нямат право на избор и претенции (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено Има ли във Вашата фирма внедрена система за
Изследване 2 оценяване на компетенции, която се прилага
В скоби е показан
регулярно и официално за всички или част от
броя посочвания.
работниците/служителите Ви?
ОБОБЩЕНО:
Интересни ДЕТАЙЛИ
Да (3)
Все още не, но
планирам (3)
Да, за част от работниците.
Имам система за оценка и на база на нея стимулирам или наказвам
финансово.
Имаме практика, не знам дали може да се нарече система, за оценяване
на компетенции. На всеки две седмици правим среща, на която
обсъждаме текущи проблеми в работата, както и поведението на
служителите.
Има заложено в системата по качество, но още не сме стигнали до този
момент.
Не, сам оценява (5)
Ами, не. То се вижда – или става, или не.
Няма такава
система (60)
Не, нямаме специална система. Аз сам си преценявам кой какви умения
има.
Няма такава – сам оценява.
Няма такава система, която да се прилага официално. Всички служители
имат неофициално оценяване от прекия ръководител.
Няма такава система и не ми е необходима, след като съм удовлетворен
от работата на служителите.
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Ако нямате система за оценяване на
компетенции, имате ли намерение да внедрите
такава? Кога? Как?
ОБОБЩЕНО:
Интересни ДЕТАЙЛИ
Да (6)
Имам собствена
система, сам
оценявам (6)
Да, в рамките на тази година.
Да, в най-скоро време, работим по въпроса
В процес на разработка сме. Ще стартира официално от януари. На всеки
три месеци ще се правят оценки на компетенциите.
Ще се внедри в скоро време
Да, след качване на оборота
След известно време може би
Сама правя оценка – нямам намерение да внедрявам такава
Имам собствена система – друга не е необходима.
Засега не (3)
Нямам намерение
(53)
Официално и регулярно не планираме да въведем, поради финансова
неспособност
Няма нужда от такава система.
Градът е малък, знаем кой какво може
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
Каква е/ще бъде/би била ползата от такава
система за кадрова оценка?
За Вас, като РАБОТОДАТЕЛ
За РАБОТНИЦИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ
Ще се повиши качеството на обслужване.
Необходимост.
Ще имаме по-ясна представа от нуждите за
е.
обучение, по-добра атестация, установяване на По-стимулиращо
Повече старание в работата, но и понуждите от квалификация за персонала
голям стрес от факта, че работата им се
По-лесно ще се прецени служителя
оценява
Ползотворна
Ще бъдат мотивирани
Кадрите, които наемам ще си знаят
Мисля, че не е приложимо за фирма от 2задълженията и ще се справят отлично, ще
3 работници.
улеснят избора ми
Информираност за положението им на
Ще разчитаме на по-квалифициран персонал
работното място. Яснота, прозрачност.
Ще знаем къде имаме дефицити
Ще знаят изискванията за работа.
Ясна представа за положението
Ще имат възможност да бъдат обучени, за
Ще се види нивото на квалификация
покрият липсите в квалификацията си
Реална представа за фирмата, преценка, яснота да
Реална представа за служителите
на съществуващото ниво.
Ще видят дали си заслужават заплатите
Предварително запознаване с качествата и
Ще си вземе бележка
квалификацията на персонала.
Ще получават нужната им квалификация,
Ще ми дава реална представа за липсите и
което ще води за по-добри резултати.
дефицитите на реалните знания и умения на
Ще повиши качеството
работниците
Ще си определят силните страни
Ползата е във финансовото стимулиране на
Ще са наясно с уменията си и по-лесно
служителя.
се ориентират в задълженията си
Вероятно би дава полза подобна система, както ще
получават по-справедливо
за работодателя, така и за служителите – повече Ще
награждение
старание.
е заплатата
Срещам се открито с проблемите, в течениеДоклад-презентация,
съм. ОценкатаЮли
2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Какви форми за обучение, повишаване на
компетентностите и мотивиране планирате
да използвате в следващите 1-2 год.?
За какви длъжности и професии във Вашата фирма?
Форми на обучение
За длъжности, професии
Лично от мен получават въвеждащо
обучение
Обучение във фирмата, по време на
работа
Квалификационни курсове
Опреснителни курсове
Курс за добиване на нова специалност
Курс за работа с касов апарат
Визуален контрол
Чуждоезикови курсове
Семинари
Програми от БТ
Технолог
Електричар
Ел.техник
Барман, сервитьор
Продавач-консултант
Продавач на бензиностанция
Комбайнер, тракторист, водач на
селскостопански машини
Шофьор
Дезинсектор, дезинфектор,
дератизатор
Кранист, заварчик, сугарофрезист
Дефектоскопист
Кофражист
Механик, бояджия, мазач
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Кои умения (включително основни
професионални умения) са най-слаби във
фирмата Ви? За кои длъжности?
ОБОБЩЕНО:
Общуването с хора, комуникативни умения (7)
Владеене на чужд език (1)
Точна преценка на ситуацията (1)
Уважение към клиента (1)
Техническа грамотност (2)
Компютърна грамотност (2)
Правилният подход към клиента (2)
Обслужване на клиенти (4)
Лоялност (2)
Инициативност (1)
Професионализъм (1)
Умения за оперативни ръководители (1)
Професионални умения (1)
Квалификацията (3)
Липса на знания (2)
Опит (1)
Отговорност (1)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Бързина (3)
Точност, коректност (2)
Прецизност (1)
В производството специфични ръчни
операции (1)
Немърливост (1)
Закъснение за работа (1)
Мързел и нежелание за работа (2)
Липса на ангажираност (1)
Безхаберие (1)
Лошо наследство, лош опит от
едновремешните ТКЗС-та. Не се пази
техниката, не се работи максимално. (1)
Неграмотни, често не са хващали линия в
живота си. Не могат да си напишат името,
понякога е много трудно. (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Кои са най-важните умения и качества (извън
основните професионални умения), които
персонала във фирмата трябва да притежава?
Изпълнителите
ОБОБЩЕНО:
Отговорност (8)
Лоялност (7)
Честност (7)
Общуването с хора (6)
Учтиви, любезни с клиентите (6)
Точност (6)
Дисциплина (6)
Работа с колектива, в екип (5)
Изпълнителност (5)
Коректност (4)
Опит (3)
Отзивчивост (3)
Възпитание (3)
Точна преценка на ситуацията (2)
Сръчност (2)
Желание за работа (2)
Желание за самоусъвършенстване (2)
Организираност (2)
Спазване на работното време (2)
Професионализъм (2)
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Да имат необходимата квалификация и образование
(2)
Да имат компютърна грамотност (1)
Качествена работа (1)
Грамотност (1)
Ритмичност (1)
Спазване на изискванията за безопасност (1)
Внимание (1)
Ангажираност (1)
инициативност (1)
Спокойствие (1)
Старание (1)
Интелигентност (1)
Съвестна работа (1)
Търпение (1)
Бързина (1)
Да умеят да убеждават (1)
Да са усмихнати (1)
Да са с приятен външен вид (1)
По принцип младите хора не са научени на труд. (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Специалистите
ОБОБЩЕНО:
Кои са най-важните умения и качества (извън
основните професионални умения), които
персонала във фирмата трябва да притежава?
Хората, които се занимават с продажби
ОБОБЩЕНО:
Отговорност (5)
Лоялност (7)
Точност (4)
Комуникативност, умения за общуване (5)
Комуникативност, умения за общуване (4)
Отговорност (4)
Лоялност (4)
Приветливост (3)
Работа в екип (3)
Точност (3)
Коректност (3)
Коректност (3)
Информираност (1)
Способност за работа в динамична среда (1) Честност (3)
Професионализъм (3)
Да си имат доверие (1)
Съсредоточеност (3)
Да са възпитани (1)
Учтивост, любезност (2)
Желание за работа (1)
Бързина (2)
Всеотдайност (1)
Честност (1)
Търговски нюх (1)
Желание за самоусъвършенстване (1)
Съпричастност, състрадание (1)
Точна преценка (1)
Способност за бърза и адекватна реакция в
Своевременно решаване на проблеми (1)
зависимост от изискванията на пазара (1)
Да умеят да работят с пари (1)
Да са търпеливи (1)
Професионализъм (1)
Подход към хората (1)
Внимателен (1)
Да са възпитани (1)
Да имат приятна външност (1)
Гъвкавост (1)
Етични (1)
Сърдечност (1)
Спазване системата за управление на
Изпълнителност (1)
качеството (1)
Точна преценка (1)
Да се информират за промените (1)
Всеотдайност (1)
Квалифицираност, стаж (1)
Езикови умения
(1)2012
Дисциплина (1)
Доклад-презентация,
Юли
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Кои са най-важните умения и качества (извън
основните професионални умения), които
персонала във фирмата трябва да притежава?
Административни служители
ОБОБЩЕНО:
Отговорност (6)
Лоялност (3)
Точност (2)
Коректност (2)
Професионализъм (2)
Комуникативност, умения за общуване (2)
Любезни (2)
Възпитани (2)
Работа в екип (1)
Опит (1)
Бързина (1)
Информираност (1)
Подреденост, организираност (1)
Подход към хората (1)
Справяне със задълженията (1)
Гъвкавост (1)
Езици (1)
Компютърна грамотност (1)
Да внимаваш (1)
Прецизна работа (1)
Спазване системата за управление на
качеството (1)
Спазване на работното време (1)
Отзивчивост (1)
Мениджърите/ръководителите
ОБОБЩЕНО:
Организационни способности, умения да
ръководи хора (5)
Отговорност (5)
Лоялност (4)
Точност, коректност (3)
Умения да уважават труда на подчинените си (3)
Пазарен нюх (2)
Уважение и грижа към персонала (2)
Далновидност (1)
Информираност за новите норми и изисквания (1)
Да уважава служителите (1)
Строг, но справедлив (1)
Спокойствие (1)
Правилно планиране на разходите (1)
Самоусъвършенстване (1)
Умения да са убедителни (1)
Предприемчивост (1)
Екипност (1)
Прецизна работа (1)
Спазване системата за управление на качеството
(1)
Заинтересованост (1)
Да се запознаят със законовата база (1)
Гъвкаковст (1)
Общителност (1)
Професионализъм (1)
Технически грамотен (1)
Добри отношения
администрацията (1)
Доклад-презентация,
Юлис2012
Качествено
Има ли във Вашата фирма категория
Изследване 2 работници/служители, които спешно се нуждаят
В скоби е показан
от повишаване на компетентностите им?
броя посочвания.
Коя категория?
ОБОБЩЕНО:
Категория работни/служители
Периодично правим разяснения за работа
административни кадри.
с новите машини.
Всички новопостъпили.
Да, работници в производството.
Готвачи
Компютърна грамотност
Само заварчиците – за аргоново
Старая се да отстранявам тези нужди в
заваряване
процеса на работа.
Спешно, не. В процеса на работа
Чуждоезикови знания и умения за
отстраняваме тези нужди.
служителите от администрацията
Всички са компетентни за работата си
Има няколко – основно търговски
Да, от езикови курсове
работници – обслужващи
Ами, има, сремим се да ги повишаваме
бензиностанции.
където може. Ако не умее и не става ги
Шофьори
освобождаваме или сами напускат.
Шофьорите
В момента сме в процес на изясняване.
Да, търговци директни продажби
Ръководителите на звена, отдели,
Хигиенисти
преценяват и в случай на нужда изискват
обучение за работниците, с цел
повишаване на компетенциите.
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Какво може да мотивира работещите във
Вашата фирма за активно и полезно участие
във форми на обучение и саморазвитие?
Кои групи наети?
ОБОБЩЕНО:
Повишаване на заплатите (43)
Лична удовлетвореност (4)
Повишаването на квалификацията, уменията (4)
Лична амбиция (3)
Желание да се развиват, по-добри в работата (2)
Желание да запазят работата си (2)
Мотивирани са да научат нещо в повече (1)
Издигане в нивото, в йерархията (1)
Сигурността на работното място (1)
Възможност да се усъвършенстват (1)
Саморазвитие (1)
Самоинициатива от тяхна страна да придобият нови знания (1)
Обучението по-скоро пречи на работното време и работния процес на
служителите, отколкото да им помага (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
В скоби е показан
броя посочвания.
Как определяте конкретните нужди от
обучение във Вашата фирма?
ОБОБЩЕНО:
След анализ на резултатите от работата. (10)
При потребност от нови знания за работа с нова техника. (6)
По лична преценка. (5)
Всеки новопостъпил служител преминава въвеждащо обучение лично от мен. (4)
По предписание на контролните органи. (7)
По предложение на прекия ръководител. (5)
По желание на самите служители. (3)
По препоръка на бригадите. (1)
Работата го изисква, организацията и естеството са специфични. (6)
Имаме си система за самоконтрол и самооценка. Обучаваме новопостъпили
служители. (1)
Има нужда от обучение за комютърна грамотност, но изисква време и средства, с
които в момента не разполагаме. (1)
Задължително е. (1)
Периодично правим обучение на всички служители. Пазарът се развива много
бързо и го изисква. (1)
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
Имате ли конкретни предложения за мерки,
за развитие на капацитета и
ефективността на работната сила?
ОБОБЩЕНО:
Единствено бих казала, че би било добре държавната бюрокрация да е ограничена, да спрат да ни
пречат да работим и без това е много трудно.
Би било добре да има данъчни облекчения за работодатели, които инвестират в професионални
обучения на своите служители и работници.
Да се произвежда. Да се стимулират малките и средните фирми – да растат и откриват нови работни
места.
Средните училища да обърнат по-голямо внимание на професионалната подготовка, да обучават
децата в реална среда, да ги потготвят за действителността.
Основен фактор за добрата работа е опитът. Необходим е стаж, който трябва да започне още в
училищното образование, да се върне стажуването при ученици и студенти.
За фирмите, коити зпитват нужда от обучение – да се финансира от държавата и да е в извънработно
време.
Основно данъчни облекчения и инфраструктура. Да се стимулират и самите работници – чрез
осигуряване на безплатни или частично платени обучения за по-добра квалификация на персонала.
Държавата трябва ефективно да съблюдава реалните нужди на бизнеса и да предлага нужното
образование
Държавата да помага повече на дребния и малък бизнес. Програмите финансирани от БС са насочени
към неграмотните и вечно безработни. Много пари се харчат на вятъра, добре е да се обърне внимание
на този факт.
Не, всичко е въпрос на държавна политика. Първо умишлено сбиха машиностроителния бизнес, освен
това няма политика и воля за развитие на средните технически специалисти, на малкия и среден
бизнес.
Необходимо е взаимодействие между бизнеса и професионалните училища. Взаимна обвързаност и
ангажираност за съвместна работа. Това може би трябва да е обвързано и облечено в закон. По този
Доклад-презентация,
Юли 2012
начин държавата може да направи опит за намаляване
на безработицата.
Качествено
Изследване 2
Имате ли конкретни предложения за мерки,
за развитие на капацитета и
ефективността на работната сила?
Законови и нормативни промени
Когато служителят работи с пари да носи наказателна отговорност, в случай на създал се
проблем.
Допълнително заплащане при придобита квалификация.
Равни отговорности. Необходимо е и служителят да носи административна отговорност и
наказания.
Кодексът на труда да се промени в полза на работодателя и работника
Отмяна на забраната за тютюнупушене в заведенията. В следствие на това предстоят
съкращения на персонала.
Да се произвежда. Да се стимулират малките и средните фирми – да растат и откриват
нови работни места.
Това е утопично
Имам препоръки учениците да ходят на училище, защото завършват неграмотни и без
понятие за професията, за която получават диплома.
Промяна в закона за пенсиониране
Трудова медицина, замерване на вредна среда, замерване на контакти – това са
бюрократични проверки, които са излишни при микробизнес т.е. те са еднакви за бизнеса
като цяло, независимо от броя на заетите, а разхподите са едни и същи и при малкия
бизнес
Няма действащ закон за защита от конкуренцията. Да има базова цена, при която
дистрибуторът предлага стоката.
Да не ги променят толкова често и да ги запазват всички работодатели
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
Имате ли конкретни предложения за мерки,
за развитие на капацитета и
ефективността на работната сила?
Взаимодействие между бизнеса и държавните/общинските институции
По-голяма активност от общински институции при поява на нови програми за обучение по
отношение контактите с фирмите.
Имаме добра комуникация, но бюрокрацията е голяма.
Относно работното време.
Професионалните училища да подготвят качествени и добре обучени кадри.
Да се организират обучителни курсове от бюрата по труда за новозавършили
Достъпът до програмите финансирани от държавата и европейския съюз е силно ограничен.
Правят се някакви безмислени обучения за неграмотните и мързеливи малцилствени гръпи,
които така и никога не се научават да работят.
Имам препоръки учениците да ходят на училище, защото завършват неграмотни и без понятие
за професията, за която получават диплома
Би било добре по време на професионалните обучения в средните училища да се предвижда
практически стаж в подходяща фирма, като в последствие фирмата да назначава обучените.
Трудно се следят всички изисквания на ХЕИ, пожарна, трудова медицина – има много отчетност.
Не сме достатъчно информирани. Трябва всичко сам да следиш, което ни отнема време и ни
затруднява.
Според мен са нормални
Поддържам връзка с БТ и инспекцията по охрана на труда
Да се спазват законите по обществени поръчки. Търговете да се провеждат прозрачно и честно,
да няма корупция
Държавните институции освен само да глобяваш и да ни запознават относно изискванията на
трудова медицина, ХЕИ, инспекция по безопасни условия на труд – прекалено много неща
трябва да следим и спазваме, а глобите са големи
Да се премахне сивият сектор
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
Имате ли конкретни предложения за мерки,
за развитие на капацитета и
ефективността на работната сила?
Стимулиране на самите работодатели да правят инвестиции в своите
работници и служители
Стимули, като намаляване на данъците и бюрокрацията, за да остават свободни средства
за социални придобивки.
Безплатни курсове.
Да се предвиди някакъв вид данъчни облекчения за работодатели правещи инвестиции в
своите служители.
Добри идеи, но аз лично не знам механизма за приложението им.
Намаляване на осигурителния праг, намаляване цената на ел.енергия.
Всичко е въпрос на държавна политика
Имам препоръки учениците да ходят на училище, защото завършват неграмотни и без
понятие за професията, за която получават диплома
Би било добре работодателите, които инвестират в обучението и квалификацията на
служителите си да получават някакви данъчни облекчения.
Таксите, данъците са уравнени за малък и голям бизнес, не трябва
Когато има работа хората имат пари и нещата вървят
Осигуровките са високи. Да има защитни цени – минимални на готовата продукция.
Бумащината е голяма.
Приети вътрешни правила
Да има данъчни облекчения за лоялните фирми, които нямат нарушения
По-добра бизнес среда
Доклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
Имате ли конкретни предложения за мерки,
за развитие на капацитета и
ефективността на работната сила?
Взаимодействие между бизнеса и професионалните училища,
центровете за професионално обучение, за професионално ориентиране
Професионалните училища да подготвят по-качествен персонал.
Задължително. Би имало голяма полза.
Безплатни курсове и добра подготовка в средните училища.
Училищата да произвеждат по-качествени работници.
Би било добре да има взаимодействие, но младите хора нямат желание да работят,
особено в селското стопанство.
В средните професионални училища да се разкриват по-специфични паралелки, с цел
задоволяване нуждите на работните места. Например, паралелка „растителни масла”.
Обвързване на училището с работодателите за внедряване на кадри
Препоръките и добрите пожелания ще си останат тук
Да се сключат договори с техникума по хранителновкусов за стаж на завършващи
Преди 7-8 години правих опити да взаимодействам с ПГ по облекло. Помагах им със
средства, много материали, идеи и др. Като очаквах да получа добре обучени,
новозавършили работнички. Така и нито една от завършилите не дойде да работи във
фирмата ми.
Имам препоръки учениците да ходят на училище, защото завършват неграмотни и без
понятие за професията, за която получават диплома
Би било добре по време на професионалните обучения в средните училища да се
предвижда практически стаж в подходяща фирма, като в последствие фирмата да
назначава обучените.
Реално да има стажове, практически знанияДоклад-презентация, Юли 2012
Качествено
Изследване 2
Имате ли конкретни предложения за мерки,
за развитие на капацитета и
ефективността на работната сила?
Взаимодействие между бизнеса и висшето образование
По принцип би било много добре да има квоти, а не висшите училища да бълват
никому ненужни кадри.
Училищата да произвеждат по-качествени работници.
Би било добре да има взаимодействие, но младите хора нямат желание да
работят, особено в селското стопанство.
В нашата фирма имаме няколко служители назначени директно от университета.
В момента едно момче учи задочно и работи нещо, което спецификата на
бизнеса ни го изисква.
Във висшето образование да има специалности, които са актуални днес
Да внедряват специалисти в производството
Имам препоръки учениците да ходят на училище, защото завършват неграмотни
и без понятие за професията, за която получават диплома
Изт.: РПИ Плевен, АССА-М, Юли 2012.
Доклад-презентация, Юли 2012
Идентификация и анализ на
неотложните потребности,
сфери и подходи за въвеждане на
модела Скала Rickter
Юли 2012
Емпирично социологическо
изследване
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ОСНОВНИ ДАННИ
Край
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност
за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Развитие на личността и човешките
общности” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз или
МинистерствоЮли
на труда
Доклад-презентация,
2012 и социалната политика.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
186
Размер файла
8 544 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа