close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Львівський інститут економіки і туризму

код для вставкиСкачать
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ у 2012 році
Ректор інституту – доктор економічних наук,
професор, заслужений працівник освіти,
академік Академії наук вищої освіти України
Ігор Омелянович Бочан
Структура
Львівського інституту економіки і туризму
Головний
бухгалтер
Профком
Проректор з
навчальнометодичної та
виховної роботи
Бухгалтерськоекономічний
факультет
Кафедра економіки і
маркетингу
Кафедра обліку і
фінансів
Кафедра міжнародної
економіки та
інвестиційної
діяльності
Вчена
рада
Проректор з
наукової роботи і
туризму
Ректор
Вчений
секретар
Факультет
туризму, готельної і
ресторанної справи
Ректорат
Проректор з
адміністративногосподарської
роботи
Факультет
товарознавства та
експертизи товарів
Кафедра теорії і
практики туризму
Кафедра товарознавства та
експертизи товарів
Кафедра харчових
технологій ,
готельної та
ресторанної справи
Кафедра менеджменту
та комерційної
діяльності
Кафедра оздоровчого
харчування, екології
та безпеки туризму
Кафедра іноземних
мов
Студентська
рада
Завідувач відділу
міжнародної
співпраці і
практ. навчання
Туристичноінформаційний
центр
Виставковий
центр “Тури і
туристичні
прордукти”
Інтернет-кафе з
вивчення
іноземних мов
Лабораторії
Кафедра соціальногуманітарних дисциплін
Кафедра природничоматематичних
дисциплін
Підвищення наукового рівня працівників
(захист дисертацій)
Публікації ЛІЕТ
Участь у виставках
Наукові заходи ЛІЕТ
Вісник ЛІЕТ
• « Економіка і підприємництво в Україні»
• «Теоретично-методологічні засади туризмології»
• «Соціально-економічні та управлінські основи туристичної
•
•
•
•
•
•
•
діяльності»
« Товарознавство і торгівля: тенденції, проблеми та
напрямки»
« Харчові технології та ресторанний сервіс»
«Краєзнавство, культура і туризм»
«Рекреаційний туризм і реабілітація»
«Інфраструктура туристичної індустрії та питання екології»
Аудиторія
Події. Інформація. Рецензії
Наукові теми ЛІЕТ
«Розробка наукових
основ організації
туризму і туристичної
інфраструктури в
західних областях
України»
(№ держ. реєстр. 0111 U
003422 від 23.03.2011 р.)
«Дослідження історії,
світової та
вітчизняної культури і
застосування їх
результатів у
туризмі»
(№ держ. реєстр.
0111 U 003513 від
4.04.2011 р.)
БЮДЖЕТНЕ
ФІНАНСУВАННЯ
«Дослідження проблем
систем управління
якістю продукції,
процесів і послуг:
нормативно-технічне
регулювання, формування якості, екологічної безпечності в
контексті європейської
інтеграції України»
(№ держ. реєстр. 0110 U
002385 від 22.02.2010 р.)
ПРИКАРПАТСЬКІ ПЕЧЕРНІ КОМПЛЕКСИ В БУБНИЩІ, РОЗГІРЧУ, МИКОЛАЄВІ ТА
СТІЛЬСЬКУ
ПІДЗЕМНІ ЛАБІРИНТИ ПЕЧЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ У СТІЛЬСЬКУ ТА СТРАДЧІ
КУЛЬТОВІ СПОРУДИ:
КОСТЕЛ СВ.ФРАНЦИСКА БОРДЖІЯ (РОЗЛУЧ), ЦЕРКВА
ВОСКРЕСІННЯ(СТАРА СІЛЬ), РИМОКАТОЛИЦЬКИЙ КОСТЕЛ (СТАРА
СІЛЬ), ЦЕРКВИ У БУСОВИСЬКУ ТА ТОПІЛЬНИЦІ
МОНАСТИРІ:
ЛАВРІВСЬКИЙ ТА ДОБРОМИЛЬСЬКИЙ МОНАСТИРІ
РАТУША В САМБОРІ ТА МІСЬКІ ПІДЗЕМЕЛЛЯ
ЄВРЕЙСЬКІ, НІМЕЦЬКІ, АВСТРІЙСЬКІ, ПОЛЬСЬКІ
ПОХОВАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ
ЕПІГРАФІЧНІ НАПИСИ ТА ЗНАКИ НА ПОХОВАЛЬНИХ
ПЛИТАХ
АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ. КОРОЛІВСЬКІ ПРИВІЛЕЇ ТА ГРАМОТИ.
ПОХОВАННЯ ТА ПАМ’ЯТНІ ЗНАКИ
У ВЕРХНЬОМУ СИНЬОВИДНОМУ ТА ТОПІЛЬНИЦІ
ОКРЕМІ ПУБЛІКАЦІЇ 2012 РОКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
СПИСОК
НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ВИКОНАВЦІВ ТЕМИ ЗА 2012 рік
1. Берест Р.Я. Проблеми та перспективи еволюції археологічного туризму // Управління конкурентоспроможністю в туризмі:
макро- і мікрорівень: Монографія.– Львів, 2012. – С.58–65.
2. Берест Р.Я. Історико-культурна спадщина чернецтва Прикарпаття та методика її наукового дослідження. Методичний посібник.
– Львів, 2012. – 169 с.
3. Берест Р.Я. Використання транспортних засобів у розвитку туристичної інфраструктури в Східній Галичині кін. ХІХ – поч.ХХ
ст. // Томас Кук – людина, яка придумала туризм. – Львів, 2012. – С.80–84.
4. Берест Р.Я. Середньовічні монастирі Галичини (житло і побут). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
історичних наук. – Івано-Франківськ, 2012. – 32 с.
5. Берест Р.Я. Чернечі печерні пам’ятки околиць Миколаєва та їх значення для розвитку туризму // Збірник матеріалів ІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та
перспективи». - Львів: ЛІЕТ, 25 – 26 квітня 2012 р. – С.120 – 127.
6. Берест Р.Я. Шляхи та перспективи розвитку археологічного туризму на Львівщині // Вісник Львівського інституту економіки і
туризму. - №7. - 2012. – С.229–235.
7. Берест Р.Я. Історичне минуле Прикарпаття та гірських районів Львівщини в поховальних пам’ятках і знаках // Туристичними
шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – С.33–53.
8. Берест Р., Адамишин О. Етнокультурний склад жителів населених пунктів Стрийського повіту Львівського воєводства у
дорадянський період // Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – С.169–179.
9. Анісімович-Шевчук О.З. Розвиток туризму в контексті утвердження демократичних стандартів держави // Вісник ЛІЕТ. – Львів:
ЛІЕТ, 2012. - №7.- С. 107–112.
10. Анісімович-Шевчук О.З Особливості врегулювання прав інтелектуальної власності в туризмі // Проблеми підготовки фахівців з
інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні : Матеріали ХІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції, 23 – 25 квітня 2012 р., м. Київ, 2012. – С. 11–17.
11. Анісімович-Шевчук О.З. Стан та перспективи розвитку туризму на основі релігійних історико-культурних об’єктів
Старосамбірського району Львівської області // Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. –
С.96–109.
12. Адамишин О. Історичні пам’ятки в дослідженнях Ю.Захарука // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих вчених та студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи», 25 – 26 квітня 2012
р. – Львів: ЛІЕТ, 2012. – С.66–69.
13. Бегей О.Релігійний туризм: соціологічний аналіз / О.І.Бегей // Вісник ЛІЕТ. – Львів: ЛІЕТ, 2012. – №7. – С.235–240.
14. Бегей О.І., Анісімович-Шевчук О.З. Монастирі Старосамбірщини та їх потенціал для розвитку туризму // Розвиток українського
етнотуризму: проблеми та перспективи: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та
студентів (25–26 квітня 2012 р.). – Львів: ЛІЕТ, 2012. – С.82–87.
15. Бегей О. Середньовічні монастирі Старосамбірщини як об’єкти релігійного туризму // Туристичними шляхами Прикарпаття.
Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – С.84–95.
16. Булик Н.М. Замки Галичини: дослідження ХІХ ст. і сучасний стан / Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих вчених та студентів «Розвиток українського етнотуризму : проблеми та перспективи» - Львів: ЛІЕТ, 25 – 26
квітня 2012 р. – С. 23–31.
17. Булик Н.М. Наукове Товариство імені Т. Шевченка та археологічні студії на заході України до Першої світової війни // Археологія
та давня історія України. Історія археології: дослідники та наукові центри. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С.58–67.
18. Булик Н. Археологічні дослідження на заході України до Першої світової війни та застосування їх результатів у туризмі //
Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – С.7–32.
19. Біль М.Р. Етнотуристичний потенціал Стрийщини: психологічний аспект // Матеріали Міжнародної дистанційної науковопрактичної конференції «Психологія та педагогіка: теоретичні та методологічні проблеми сучасної освіти», 5 травня 2012 р.
20. Безручко Л.С. Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району Львівської області для потреб туризму / Л.С. Безручко,
Г.Я. Козак / Географія та туризм: Наук. Зб. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип.19. – С. 94–100.
21. Безручко Л.С. Особливості розвитку сільського зеленого туризму у Львівській області / Л.С. Безручко // Вісник Львівського
інституту економіки і туризму. – №7. - 2012. – С. 23-28.
22. Безручко Л.С., Димочкіна В.В. Етнотуристичний потенціал Турківщини: сучасний стан та перспективи використання / Л.С.
Безручко, В.В. Димочкіна // «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи»: Збірн. Мат. ІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції молодих вчених. – Львів: ЛІЕТ, 2012. – С. 70–77.
23. Безручко Л. Оцінка історико-культурного потенціалу Турківського району для потреб релігійного туризму // Туристичними
шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – С.110–121.
24. Боднарчук М. Сакральні історико-культурні пам’ятки Сколівщини // Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових
праць. – Львів, 2012. – С. 54–69.
25. Димочкіна В.В. Етнотуристичний потенціал Турківщини: сучасний стан та перспективи його використання /Л.С.Безручко,
В.В.Димочкіна / Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Розвиток
українського етнотуризму : проблеми та перспективи». - Львів: ЛІЕТ, 25 – 26 квітня 2012 р. – С. 70–76.
26. Димочкіна В. Туристична привабливість населених пунктів Турківського району // Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник
наукових праць. – Львів, 2012. – С.122–132.
27. Козак Г.Ю. Дослідження етнорелігійних ресурсів Самбірщини та застосування їх результатів у туризмі / Г.Ю.Козак, М.М.Юнко
/ Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Розвиток українського
етнотуризму : проблеми та перспективи» Львів, 25 – 26 квітня 2012 р. – Львів: ЛІЕТ, 2012.– С.77–81.
30. Козак Г. Дослідження історичних пам’яток Самбірщини та перспективи застосування їх результатів у туризмі // Туристичними
шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – С.133–144.
31. Лисик Н.М. Теоретичні аспекти використання історико-культурних ресурсів с.Тухля для розвитку етнотуризму у Сколівському
районі / Н.М.Лисик / Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів
«Розвиток українського етнотуризму : проблеми та перспективи», Львів, 25 – 26 квітня 2012 р. – Львів: ЛІЕТ, 2012. – С.77–81.
32. Лисик Н.М. Туристичні ресурси Сколівщини // Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. –
С.70–84.
33. Матвійчук Т.Д. Особливості використання історичної та культурної спадщини в туризмі / Т.Д. Матвійчук / Збірник матеріалів ІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та
перспективи», 25–26 квітня 2012 р. – Львів: ЛІЕТ, 2012. – С.9 –11.
34. Матвійчук Т. Давні монастирі Стрийського району// Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. – Львів,
2012. – С.157–168.
35. Юнко М.М., Мацелюх А.В., Гринькевич О.С. Громадські організації в управлінні конкурентоспроможністю в туризмі: приклади
ефективної співпраці у сфері освіти. Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- і мікрорівень: Монографія. –
Львів: ЛІЕТ, 2012. – С.191–197.
36. Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини Самбірщини – об’єкти туристичної привабливості Прикарпаття //
Туристичними шляхами Прикарпаття. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – С.145–156.
ЗА ТЕМОЮ НАУКОВИХ РОБІТ У 2012 РОЦІ
ЗАХИЩЕНО ДИСЕРТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗДОБУТТЯ
НАУКОВОГО СТУПЕНЯ
ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ЕТНОЛОГІЯ
Науково-дослідна тематика кафедр
• кафедра соціально-гуманітарних дисциплін: «Дослідження
•
•
•
•
•
історії, світової та вітчизняної культури і застосування їх результатів у
туризмі»;
кафедра природничо-математичних дисциплін: «Дослідження
інформаційних і фізико-хімічних технологій та економіко-математичне
моделювання в туризмі»;
кафедра товарознавства та експертизи товарів: «Інновації
сучасного асортименту та якості товарів для спорту й туризму»;
кафедра іноземних мов: «Формування у студентів умінь
професійного спілкування з використанням інформаційних
технологій»;
кафедра економіки і маркетингу: «Шляхи забезпечення
конкурентоспроможності туристичного продукту в контексті
економічної безпеки»;
кафедра теорії і практики туризму : «Інноваційно-інвестиційна
діяльність в туризмі Західного регіону»;
Науково-дослідна тематика кафедр
• кафедра бухгалтерського обліку і фінансів: «Облік в
туристичному та готельному господарстві та напрями його
вдосконалення»;
• кафедра міжнародної економіки та інвестиційної діяльності:
«Проблеми та перспективи інтеграції України у міжнародний
туристичний бізнес»;
• кафедра оздоровчого харчування, екології і безпеки туризму:
«Теоретичні і прикладні аспекти розвитку оздоровчого харчування і
туристичної діяльності на екологічно-безпечній основі»;
• кафедра харчових технологій ,готельної та ресторанної справи:
«Вдосконалення наукових основ технологій виготовлення українських
національних страв у Західному регіоні України та їх впровадження»;
• кафедра харчових технологій ,готельної та ресторанної справи:
«Дослідження якості закладів ресторанного господарства ЗахідноКарпатського регіону як складової інфраструктури туризму».
Визначні результати фундаментальних
досліджень
•
•
•
•
•
•
проведено історіографічне дослідження історії населених пунктів та історико-культурних
пам’яток Самбірського, Стрийського, Сколівського, Старосамбір-ського, Турківського
районів Львівської області, здійснено дослідження архівних матеріалів населених пунктів
Самбірського, Сколівського, Старосамбірського, Стрийського, Турківського районів, виконано польові дослідження на пам’ятках Самбірського, Сколівського, Старосамбірського,
Стрийського, Турківського районів, що загалом склало 345 населених пунктів з різними
історико-культурними пам’ятками;
обґрунтовано теоретико-методичні основи інвестиційної діяльності підприємницького
сектору України та розроблено механізми її організаційно-управлінського забезпечення;
обґрунтовано шляхи активізації підприємницького сектору з використанням інноваційних
стратегічних інституціональних переваг, окреслено механізми організаційно-економічної
підтримки інвестиційної діяльності підприємництва;
розроблено та обґрунтовано науково-практичні підходи до управління креативним потенціалом промислових підприємств;
розроблено теоретичні та методико-практичні рекомендацій з побудови та впровадження
системи управління бізнес-процесами та аналізу ефективності роздрібної торгівлі;
обґрунтовано науково-практичні підходи до забезпечення економічних умов збалансування вихідних засад розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону;
Визначні результати фундаментальних
досліджень
•
•
•
•
розроблено рецептуру та технологію виготовлення м'ясо-овочевої та рибоовочевої січеної котлетної маси, що підтверджено актом про впровадження;
розроблено технологію приготування гриль страв у закритих мангалах Хоспер,
які відзначаються поліпшеними органолептичними властивостями та скороченням тривалості приготування, яка підтверджена актом про впровадження;
запатентовано спосіб виробництва закусочних консервів з квасолі;
запатентовано спосіб виробництва пастильних кондитерських виробів типу
зефір для людей з йододефіцитними захворюваннями та проживаючих у регіонах дефіцитних за йодом. Виробам притаманний оздоровчий ефект завдяки
підвищеному вмісту мікро- та макроелементів, вітамінів та мінералів, зокрема
йоду та селену;
Визначні результати
прикладних досліджень
• розроблено пропозиції щодо оптимізації використання туристично-рекреаційних
•
•
•
•
•
ресурсів Львівщини через створення нових туристичних маршрутів з виведенням на ринок на їх основі нових туристичних продуктів;
досліджено вплив недержавних організацій на розвиток сільського туризму в
Західному регіоні (на прикладі Спілки сприяння сільського зеленого туризму в
Україні);
здійснено оцінку доступності найпривабливіших туристичних об’єктів Яворівського національного природного парку для туристів з обмеженими можливостями та запропоновано рекомендації щодо її підвищення;
визначено пріоритетні напрями розвитку міжнародного туризму у Львівській
області;
досліджено споживчі властивості свіжих ягід дикорослої культури ірги круглолистої (Amelanchier ovalis) та пюре з ірги, виготовленого за інноваційними
технологіями;
розроблено технологію нового наповнювача у формі пюре з використанням
кріогенного заморожування та дрібнодисперсного низькотемпературного подрібнення для отримання замороженого пюре з ягід ірги;
Визначні результати
прикладних досліджень
• адаптовано методики й досліджено кількісний вміст антиціанових сполук в
•
•
•
рослинній сировині;
виявлена вагомість основних чинників зношування текстильних матеріалів і
виробів, пофарбованих поширеними та перспективними видами рослинних
барвників, обґрунтована доцільність їх широкого використання у малотонажному текстильному виробництві, в художніх промислах та майстернях художників-прикладників;
обґрунтовано рецептурно-технологічні режими фарбування текстильних матеріалів з білкових, целюлозних і поліамідних волокон різними видами рослинних
барвників (екстрактами кори дуба і крушини, квітів звіробою і материнки,
лушпиння грецького горіха та шишок ялини), запропонована оптимальна
рецептура і способи протравлювання пофарбованих матеріалів різними видами
протравлювачів;
проведено оцінку якості води в одинадцяти джерелах-каптажах на території м.
Львова та у с. Раковець (Пустомитівського району Львівської області), узагальнено дані про можливі негативні наслідки використання генетично модифікованих організмів та викладено основні засади перевірки їх безпечності;
Визначні результати
прикладних досліджень
• досліджено окремі аспекти розвитку етнотуризму в Україні для
•
•
•
•
•
задоволення потреб осіб з інвалідністю з метою їхньої інтеграції у
суспільство;
здійснено стратегічний аналіз конкурентних позицій областей
Карпатського регіону за допомогою матриці Бостонської консалтингової
групи;
виокремлено регіональні аспекти здійснення зеленого туризму та
можливостей його використання у міжнародному туристичному бізнесі;
сформовано пакет рекомендацій з створення фіто-бару й надання
оздоровчих послуг, який призначений для готельно-ресторанних
комплексів, туристичних баз, гірських притулків, навчальних закладів
туристичного спрямування;
на основі кластерного та факторного аналізів проведено дослідження
виїзних і в’їзних потоків туристів, іноземніих туристів, екскурсійної
діяльності;
запропоновано методику математичного моделювання інформації в
сфері туристичних послуг з використанням інформаційно-пошукової
системи “ТУРИ”
Розробки, які впроваджено у 2012 році за межами ВНЗ
№
з/п
Назва та автори розробки
Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
результату; переваги над
аналогами, економічний,
соціальний ефект
Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)
Дата акту
впровадження
Практичні результати, які
отримано ВНЗ від впровадження
1
1.
2
Вдосконалено спосіб
виробництва закусочних
консервів з квасолі
(Жук В.А., Баля Л.В.)
3
Патент №46757 UA України,
А 23В7/00 Спосіб виробництва
закусочних консервів з квасолі
4
Державне підприємство
“Український інститут
промислової власності”
(вул. Глазунова, Київ)
5
Січень
2012 р.
6
Нові розробки за рівнем
функціональності, якості та ціни
є конкурентоспроможною
продукцією, що здатна
підвищити прибутки та
підтримувати здоров’я
населення на високому рівні
2.
Розроблено тренінгову
програму «Сільський
туризм: основні аспекти
активізації місцевого
підприємництва»
Проведено навчання з 17
активістами громадського
руху Криму: Проект «Впровадження досвіду Закарпаття в розвиток сільського
зеленого туризму в Криму»
Громадська організація
«Наша справа»
(м. Ялта)
Березень
2012 р.
Отримано досвід з організації
сільського туризму
3.
Розроблено технології страв та
напою підвищеної харчової
цінності з використанням
апіпродуктів (Івашків Л.Я.,
Мулик Т.І.)
Розрахунок калькуляційних
карт засвідчив, що додавання
апіпродуктів не значно впливає на собівартість набору
сировини (від 0,8 до 2,28 грн.
на одну порцію страви) і є
економічно доцільним. Порівняно з відомими світовими
аналогами, добавки, якими
збагачено страви, є вітчизняного виробництва, доступними
за ціною та багатофункціональними.
Їдальня санаторнокурортного
лікувального центру
«Шкло» (Яворівський
район, смт. Шкло -1)
Квітень
2012 р.
Нові розробки за рівнем
функціональності, якості та ціни
є конкурентоспроможною
продукцією, що здатна
підвищити прибутки та
підтримувати здоров’я
населення на високому рівні
№
з/п
4.
5.
6.
Назва та автори розробки
Розроблено нові страви з
використанням
каротиноїдної рослинної
сировини (ЛотоцькаДудик У. Б., Шарко М.І.)
Показники результативності,
переваги над аналогами,
економічний,
соціальний ефект
Підбір страв здійснювався
із урахуванням цінової
політики у студентській
їдальні. Ціна розроблених
страв становить від 5,55 до
14,18 грн. Оцінка біологічної цінності розробок
засвідчила високий вміст у
них β-каротину
Розроблено технології
Розрахунок калькуляційних
виробництва страв покракарт на розроблені страви
щеної якості із викорисзасвідчив, що введення у
танням натуральних багато- рецептури страв спіруліни,
функціональних добавок
квіткового пилку та
(висівок, спіруліни і квітпшеничних висівок значно
кового пилка)
не впливає на загальну
(Івашків Л.Я., Галій С.)
собівартість сировини, не
потребує застосування
спеціального обладнання
та є економічно вигідним.
Собівартість страв
збільшується у межах від
0,03 до 2,10 грн.
Технологічна картка на
Розроблено рецептуру та
борошняний кондитерський технологію виготовлення
виріб «Листковий
напівфабрикатів листконапівфабрикат «Калинка»
вого тіста з використанням
(Майкова С.В., Ткач Н.О.)
в рецептурі сухої пшеничної клейковини в кількості
1% та порошку калини 0,3
% до маси борошна
Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)
Дата
впровадження
Їдальня Львівського Квітень
національного
2012 р.
медичного університету
ім. Д. Галицького
(м. Львів,
вул.Пекарська, 69)
ЗАТ СГК «ДніпроБескид»
(вул. Дрогобицька,
Трускавець,
Львівська обл.)
Квітень
2012 р.
ТзОВ СПКО «Чудопіч»
Квітень
2012 р.
Результати, які отримано ВНЗ від
впровадження
Науково обґрунтоване використання страв із каротиноїдної рослинної сировини
сприятиме зміцненню антиоксидантної компоненти
імунітету студентів та покращанню у їдальні оздоровчопрофілактичного харчування
в цілому
Введення в меню
розроблених нових страв
сприятиме удосконаленню
лікувального та оздоровчопрофілактичного харчування
туристів у їдальні СГК
«Дніпро-Бескид» м.
Трускавця
Нові розробки за рівнем
функціональності, якості та
ціни є конкурентоспроможною продукцією, що здатна
підвищити прибутки та
підтримувати здоров’я
населення на високому рівні
№
з/п
Назва та автори розробки
Показники результативності,
переваги над аналогами,
економічний,
соціальний ефект
Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)
Дата
впровадження
7.
Вдосконалення фізикохімічних властивостей
січених котлетних мас
(Майкова С.В., Шевчук
Н.А.)
Розроблено рецептуру та
технологію виготовлення
м'ясо-овочевої та рибоовочевої січеної котлетної
маси
ПП «ЗУФІКО»
Квітень
2012 р.
8.
Вдосконалення виробничої
програми ресторану
відповідно до сучасних
вимог індустрії гостинності
(Джурик Н.Р.,Скірак І.Б.)
Ресторан
«Княжий», СПД
ФОП Дида М.Г.
смт. НовоЯворівськ»
Квітень
2012 р.
9.
Екологічний тур «Розточчя
заповідне» (Кучинська І.В.)
Запропоновано технологію
приготування гриль-страв у
закритих мангалах Хоспер,
які відзначаються поліпшеними органолептичними
властивостями та скороченням тривалості
приготування
Розвиток екологічного
туризму, популяризація
об’єктів ПЗФ Українського
Розточчя, залучення коштів
від туризму на потреби
природоохоронних
територій, екологічна
освіта туристів
Туроператор
«Відвідай»
травень
2012 р.
Результати, які отримано ВНЗ від
впровадження
Нові розробки за
фунціональністю, якості та
ціни є конкурентоспроможною продукцією, що здатна
підвищити прибутки та
підтримувати здоров’я
населення на високому рівні
Нові розробки за рівнем
функціональності, якості та
ціни є конкурентоспроможною продукцією, що здатна
підвищити прибутки та
підтримувати здоров’я
населення на високому рівні
Налагодження співпраці з
туристичною фірмою,
зокрема щодо реалізації
подальших спільних
проектів, проходження
студентами виробничої і
переддипломної практики
тощо
№
з/п
Назва та автори розробки
Показники результативності,
переваги над аналогами,
економічний,
соціальний ефект
Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)
10.
Вдосконалено спосіб
виробництва пастильних
кондитерських виробів
типу зефір для людей,
страждаючих йододефіцитними захворюваннями та
проживаючих у регіонах,
дефіцитних за йодом
(Шаповалова Н.П.,
Рудавська М.В.,
Павлишин М.Л.)
Патент №73692 на корисну
модель. Спосіб
виробництва зефіру
Державне
підприємство
“Український
інститут
промислової
власності”
(вул. Глазунова,
Київ)
11.
Історико-культурна
спадщина чернецтва та
методика її наукового
дослідження
(Берест Р.Я.)
Забезпечує можливість
виконання комплексного
дослідження на пам’ятках
історико-культурної
спадщини середньовічного
чернецтва
Прикарпаття та
гірські райони
Львівщини
Дата
впровадження
Результати, які отримано ВНЗ від
впровадження
Жовтень
2012 р.
Виробам притаманний
оздоровчий ефект завдяки
підвищеному вмісту мікрота макроелементів, вітамінів
та мінералів, зокрема йоду
та селену
Грудень
2012 р.
Публікації наукових
досліджень
Студентські
наукові заходи інституту
Назва
Час
Викладачі ВНЗ
студентського наукового заходу
проведення
(відповідальні за проведення)
Студентський науковий семінар ”Маркетингові аспекти у формуванні
24 січня Стручок Н.М.
конкурентоспроможного продукту на туристичному ринку”
Студентський науковий диспут „ Економічний потенціал для розвитку
7 лютого Полянчич Т.М.
підприємств туристичної індустрії”
Студентський науково-інформаційний семінар «Митниця: сьогодні і завтра» 17 лютого Павлишин М.Л.
Студентська науково-практична конференція «Товари Львівщини на
29 лютого Микитів Н.С.
сучасному ринку: позиціонування, безпечність, мерчандайзинг»
Студентський круглий стіл «Особливості харчування європейців»
1 березня Майкова С.В.; Магорівська Г.Я.;
Джурик Н.Р.; Сусол Н.Я.; Шибанова А.М.
Студентський інтелектуальний конкурс
6 березня Антал Л.В.;
«Що? Де? Коли?»
Цимбала О.С.
Презентація результатів конкурсу студентських краєзнавчих робіт
20 березня Викладачі кафедр теорії і практики туризму і
«Невідома Львівщина»
готел. господарства та соціальногуманітарних дисциплін
IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні тенденції у
5-6 квітня Викладачі кафедр харчових технологій та
харчових технологіях та якість і безпечність продуктів»
ресторанної справи і оздоровчого
харчування, екології і безпеки туризму
Студентський науково-практичний семінар «Екологічні аспекти туризму»
10 квітня Зайцева-Анциферова Г.Ю.;
Кучинська І.В.
Міжнародна студентська наукова конференція “Іноваційні аспекти в
17-18
Джурик Н.Р.;
питаннях технології, безпеки харчової продукції та екології” присвячена 20травня Шибанова А.М.
річчю факультету харчових технологій та екології, м. Львів, УВМБТ ім. С.З.
Гжицького
Відкрите засідання наукового гуртка в рамках Днів науки «Сталий туризм
19 квітня Кучинська І.В.;
як нова форма організації туристичної діяльності»
Безручко Л.С.
ІV Регіональна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до
19 квітня Жолинська Г.М.
якості, безпечності та дизайну тари і пакувальних матеріалів»
Назва
студентського наукового заходу
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Розвиток
етнотуризму: проблеми та перспективи»
Студентська наукова конференція «Хімічна складова окремих напрямків
харчової інженерії»
Час
проведення
25-26 квітня
Викладачі ВНЗ
(відповідальні за проведення)
Рада молодих вчених
8 травня
Викладачі кафедр природничоматематичних дисциплін, харчових
технологій та ресторанної справи і
оздоровчого харчування екології та
безпеки туризму
Сусол Н.Я.;
Джурик Н.Р.
Луців Н.В.
Студентський науковий диспут “Автентичні страви української кухні в
24 вересня
розвитку сільського туризму Західного регіону України ”
Студентський науковий диспут, присвячений Всесвітньому Дню туризму
27 вересня
«Індустрія туризму в Україні: управлінська та товарознавча складова»
Науково-пізнавальна презентація «Туризм в Україні: сучасні тенденції та
28 вересня
Антал Л.В.;
перспективи розвитку» (загальнофакультетський захід в рамках святкування
Кучинська І.В.
Міжнародного Дня туризму)
Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Туризмознавець» на
29 вересня
Безручко Л.С.;
тему «Історичні особливості зародження та становлення туризму: від
Кучинська І.В.
давніх-давен до сьогодення»
Конкурс науково-дослідних робіт з актуальних питань тари й пакувальних вересень-лютий Жолинська Г.М.; Замрій О.М.;
матеріалів
Озимок Г.В.
Студентський круглий стіл «Франчайзинг та мерчандайзинг в сфері
11 грудня
Сеник Л.Я.
обслуговування»
Студентський науковий семінар „Статистична методологія у дослідженнях
15 березня
Гальків Л.І.;
розвитку ринку туристичних послуг”
Гринькевич О.С.
Студентський круглий стіл „Готельний та ресторанний бізнес в умовах
12 квітень
Стручок Н.М.
трансформації економіки країни: реалії та перспективи”
Студентська наукова конференція «Хімічна складова окремих напрямів
8 травня
Федина Л.О.
харчової інженерії»
Студентська науково-методична конференція «Видатні науковці Галичини»
15 травня
Саницька А.О.
Студентський навчальний тренінг „Вулицями стародавнього Львова”
26 вересня
Вітер О.М.; Фурсіна О.В.;
Стручок Н.М.
Конкурс на кращу презентацію туристичного маршруту
26 вересня
Викладачі кафедри іноземних мов
Студентська науково-пізнавальна презентація «Сутність та специфіка
2 жовтня
Сенько Ю.В.
діяльності світових фондових бірж»
Назва
студентського наукового заходу
Студентський круглий стіл «Правові наслідки та застосування на практиці
законодавства про боротьбу з корупцією»
Студентський круглий стіл «Міжнародне стажування очима студентів»
Відкрите засідання студентського правового гуртка «Феміда» на тему
«Розвиток прав людини в Україні»
Студентський науково-практичний семінар «Сучасні тенденції в управлінні
готельно-ресторанними комплексами»
Студентський науковий семінар "Традиційна українська їжа як предмет
наукового дослідження"
Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Товарознавець» (секція
«Харчові продукти») «Від зерна до хліба: традиції, мерчандайзинг,
туристична складова»
Конкурс “Кращий знавець іноземної мови”
Час
проведення
2 листопад
Викладачі ВНЗ
(відповідальні за проведення)
Павлишин М.Л.
13 листопада
19 листопада
Гуляк О.Б.; Мельник Б.Я.; Перунчак Т.І.
Димочкіна В.В.
20 листопада
21 листопада
Цимбалюк В.М.; Бурса О.В.; Гнатковтич
О.О.
Івашків Л.Я.
27 листопад
Жолинська Г.М.
листопад
Хмілярчук Н.С.; Мельник Б.Я.; Кочерга
І.В.
Островська Г.В.
Студентський науково-практичний семінар „Інноваційні складові розвитку
туристичної індустрії ”
Студентський науково-практичний семінар «Світ сирів: технологія в галузі
та ресторанному сервісі»
5 грудня
Студентська юридична вікторина присвячена Дню боротьби з корупцією
«Чи знаєш ти свої права?»
Студентські дебати «Прямі іноземні інвестиції – це позитив чи негатив для
розвитку економіки України?»
Студентський науково-практичний семінар «Технологічні та оздоровчі
аспекти використання харчових волокон у продуктах та українських
національних стравах Західного регіону»
13 грудня
Максимець О.Б.; Сусол Н.Я.;
Джурик Н.Р.; Сливка Н.Б.;
Білонога Ю.Л.; Наконечний В.В.
Лисик Н.М.
19 грудня
Сенько Ю.В.
26 грудня
Кректун Б.В.;
Джурик Н.Р.
6 грудня
Студентська наукова робота
у науково-дослідну роботу в 2012 р. було залучено 352 студента
навчального закладу.
на базі ВНЗ проведено І етап Всеукраїнських студентських олімпіад з
навчальних дисциплін, в яких взяли участь 390 студентів.
У ІІ етапі призові місця отримали 2 студенти інституту.
на базі ВНЗ проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа».
у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяли
участь 22 студенти ЛІЕТ, з яких 4 – переможці.
студентами опубліковано 146 статтей, зокрема одноосібно – 48.
за відмінне навчання і плідну науково-дослідну роботу
1 студент отримував стипендію Кабінету Міністрів України,
2 студенти – премію Облдержадміністрації,
2 студенти – премію ім. В.Чорновола .
Міжнародне стажування студентів ЛІЕТ у 2012 р.
США
4 особи
Греція
32 особи
Єгипет
13 осіб
Туреччина
1 особа
Міжнародна наукова співпраця інституту у 2012 р.
Країнапартнер
Установа-партнер
Документ, в рамках якого
здійснюється співробітництво,
термін його дії
Єгипет
Компанія “Victoria Group
Стажування студентів
Договір про міжнародне
Touristic Service”
співробітництво від 01.11.11.,
1 рік
Греція
Технологічний інститут
Спільна науково-дослідна
Договір про міжнародне
діяльність, стажування
співробітництво від 20.01.09.,
студентів, обмін досвідом
3 роки
Греція
Інститут технологічної
Спільна науково-дослідна
Договір про міжнародне
освіти ім. Александера
діяльність, стажування
співробітництво від 01.03.09.,
студентів, обмін досвідом
3 роки
Польща
Державна Вища школа
Спільна науково-дослідна
Договір про міжнародне
ім.проф. Станіслава
діяльність, стажування
співробітництво від 15.06.09.,
Тарновського
студентів, обмін досвідом
3 роки
Польща
Вища школа туризму і
Спільна науково-дослідна
Договір про міжнародне
екології в Сухій Бескидській діяльність, участь у
співробітництво
конференціях, обмін
від 10.10.2010.,
інформацією та досвідом
3 роки
Польща
Вища техніко-екологічна
Спільна науково-дослідна
Договір про міжнародне
школа ім. кс. Броніслава
діяльність, стажування
співробітництво від 9.11.12.,
Маркєвича
студентів, обмін досвідом
3 роки
Швейцарія Вища школа туризму і
Спільна науково-дослідна
Договір про міжнародне
готельного бізнесу
діяльність, стажування
співробітництво від 1.07.08.,
студентів, обмін досвідом
4 роки
Польща
Special Olympics та
Моніторинг доступності
Міжнародний проект UEFA
Міжнародна федерація
об’єктів туристичної
“EURO 2012: Respect Inclusion
спорту сліпих
інфраструктури м. Львова для – Football with No Limits”
осіб з інвалідністю
Нідерланди ТОВ «ЦСК ФУДЕНРІЧМЕНТ-УКРАЇНА»
Тема співробітництва
Лабораторні дослідження
Договір про співпрацю ТОВ
«ЦСК ФУДЕНРІЧМЕНТУКРАЇНА» (УкраїнськоНідерландський проект
міжнародної технічнотехнологічної допомоги PSO) –
безтерміновий.
Практичні результати та публікації
Міжнародне стажування студентів -13 студентів
Спільні освітні проекти; міжнародне стажування
студентів – 32 студента
Спільна науково-дослідна діяльність, міжнародне
стажування студентів
Спільна науково-дослідна діяльність, міжнародне
стажування студентів, наукові конференції, семінари,
круглі столи та інші заходи
Спільна науково-дослідна діяльність, наміри участі
закладу як партнера в організації міжнародної
конференції у 2013 році
Спільна науково-дослідна діяльність, міжнародне
стажування студентів, наукові конференції, семінари,
круглі столи та інші заходи
Міжнародне стажування студентів - 1 студент
Оцінка студентами-волонтерами доступності для людей
з особливими потребами, в т.ч. з інвалідністю
громадських закладів (стадіони, готелі, кафе, ресторани,
медичні установи, транспортна інфраструктура тощо)
на туристичних маршрутах;
поповнення електронного туристичного путівника
інформацією про цю доступність
Участь директора лабораторії “CSK food enrichment –
Ukraine Ltd” Підганюка Ігора Васильвича у Науковопрактичному семінарі «Світ сирів: технологія в галузі та
ресторанному сервісі»; лабораторні дослідження за
тематикою дипломних робіт cтудентів
Перспективні розробки
дослідників інституту
• створення навчального модуля «Співробітництво в сфері туристичного
•
•
•
•
•
бізщнесу як шлях до євроінтеграції України» в рамках гранту
ім. Ж. Моне (TEMPUS);
проект орнітологічного туристичного маршруту «Долиною річки
Верещиця» на території, прилеглій до Яворівського національного
природного парку;
технології виробництва страв покращеної харчової цінності з
використанням харчових волокон (пектину, альгінату натрію) та
багатофункціональних добавок (стевіозиду, спіруліни і меду);
методика математичного моделювання інформації в сфері туристичних
послуг з використанням інформаційно-пошукової системи “ТУРИ”;
база даних рекреаційних і краєзнавчо-туристичних ресурсів регіону та
України, засобів розміщення та харчування з методикою створення
туристичного продукту та розрахунку його вартості;
стратегічні напрями розвитку сфери рекреації і туризму в Львівській
області та її вплив на соціально-економічний стан регіону.
Дякую за увагу!
Структура витрат на реалізацію наукової теми
Статті витрат
Валові витрати на виконання
робіт
Внутрішні поточні витрати
у т.ч.
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні
заходи
матеріальні витрати
інші поточні витрати
Обсяги витрат, тис.
грн.
Структура витрат,
%
321,0
100,0
321,0
100,0
212,3
66,1
77,0
26,4
5,3
24,0
8,2
1,7
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
457
Размер файла
11 438 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа