close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Икономическа интеграция

код для вставкиСкачать
Икономическа интеграция
Съдържание
1.Дефиниция
2.Равнища
3.ЕС
4.Монетарна интеграция
1.Дефиниция: измерения на
интеграционния процес
Вътрешно стопански измерения
- между фирми: сливания и поглъщания
- хоризонтална и вертикална интеграция
- конгломератна интеграция
Наднационално равнище
- транснационализация на частния капитал
- - междудържавна интеграция
Предпоставки за междудържавна
интеграция
Достигнатата степен на международно
разделение на труда и специализация
Симетричност в пазарната структура и
сходство в политическата система
продължение
-
-
Специфика на националните стопански
структури:
съществуващи условия за взаимно допълване
максимизиране ефекта от мащаба на
производството
отстраняване на нерентабилни звена
съвместно решаване на стопански и социални
задачи от международна значимост
Определение
Икономическата интеграция е процес на
постепенна отмяна на ограниченията в
търговията и останалите икономически
дейности на резиденти от различни
държави
Бива два типа:
- симетрична(диаметрална) и
- несиметрична
Симетрична интеграция
Включва намаляване на бариерите пред
търговията и факторната мобилност, а
също и унификация на икономическата
политика сред
сравнително равнопоставени
икономически, социално и политически
партньори
2.Равнища на интеграция
Търговска
Факторна
Mакрополитическа
Търговска интеграция
Съглашения за взаимни преференции
- доинтеграционна форма за
- две или повече страни при
- взаимни отстъпки
- няма общи органи за контрол и управление
- запазват националните митнически тарифи
Равнища на интеграция
Зона за свободна търговия
- премахване на взаимните мита
- запазване на националната митническа
тарифа към трети страни
- контролира се от неголям междудържавен
орган напр. смесена комисия
Равнища на интеграция: Митнически
съюз
Премахват се националните митнически
бариери
Обща митническа тарифа
Единна система за нетарифно регулиране
Съгласувана външнотърговска политика
Управлява се от система от
междудържавни органи
Оценка на търговската интеграция
Статичен ефект:
- създадено от търговията и
- отклонено от търговия
продължение
Динамичен ефект от интеграцията:
- Преструктуриране и стимулиране на националните
икономики
- Намаляване на нерентабилните дейности и
производства
- Засилване на продуктовата диференциация и
- Специализацията на страните
- Намаляват се пазарните несъвършенства –
поради външните конкуренти на местния монопол
Общ пазар
Интеграция на пазара на факторите, като
се
Елиминират бариерите пред движението
им
Изравняват се производителността на
факторите
Доходите.
Негативи от тази интеграция
Икономически съюз
-
Паричен съюз с
Фиксиран валутен курс
Хармонизиране на паричната и фискална
политика
Икономически съюз
Унификация на законодателството в областта на
макрополитиката
Единна макроикономическа политика
- Общи органи
Политически съюз
Възможна форма на интеграция
Над държавни органи и в областта на
политиката
Загуба на национален суверенитет
Трудно реализируема форма
Теоретична конструкция
3.Европейски съюз
Създаден март 1957
Подписан римски договор
Основатели: Германия,Италия, Франция,
Белгия, Холандия и Люксембург
Предшестващи формации: ЕОВС,
Бенелюкс, Евратом
Етапи в развитието
-
-
-
-
Зона за свободна търговия – 1958 – 1968 г.
Постепенно се отменят митата и количествените
ограничения
1962г. – Единна селскостопанска политика
1963г. Яундско споразумение за асоцииране на
20 развиващи се страни
1965г. се сливат органите на ЕОВС, ЕИО и
Евратом
Етапи
Митнически съюз – 1969 – 1986 г.
1968г. – Единна митническа тарифа
1973г. – Великобритания, Дания и Ирландия
1980г. – Гърция
1986г. -- Испания и Португалия
продължение
Единна политика в областта на
опазването на околната среда
Единна политика в областта на
изследванията и технологичното развитие
1971г. – споразумение с ЕАСТ за
вътрешно интеграционна зона – Австрия,
Дания, Норвегия, Португалия, Швеция,
Швейцария и Великобритания.
продължение
1975г., 1979г. и 1984г. – Ломейски
конвенции със 66 развиващи се страни за
асоцииране
1979 г. – създадена Европейската валутна
система
Общ пазар 1987 – 1992г.
-
1986г. – подписан Единен европейски акт
за създаване на единен вътрешен пазар
Единна политика в областта на
Енергетика
Транспорт
Регионално развитие
Социално развитие
Икономически съюз от 1993 г.
Договор от Маастрихт (1992г.) – Договор за
Европейски съюз
Три основни стълба:
- Европейските общности
- Обща политика в областта на външните
отношения и сигурността
- Сътрудничество по въпросите на правосъдието и
вътрешните работи
Основна задача – до края на века да се създаде
Икономически и паричен съюз
Присъединили се страни
1995 г. – Австрия, Швеция и Финландия
2004 г. – Чехия, Полша, Унгария, Литва,
Латвия и Естония, Словакия, Словения,
Малта и Кипър
2007 – България и Румъния
Маастрихските критерии
Изисквания към страните за постигане на
икономически и паричен съюз
Предполагат членство във Валутнокурсов
механизъм
Номинални критерии
Ценова стабилност
Устойчиви нива на цените и средни
показатели на инфлация за период от
една година преди прегледа, които да не
надвишават с повече от 1.5 процентни
пункта инфлацията на трите държавичленки с най-добри показатели по
отношение стабилност на цените.
Дългосрочни лихвени проценти
За период от една година преди прегледа
държавата-членка да има среден
номинален дългосрочен лихвен процент,
който не надвишава с повече от 2
процентни пункта този на трите държавичленки, имащи най-добри показатели за
ценова стабилност.
Правителствен дефицит
Преди присъединяването държаватакандидат трябва да има съотношение на
размера на правителствения дефицит към
БВП по пазарни цени, което не надвишава
3%.
Правителствен дълг
Преди присъединяването държаватакандидат трябва да има съотношение на
правителствен дълг към БВП по пазарни
цени, което не надвишава 60%,
Стабилност на валутния курс и
участие във Валутнокурсов
механизъм ІІ
Държавата-кандидат да е спазила
нормалните полета за вариране на курса,
предвидени от Валутния механизъм на
Европейската парична система без
сериозни напрежения в течение поне на
две години преди извършването на
преглед.
Органи на ЕС
Европейски парламент
Европейска комисия
Европейски съвет
Съвет на министрите
Съд на ЕС
ЕЦБ и ЕСЦБ, ЕИБ, ЕБВР
Европейска конституция – 2004 г.
Критерии от Копенхаген за
присъединяващи се страни
-
-
1.Функциониращо пазарно стопанство
Развити стокови и финансови пазари, фондова
борса;
Лоялна конкуренция;
Раздържавяване
Либерално ценообразуване
Съответен на ЕС митнически режим
Пазар на земята и ефективно селско стопанство
Развит трудов пазар
Съответстващо стопанско законодателство
Критерии от Копенхаген
-
2.Страната да носи задълженията на
пълноправното членство
Да предлага конкурентни стоки в ЕС
Да прилага еко-стандартите на ЕС
Да участва във финансиране на общи проекти
Развит вътрешен пазар
Висок жизнен стандарт
Висока производителност на труда
Стабилна система на социално осигуряване
Критерии от Копенхаген
3.В страната да са внедрени и действащи
правилата на политическата демокрация
4.Икономически и паричен съюз в
ЕС
Членуват 15 страни: Германия, Франция,
Италия, Белгия, Холандия, Люксембург,
Ирландия, Гърция, Испания, Португалия,
Австрия, Финландия, Словения, Малта и
Кипър.
Етапи
-
-
Първи етап: 1990 - 1994 г.
Напълно свободно движение на капитали
Увеличаване на ресурсите по
структурните фондове
Икономическо сближаване и
Хармонизиране на макрополитиката
Етапи
-
-
Втори етап: 1994 – 1999 г.
Европейски паричен институт, Франкфурт
Независимост на централните банки
Правила за ограничаване на бюджетните
дефицити
Етапи
-
Трети етап – от 1999 г.
За да се включи в него страната трябва да е
изпълнила Маастрихските критерии
Приема нови членки
Създава се ЕЦБ и ЕСЦБ с единна монетарна
политика
1999 г. – въвеждане на еврото за записвания по
сметки
Въвеждане на евро банкноти и монети в
обръщение
Ползи от въвеждането на еврото
Стимулира взаимната търговия
Ефективно разпределение и насочване на
производствените фактори
По-висока ценова стабилност
По-ниски лихви
Икономии за централните банки от
поддържане на валутни резерви
продължение
-
-
-
За фирмите:
Намаляват се транзакционните разходи
Намаляват разходите по валутни
операции
Преодолява се риска от изменения във
валутния курс
Стабилни цени
Загуби за страните-членки на ИПС
Сеньораж
Информационно-предупредителната
функция на валутните курсове
По-трудна борба с безработицата –
поради намаляването на социалните
трансфери (анти инфлационна мярка)
Страните нямат самостоятелна парична
политика
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
97
Размер файла
68 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа