close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация - Бизнес Информационен и Консултантски Център

код для вставкиСкачать
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
ОПИТЪТ НА ШВЕЦИЯ И ГЕРМАНИЯ В
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ ОТ
ОПАКОВКИ
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
НАРЕДБА за отговорността
на производителите на
опаковки в Швеция
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
КАКВА Е ЦЕЛТА:
Да се мотивират производителите за разработването на продукти , който пестят
ресурси, рециклират се лесно и не съдържат опасни за околната среда вещества.
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
• Всички опаковки да бъдат произведени по такъв начин, че обема и теглото да са
ограничени до нивото, което се изисква, за да се поддържа високо ниво на
безопасност и хигиена;
• Производителите сами да организират системи за събиране на всички отпадъци
от опаковки;
• Отпадъците от опаковки да се изхвърлят по екологично приемлив начин;
• Да отговарят на целите за рециклиране за събрани отпадъци от опаковки.
ОТПАДЪЦИ ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА НАРЕДБАТА:
• опаковки
• гуми
• вестникарска хартия
• превозни средства (излезлите от употреба моторни превозни средства)
• отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Наредбата не се прилага за опаковки от полимерни материали и метал. Те са
обхванати от Наредба регламентираща връщане на пластмасови бутилки и метални
кутии.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ:
1. Производителят гарантира, че опаковките са проектирани, произведени и се
предлагат за продажба по начин, позволяващ повторното им използване или
рециклирани в съответствие с критерии определени в наредбата, така че:
• Вредните емисии да бъдат сведени до минимум, когато опаковките
или остатъци от продукта се изгарят или отаяват;
• Въздействието върху околната среда да се ограничи, когато
отпадъците от опаковки или остатъци от продукта от отпадъците от
опаковки се изхвърлят;
2.
Производителят гарантира, че е налице подходяща система за събиране на всички
опаковки отнасящи се до производителя;
3.
Производителят трябва да осигури подходяща система за събиране и рециклиране
на отпадъците от опаковки;
4.
Производителите трябва да се консултират с общините за системи за рециклиране.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
Задължение на собствениците на отпадъци от
опаковки за сортиране
Домакинствата са задължени за почистване и
сортиране на отпадъци от опаковки. Общините в
Швеция следва да вземат активна роля при
информирането на домакинствата относно
системите за събиране, както и в надзора на схемите
за събиране
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
Swedish Cardboard Recycling -за
рециклиране на картон;
Swedish Glass Recycling - рециклиране на
стъклото;
Metal circuit – за събиране на метали;
Plastic circuit – за събиране на пластмаса;
Returwell and Packaging and newspaper
recycling – за събиране и рециклиране на
опаковки и вестници.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
Това са фирмите, които организират събирането, повторната
употреба и рециклирането на опаковки.
С присъединяването си към една или повече от тези компании,
фирмите могат да отговарят на изискванията на наредбата за
отговорност на производителя. Тези компании са създали
съвместно дъщерно дружество REPAregistret, което е отговорно за
регистриране на нови фирми-членове, които дават своя принос
под различни форми и също така дружеството има за задължение
да разпространява информация относно събирането на опаковки.
Информацията за събирателните пунктове във всяка област се
дава от местната фирма – изпълнител на услугата.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
НАЧИНИ НА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ В ШВЕЦИЯ
• БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ – хранителни отпадъци и
утайка от кафе
- разграждат се заедно със селскостопански култури в
специализиран завод, където се произвежда от тях
биогаз. Той се преработва в гориво за моторни превозни
средства, а остатъчната утайка се използва за тор.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
НАЧИНИ НА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ В ШВЕЦИЯ
• ОСТАТЪЧНИ ОТПАДЪЦИ – пелени, кърпи за чинии,
изхвърлени играчки
Депозират се за изгаряне и приозводство на енергия.
НЕСОРТИРАНИ ОТПАДЪЦИ – биологични отпадъци и
остатъчни отпадъци събирани на едно място се
депозират за изгаряне и производство на енергия.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
СЪБИРАНЕ НА ОПАКОВКИ В ШВЕЦИЯ
• ВЕСТНИЦИ И ОТПАДЪЧНА ХАРТИЯ
Сортират се ръчно. Различните видове отпадъчна хартия
се използват в производството на нова хартия от
различен вид.
• ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ
Използват се в производството на хартиената повърхност
на гипсокартон, както и за нови опаковки.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
СЪБИРАНЕ НА ОПАКОВКИ В ШВЕЦИЯ
• МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ – кутии от спрейове, консервени кутии и
др.
Сортират се от машина по вида метал. Стоманата например се
разтопява и се използва в производството на части за двигател,
арматура и др.
ТВЪРДИ ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ - напр. бутилки от кетчуп
Сортират се ръчно, гранулират се и се продават на
рециклиращата индустрия, за да се превърнат в шейни,
огради, кошчета, тръби и др.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
СЪБИРАНЕ НА ОПАКОВКИ В ШВЕЦИЯ
• МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ – кутии от спрейове, консервени
кутии и др.
Сортират се от машина по вида метал. Стоманата
например се разтопява и се използва в производството
на части за двигател, арматура и др.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
СЪБИРАНЕ НА ОПАКОВКИ В ШВЕЦИЯ
СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ
Превръщат се в нови стъклени опаковки, изолация (стъклена
вата) или се смесват с бетон.
ТВЪРДИ ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ - напр. бутилки от кетчуп
Сортират се ръчно, гранулират се и се продават на
рециклиращата индустрия, за да се превърнат в шейни,
огради, кошчета, тръби и др.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
VÄXTKRAFT (ВEКСТКРАФТ) e завод в региона на град Вестерос,
в който се събират биологичните отпадъци от домакинства и ресторанти,
заедно със селскостопански култури от фермите и остатъци от
отработени мазнини в големите кухни.
Резултати:
* Производство на екологично гориво за автобуси и леки
автомобили без въглероден диоксид в атмосферата
* Производство на биотор за екологично адаптирано и
устойчиво земеделие
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЦИ
* В близост до жилищата по райони има станции за битови
отпадъци, където те се изхвърлят сортирани;
* За отпадъци от строителни материали има изградени поголеми станции за тяхното събиране;
* Отпадъците се сортират на: хартия, пластмаса, метал,
батерии, стъкло, картон и др.
* В тези станции отпадъците се рециклират или се
предават в специализирани места за преработка;
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
Наредбата за управление
на отпадъците от опаковки
в Германия
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
ОСНОВНАТА ЦЕЛ:
Целта на наредбата е да се избегне или намали
въздействието върху околната среда на отпадъци от
опаковки като:
• се избегне генерирането на нови отпадъци от
опаковки, т.е да се консумират по-малко суровини и
да се намали въздействието им върху околната среда.
• се оползотворят отпадъците правилно, така че
суровините и енергията от тях да се върнат обратно в
икономическия цикъл.
• се предлага висококачествена технология за
ефективно използване на отпадъците като ресурс за
последващо използване и за екологосъобразно
обезвреждане на остатъчните отпадъци, които не
могат да бъдат употребявани повторно.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
ОБХВАТ НА НАРЕДБАТА:
• Търговец - който произвежда опаковки,
опаковъчни материали или продукти, от
които опаковката е пряко произведена,
и всеки, който внася опаковки.
• Дистрибутор - всеки, който пуска в
обръщение
опаковки,
опаковъчни
материали или продукти, от които
опаковката е пряко произведена
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ (1):
• Производителите и дистрибуторите са длъжни да приемат върнатите
транспортни опаковки след употреба;
• Върнатите транспортни опаковки трябва да бъдат повторно използвани или
рециклирани, доколкото това е технически възможно и икономически
обосновано;
• Дистрибутори, предоставящи стоки във вторична опаковка са длъжни да
отстранят тази вторична опаковка при доставката на стоките до крайния
потребител или да дадат възможност на крайния потребител да премахне и
да върне вторичната опаковка безплатно в точката на продажба или в
помещенията на мястото на продажба
• Производителите и дистрибуторите трябва да участват в една или повече
схеми за съответствие, за да се гарантира събирането на такива вторични
опаковки
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ (2):
• Крайните дистрибутори на търговски опаковки са длъжни да
приемат без такса, върнатите от крайния потребител опаковки на
или в непосредствена близост до мястото на действителното
получаване.
• Производителите и разпространителите на опаковки, са длъжни да
приемат без такса върнатите опаковки на мястото на тяхното
получаване.
• Дистрибуторите на напитки с опаковки за многократна употреба с
обем на пълнене между 0.1 и 3 литра са длъжни да начисляват на
купувача депозит в размер на най-малко 25 евроцента,
включително данък върху добавената стойност
• Депозитът се възстановява при приемане на върнатите опаковки
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
Производство, пускане в обращение и етикетиране на
опаковките
Опаковките трябва да бъдат произведени и разпространени
по такъв начин, че:
• обема и теглото да са намалени до минимум, да отговарят
на изискванията за безопасност и хигиена на опакования
продукт и да се гарантира, че те са приемливи за
потребителя;
• да може да се използват повторно или да може да се
възстановяват, като въздействието им върху околната
среда да бъда сведено до минимум в процеса на
оползотворяване или обезвреждане на отпадъците от
съответните опаковки;
• вредните и опасни вещества и материали да бъдат
сведени до минимум при тяхното производство.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
Производство, пускане в обращение и етикетиране на
опаковките
• Опаковки или опаковъчни
компоненти може да бъдат
пуснати в обръщение, ако
кумулативната
концентрация на олово,
кадмий, живак и хром не
надвишава 100 милиграма
на килограм.
• За да се определи
материала, опаковките
трябва да бъдат обозначени
с номера и съкращения,
определени в Наредбата.
Проект: „По-добра околна среда – по-добър бизнес
Изисквания за оползотворяване на търговски опаковки
• Средно за година, наймалко следните количества
опаковки в процент от
теглото трябва да бъдат
изпратени за рециклиране:
•
•
•
•
•
Стъкло 75%
Покалаена ламарина 70%
Алуминий 60%
Хартия, картон, 70%
Композити 60%
ПАРТНЬОР ЗА БЪЛГАРИЯ
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР –
САНДАНСКИ
ENTERPRISE EUROPE NETWORK – център Сандански
web: www.bicc-sandanski.org
e-mail: office@bicc-sandanski.org
тел.: (+359) 746 30549
Посетете нашата интернет страницата и научете повече за
това как да се включите в инициативата
BEBB (Better Environment – Better Business)
www.bebb.bg
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
19
Размер файла
6 563 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа