close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Възможности за финансиране на проекти за иновации

код для вставкиСкачать
Проект InnoFOOD SEE „Изграждане на механизми в подкрепа на иновациите и
повишаване на информираността относно потенциала на иновациите и научнотехническото развитие в хранителната промишленост в Югоизточна Европа”
Възможности за финансиране на проекти за иновации,
внедряване на нови технологии и сътрудничество с
научно изследователските организации, работещи в
областта на храните и суровините за хранителновкусовата промишленост
Евгений Иванов, Експерт проекти
29 май 2012 г., гр. Пазарджик
Дефиниция на иновация
Иновацията е новост, т.е. нещо, което
притежава качествено различна степен на
усъвършенстване спрямо свое предходно
положение или е нещо ново нововъведение, новооткритие, което
досега не е съществувало във времето и
пространството.
Иновацията има значителна позитивна
стойност, което означава, че за да е
налице иновация, не е достатъчно само
да се създаде нещо ново, но то трябва да
предизвиква силен позитивен ефект в
сравнение с предходни подобни творения
от същият клас и вид.
Нещо повече, този позитивен ефект
трябва да се постига с минимални
разходи или поне съотношението
позитивен ефект към разходи да бъде
многократно в полза на ефекта.
Видове иновации
• Технически иновации
• Технологически иновации
• Интелектуални иновации
• Хуманитарни иновации
• Организационни иновации
• Социални иновации като съвкупност от няколко подгрупи социо-политически, социо-икономически, социо-културни и
други
Според степента на новаторството, което носят, иновациите
биват два основни типа:
• Инкрементални иновации - усъвършенстване на нещо
съществуващо, т.е. относително ниска степен на иновативност
• Радикални иновации - висока степен на иновативност, създава
се нещо, което не е съществувало в предходен период
Иновациите в Европейския съюз (1)
Основният документ, ръководещ общата икономическа политика на ЕС, е
Лисабонската стратегия, приета през 2000 г. Нейната мисия е да превърне
ЕС в най-динамичната икономика, основана на знанието, в света до 2010 г.
Най-важният инструмент за осъществяването на тази мисия, превърнал
се в нейна своеобразна марка, е повишаването на инвестициите в
изследователска и развойна дейност в ЕС средно до 3% от БВП
През 2005 г. ЕС направи преглед на изпълнението на стратегията и
установи, че напредъкът е незадоволителен
През есента на 2006 г. Европейската комисия представи първата по рода
си за ЕС иновационна стратегия, чиято основна цел е да насърчи
превръщането на инвестициите в изследователска и развойна дейност, в
пазарни продукти и услуги
В резултат Европейската комисия предложи редица политики и мерки за
подобряване на иновационната активност в ЕС, чието изпълнение беше
включено в новия седемгодишен бюджетен цикъл на Общността за
периода 2007-2013 г.
Иновациите в Европейския съюз (2)
В Европа, Швейцария е на първо място по иновации, следвана от Швеция,
Финландия, Германия, Дания и Великобритания
За последните пет години ЕС е постигнал голям напредък, като въпреки че
той все още изостава от САЩ и Япония, разликата намалява
Резултатите на ЕС са сравнително по-добри спрямо тези на развиващи се
икономики като Китай, Индия и Бразилия
ЕС изостава от САЩ в бизнес инвестициите, а от Япония - във
въвеждането на иновации в научно-изследователската и развойна дейност и
информационните технологии
Компаниите от ЕС също така харчат по-малко за нетехнологични иновации
като обучение, дизайн и маркетинг, а всички те са важни за поддържане на
конкурентоспособността
Разходите за научно-изследователска и развойна дейност в ЕС (2008 г.) са
на ниво от 1,84% от БВП - много под целта на ЕС от 3%
Доклад за иновациите и конкурентоспособността
2007, Европейска комисия
Категоризация на наблюдаваните страни според показателите на иновационната
им дейност спрямо средния показател за ЕС:
1. Иновационни лидери (Швейцария, Финландия, Швеция, Дания, Германия,
Великобритания)
2. Средно равнище (Австрия, Ирландия, Люксембург, Белгия, Франция и
Холандия)
3. Догонващи (Кипър, Исландия, Естония, Словения, Чешката република,
Норвегия, Испания, Португалия, Гърция и Италия)
4. Изоставащи (Малта, Унгария, Словакия, Полша, Литва, Хърватия, Румъния,
Латвия, България и Турция)
Ситуацията в Европа - сега и след кризата
Преструктуриране на икономиката и следване на световните
тенденции
Инвестиране в човешки капитал
Интегриране в ефективни “мрежи” на производството и науката
и ускоряване на технологичното обновление в индустрията,
транспорта и селското стопанство
Подкрепа на някои особено важни инициативи, като например
“Регионите на знанието” като база за ускорено въвеждане на
иновации в национален, регионален и трансграничен аспект
Българската ХВП (2009-2011 г.) - период на
приспособяване (1)
Проблеми - силно конюнктурна бизнес среда:
Стоки с високи цени
Ограничения на достъпа до ключови суровини
Необходимост
от
разработване
външнотърговска политика относно
пазарите
на
нова
достъпа до
Предизвикателствата пред тази индустрия :
Ниска производителност на труда
Постоянен недостиг на нововъведения
Променящи се потребителски предпочитания
Нормативната уредба, разработена през последните години
в отговор на безпокойствата на потребителите, свързани
със здравето и околната среда;
Наличие на много микро- и малки предприятия, силно
зависими от пазарните промени и флуктуациите в цените
Българската ХВП (2009-2011 г.) - период на
приспособяване (2)
Положителни тенденции:
Хармонизирано законодателство на ЕС относно храните
продължава да допринася за тяхната безопасност и
доверие на потребителите, както и за развитието на
селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в
Съюза и в България
Секторът се повлия най-слабо от
финансовата и икономическата криза
Възможност за недопускане на ГМО и запазване
автентичния характер на българските хранителни
продукти за Европейските и световните пазари
процесите
на
Българската ХВП – възможности за развитие
Стратегия за повече продукти с добавена стойност
Целево
осъвременяване
на
изследванията и разработките
Непрекъснати усилия за иновации в МСП (вкл. проблеми
при продажбите на едро и дребно) и укрепването на
международното измерение
По-добър пазарен достъп до трети страни
Намаляване на административната тежест
Актуализиране на законодателството и опростяване на
законодателната рамка в областта на храните;
Инициативи в областта
етикетирането на храни
на
резултатите
новаторските
храни
от
и
Възможности за финансиране на проекти за иновации
на фирми от ХВП
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
Оперативна програма “Конкурентноспособност”
Традиционно не финансира предприятия в Сектор C, по-конкретно код 10
„Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”
съгласно Класификацията на икономическите дейности от 2008 г.
„Разработване на иновации от стартиращи предприятия” – приключила
през 2011 г.
„Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси
и предоставяне на иновативни услуги” – приключила през 2011 г.
„Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи
за управление в предприятията” – приключила 2011 г.
„Инвестиции в „зелена индустрия”” – приключила на 15 февруари 2012 г.
“Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските
предприятия” - краен срок 8 юни 2012 г. (не е допустима за фирми в Сектор
С, код 10 и 11 от КИД-2008)
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България” – отворена без краен
срок за кандидатстване
"Енергийна ефективност и зелена икономика“ за МСП – предстои отваряне
Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”
1.
“Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3 – за
всички предприятия
Краен срок: 31.05.2012 г.
Очаквани грантови схеми до края на 2012 г.
1.
„Безопасен труд” – за всички предприятия
Очаква се да отвори нов прием през втората половина на 2012 г.
2.
„Без граници – Компонент 1”, по Приоритетна ос 7: Транснационално
и междурегионално сътрудничество – за БКОС
Очаква се да отвори нов прием през втората половина на 2012 г.
Програма за развитие на селските райони
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски
продукти”
Мярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата
ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранителнопреработвателната и горската промишлености чрез:
а. по-добро използване на факторите за производство
б. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии
в. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната
проследяемост
2. Постигане на съответствие със стандартите на Общността
3. Подобряване опазването на околната среда
Период на прием: 4 - 22 юни 2012 г.
За контакти:
Евгений Иванов
Генерален мениджър
“Евроконсултантс България С.А.” АД
ул. “Цар Асен” 29
София 1000
Тел. : (02) 987 53 06, 988 50 23
Факс: (02) 987 48 05
E-mail: officebg@euroconsultants.com.gr
Интернет: www.euroconsultantsbg.com
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
48
Размер файла
868 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа