close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Съжителството без брак в Европа

код для вставкиСкачать
Съжителството без брак в Европа:
Напрежението между идеологията за не
регламентиране и поривите за защитата
на по-слабата страна
Проф. д-р. Маша Антоколская
Свободен университет в Амстердам
София
2008
1
Експлозивен ръст на съжителствата без
брак
2000: съжителстващи двойки – около 30% от всички
двойки под 30-годишна възраст в Европа
Швеция:
1960 – 1% от двойките под 30-годишна възраст
1975 – 13% от двойките под 30-годишна възраст
1983 – 21% от двойките под 30-годишна възраст
1997 – 70% от двойките под 30-годишна възраст
Катлийн Киернан
2
Еволюция на съжителствата без брак
Първи етап: отклоняващо се авангардно явление
сред малка група прогресивни интелектуалци
Втори етап: прелюдия или пробен период, след
който партньорите сключват брак и имат деца
Трети етап: съжителството е социално приемлива
алтернатива на брака
Четвърти етап: съжителството почти засенчва брака
Катлийн Киернан
3
Европейски страни на различни етапи
Първи етап и втори етап: Гърция, Испания,
Португалия, Италия, Ирландия, Източна Европа
Трети етап: Холандия, Белгия, Австрия
Четвърти етап: Швеция, Дания, Финландия, Франция
Катлийн Киернан
4
Еволюция на правната политика спрямо
съжителството
Преди 1960-те – враждебна политика
(криминални санкции; смятано за противно на
обществения морал)
1970-те – добронамерена толерантност
5
Регулиране за превенция на
дискриминацията
Регламентиране от публичното право за превенция на
третирането на съжителстващите лица по по-благоприятен
начин от двойките в брак:
• Данъци
• Социални помощи
• Подкрепа за наем на жилище
• Издръжка след развод (частно право)
Регламентиране от частното право за превенция на
дискриминацията спрямо съжителстващите лица при
третирането им като равнопоставени на лицата в брак, когато
това е в тяхна вреда, но не и в случаите, когато това е в тяхна
полза
6
Причини за минималното регламентиране
Консерватори – заплаха за брака
Либерали – идеология на не-регламентирането
Прагматици – невъзможност да се съставят общи
правила, които да се отнасят за всички разнообразни
форми на съжителството
7
Идеология за не-регламентирането
Съжителстващите обмислено са избрали да не
сключват брак, за да избегнат правната регулация,
присъща на брака
Държавата трябва да уважи техния избор и да не им
налага друга правна уредба.
8
Аргументи против идеологията за нерегламентирането
Липса на обмислен избор да не се сключва брак:
съжителстващите често не мислят за правните
измерения на техните отношения
Липса на информиран избор да не се сключва брак:
съжителстващите имат ограничена информация за
правните последици на съжителството без брак
Липса на свободен избор да не се сключва брак:
поради дисбаланса на властта, по-силната страна
може да възпрепятства брака
Дори когато е направен избор да не се сключва брак:
законът трябва да защитава жената, която отглежда
децата и се грижи да домакинството
9
Смесване с борбата на хомосексуалните двойки
Съжителстващи от един и същи пол – правно
уреждане за онези, които биха искали, но нямат право
да сключат брак
Съжителстващи от различен пол – правно уреждане за
онези, които могат, но избират да не сключат брак
10
Работна схема на моделите на регламентиране на
съжителството без брак
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Не регламентиране
Спорадични изменения на съществуващи закони
Специално законодателство, уреждащо минимална защита
при фактическо съжителство
Специално законодателство, уреждащо ограничена защита
при съжителство, в което партньорите сключват договор за
съжителство
Специално законодателство, уреждащо ограничена защита
за съжителстващите партньори, които попадат в междинна
категория на сключилите договор за съжителство и
фактическото съжителство
Законодателство, уреждащо регистрираното партньорство,
което почти се приравнява на брака
Еднополови бракове
11
Комбинация на модели: Холандия
Спорадични изменения на съществуващите
закони – за онези, които не са сключили договор,
регистрирано партньорство или брак
Договор за съжителство – за онези, които не са
сключили регистрирано партньорство или брак
Регистрирано партньорство за еднополови и
разнополови двойки, които не са сключили брак
Еднополови и разнополови бракове
12
Модел 1: Не регламентиране на съжителството
Пример: Русия
Изравняване на съжителството, подобно на брак на
брачното съжителство (1926-1944)
Съветски времена след 1944 – не регламентиране
Семеен кодекс 1995 – липса на регламентиране
•
Предложения за прилагане на правилата за брачен договор
и споразумения за издръжка към съжителстващите лица от
различен пол по начин, аналогичен на закона
След 2005 – Предложения от изследователи и
политици
13
Модел 2: Спорадични изменения на
съществуващите закони
Не координирано и несистемно приспособяване
на публичното и на частното право
Съществуване на правна уредба по отношение
само на съжителстващите от различен пол в
повечето европейски страни
Все още важен за нерегистрираните
съжителстващи лица в страните, където се урежда
по-висока степен на защита след регистрация
14
Модел 2: Спорадични изменения на
съществуващите закони
Данъчни закони
Наследяване на наемни права
Несправедливо обогатяване
Попечителства в системата на англосаксонското
право
15
Модел 3: Специално законодателство, уреждащо
минимална защита при фактическо
съжителство
Швеция, Норвегия, Словения, Хърватия, Унгария,
Сърбия
Защита без каквато и да било регистрация
Швеция, Норвегия: само минимално ниво на защита
Словения, Хърватия, Унгария, Сърбия: разширена
защита
16
Модел 3: Специално законодателство, уреждащо
минимална защита при фактическо
съжителство
Пример: Швеция
1973: Закон за не-брачното съжителство
1987: Закона за общите домакинства
2003: Закон за съжителството
•
•
Приложим за две пълнолетни лица, които споделят едно
домакинство, живеят в стабилна емоционална връзка и
не са в брак или регистрирано партньорство помежду си
или с други лица
Право да не се прилага
17
Модел 3: Специално законодателство, уреждащо
минимална защита при фактическо
съжителство
Пример: Швеция
2003: Закон за съжителството
•
•
•
•
Без право на наследяване без завещание
Право на преживелия партньор да задържи
равностойността на общото жилище и общото движимо
имущество в домакинството до определена стойност
Право за наследяване на наемни права
Без право на издръжка
18
Модел 3: Специално законодателство, уреждащо
минимална защита при фактическо
съжителство
Пример: Словения
1976: Закон за брака и регулация на
семейството
•
•
•
Напълно изравнява продължителното съжителство с
брака в почти всички аспекти на личните и
имуществените отношения
Приложим за неженен мъж и неомъжена жена, които
нямат законови пречки да сключат брак помежду си и
живеят в стабилна емоционална връзка
Без право да не се прилага
19
Модел 4: Договор за съжителство
Пример: Холандия
Специални правила за договора за съжителство в
Гражданския кодекс
Партньорите са задължени да сключат договор
Нотариално заверен документ
Разширена защита:
•
•
•
•
Наследствено право
Наемни отношения
Пенсии
Данъчно право
20
Модел 5: Ограничена защита на съжителството
между договора и съюза
Франция, Белгия, Испания
Защита след регистрация
Хибридна форма между договора и съюза
Много по-малка защита, отколкото при
регистрираното партньорство или брака
21
Модел 5: Ограничена защита на съжителството
между договора и съюза
Пример: Франция
1999: Граждански пакт за солидарност (PACS)
•
•
•
•
•
Еднополови или разнополови лица, които имат право да
сключат брак и не са в брак или друг PACS
Регистрирани от служител в първоинстанционен съд,
без изисквания за обред
От 2006: същото вписване в регистъра по гражданското
състояние по месторождение на двете страни, както при
брака
Частична промяна на семейния статус: без пречки за
встъпване в брак, пречки за друг PACS
Административно разтрогване по взаимно или
едностранно искане и след сключването на брак от
единия от партньорите
22
Модел 5: Ограничена защита на съжителството
между договора и съюза
Пример: Франция
1999: Граждански пакт за солидарност (PACS)
Основни права и задължения – задължителен режим
•
•
•
Задължение да живеят заедно, но без задължението за
вярност
Задължение за взаимна подкрепа по време на връзката
Приемници на наемни права
Договорен режим: всичко, което не е включено в
задължителния режим
•
•
Разделност на имуществото, освен ако страните не са
избрали общност на владение (подобно на брачния режим
на ограничена имуществена общност
Издръжката може да се включи в договора
23
Модел 5: Ограничена защита на съжителството
между договора и съюза
Пример: Каталония
1998: Закон за двойките в стабилни съюзи
Приложим към съжителстващи от различен пол
•
•
•
След договор под формата на нотариално заверен
документ
След фактическо съжителство за период над две години
След раждането на общо дете
24
Модел 5: Ограничена защита на съжителството
между договора и съюза
Пример: Каталония
1998: Закон за двойките в стабилни съюзи
Основни права и задължения – задължителен режим
•
•
•
•
•
Задължение да допринасят за покриване на разходите на
домакинството
Задължения за издръжка
Право на жената, която поддържа домакинството и отглежда децата, да
получи обезщетение след прекратяване на връзката
Право за наследяване на наемни права
Право за съвместно осиновяване
Договорен режим: всичко не включено в задължителния
•
Разделност на имуществото, освен ако страните не са избрали друг
режим
25
Модел 6: Регистрирано партньорство
Почти всички права и задължения на брака, освен
наименованието “брак”
Само за еднополови двойки: Дания (1989), Норвегия
(1993), Швеция (1995), Исландия (1996), Финландия
(2001), Германия (2001), Великобритания (2004),
Швейцария (2005), Чехия (2006)
Еднополови и разнополови двойки: Холандия (1998)
26
Модел 7: Еднополов брак
Холандия (2001)
Белгия (2003)
Испания (2005)
Проектозакони в Швеция и Дания
27
Предложения към българския законодател
Прилагане на законодателството за:
съжителстващи от различен пол,
на които е разрешено да сключат брак помежду си,
които живеят в стабилен емоционален съюз (и са
регистрирани на един и същ адрес) за период над
една година или,
които имат общо дете
28
Предложения към българския законодател
Обхват на защитата:
Основни права и задължения – задължителен режим
•
•
•
•
•
•
Задължението да допринасят за покриване разходите на
домакинството
Презумпция за бащинство на партньора от мъжки пол
Задължения за издръжка
Право на жената, която поддържа домакинството и отглежда децата,
да получи обезщетение след прекъсване на връзката
Право за наследяване на наемни права
Право да наследяват определен дял в случай на липса на завещание
Договорен режим: всичко, което не е обхванато от
задължителния
•
•
Право на избор на правния режим на съпружеска имуществена
общност
Право да разширят наследствените права
29
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
21
Размер файла
280 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа