close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЕвропейскиСъюз

код для вставкиСкачать
Европейски Съюз
Римски договор от 1958г
Учредители на ЕИО:
Франция, Италия, Германия, Белгия,
Холандия, Люксембург
История на ЕС
Договорът от Париж за установяване на
Европейска Общност за Въглища и Стомана (1951
г.) и от Рим за Европейска Икономическа Общност
и ЕВРАТОМ (1957 г.) бяха подписани от 6
държави-учредителки: Франция, Германия,
Белгия, Холандия, Люксембург и Италия.
Европейското обединение след това осъществи
четири разширявания:
1973 г. Дания, Ирландия и Великобритания
1981 г. Гърция
1986 г. Португалия и Испания
1995 г. Австрия, Финландия и Швеция
EFTA (The European Free Trade Association)
(ЕАСТ)
Основана 1960г:
Австрия, Дания, Норвегия,
Португалия, Швеция, Швейцария
и Великобритания
Днес (2009): Норвегия, Исландия,
Швейцария и Лихтенщайн
Основни цели
I.Митнически съюз – свободно
движение на стоки, капитали и
работна сила
II.Икономически съюз –
специализация, коопериране,
изграждане на единен икономически
потенциал
ЕС
(15)Великобритания, Германия, Франция, Италия, Белгия,
Люксембург, Холандия, Испания, Португалия, Ирландия,
Дания, Швеция, Финландия, Австрия, Гърция
2004г +
(10) Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Словения, Литва,
Латвия, Естония, Кипър и Малта
(2) България и Румъния
2007г +
Общо 27 страни членки
Население : 500 милиона души, към м. януари 2006г
БВП (ППС) 2008г в 2008 щ.д.,
МВФ http://www.imf.org
БВП (ППС): $14.91 трилиона (2008 est.)
$14.79 trillion (2007 est.)
$14.36 trillion (2006 est.)
БВП (официален разменен курс):
$18.14 trillion (2008 est.)
ВНОС ЕС
2004
2005
2006
2007
2008
$887,100,000,000
$1,123,000,000,000
$1,402,000,000,000
$1,466,000,000,000
$1,690,000,000,000
ИЗНОС ЕС
2004
2005
2006
2007
2008
$850,300,000,000
$1,109,000,000,000
$1,318,000,000,000
$1,330,000,000,000
$1,952,000,000,000
Търговски баланс на ЕС
2004
2005
2006
2007
2008
-
$37 млрд
$14 млрд
$84 млрд
$136 млрд
$89 млрд
САЩ имат (- $ 98 млрд) дефицит с ЕС през
2008 г и (– $59 млрд) през 2000г
EС: световна търговия
Дял в световния пазар в търговията със
стоки през 2006г
ЕС (25)
САЩ
Китай
Япония
Други
17.5 %
17.2 %
8.9 %
7.0 %
49.4 %
EС: световна търговия
Дял в световния пазар в търговията с
услуги през 2006г
ЕС
САЩ
Япония
Китай
Други
26.0 %
18.4 %
6.9 %
3.8 %
44.9 %
ЕС: критерии за
присъединяване
I.
I.
Критерии от Маастрихт
(конвергентни, икономически)
Критерии от Копенхаген
(политически)
Критерии от Маастрихт
(1)Инфлация:
Средната
стойност
от
инфлацията на трите страни с най-ниска
инфлация плюс 1.5 процентни пункта.
(2) Лихвени проценти: Средната стойност от
лихвените проценти по 10-годишните
държавни облигации на посочените страни
плюс 2 пункта.
(3) Публичен дълг: Максимум 60% от БВП.
(4). Бюджетен дефицит: Максимум 3% от
БВП.
(5) Валутен курс: В рамките на 15% под и
над определен валутен курс спрямо
еврото.
Критерии от Копенхаген
(1).
Стабилност
на
институциите,
гарантиращи
демокрацията,
върховенството на закона, човешките
права и закрилата на малцинствата.
(2)
Съществуване
на
функционираща
пазарна икономика и способност за
издържане на конкурентния натиск и
пазарните сили в рамките на ЕС.
(3) Способност за изпълнение задълженията
на членството, включително готовност за
придържане към целта за политически,
икономически и валутен съюз.
Предприсъединителни
програми
Предприсъединителната
помощ
за
България се предоставя чрез три основни
инструмента: програмите: ФАР, ИСПА и
САПАРД.
През периода 2004 – 2006 г. ЕС увеличи
финансовата си подкрепа за България с 30
%. Страната получава около € 400
милиона годишно, които са равни на 2% от
брутния й вътрешен продукт (БВП).
Европейска Централна Банка
Европейската централна банка (ЕЦБ) прилага валутната политика
на Европейския съюз. Тя осъществява валутни операции в чужбина
и осигурява плавното функциониране на платежните системи. Тя
отговаря за единната валута евро (1999г). Банката управлява
независимо валутната политика – тя например решава колко висок
да е лихвеният процент. Основната цел на ЕЦБ е да осигури
стабилност на цените, така че европейската икономика да не
понася щети от инфлация.
Седалището на ЕЦБ е във Франкфурт на Майн. Персоналът й се
състои от представители на всички държави членки, които
действат независимо от своите правителства. ЕЦБ работи в тясно
сътрудничество с националните централни банки на държавитечленки, за да подготви и приложи решенията, взети от нейните
управителни органи: Управителния съвет, Изпълнителния съвет и
Генералния съвет. Президентът на ЕЦБ и останалите пет члена на
Изпълнителния съвет се назначават от Съвета с мандат от 8
години без възможност за подновяване.
Изисквания за пълноправно
членство в ЕМС
Две години преди присъединяването
трябва да се покаже стабилен
валутен курс чрез членство в ERM
(exchange
rate
mechanism)
–
механизъм на валутните курсове.
Сега 7 страни членуват в този
механизъм: Кипър, Дания, Естония,
Латвия, Литва, Малта и Словакия.
Предимства за България от единната
европейска валута ЕВРО
Премахването на валутния риск спрямо еврото.
По-ниски лихви за цялата икономика. От друга
страна ще се понижи и вариацията на лихвените
проценти на междубанковия пазар. Всичко това
ще осигури една по-добра база за инвестиции,
които също ще нараснат поради по-ниските
лихви, и съответно за по-висок икономически
растеж.
По-малките транзакционни разходи при външната
търговия и туризма.
Единна монетарна политика на ЕС и възможности
за противопоставяне на долара и йената.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
38
Размер файла
182 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа