close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

кошіріпалу

код для вставкиСкачать
Саба?ты? та?ырыбы
Дене импульс?.
Импульст?? са?талу за?ы.
Реактивт? ?оз?алыс.
Саба?ты? жоспары
1. Дене импульс?, дене импульс?н?? ба?ыты,
?лшем б?рл?г?
2. К?ш импульс?, оны? ба?ыты, ?лшем б?рл?г?
3. К?ш импульс?мен дене импульс?н??
арасында?ы байланыс
4. Т?йы? ж?йе
5. Импульст?? са?талу за?ы
6. Реактивт? ?оз?алыс
7. Реактивт? ?оз?алыс жылдамды?ы
8. ?арыш?а жол сал?ан ?алымдар
Дене импульс?.
Ипульст?? са?талу за?ы.
Реактивт? ?оз?алыс.
( т?рек конспект? )
1 ?Импульс? грект?н с?з?н?н аудармасы
?со??ы? Механика: дене импульс? немесе
?оз?алыс молшер? ж?не к?ш импульс?.
?
?
?
? Дене импульс?:
p ═ mV;
p- V
жылдамды?пен ?оз?алып келе жат?ан
массасы m денен?н импульс?.
? SI?P[1кг*м/с]
K?ш импульс?:
?
?
?
?
?
?
?
? ?
F = ma = m* V ? V0 / ?t;
?
? ? ?
? ? ?
F * ?t = mV ? mV0; p0 = mV0; p = mV
?
? ? ?
?
?
F * ?t = p ? p0; F * ?t = ?p SJ? F * ?t [ 1H* c ]
? К?ш
? импульс?
дене импульс?н??
?згер?с?
2. ? ?
?
?
F1 = -F2 ? m1 * V1 ? V1/ ?t =
= -m2* V2 ? V2/ ?t; ( ?t )?
?
?
?
?
m1V1 + m2V2 = m1 V?1 + m2V?2
? ?
?
?
p1 + p2 = p?1 + p?2
Импульсты? са?талу за?ы
?
V1 - газ жылдамды?ы
m ? жан?ан отынны?
массасы
М ? м?ре алдында?ы
зымыранны? сырт?ы
?абы?ымен ж?не отынмен
?оса есептег?ндег? массасы
М ? m - зымыран
?абы?ыны? массасы
V2 ? зымыран ?абы?ыны?
жылдамды?ы
?
?
V2 = - m* V1/ M ? m
Зымыран газды?
ат?ылап шы?у жылдамды?ы
ба?ытына ?арама ? ?арсы
ба?ыттал?ан жылдамды? алады
Циолковский ? Королев ? Гагарин ?уб?к?ров - М?сабаев
Нен? б?лд?к?
1Дене импульс? деп _____________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
2.Дене импульс?н?? формуласы __________
_____________________________________.
?лшем б?рл?г?: ________________________
3.Импульст?? ба?ыты ___________________
ба?ытымен ба?ытталады.
4."Импульс" ??ымын енг?зген француз
?алымы ______________________________.
5.К?ш импульс? деп _______________________
_______________________________________
6.Егер к?ш пен оны? ?рекет ету уа?ыты
белг?л? болса, денен?? алатын к?ш импульс?;
I= ___________________________________
7.К?ш импульс?н?? ?лшем б?рл?г? ___________
__________________________
8.К?ш импульс? векторыны? ба?ыты __________
______ ба?ытымен с?йкес келед?.
9."Дене импульс?"," К?ш импульс?" ??ымдарын
пайдалана отырып, Ньютонны? ек?нш? за?ын
т?жырымда ___________________________
_____________________________________
Импульст?? са?талу за?ы
? 1.Т?йы? ж?йе деген?м?з не __________________
_______________________________________________
______________________________________________
? 2.Импульст?? са?талу за?ыны? т?жырымдамасы
_______________________________________________
___________________________________
? 3.Формуласы: ______________________
? 4.Импульст?? са?талу за?ы орындалу ?ш?н ?ажетт?
шарттар __________________________
_______________________________________________
___________________________________
Реактивт? ?оз?алыс
?
?
1.Реактивт? ?оз?алыс деп ________________________
______________________________________________
2.Отын жан?аннан кей?нг? зымыран алатын жылдамды?
?андай шамалар?а т?уелд? _______________________
______________________________________________
3.Реактивт? ?оз?алт?ышты? жылдамды?ын арттыру
т?с?лдер? _____________________________________
_____________________________________________
4.Реактивт? к?ш ________________________________
______________________________________________
5.?арыш?а жол сал?ан ?алымдар _________________
________________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________
Есептей б?лем?з бе?
1. Массасы 3 кг до??ала? горизонталь
бетпен сыр?анаусыз 5 м жылдамды?пен
домалап келед?. До??ала?ты? импульс?н
табы?ыз.
Бер?лген? : _________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
2. Рельст? бойлай 6 м/с жылдамды?пен
ж?г?р?п келе жат?ан массасы 60 кг адам
рельсте тыныш т?р?ан 30 кг арбаша?а
сек?р?п м?нд?. Арбашаны? рельспенен
?андай жылдамды?пен ?оз?ала
бастайтынын табы?ыз.
Бер?лген?:
___________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
3. Зарядымен ?оса есептегенде массасы
300 г болатын к?шкене зымыран
вертикаль жо?ары ?арай 140 м би?кт?кке
к?тер?лд?. Заряд лезде жанады деп
есептеп, зымыраннан б?л?н?п шы?атын
газ жылдамды?ан есепте?дер.
Зарядты? массасы 50 г.
Бер?лген?: ___________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Саба?ты ?орытындылау
( ?з??д? - ?з?? тексер )
1. Механикада ?арастырылатын ?ай векторлы?
шаманы? са?талу ?асиет? бар?
а) к?ш в) импульс с) жылдамды?
д) ?деу
2. Дене импульс?н?? аны?тамасына ?ай ?рнек
с?йкес келед??
? ?
?
?
?
А) а = F/m в) F·t с) p = m·V е) mV2/2
3. Массасы 2 кг дене 3 м/с жылдамды?пен
?оз?алып келед?. Денен?? импульс? неге те??
А) 3кг∙м/с в) 9 кг∙м/с с) 6 кг∙м/с д) 18 кг∙м/с
4. Механикалы? ж?йе т?йы? болса ?ай т?жырым
д?рыс?
А) Ж?йедег? барлы? денелерд?? импульс?
?згер?сс?з болады
В) Ж?йедег? барлы? денелерд?? импульс? азаяды
С) Ж?йе импульстер?н?? ?осындысы н?лге те?
Д) Ж?йе импульстер?н?? ?осындысы т?ра?ты
болады
5. Импульст?? са?талу за?ы ?андай жа?дайда
орындалады?
А) ?серлесет?н денелер со?ты?ыс?ан жа?дайда
В) Жары? жылдамды?ы мен салыстыр?анда аз
жылдамды?пен ?оз?а?анда
С) Т?йы? ж?йелерде
Д) Т?йы?талма?ан ж?йелерде
6. К?ш импульс?н?? ?рнег?н к?рсет???з
?
А) F ∙?t в) F∙V с) F∙S д) F/m
7. ?андай физикалы? шамалар ? Н∙с? ?лшем
б?рл?г?мен ?лшенед??
А) к?ш импульс? в) к?ш момент? с) дене импульс?
д) к?ш
8. Ж?мысын ая?та?ан сатысы ?арыш кемес?нен
ажыра?анда кеме ?андай импульс алады?
?
?
?
?
А) p В) -p C) 2p
д) -2p
9. Т?ра?ты к?шт?? ?сер?нен денен?? импульс? 4 с
?ш?нд? 20 кг∙м/с ? ке ?згеред?. Б?л к?ш неге те??
А) 5 Н В) 1 Н С) 3 Н Д) 4 Н
10. Ньютонны? ек?нш? за?ыны? импульст?к т?р?не ?ай
?рнек с?йкес келед??
?
?
? ?
?
А) F∙?t = ?p В) a = F/m С) F = -kx Д) kx2/2
Жауап к?лт?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
C
С
С
А
А
В
А
А
?йге тапсырма ?12, ?13, ?14
12 жатты?у ? 1,3,5
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
31
Размер файла
592 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа