close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
ЖОСПАРЫ:
?. Топ таныстыруы.
??. ??шб?рыштар ?лем?нде?.
???. ?Ойымды жал?астыр?.
?V. ?Формулалар сыры?.
V. Газет шы?ару.
VI. Логикалы? есеп.
VII. ??ас ?а?ым с?т?.
VIII.?К?м к?п б?лед???
Ойынын?а ?атысатын
ойыншыларымыз:
7 ?А? класс о?ушыларынан
??рал?ан ?Евклид? тобы,
7 ??? класс о?ушыларынан
??рал?ан ?Архимед? тобы
Жауабы: д?йсенб?
3-б?л?м.
?Ойымды жал?астыр?.
Ек? топ б?р-б?р?не 6
с?ра?тан беред?.
Д?рыс жауап ?ш?н 10 балл
бер?лед?, ?ате жауап ?ш?н
ек?нш? топ?а
10 балл ?осылады.
4-б?л?м.
?Формулалар сыры?.
(2минут)
Бер?лген формулаларды
жал?астырып жазу керек.
Д?рыс жауап?а 10 балл,
?ате жауап ?ш?н 10 балл
шегер?лед?.
1 .? m ? n ? ? ...
3
2 .c
2
3 .a
3
?b
2
? ...
?b
3
? ...
4 .? a ? b ? ? ...
2
5 .a
?n
? ...
6 .c
m
?c
n
7 .b
m
?c
m
? ...
? ...
1 .? m ? n ? ? m ? 3 m n ? 3 mn
3
3
2
2
?n
2 .c ? b ? ? c ? b ?? c ? b ?
2
2
?
3 .a ? b ? ? a ? b ? a ? ab ? b
3
3
2
4 .? a ? b ? ? a ? 2 ab ? b
2
5 .a
?n
2
1
?
a
6 .c
m
?c
n
7 .b
m
?c
m
n
? c
m?n
? ?bc ?
m
2
2
?
3
5-б?л?м.
Газет шы?ару.
(3минут).
?й тапсырмасына газет
шы?ару бер?лген болатын.
Шы?ар?ан газеттер?н
?ор?ап шы?уы керек.
6-б?л?м.
Логикалы? есептер.
?яшы?ты та?дау ар?ылы
бер?лген логикалы?
есептерд? топ
м?шелер? а?ылдаса
отырып шешед?.
1
2
3
4
5
6
1. Цифрларыны?
?осындысы 2-ге те?
болатын 5 орынды
?анша сан бар?
Жауабы: 5сан бар.
Олар:10001;
10010;
10100;
11000;
20000.
3. Егер б?г?н сейсенб? болса,
340 к?ннен
б?рын ?ай к?нге
с?йкес келед??
Жауабы:
сенб?
5. Алдары?ызда?ы 81
цифрына 17-н? ?осып, ал 86
цифрынан 68-д? азайту керек.
Шы??ан н?тижелерд?
?а?аз?а жазбастан ?алай
к?рсетуге болады?
Жауабы: 98 ж?не 18 сандары.
(?а?азды кер?с?нше ?стау керек)
6. Бес а?айынды к?с?н??
жастарыны? ?осындысы
69-?а те?. Бес жылдан
кей?н оларды? жастарыны?
?осындысы ?анша болады?
Жауабы:
94-ке те? болады.
7-б?л?м.
??ас ?а?ым с?т?.
(1минут)
Бер?лген фигурада
?анша ?шб?рыш бар
екен?н аны?тау.
?анша ?шб?рыш бар?
8-б?л?м.
?К?м к?п б?лед???
Ек? топ м?шелер? саны
бар ма?ал айтудан
жарыс?а т?сед?.
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
15
Размер файла
420 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа