close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Минем класс

код для вставкиСкачать
Минем класс-кабинет
I , I I , I I I класслар
Класс ? кабинетны? ?зенч?лекл?ре
??м аны? укучы тормышында роле.
1.
Класс-кабинет ? ул барлык предмет буенча ??р темага
карата булган методик кулланмалар:
грампластинкалар, диафильмнар, репродукциял?р,
муляжлар, таблицалар, портретлар ??м т?рле т?рд?ге
к?рс?тм?лекл?р ? барысы да кул астында булырлык
итеп урнаштырылган методик кабинет.
Класс-кабинеттагы барлык кулланмаларны? тулы
ху?асы, саклаучысы ??м лаборанты булып укытучы
тора. Ул барлык кулланмаларны? тулы исемлеген т?зи
??м кайсы кайда урнашканлыгын ачык к?з алдына
китер?.
2. Класс-кабинетта ачык т?ст?ге берт?рле шкафлар з?вык
бел?н урнаштырылган. Стенада кир?кле стендлар гына тора.
Укучыларны? р?семн?ре, хезм?тт?н ясаган ?йберл?ре, и?ади
эшл?ре аерым шкафларга куелган. Аерым шкаф ш?рлекл?рен?
китаплар исемлеге ??м шунда ук укырга тиешле китаплар,
китап турында халык м?кальл?ре язылган язмалар
урнаштырылган.Китап к?рг?зм?се даими алыштырыла.?ти?нил?р ?ыелышы алдыннан китап шкафыны? берсе
?Укучыларны? и? яхшы д?фт?рл?ре? к?рг?зм?се бел?н
алмаштырыла. Язу ??м математика д?фт?рл?ре к?рг?зм?се
?ти-?нил?рне ?зл?рен? ??леп ит? ??м балаларыны?
у?ышларын и? яхшы укучы балаларны? у?ышлары бел?н
чагыштырып карарга ярд?м ит?.
3.Класс-кабинетта класс китапхан?се ?йд?н алып килг?н китаплардан оештырылган. Китаплар ?йд? уку ?чен аерым д?фт?рл?рг? язып
бирел?. Класс китапхан?сене? булуы укучыларны системалы р?вешт?
кызыклы китаплар укуга эт?р?, укылган китаплары турында бер-берсене? фикерл?рен ты?ларга ?йр?т?, китап уку культурасы т?рбияли.
Со?гысы бигр?к т? м??им: класс китапхан?сен оештыру алдыннан
китаплар тышлана ??м китапны ничек п?хт? тоту турында к?рс?тм?
бирел?.
4.Класс-кабинет шулай ук д?рес ?чен кир?кле укыту материалларын
?зерл??д? дежур укучыларны? актив эшч?нлеген оештыру ?чен д? ярд?м ит?. Укучылар, уку процессына ?зерл?н?д? катнашып, ?зид?р?г?
?йр?н?л?р ??м ?зл?рен укытучыны? ярд?мчесе итеп тоялар.
Кабинет документлары
Кабинет ?сешене? планы
Кабинет инвентаризациясене? паспорты
Программа темаларына паспорт
Стендлар
?С?лам?т булыйм дис???
?Табигать календаре?
?Безне? эшл?р?
?Д?нья вакыйгалары?
?Укучы , исе?д? тот!?
?Тукыма бел?н эш?
?Хезм?т куркынычсызлыгы ??м ш?хси гигиена
кагыйд?л?ре?
?Укыганда д?рес утыр!?
?Язганда д?рес утыр!?
?Алфавит!?
Кабинет китапхан?се
Китаплар исемлеге
Класстан тыш уку
почмагы
Китап бел?н эш ит?
турында к?рс?тм?
Укыган китаплары
турында укучыларны?
фикерл?ре
Китап турында
м?кальл?р
Д?ресне тулыландыру, вакытны
экономиял??, ??рбер укучыны? эш вакыты
тыгызлыгын к?т?р? ?чен материаллар
I I I класс ?чен математикадан тестлар
Рус теле ??м математика ф?нн?ренн?н тестлар
Перфокарталар
Уен с?злеге
?Биял?й парын тап? уены
?Капитаннар? уены
?Я?а йортка к?ч?м? уены
?Кем к?бр?к ?ыя?? уены
?Д?шмибез? уены
Сигнал карточкалар
Второстепенные члены
Окончания
Состав слова
Главные члены
Килешл?р
С?з т?ркемн?рен
кабатлауга карата с?гатьмодель
И?екл?р кубигы
Теманы ?йр?н? процессында белемн?рне?
нинди д?р???д? ?зл?штерел?ен тикшер?г?
юн?лтелг?н тарату материаллары
Рус теленн?н карточкалар картотекасы
Математика ??м рус теленн?н биремн?р
С?зл?рне д?рес язуга карточкалар
I I класс ?чен ис?пл??г? мисаллар
I I класс ?чен м?сь?л? чиш?г? кулланма
Б?йл?нешле с?йл?м т?з?г? р?семле
карточкалар
Д?рест? дифференциаль эш
?чен материаллар
Я?а материалны
а?латканда
Я?а материалны
ныгытканда
?йг? эш бирг?нд?
Олимпиада эшен оештыру ?чен
материаллар
Ребуслар
Факультативные занятия по русскому языку
Олимпиады по русскому языку (Хисамова А.Х.)
Башлангыч м?кт?п ?чен математикадан
?стерешле укыту ?чен к?нег?л?р ?ыентыгы
Контроль эшл?р ?чен материаллар
Татар теленн?н кроссвордлар
Я?а технологик алымнар
буенча материаллар
Эльконин-Давыдов системасы
В.Н.Зайцев системасында уку, язу, ис?пл?? к?некм?л?рен
гам?лг? ашыру технологиял?ре
Л.В.Занков системасы
Валеология (педагогика здоровья)
Татар м?кт?пл?ренд? ?сеш булдырып укытуны практик
реальл?штер?
Коррекцион ?сеш булдырып укыту
Латин графикасы нигезенд? татарча уку, язу
Математика ф?не буенча я?ача укыту алымнары
Табигать белемен я?ача укыту
Рус теленн?н я?ача укыту алымнары
Башлангыч сыйныфта т?рбия
эшен оештыру буенча папкалар
?С?лам?т булыйм дис??
??д?плелек д?ресл?ре?
?Экология?
?Тормыш агачы-ш???р?
?Минем гаил?м?
??тил?р кич?се?
??нил?р б?йр?ме?
??ти-?нил?р бел?н эшл???
?Эзтабарлар илен? с?ях?т?
???н?рл?р илен? с?ях?т?
?Туган телем?
??лифба б?йр?ме?
Башлангыч сыйныфта т?рбия
эшен оештыру буенча папкалар
?Экология?
?Кошлар-безне? дусларыбыз?
?У?ыш б?йр?ме?
??и?? б?йр?ме?
??кият д?ньясында?
?Я?а ел б?йр?ме?
?Ч?ч?кл?р?
??ырлар?
?Балалар фольклоры?
?Милли т?б?к компоненты?
?Туган телем?
Т С О га дидактик материаллар
Диафильмнар
Пластинкалар
Диапозитивлар
Кассеталар
Графпроектор
Компьютер
Программаны? темаларына карата т?зелг?н
папкалар исемлеге картотекасы
?лифба чоры (уку)
?лифба чоры (язарга ?йр?н?)
?лифбагача чор( язарга ?йр?н?
?лифбагача чор (уку)
?лифбадан со?гы чор
Туган тел :
1.?Кыш?
2.?Яз?
3.?8 Март-хатын-кызлар к?не?
4.?И? кир?кле н?рс? эш?
5.?Халык авыз и?аты?
6.?Тынычлык ??м хезм?т б?йр?ме?
7.?Алтын к?з?
8.??и?? к?не?
9.?Хайваннар ??м
кошлар?
10.?Туган тел?
Г.Тукай
Г.Ибра?имов
М.??лил
М.Гафури
Программаны? темаларына карата т?зелг?н
папкалар исемлеге картотекасы
II класста уку:
?Ис?нме, м?кт?п?
?К?з?
?Кыш?
??д?пле бул?
?Халык ?йтс?, хак ?йт??
?8 Март б?ген бар да шат?
???й?
?Туган илем?
?Яз?
?Кыш? 3 сыйныф
?Яз яме? 3 сыйныф
?Я?а тормыш? 3 сыйныф
?К?з? 3 сыйныф
???й? 3 сыйныф
?Тарихи к?нн?р? 3 сыйныф
Уку (Р.Х.Ягъф?рова) 3 сыйн.
Класстан тыш уку д?ресл?ре
Программаны? темаларына карата т?зелг?н
папкалар исемлеге картотекасы
I класста татар теле:
?Фигыль?
???мл??
?С?зл?рне юлдан юлга к?чер??
?С?йл?мд? авазларны х?рефл?р
бел?н к?рс?т??
?4 чирек?
I I класста татар теле:
?Авазлар ??м х?рефл?р?
???мл??
?С?з ясалышы?
?С?з т?ркемн?ре?
?Сыйфат?
?Кис?кч??
I I I класста татар теле:
?С?з ясалышы?
?С?з т?ркемн?ре?
?Исем?
?Сыйфат?
?Фигыль?
?Зат алмашлыгы?
???мл??
???мл? кис?кл?ре?
I класста татар теле 3 чирек
I I класста татар теле:
?Исем?
Программаны? темаларына карата т?зелг?н
папкалар исемлеге картотекасы
Учимся говорить порусски:
?Школа?
?Семья?
?Игры?
?Деревня?
?Одежда и обувь?
?Личная гигиена?
?Город?
Азбука 1
Азбука 2
Русский язык 1 класс:
?Школа?
?Игры?
?Город?
?Личная гигиена?
?Деревня?
?Природа?
?Одежда и обувь?
?Семья?
Программаны? темаларына карата т?зелг?н
папкалар исемлеге картотекасы
Русский язык I I класс:
?Школа?
?Осень?
?Зима?
?Лето?
?Наша страна?
?Семья?
?Жизнь и труд в деревне?
?Весна?
Русский язык 2класс (
автор Т.Г.Рамзаева)
Русский язык I I I класс:
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
5 цикл
Русский язык 3 класс
Работа над ошибками
Внеклассное чтение
А.С.Пушкин
Программаны? темаларына карата т?зелг?н
папкалар исемлеге картотекасы
Математека 1( I класс)- ( I-IV )
Математика 2( I класс)- ( I-IV)
Математика (21-100 эченд?ге
саннар нумерац.)
Математика (й?з) 1 класс
Математика (100 эченд? кушу,
алу) 1класс (1-3)
Математика (2класс):
1 чирек
2 чирек
3 чире
4 чирек
Математика ?11-20 эченд. сан?
Математика 2 класс ( 1-4 )
Математика ( 3 класс ):
1 чирек
2 чирек
3 чирек
4 чирек
Математика ?Кушу, алу?
(3класс)
Программаны? темаларына карата т?зелг?н
папкалар исемлеге картотекасы
Табигать 1 класс
Табигать 2 класс
Табигать 3 класс
Табигать 4 класс
О Б Ж 1 класс
О Б Ж 2 класс
Гражданнар оборонасы
Спорт-с?лам?тл?ндер?
д?р.
Физкультура
Хезм?т
Р?сем д?ресл?ре
Музыка
?Музыкаль ?с?рл?рд?
интонацияне? роле?
Интеграль д?ресл?р
Смотр д?рес
Уен д?рес
Д?рес с?ях?т
Д?рес ?чен уеннар
5.Класс-кабинет м?кт?п тормышында укыту-т?рбия
эше т?рен т?рл?ндер?не т?эмин ит?г? китер?: грампластинкалар ты?лау, диафильмнар карау, картина
буенча с?йл??, класстан тыш уку д?ресл?ренд? ки5
таплар уку, пластилиннан ?в?л?п ясау ?. б. Шу?а
к?р?. класс-кабинет класста булырга тиешле техник
чаралар бел?н т?эмин ителг?н. ( табло, диафильм,
магнитофон, проигрыватель )
6.Класс-кабинетны? укыту-т?рбия процессын оештыруда ???мияте бик зур.
Методик б?лек
1.РФ, ТР м?гариф министрлыгы документлары
2.Эш т??риб?сенн?н ? альбом
3.Педагогик эшч?нлекне ?йр?н? буенча альбом
4.Куст-методик берл?шм? эшен планлаштыру-альбом
5.Район-методик берл?шм? эшен планлаштыру -альб.
6.?Башлангыч классларда укучыларны? белемн?рен
б?ял?? нормалары? ? альбом
7.Куст-методик берл?шм? ?ыелышларыны? беркетм?л?ре
8.Норматив-документлар ? альбом
9.?зара д?ресл?рг? кер? журналы
10.Методик тема буенча папка: ?Укучыларны? физик ??м
психик с?лам?тлекл?рен саклап, д?ртьеллык укыту
программасы буенча белем сыйфатын к?з?т??
11.Техника куркынычсызлыгы кагыйд?л?ре буенча
инструктаж
?тк?р? материаллары тупланган папка
12.Методик ?д?бият
Укыту- т?рбия процессында
класс-кабинетны? роле
Фома урта м?кт?бене? башлангыч сыйныф
укытучысы Гирфанова Р. Н.
Ш?хеск? юн?лтелг?н технологиял?р
Мин ?земне? педагогик эшч?нлегемд? к?п еллар инде сигнал карточкалар
кулланам. Мондый т?р сигнал карточкалар математика д?ресл?ренд? 100
эченд?ге барлык т?рд?ге гам?лл?рне телд?н ис?пл??, математик
диктантлар ?тк?р?; таблицалы ??м таблицадан тыш тап-кырлау ??м б?л?;
саннарны, математик а?латмаларны чагыштыру; ?йг? бирелг?н эшл?рд?ге
??м м?ст?кыйль эшл?рд?ге м?сь?л?л?рне? чишелешл?рен тикшер? ?чен
ярд?м ит?. Укучылар укытучыны? к?рс?тм?се буенча ?авабы к?рс?телг?н
сигнал карточкаларны к?т?р?л?р. ?авабы д?рес булмаса, ?ни ?чен син
шулай уйлыйсы??? дип, укучыга ярд?м ит?се?. Мондый алымны кулланып,
укучыны? материалны ни д?р???д? ?зл?штерг?нлеген белеп була ??м а?а
ш?хси якын килеп, ?ст?м? карточка-лар бирел?. Бу т?р карточкалар барлык
укучыларны да актив эшч?нлекк? тарта. Рус теле ??м татар теле
д?ресл?ренд? сигнал карточкалар сыйфат, исем, фигыль с?з т?ркемн?рен
?йр?нг?нд? д? у?ышлы кулланыла. Сигнал карточкаларны куллану классны
тиз ген? д?реск? ?зерл??г? ??м вакытка экономия ясауга м?мкинлек
тудыра.
Ш?хеск? юн?лтелг?н
технолгиял?р
Кабинетта ??р укучыга перфокарталар бар. М?с?л?н, укытучы ??р
укучыга исем, сыйфат, фигыль дип язылган перфокарталар ??м с?зл?р
?йт?. Укучылар бу ?йтелг?н с?зл?рне перфокарталарга язарга тиеш
булалар. Мондый т?рд?ге биремне ?т?п, укучылар вакытларын к?череп
язуга сарыф итмил?р.
Исем
Сыйфат
Фигыль
Д?рес материалын а?латуда тер?к-схемалар куллану да зур ???миятк?
ия. Кулдан эшл?нг?н тер?к-схемалар з?вык бел?н укучыларны ??леп
ит?рлек итеп эшл?нг?н ??м д?ресл?рд? у?ышлы кулланыла.
Укучыларны? белемн?рен тестлар ярд?менд? тикшер? вакытны
экономиял??д? и? кулай алым. ??р ф?нн?н тестлар ?ыентыгы ?зерл?? д?
укыту эшен камилл?штер?д? зур эт?ргеч булып тора.
Ш?хеск? юн?лтелг?н технологиял?р
Россия Федерациясене? м?гариф системасын 2010 елга кад?р модернизациял?у концепциясенд? с?з белем сыйфатын к?т?р? турында бара.
Макса- тыбыз ? сау-с?лам?т, белемле бала т?рбиял?? булырга тиеш.
Укыту-т?рбия процессында белем бир?, укучыны? физик ?сеше, т?рбия
берб?тен булып ?релеп барылырга тиеш. Т?рле ?сешк? ия булган балада
?сеш булдырып укытуны реальл?штер? педагогик эшч?нлект? ш?хеск?
юн?лтелг?н технологиял?рне куллануны тал?п ит?. Шунлыктан
д?ресл?рд? дифференциаль ( т?рле югарылыктагы ) биремле
карточкалар куллану мак- сатка ярашлы. Шу?а к?р? мин ??р д?рест?
дифференциаль биремле карточкалар ?зерл??г? игътибарымны
юн?лт?м. Дифференциаль биремле карточкалар ?й эше бирг?нд?, я?а
материалны а?латканда ??м материалны ныгыту этапларында да
кулланыла.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
419
Размер файла
1 866 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа