close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Жетк?ншектер жасында?ы м?нез ? ??лы?ты?
б?зылуы, оларды? агрессивт? болу себептер?:
Психикалы?
за?ымданулар
Отбасы т?рбиес?ндег?
кемш?л?ктер
?орша?ан
ортаны? ?сер?
алкоголизм
наркомания
?р т?рл?
?ылмыстар
мен тер?с
?ылы?ты
ж?р?ст?рыстар
Теледидар хабарына шек ?ойылма?анды?тан
балалар ?р т?рл? видеоканалдардан к?рген
Шабуыл
Теледидар
хабарынан
Зорлы? - зомбылы?
К?ндел?кт? ?м?рде к?рсет?лет?нкеле?с?з к?р?н?стер
Оларда тек агрессия ?ана емес
?обалжу
?рейлену
Адам ?асиеттер?не ?р т?рл? к?р?н?стер ?сер етед?:
Жек к?руш?л?к
Егер ата-ана баланы? ?ажетт?л?г?н ?темей,
?ызы?ушылы?ына к???л б?лмесе баланы? агрессивт?л?к
?асиет? арта т?сед?.
Осы?ан байланысты баланы? алдында ?ой?ан ма?саты
?ана?аттандырылма?ан жа?дайда ?штей пайда бол?ан
ашу-ызаны?
эмоционалды? ?алпы
?шпенд?л?кке
жекк?руш?л?кке
кектену сия?ты жа?ымсыз эмоционалды
?алып?а жал?асады.
Бала?ыз ?тпел? кезе?де...
Бала?ыз ?тпел? кезе?н?? ?ш?нде. Б?л
кезе? ата-ана мойнына ?лкен м?ндетт?
ж?ктейд?. С?зден аса ыжда?аттылы? пен
епт?л?кт? талап етед?. ?рине, бала?ызды?
бар т?рш?л?г?н ?з ?олы?ызбен жасауы?ыз
м?мк?н емес. Дегенмен де, ба?ыт-ба?дар
беруге толы? м?мк?нд?г???з бар
?з?н?? жеке б?р позициясын са?тау
?ш?н ?орша?ан ортамен ?зара ?рекет?н
?згертуге тырысады, м?селен, ?ырсы?
м?незд?, ?арсыласуды ж?не шектен
шы?у сапалары
Жетк?ншек.
М?нез ? ??лы?ты?
ек? т?р? ?алыптасады
Жетк?ншектер микроортаны? кер?
?сер?мен ерекшеленед?, себеб? ?орша?ан
ортамен м?нез ??лы?ты? ?атынас
эталоны ?л? ?алыптаспайды.
Адам баласыны? ?асиетт? м?ндет? ?
д?ниеге ?рпа? ?кел?п, артына ?з ?алдыру. Бала
т?рбиес? ? ?иын да к?рдел? ?рд?с. Баласыны?
жа?сы бол?анын армандамайтын ата-ана жо?.
Т?пт? баласыны? болаша?ы ?ш?н от?а да. Су?а да
т?с?п, жар?а? ??ла?тары жасты??а тимей ж?рген
ата-ана?а ?С?з бала?ызды? б?р жарым жыл
т?рбиес?н ?тк?з?п алды?ыз, баланы ?ште
жат?аннан бастап т?рбиелеу керек?, - еврей
хал?ыны? мысалын келт?р?п жатамыз.
? Бала?ызды? айт?анын зей?н ?оя ты?да?ыз.
Егер бала?ызбен т?л табысу ?иын?а т?ссе, к?л?кте,
?ара??ыда с?йлес?п к?р???з. Жас?сп?р?мдерд??
ж?збе ж?з келгенде ойын айта алмауы ? жи?
кездесет?н жайт. С?йлескенде с?й?спенш?л?г???зд?
жетк?зе алса?ыз ?ана, оны? сен?м?не к?ре аласыз.
??г?мелесу барысында с?збен сыр б?л?сер болса,
о?ан бас салып а?ыл айтудан г?р?, ?з басы?ыздан
?ткен сондай о?и?а т???рег?нде айта
келе,
ойы?ызды жетк?зу ?лде?айда ти?мд?рек.
Ата ? ана мен
жас?сп?р?м арасында?ы
ынтыма?тасты? дами
келе
Жан?ялы? жа?сы д?ст?рлер ?алыптастыру ?
ата ? ананы? бала т?рбиес?ндег? ?ажетт? ??рал.
Б?рлес?п е?бек ету
Жан?я м?шелер?н??
ту?ан к?ндер?н жа?сы
?стермен атап ?ту
Саба?
даярлау?а
к?мектесу
?й шаруаларын ат?ару
(к?ндел?кт?а?ылдасып отыру)
Достарын та?дауда ж?рдем ет???з.
Айналасында?ы жа?сы достарымен
ж?йр?к ?арым-?атынас жасау?а м?мк?нд?к
бер???з. Б?рге ?й?рмелерге ?атысулар?а,
пайдалы жерлерге бару?а жа?дай жаса?ыз.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
27
Размер файла
3 368 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа