close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Преглед на технологични

код для вставкиСкачать
Анализ и дизайн на системи
доц. д-р Елисавета Гурова
Курс “Телематика и бизнес приложения”
Какво ще научите …
С какво се занимава системният анализатор
Концепцията за система и нейния жизнен цикъл
Използването на жизнения цикъл за разработка на
системи
Петте фази на жизнения цикъл за разработка на
системи
Грешките на неуспелите проекти за разработка на
информационни системи
Дейностите във всяка от петте фази на цикъла за
разработка на системи
Резултатите на всяка от фазите
Анализ на системите
Анализът на системите е област, която
касае планирането, разработката и
реализацията на софтуерни системи,
включително информационни системи
Системни аналитици:
Комуникацията е от значение
Системни аналитици:
са
компютърни професионалисти, които
идентифицират нуждите на организацията
по отношение на информационната
система
Дефинират изискванията, необходими за
модифициране на съществуваща система
или за разработка на нова
Идентифицират алтернативни решения и
помагат в разработката на системата
Системни аналитици:
Комуникацията е от значение
Работата на системния анализатор включва:
Комуникация
Разбиране на мисията на организацията
Разбиране на нуждите на потребителя
Документиране на всяка стъпка от разработката
Следване на организационните процедури
Жизнен цикъл при разработката на системи
Системи
Система е набор компоненти, организирани за
постигане на цел
Софтуерната система е конструирана от хора за
обслужване на някакви цели
Системите имат жизнен цикъл:
Етап на предварително проектиране
Етап на детайлно проектиране
Етап на създаване, асемблиране,
интегриране и тестване
Етап на производство и поддръжка на
клиента
Етап на завършване и предоставяне
Жизнен цикъл на разработката
на системи
Жизненият цикъл за разработка на
системи е модел, използван за
подобряване на качеството на
информационните системи чрез
организиран метод за решаване на
проблеми
Основната идея е “Подсигуряване, че всяка
стъпка се изпълнява правилно преди да
бъде направена следващата стъпка”
Жизненият цикъл за разработка
на системи
Основните услуги, предлагани от
информационните системи, включват:
Запис и проследяване на транзакции
Предоставяне на факти и графики на
хората, вземащи решения
Предоставяне на документация на
клиентите и доставчиците
Предотвратяване на грешки
Включването на клиента е решаващо
Най-добре работи методът “Решаване на проблеми”
Необходими са добри умения за управление на
проекти
Изисква се документиране
Междинните точки за проверка подпомагат
проследяването на проекта
Системата трябва да бъде проектирана за
разрастване и промяна
Каскаден модел
Пет фази на
жизнения цикъл
Идентифициране на
проблемите и
възможностите
Анализ и
документиране на
съществуващите
системи
Дизайн на системата
Създаване на системата
Поддръжка на системата
Фаза 1: Идентифициране на
проблемите и възможностите
Разпознаване на нуждите
Идентифициран е недостиг на производителност,
качество на информацията, икономии, сигурност,
ефективност или услуги
Отправено е искане към управителния съвет,
който решава кои нужди да адресира
Определен е екипът на проекта и са установени
целите
Фаза 1: Идентифициране на
проблемите и възможностите
Дефиниране на проблема
Проблемът е скритата причина на един симптом
Идентифицирането на точния проблем е трудно
Анализатор използва получената от потребителите
информация и прави препоръки за модифициране на
съществуваща система или създаване на нова
система
Фаза 1 (продължение)
Проучване на алтернативни решения
Екипът на проекта търси възможни решения
Вътрешни разработки
Готов софтуер
Външен разработчик
Ако може да бъде намерено решение, проектът
продължава
Фаза 1 (продължение)
Създаване на план
Лидерът на проекта формулира план на проекта
Планът определя:
Цел и обхват
Всички дейности
Приблизително време
Приблизителна цена
Създаване на график за изпълнение на дейностите
във времето
Фаза 1 (продължение)
Оценяване на възможността за реализация
Три измерения:
Технически осъществим
Оперативно осъществим
Икономически осъществим
Реални икономии от цена на труд, услуги,
материали
Други нематериални ползи, включващи
увеличение на продажбите и по-добра
информация, на базата на която се вземат
решения
Фаза 1 (продължение)
Подготовка на предложение за проект
Представят се проблемите на съществуващата
система
Представят се предлаганите решения
Представят се детайлите на плана на проекта
Предложението завършва с препоръка
Фаза 2: Анализиране и документиране
на съществуващата информационна
система
Анализиране на съществуващата система
Документира се съществуващата система
Определят се дейностите, които трябва да
продължат
Изтъкват се проблеми, които не са
идентифицирани във фаза 1
Фаза 2: Анализиране и
документиране на съществуващата
информационна система
Определяне на изискванията към новата
система
Прецизно се поставят изискванията към новата
система
Изискванията дефинират иновациите, необходими
за възприемането на системата
Фаза 3: Проектиране на системата
Първостепенна грижа е как ще работи новата система
Разглежда се цялостния логически дизайн на проекта
Специфицира се как да изглежда изходът на новата
система
Анализаторът може да използва средства за
структурен анализ и дизайн:
Диаграма на взаимоотношенията (Entityrelationship)
Диаграма на потока на данните (Data flow)
Средство за създаване на прототип
Фаза 3: Проектиране на системата
От членовете на екипа се създават речници на
проекта и на данните
Приложения за съвместна разработка и
компютърно-подпомагане на софтуерното
инженерство (computer-aided software engineering CASE) подпомагат подобряването на фазата на
проектиране
Диаграма на Взаимоотношения
Диаграма на потока от данни
Средство за създаване на прототип
Фаза 4: Реализация на системата
Вземане на решение: да се купи или да се
създаде
Взема се решение дали системата да се
разработи от вътрешен или външен екип
За проектите, разработвани от външен екип, се
изпраща:
Заявка за участие (Request for Quotation –
RFQ, Request for Proposal - RFP)
Фаза 4: Реализация на системата
Разработка на софтуер
Програмистите използват жизнения цикъл за
разработка на програми
Тестване
Два типа тестване:
Тестване на приложението
Тестване за приемливост
Фаза 4 (продължение)
Обучение
Информационните системи се състоят от
компютърен хардуер/софтуер, интелигентни
потребители и процедури
Потребителите се обучават присъствено
Компютърно-базираното обучение използва
мултимедия, анимация и програмирано обучение
Фаза 4 (продължение)
Внедряване на системите
Внедряването става по няколко начина:
Паралелно
Пилотно
Фазово
Директно
Фаза 5: Поддръжка на системата
Новата система получава постоянна поддръжка
Прави се преглед след приключване на
реализацията за установяване дали новата
система постига целите си
Ако новата система не е достатъчна, жизненият
цикъл на разработката на системи започва
отначало
Какво е проект?
Проектът представлява ограничено във времето
начинание, предназначено да създаде някакъв
конкретен резултат, продукт или услуга.
Основни характеристики:
Временен (temporary) – има ограничена
продължителност, конкретно начало и край; често
екипът му е временен; целта е често пазарен резултат,
свързан с моментна възможност.
Уникален резултат, продукт или услуга (deliverables) –
създава се нов артефакт/продукт, нова услуга, ново
знание или документ;
уникалност – свързана с конкретен собственик на
резултата и неговата специфика, уникален дизайн и др.
Прогресивно развитие (progressive elaboration) –
стъпаловидно развитие, на итерации; свързано с
постепенно изясняване на обхвата, целите на проекта и
пътя за постигането им.
Проектът в организацията
Проект или оперативна работа
Общи характеристики: реализират се от хора, имат
временни и ресурсови ограничения, характеризират се с
фази на планиране, изпълнение и контрол.
Различия: целите на проекта са свързани с реализиране на
конкретна задача, докато оперативната работа цели
устойчивост на бизнес процесите и непрекъснато се
формулират нови задачи и цели.
"Проект" е намерението да се направи нововъведение или
промяна; "проект" е и процесът по осъществяване на
промяната.
Проекти и стратегическо планиране
Проектът е средство, което адресира
дейности, които са извън обхвата на
рутинните бизнес процеси
Проектът се ползва често за реализиране на
стратегически план – от вътрешен екип или
специално нает външен екип
Проектът стартира в резултат на:
Пазарна необходимост
Потребност на организацията (обучение, ИКТ,
промяна...)
Заявка на клиент
Правни/нормативни изисквания
Проект и рутинни дейности
Проектът включва проучвания, събиране
на информация извън обичайните
дейности, докато рутинната задача се
определя в рамките на функциите на
отдела.
Повтарящите се задачи са свързани с
функциите, които дефинират и
разграничават отдела от другите, докато
дейностите по проекта са свързани
помежду си и с желания резултат.
Повтарящите се задачи могат да се
управляват, като се имат предвид целите
на отдела, но тези цели обикновено
остават непроменени във времето.
Проектите имат единични, отделни цели,
които или ще бъдат постигнати, или ще
бъдат пропуснати, имат ясно начало и
дата на завършване.
Рутинните задачи не са насочени към
даден резултат, а към поддържането на
процесите. Изследванията,
разработването на процедурите,
изграждането на нови системи и др. по
време на проекта създават осезаем,
желан резултат и нововъведени.
Операции и проект
Типове промени в бизнес среда
да се модифицира произвеждано изделие/ услуга;
да се започне производство на ново изделие/услуга;
да се разшири пазарното присъствие в усвоен пазар;
да се навлезе в нов за организацията пазар;
да се разшири географското присъствие на фирмата;
да се подмени производствено оборудване;
да се построи нова производствена или административна
сграда;
да се приватизира предприятие;
да се изгради филиал на фирмата в друг град;
да се придобие сертификат за качество;
да се промени структурата на управление;
да се въведе нова информационна система;
да се построи магистрала и много други
Проекти и стратегическо планиране
Стратегията се осъществява чрез множество
проекти:
а. междинната цел се превръща в цел на проекта
б. междинната цел се подразделя във времето
в. междинната цел се подразделя по съдържание и
време
Управление на проекти
Управление на проекти (УП): прилагане на знания,
умения, средства и техники към проектни дейности
за постигане на изискванията на проекта.
УП обхваща:
Идентифициране на изискванията
Определяне на ясни и постижими цели
Балансиране на конкурентните нужди за качество,
обхват, време и цена
Адаптиране на спецификациите, плановете и
подхода към различните искания и очаквания
Тройно ограничение при УП: обхват на проекта,
време и цена. Паралелно за успеха е необходимо:
Постигане на качество
Отчитане на рискове и други непредвидени събития
Особености на проекта
Проектът се реализира в
рамки, очертани от:
неговия обхват
изискваното качество на
резултата
стойността му (бюджета)
зададените срокове
конкретните изисквания
на организацията, която
го предприема / критерии
за оценка на успеха от
проекта
Контекст за УП
Контекстът за управлението на проекти е свързан с:
Програми и управление на програми – програмата включва
няколко свързани проекта, които се управляват и координират, за
да се постигнат оптимални ползи и максимален контрол.
Програмата за нов модел кола може да включва отделни
проекти за трансмисия, двигател, интериор, екстериор и
др.
Комуналните услуги – годишна инвеститорска програма
Неправителствените организации могат да имат различни
донорски програми, свързани с отделни проектни дейности
Издаването на списания, вестници е свързано с цикличност
– всеки отделен брой се управлява като отделен проект
Управление на програма: централизирано и координирано
управление на група проекти за постигане на стратегическите
цели на програмата и очакваните ползи
Контекст за УП
Управление на портфолио – съвкупност от проекти
или програми и други дейности, които са групирани,
за да улеснят управлението на работата и
постигането на стратегически бизнес цели
Подпроекти – подразделения на проекти с цел полесно управление; често елементи от голям проект,
давани на подизпълнители
Основани на проектния процес - отделни фази
Подпроекти за набавяне на външна експертиза/умения
Подпроекти, изискващи специфични технологии, напр.
автоматично тестване на компютърни програми в
рамките на проект за разработване на софтуер
Офис за УП – отдел или подразделение,
предназначено да координира и централизира УП
Необходима експертиза за УП
Междуличностни
умения
Общи мениджърски
знания и умения
Знания
за УП
Разбиране на
проектната среда
Приложни знания,
стандарти, норми
Знания за УП и мениджмънт
Знания за УП
Определяне на проектния цикъл
Процеси при УП –инициализиране, планиране, изпълнение,
наблюдение и контрол, финализиране
Познания за УП – интеграция на проекта, управление на
обхват, време, цена, качество, човешки ресурси, комуникации,
риск, доставки
Общи мениджърски знания и умения
Финансово управление и отчетност
Доставки и поръчки
Продажби и маркетинг
Договорно и търговско право
Производство и разпространение
Логистика и доставки
Стратегическо планиране, тактика и изпълнение
Организационни структури, управление на персонала, кариера,
мотивация
Информационни технологии и сигурност
Приложни знания, стандарти и норми
Приложни знания
Функционални отдели и подкрепящи дейности – право,
производство и инвентаризация, логистика, маркетинг,
персонал
Техническа среда – софтуерни разработки и
инженеринг, специфични инженерни познания и умения
Мениджмънт специализация – управление на договори,
развитие на общността, развитие на нови продукти
Браншови познания според приложната сфера –
автомобилна, химическа индустрия, селско стопанство,
финанси и т.н.
Стандарти и норми
Познания за регулаторната рамка на пазара в
приложната област, изисквания/стандарти за продукти и
услуги, защита на потребителите
Кодекси и норми на поведения в бранша и др.
Познания за проектната среда
Разбиране на проектната среда:
Културен и социален контекст – как проектът
влияе на хората и те на него; анализ на
организационна култура и среда; икономически,
демографски, религиозни, етнически и
образователни характеристики на средата и др.
Международна и политическа обстановка –
отчитане на международни, национални,
регионални и местни норми; влияние на
политическия климат; географски, климатични,
национални, религиозни и други особености
Физическа среда – знания за местна екология,
физическа география и др.
Личностни умения и екипност
Междуличностни умения
Ефективна комуникация – работа в екип и обмен на
знания
Влияние върху организацията – умение за реализиране
на задачите
Лидерство – създаване на визия и стратегия и
мотивиране на хората да я изпълнят
Мотивация – активиране на персонала към постигане на
висока производителност и преодоляване на бариерите
за промяна
Управление на конфликти и преговори – умения за
постигане на споразумения
Решаване на проблеми – определяне на проблема,
идентифициране и анализ на алтернативи, взимане на
решение
Участници в проекта (stakeholders)
Индивиди и организации, които
активно участват в проекта или
той им влияе по някакъв начин
Мениджър на проекта и
членове на мениджърския екип
Клиенти/потребители
Организация-изпълнител и
членове на проектния екип
Спонсори и лица/организации,
които могат да окажат влияние
Участници в проучвания и
фокус групи
Важно е идентифицирането на
всички участници на ранен етап
Проектен цикъл (ПЦ)
Проектите могат да бъдат разделени на отделни етапи с цел по-
добро управление и контрол. Тези етапи формират проектния
цикъл (project life cycle), който свързва всички елементи на проекта
от неговото начало до края му.
ПЦ определя за всеки етап :
каква техническа работа да се осъществи
какви резултати да бъдат генерирани и как да се представят и
валидират
кои са участниците
как да се контролират и одобряват етапите
Описанието на ПЦ може да включва таблици, графики, отделни
форми и др.
Основни характеристики на ПЦ:
Последователни етапи
По-ниски разходи в началото с тенденция за достигане на
максимум по средата на проекта и намаление в края му
Най-висок начален риск
Най-високи възможности за влияние на крайните
характеристики в началото на проекта
Типично разпределение на средства
в рамките на ПЦ
Влияние на участниците с течение
на времето
Характеристики на проектните етапи
Приключване на етап –
преглед на резултатите
Deliverable – работен продукт, който може да бъде измерен и потвърден,
напр. спецификация, проучване, работен прототип, доклад и др. Могат да
съответстват на процеса на УП или да са част от краен резултат или
самостоятелен продукт.
Връзка между цикъл на проект и
цикъл на продукт
Възникване на проекти в резултат на текущия бизнес – подготовка на
анализ или проучване на необходимостта като самостоятелен проект;
иницииране на проект за разработване на нов продукт или услуга - възглед
за проекта като фаза от разработването на нов продукт.
Повече информация:
A Guide to the
Project Management Body of Knowledge
Лекция 13: Обобщение
Системните анализатори идентифицират нуждите на
организацията по отношение на информационната система,
работейки в непосредствена близост и с потребителите, и с
мениджмънта
Системните анализатори могат да избегнат грешки чрез:
•
Включването на потребители
•
Използвайки метода “решаване на проблеми”
•
Прилагайки умения за управление на проект
•
Поддържането на документация
•
Използването на междинни контролни точки
•
Проектирането на системата с възможности за разширение и
промяна
Лекция 13: Обобщение
•
•
Жизненият цикъл за разработка на системи е създаден да
сложи ред в по-ранните, случайни процеси на разработка
Жизненият цикъл за разработка на системи има 5 фази:
• Планиране: идентифициране на проблемите и
възможностите
• Анализиране: анализиране и документиране на
съществуващи системи
• Дизайн: проектиране на системата
• Реализация: реализация на системата
• Поддръжка: поддръжка на системата
Лекция 13: Обобщение
Проектът представлява ограничено във времето начинание,
предназначено да създаде някакъв конкретен резултат,
продукт или услуга.
Проектът има 3 основни характеристики: временен
характер, уникален резултат, продукт или услуга,
прогресивно развитие
Целите на проекта са свързани с реализиране на конкретна
задача, докато оперативната работа цели устойчивост на
бизнес процесите и непрекъснато се формулират нови
задачи и цели.
Стратегията се осъществява чрез множество проекти
Програмата включва няколко свързани проекта, които се
управляват и координират, за да се постигнат оптимални
ползи и максимален контрол.
Подпроекти – подразделения на проекти с цел по-лесно
управление; често елементи от голям проект, давани на
подизпълнители
Лекция 13: Обобщение
Управление на проекти: прилагане на знания, умения,
средства и техники към проектни дейности за постигане на
изискванията на проекта.
Тройно ограничение при УП: обхват на проекта, време и цена
и паралелно осигуряване на качество и предотвратяване на
риск.
Необходима експертиза - знания за УП, общи мениджърски
знания и умения, приложни знания, стандарти и норми,
разбиране на проектната среда
Проектният цикъл определя за всеки етап от проекта каква
техническа работа да се осъществи, какви резултати да бъдат
генерирани и как да се представят и валидират, кои са
участниците, как да се контролират и одобряват етапите
Проектен резултат (Deliverable) – работен продукт, който може
да бъде измерен и потвърден, напр. спецификация,
проучване, работен прототип, доклад и др. Могат да
съответстват на процеса на УП или да са част от краен
резултат или самостоятелен продукт.
Въпроси?
За контакти:
elis@fmi.uni-sofia.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
48
Размер файла
994 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа