close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Мониторинг и докладване

код для вставкиСкачать
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013
РЕШЕНИЯ ЗА
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”
•
Управляващ орган (дирекция “КПОС”, МОСВ);
•
Сертифициращ орган (дирекция “Национален фонд”, МФ);
•
Одитиращ орган (дирекция “ОСЕС”, МФ);
•
Орган за получаване на плащанията от ЕС (дирекция “Национален
фонд”, МФ);
•
Междинно звено (дирекция “ФЕСОС”, МОСВ);
•
Орган за извършване на плащания към бенефициентите (дирекция
“ФЕСОС”, МОСВ);
•
Вътрешен одит (Звено за вътрешен одит, МОСВ);
•
Бенефициенти.
ОРГАНИ, АНГАЖИРАНИ ВЪВ ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛА НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА”
7. Искане за
плащане, сертификат
и декларация за р-ди
към EК
7.Междинно/
окончателно
плащане
Европейска Комисия
Сертифициране
Сертифициращ орган д-я “Национален фонд”
6. Искане за ср-ва;
д-д по сертиф-я; декларация за
допустимите р-ди и прогнози за
плащане - ниво ОП.
Верификация 3-то ниво
1. Аванс
Орган за получаване на
плащания от ЕК д-я “Национален фонд”
УО за ОПОС д-я “КПОС” в МОСВ
8. Лимит
Верификация
5. Искане за средства; д-д за
9.Разпределение на лимит
2-ро ниво
вериф-я; декларация за
доп.р-ди; прогнози за
МЗ за ОПОС плащания - ниво мярка.
д-я “ФЕСОС” в МОСВ
4. Искане за средства; доклади
за напредък - ниво проект.
Вериф. 1-во ниво
10.Плащане към бенефициента
Бенефициент по ОПОС
3. Изплащане на фактури
2. Фактури
Изпълнител
СХЕМА НА ПОТОКА ОТ ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАЩАНИЯ
ПО ОП “ОКОЛНА СРЕДА”
Движение на
документите
Движение на
плащанията
Бенефициента отговаря за ежедневното техническо,
административно и финансово управление на проектите,
одобрени за финансиране;
Създава система за добро финансово управление и контрол на
ниво проект, която включва:
Ясно определяне и разделение на отговорностите във връзка с
изпълнението на проекта;
Поддържане на адекватна счетоводна система за всички транзакции
по проекта, одобрен за финансиране;
Създаване на условия за поддържане на адекватна одитна пътека на
ниво проект и съхранение на документацията за проекта;
Наличие на процедури за гарантиране на точността и допустимостта
на разходите по проекта;
Наличие на процедури за предотвратяване, разкриване и коригиране
на нередности и за възстановяване на неправомерно платени суми на
ниво проект.
ЗАДАЧИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА” (1)
Осъществява проверки на място за извършените строителни
дейности/предоставените услуги/извършените доставки;
Попълва контролни листа за резултатите от извършените (1)
документални проверки и (2) проверки на място;
Въз основа на проверката на констатациите от проверката,
бенефициентът изготвя доклад от проверката на място
Разплаща се с изпълнителите със собствени средства/
предоставен аванс;
Подготвя ежемесечно:
Искане за средства на ниво проект;
Месечен доклад за напредък, включващ, доклад за проведените
документални проверки и проверки на място и установените през
месеца нередности;
Представя подготвените документи на МЗ в два екземпляра в
срок до 1-во число на месеца по пощата/куриер/лично.
ЗАДАЧИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ НА ОП “ОКОЛНА СРЕДА” (3)
Име и номер на проекта;
Информация за бенефициента (вкл. име, адрес, банкова сметка);
Дата на одобрение на проекта (дата на Решението на МОСВ за
финансиране на проекта);
Дата на сключване на договора за финансиране на проекта между
МОСВ и Бенефициента;
Месец, за който се отнася искането за средства;
Общ размер на направените разходи по проекта за съотв. месец, вкл.:
общ размер на допустимите разходи, които следва да се възстановят на
бенефициента (вкл. Европейско и национално съ-финансиране);
общ размер на недопустимите разходи (разходите, които не могат да бъдат
възстановени по ОП “Околна среда”);
Списък на съпровождащата документация (фактури, платежни
нареждания и др.);
Име, длъжност и подпис на лицето изготвило и лицето одобрило
искането за средства;
Дата на изготвяне на искането за средства и печат на бенефициента;
КАКВО СЪДЪРЖА ИСКАНЕ ЗА СРЕДСТВА НА НИВО ПРОЕКТ
СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
Вид разход;
Номер на фактура;
Дата на издаване на фактура;
Дата на плащане;
Форма на плащане;
Наименование на дейността/стоката/услугата, която е
фактурирана;
Стойност на декларираните разходи по всяка фактура и всяко
разходно перо, вкл.:
Размер на допустимите разходи по всяка фактура и всяко разходно перо
(в т.ч. ЕС и национално съ-финансиране);
Размер на недопустимите разходи по всяка фактура и всяко разходно
перо.;
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЕНИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
РАЗХОДИ КЪМ ИСКАНЕТО ЗА СРЕДСТВА
ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ :
да са извършени срещу съответните разходооправдателни документи
(фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена
стойност);
да са действително извършени и платени през периода за допустимост на
разходите – 01.01.2007г. - 31.12.2015г.
да са извършени според принципите за добро финансово управление;
да са отразени в счетоводната и данъчната документация на
бенефициента и да могат да се проследят въз основа на ефективно
функционираща одитна пътека;
да са базирани на единични цени, които не надвишават фиксираните в
договора за обществена поръчка цени;
да не са финансирани по друг проект, програма или схема, финансирана
от публични средства, средства от националния бюджет и/или от бюджета
на ЕО.
да са извършени в парична форма;
те трябва да отговарят на всички общи изисквания за допустимост по
Постановление № 249 за допустимост на разходите
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
Всички декларирани разходи са извършени единствено във връзка с
изпълнението проект <…………>;
Всички декларирани разходи са извършени в съответствие с договор за
финансиране на проект <…………>, сключен между бенефициента и МОСВ;
Всички декларирани разходи са допустими съгласно изискванията на (1)
Регламентите на ЕС и (2) Националните правила за допустимост на
разходите;
Извършени са необходимите проверки на фактурите, представени от
изпълнителите;
Всички строителни дейности/продукти/услуги са извършени/доставени в
съответствие с изискванията на договор за финансиране на проект
<……………>, сключен между Бенефициента и МОСВ;
Спазени са изискванията по отношение на одитната пътека;
Документацията по проекта се съхранява в съответствие с Наръчника за
ОП “Околна среда”;
По отношение на декларирането разходи:
Не са установени нередности, или;
Установени са нередности, докладвани в съответствие с изискванията.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА
БЕНЕФИЦИЕНТА
Получава ежемесечно съответната документация от
бенефициента;
Осъществява проверки на 100% от предоставената от
бенефициента документация (в т.ч. върху представените фактури),
включително:
Формална проверка;
Проверка за допустимост;
Проверка за достоверност;
Осъществява проверки на място върху проекти ;
Обобщава получената от бенефициента документация на ниво
процедура;
ЗАДАЧИ НА МЗ ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА
ОП “ОКОЛНА СРЕДА” (1)
Подготвя ежемесечно:
Искане за средства на ниво процедура;
Доклад за верификация на ниво процедура;
Декларация за допустимите разходи на ниво процедура;
Финансов отчет на ниво процедура (при липса на искане за средства).
Представя горепосочените документи на УО до 1-во число на
следващия месец;
Осъществява разплащане с бенефициента въз основа на лимит
разпределен от УО на ОПОС.
Срок за разплащане – 10 работни дни от разпределяне на лимит.
ЗАДАЧИ НА МЗ ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА
ОП “ОКОЛНА СРЕДА” (2)
Получава ежемесечно съответните документи от МЗ;
Осъществява документални проверки върху извадка от
получената документация от МЗ.
При необходимост, осъществява проверки на място върху:
проекти/бенефициенти
работата на МЗ;
Поддържа информация за всички проведени верификации и за
резултатите от тях;
Обобщава информацията от получените от МЗ документи на ниво
приоритет и на ниво ОП;
ЗАДАЧИ НА УО ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА
ОП “ОКОЛНА СРЕДА” (1)
Подготвя ежемесечно:
Искане за средства на ниво ОП;
Доклад по сертификация на ниво ОП;
Декларация за допустимите разходи на ниво ОП;
Финансов отчет на ниво ОП (при липса на искане за средства)
Представя документите на СО до 15-то число на съответния
месец;
Представя на СО до 31 януари на годината прогноза за исканията
за плащане по ОП за текущата и следващата финансова година;
Представя при поискване от СО и друга информация във връзка с
финансовото управление и плащанията в определените за това
срокове.
ЗАДАЧИ НА УО ПО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА
ОП “ОКОЛНА СРЕДА” (2)
Установяване на писмени процедури във връзка с изпълнението
на проекта;
Ясно определяне и разделение на задачите и отговорностите
във връзка с изпълнението на проекта;
Система за вътрешен контрол на ниво проект, преди
одобрението/оторизирането на разходи и документи вкл.
попълване на контролни листа;
Установяване и поддържане на адекватна одитна пътека на ниво
проект;
Установяване на правила за регистрация, съхранение и
архивиране на документите свързани с изпълнението на проекта;
Обучение на служителите ангажирани в изпълнението на
проекта, в частност по отношение на нередности.
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
БЕНЕФИЦИЕНТА
Осигуряване на регистрацията/вписването на всички подозрения
за нередности и разкрити нередности на ниво проект;
Поддържане на досиета за нередности, които включват:
доклади за нередности;
документи за извършени разследвания;
кореспонденция касаеща нередността;
информация за съдебни процедури;
Поддържане на регистър за нередности, който включва:
информация за нередността (номер, проект, лице/орган, разкрил
нередността);
развитие на случая;
финансова информация (платени суми; подлежащи на плащане
суми; суми за възстановяване; възстановени суми; лихви)
РЕГИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
БЕНЕФИЦИЕНТА
Предварителен
контрол, осъществяван от Агенцията по
обществени поръчки съвместно с Управляващите органи/
Междинните звена по оперативните програми върху процедури за
обществени поръчки, чиито стойности са равни или по-високи от
предвидените по чл. 45 а на ЗОП /чл.69 от Директива 2004/17/ЕО
и чл. 78 от Директива 2007/18/ЕО/, и които се финансират със
средства от европейските фондове.
АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:
осъществява контрол върху съответствието с изискванията на
ЗОП на решенията за откриване, обявленията и документацията
за възлагане на обществени поръчки и
участва с наблюдатели в заседанията на оценителната комисия,
които наблюдатели подготвят доклад за законосъобразността на
работата при избор на изпълнител по ЗОП
НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗОП В КОНТЕКСТА НА ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013” (1)
Съгласно чл. 20а, ал. 3 от ЗОП УО/МЗ:
осъществява контрол за съответствие на техническите спецификации от
документацията със специфичните изисквания на съответните нормативни
актове, както и за съответствие с одобрения проект по оперативната
програма – предварителен доклад
участва с експерти като членове в комисиите за провеждане на обществени
поръчки
съгласува проекта на решението за избор на изпълнител на обществена
поръчка
Предварителният доклад се изготвя от външни експерти, които
се
определят с обществена поръчка от УО/МЗ на оперативната програма.
Експертът подготвил доклада участва като член или консултант в
комисията за провеждане на процедурата по ЗОП
В случай, че в докладите на наблюдателя на АОП или на представителя
на УО/МЗ са направени констатации за незаконосъобразност, те
включват и препоръки за тяхното отстраняване
При неизпълнението им, УО отказва финансиране на съответния проект
НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗОП В КОНТЕКСТА НА ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013” (2)
Извършва се от Отдел “МД” в УО въз основа на определени рискови
фактори и специфични особености на проектите:
стойност на проектите и % искана безвъзмездна помощ;
сложност на проектите – едно-, дву- или многокомпонентност;
вид на проектите - включени мерки (ТП или инфраструктура);
получени точки от оценителната комисия;
вид на препоръките от доклада за капацитета;
Доклад за оценка на риска от УО - определя:
мерките за повишаване на капацитета за управление;
процентния и финансов риск и нивата на риска – ниско, средно и високо;
честота на проверките на място (on the spot checks) – един-, два- или
четири пъти
годишно;
необходимост от включване на експерт от Междинното звено в
оценителните
комисии;
Заключенията от доклада за оценка на риска се включват в Договора за
безвъзмездна финансова помощ – раздел II “Специални права и
задължения” на Приложение 1 “Специални условия”
МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ – ОЦЕНКА НА РИСКА
• ОБРАЗЦИ НА МЕСЕЧНИ ДОКЛАДИ – ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА:
месечни, тримесечни, годишни и окончателни доклади за изпълнение;
• СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ:
общи данни – N на доклада, проект, приоритетна ос, данни за контакт;
описание на извършените дейности и постигнат напредък по индикатори (където е
приложимо);
актуализация на плановете за възлагане на обществени поръчки;
финансово изпълнение на проектите – разплатени и планирани средства;
мерки за информация и публичност;
списък на извършени проверки и одити;
• ПРОЦЕДУРА ПО ДОКЛАДВАНЕ:
Бенефициентът изготвя докладите за напредък на ниво проект след осъществяване
на планираните дейности за съответния период (извършване на услуги и/или
доставки, реализиране на етапи от плана за обществени поръчки, разплащане с
изпълнители и др.) и пълната им проверка, по нареждане на ръководителя на
Бенефициента;
заедно с доклада за напредък на ниво проект, Бенефициентът подготвя искане за
средства на ниво проект, доклади и контролни листа от верификации;
документите се предават за проверка на вътрешния контрол на Бенефициента и за
одобрение от ръководителя на Бенефициента;
ръководителят на Бенефициента одобрява документите и подписва писмо до
Ръководителя на Междинното звено;
МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ – ДОКЛАДИ И ПРОЦЕДУРИ ПО
ДОКЛАДВАНЕ
• Бенефициентът задължително поддържа собствен архив за проектите, съгласно
указанията (приложение) в Договора за безвъзмездна финансова помощ;
• Бенефициентът задължително определя отговорен служител за работа с архива;
• чрез договорите за възлагане Бенефициентът задължава изпълнителите да
поддържат свой собствен архив;
• за всеки отделен проект Бенефициентът задължително води отделно досие;
името на досието задължително съдържа номера на проекта;
• като обособени части в досиетата по проекти се отделят:
–
–
–
–
документи по обществени поръчки;
документи по държавни помощи;
документи по нередности;
документи по публичност и информация;
• задължително разработване на процедури за достъп; осигуряване на
задължителен достъп за дирекции “ФЕСОС”, “КПОС” и упълномощени
национални и европейски контролни и одитиращи органи;
• срок на съхранение – 3 години след приключване на ОПОС или 3 години след
частично приключване на съответния проект (чл.88 и 90 от Регламент 1083/2006)
МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ – СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ
НА НИВО ПРОЕКТ
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
ДИРЕКЦИЯ “КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА ЗА ОКОЛНА СРЕДА”
WWW.OPE.MOEW.GOVERNMENT.BG
OPE@MOEW.GOVERNMENT.BG
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
19
Размер файла
421 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа