close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЕКТАМИ

код для вставкиСкачать
УПРАВЛІННЯ
ЛОГІСТИЧНИМИ
ПРОЕКТАМИ
Курс – 4
Семестр – 8
Лекції
Практичні заняття
Самостійна робота
Усього
Домашнє завдання
Екзамен – 8 семестр
– 34
– 34
– 94
– 162
- 2 (8 сем.)
Мета викладання навчальної
дисципліни
формування у студентів базових знань і вмінь
використання сучасного проектного підходу
до вирішення задач розвитку процесів
логістичного управління на різних рівнях,
орієнтації цих процесів на досягнення
кінцевих результатів з мінімальними
витратами часу та коштів і засвоєння
методології управління проектами як нового
прогресивного інструментарію сфери
діяльності логістичного менеджера
Завдання вивчення навчальної
дисципліни
надати студентам систематизовані знання з основ теорії
управління проектами;
ознайомити з сучасною концепцією управління проектами, з
кращим вітчизняним і зарубіжним досвідом впровадження
проектного підходу в умовах ринкової економіки;
сформувати у студентів уміння з підготовки, виконання і
завершення логістичних проектів, аналізувати поточний стан
виконання проекту та приймати своєчасне, обґрунтоване та
компетентне рішення щодо проекту;
удосконалити навички по виконанню логістичних проектів,
використанню засобів і інструментів управління проектами,
розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і
застосування їх в поточній логістичній діяльності.
Предметом вивчення дисципліни
“Управління логістичними проектами”
є процес логістичного управління на
різних рівнях та орієнтація цих процесів
на досягнення кінцевих результатів з
мінімальними витратами часу та коштів
В результаті вивчення навчальної
дисципліни студенти повинні знати:
основні визначення та терміни навчальної
дисципліни;
концепцію та інструментарій проектного
управління;
процедуру планування проекту;
сучасні моделі, методи та технології
професійного управління логістичними
проектами.
В результаті вивчення навчальної
дисципліни студенти повинні вміти:
застосовувати проектний підхід в управлінні логістичними
проектами;
здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, що
реалізується;
застосовувати сучасний інструментарій управління
проектами в адміністративній, господарській і логістичній
діяльності;
розробляти на основі проектного підходу конкретні заходи
щодо оптимізації логістичних функцій - управління часом,
вартістю, закупівлями, якістю, ризиками тощо;
аналізувати вітчизняну й зарубіжну практику управління
проектами;
узагальнювати кращий досвід і застосовувати його у
власній логістичній діяльності;
приймати науково обґрунтовані рішення щодо управління
логістичними проектами та забезпечувати їх виконання.
Міждисциплінарні зв’язки
навчальної дисципліни
Дослідженн
я операцій
Економіка
підприємст
ва
Основи
менедж
менту
Фінанси
підприєм
ства
Функціональна
логістика
Управління
логістичними проектами
Оптимізація
логістичних
рішень
Логістич
ний
менедж
мент
Організація і
проектування
логістичних
систем
Тематичний план навчальної
дисципліни
Модуль №1
„Методологічні основи розробки
логістичних проектів”
Модуль №2
„Планування логістичних проектів”
Модуль №3
“Управління виконанням та завершенням
логістичних проектів”
Основна література
1. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. - Львів:
ВидавництвоНУ “Львівська політехніка”, 2005. - 684с.
2. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление
логистикой: Пер. с 4-го англ. Изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. -. С.52
3. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посібник. – К.:
Каравела, 2004. – 344 с.
4. Управление проектами: Учебник для вузов/ Мазур И.И., Шапиро
В.Д., Ольдерогге Н.Г.; Ред. Мазур И.И.- М.: Экономика, 2001.574 c
5. Управление проектами. Справочник для профессионалов под
общ. ред. И. И. Мазура. - М.: Изд. Высшая школа, 2001. - 874
с.
6. Бушуев С.Д, Морозов В.В Динамическое лидерство в
управлении проектами / Украинская ассоциация управления
проектами. - К., 1999. – 312 с.
7. Словарь-справочник по вопросам управления проектами / Под
ред. Бушуєва С.Д. - К.: Издательский дом "Деловая Украина"
- 2001. - 640 с.
Додаткова література
1. Ахметов К. Практика управления проектами. – М.: Русская Редакция. 2004.
2. Бусыгин А. Деловое проектирование и управление проектом: Курс
лекций. _ М., 2003.
3. Бэгьюли Ф. Управление проектом. Пер. с англ. – М.:Фаир-Пресс, 2004.
4. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2-х тт. – М.: Изд-во Бизнес-пресса,
2003.
5. Королев Д. Эффективное управление проектами. – М. Олма-Пресс.
2003.
6. Либерзон В.И. Основы управления проектами. - М, 1997. - 150с.
7. Локк Д. Основы управления проектами. – М.: HIPPO. 2004.
8. Пинто Дж. Управление проектами. - СПб.: Питер, 2004.
9. Меркулов Л.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и
финансирования инвестиционных проектов. – М.: ИИЦ ДИЛ, 1997. –
160 с.
10. Савчук В.П., Прилипко С.И. Величко Е.Г. Анализ и разработка
инвестиционных проектов: Учеб. Пособие. – К.: Абсолют-В, Эльга,
1999. – 304 с.
11. Управление инвестициями: В 2-х т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко,
В.Д. Шапиро и др. – М.: Высшая школа, 1998.
12. Кочетков А Управление проектами. – Санкт-Петербург, 1993.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
34
Размер файла
152 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа