close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04

код для вставкиСкачать
Европейски социален фонд
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039
„Усъвършенстване на системата за управление във
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Име на схемата: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Бюджетна линия: BG051PO001-3.1.08
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039
„Усъвършенстване на системата за управление във
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”
Проектът цели усъвършенстване на системата за управление на
ВУАРР чрез изграждане на комплексно програмно осигуряване за
синхронизиране и автоматизиране на дейностите по управление и
въвеждане на мерки, свързани с изграждането и развитието на
единни критерии за висшето училище и неговите филиали, нови
стандарти и процедури за управление на качеството и повишаване
ефективността на образователния процес.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
•
•
•
•
Специфични цели:
усъвършенстване на системата за управление на - усъвършенстване на системата
за управление във ВУАРР – система за управление на качеството, система за
администриране на процесите, система за информационно обслужване на учебната
дейност, система за събиране на информация за научноизследователската дейност,
студентски изяви, събития и др.;
разработване на критерии, методи и процедури за повишаване на качеството на
дейностите във висшето училище и резултатите от тях;
изграждане на комплексно програмно осигуряване и усъвършенстване управлението
на ресурсите;
въвеждане на иновативност в дейностите, извършвани от структурните звена на
ВУАРР на всички нива с насоченост към подобряване качеството на дейностите и
ресурсна осигуреност – планиране, организиране, протичане и контрол, получени
резултати, академична и обществена валидност и престиж.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
•
•
•
•
•
•
Дейности:
Анализ на състоянието, определяне на политика за усъвършенстване на система за
управление във ВУАРР, разработване на критерии за управление на качеството и за
изграждане на програмното осигуряване
Проектиране и алгоритмизиране на програмното осигуряване за управление във
ВУАРР
Реализиране на комплексно програмно осигуряване за усъвършенстване
управлението на ресурсите (реализирането на цялата информационно-програмна
система) с цел непрекъснато подобряване качеството на обучение, научна дейност
и административно обслужване и усъвършенстване управлението на ресурсите
Апробация на ППП и на процесите по информационното осигуряване за събиране и
анализ на данни за непрекъснато подобряване на качеството на обучение
Обучение и повишаване на мотивацията на преподавателския и административния
персонал за работа с информационно-програмната система
Осигуряване на публичност
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
•
•
•
•
Очаквани резултати:
изграждане и развитие на стандарти и процедури за управление на
качеството в съответствие с рейтинговата система на висшите
училища;
изграждане на единна комплексна информационна система за управление
на дейностите и процесите във висшето училище;
подобряване на основните и спомагателните работни процеси във
висшето училище;
повишаване на компетентността и мотивацията на преподавателите и
служителите.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
•
•
•
•
•
•
•
Дейност 1:
Анализ на актуалното състояние на системата за управление във ВУАРР - управлението на
качеството на обучението (учебния процес), научноизследователската дейност, управлението
на ресурсите, административно обслужване във ВУАРР;
Формулиране и утвърждаване на критерии и показатели за определяне на резултативността
на процесите – съобразно Рейтинговата система на висшите училища в България – учебен
процес, осигуряване на учебния процес, научноизследователски процес, социално-битови условия,
престиж и реализация;
Определяне на информацията, която ще обезпечава функционирането на критериите и
показателите за резултативността на процесите;
Определяне на методи за получаването, преработването и предаването на информацията;
Създаване на инструментариум за прилагането на методите за събиране на информация;
Създаване на процедури за прилагането на критериите, показателите и методите за събиране
на информация в практиката на ВУАРР;
Изменение (усъвършенстване) на вътрешните документи, осигуряващи дейностите във ВУАРР,
съгласно утвърдените за прилагане критерии и показатели и в утвърдената Система за
управление на качеството в съответствие с утвърдените в нея регламенти.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
•
•
•
Дейност 2:
Анализ на състоянието на процесите, осигуряващи изграждане на програмно
осигуряване и усъвършенстване на информационната система.
Определяне на необходимите критерии за осигуряване ефективността на
процесите, осигуряващи изграждане на програмно осигуряване и усъвършенстване
на информационната система.
Определяне на методи за получаването, преработването и предаването на
информацията – наблюдение, изучаване на документи, анкетен метод,
стандартизирани и нестандартизирани интервюта, различни видове анализи за
осигуряване ефективността на процесите, осигуряващи изграждане на програмно
осигуряване и усъвършенстване на информационната система.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
Дейност 3:
•
Реализиране на комплексно програмно осигуряване за усъвършенстване
управлението на ресурсите (реализирането на цялата информационно-програмна
система) с цел непрекъснато подобряване качеството на обучение, научна дейност
и административно обслужване и усъвършенстване управлението на ресурсите
1. Оценка на информационните потоци за качеството на управление на ресурсите.
2. Реализиране на комплексно програмно осигуряване по информационни потоци на
различни нива от структурата на ВУАРР.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
•
•
•
•
Усъвършенстването на системата за управление във ВУАРР ще стане разработване на
информационно-програмна система, която е:
Многоизмерна – отчитаща и трите основни дейности на висшето училище: обучение, научно
изследване, обслужване на потребителите (;
Емпирично обоснована – основаваща се, както на обективни данни, така и на субективните
оценки на включените във висшето образование (студенти и преподаватели), на неговите
потребители (от работодателите ще се изисква оценка, както на качествата на
випускниците на ВУАРР, така и на изискванията на пазара и на промените в него), а също и на
завършилите ВУАРР;
Интерактивна – позволяваща да се изявят индивидуалните интереси на нейните потребители:
кандидат-студенти, студенти, работодатели, които се превръщат от ползватели на готов
продукт в активни участници в неговото създаване. Ориентиране на кандидат-студента в
неговия образователен избор, който да се реализира по оптимален начин с прилагане на
индивидуализиран онлайн списък от показатели, който може да се съставя в съответствие с
личните предпочитания на потребителя. Това до голяма степен снема проблема с реалната
многомерност на понятието качество и множествеността на показателите.
Гъвкава – системата ще бъде реализирана така, че да съдържа възможности за
усъвършенстване чрез допълване и обновяване на съдържащата се в нея информация.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
Резултати:
1. Създаване на информационна среда за:
- научно-методическа осигуреност и административна организация на качеството
вътре във ВУАРР;
- системите за развитие на академичния персонал и оценка на преподаването от
студентите;
- участие на студентите в управлението на процесите във филиалите и
катедрите;
- системите за създаване, валидиране и обновяване на учебните планове и програми;
- установяване на правила за международна сравнимост и еквивалентност.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
2. Комплексно програмно осигуряване, необходимо за:
2.1. Планиране и отчитане на учебния процес с предоставяне на информация за:
- успеваемостта на обучаемите (семестриална, годишна и за целия период на обучение);
- натовареността на всички категории преподаватели;
- постигнатите резултати в учебната и научноизследователската дейност;
- корекции по учебни планове и програми с цел постигане на по-високо качество на обучение;
- разчети по оценка на творческия труд на преподавателите за атестационната им оценка,
включително с изучаване мнението на обучаемите;
2.2. Планиране и управление на административната дейност с предоставяне на информация за:
- разработване на годишни, семестриални и специални планове по предварително зададени
критерии с възможност за тяхното коригиране в реално време;
-обмяна на информация за документооборота;
-информация за личния състав - административен, преподавателски, обучаеми – студенти,
специализанти и обучаеми за придобиване на допълнителна професионална квалификация;
-разпределение по специалности и специализации на обучаемите, анализ на успех в края на срока
за обучение с цел корекция в повишаване на качеството;
-други частни задачи.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
Сферите на дейност и процесите, към които ще се насочи проектът:
- Представяне на ВУАРР, образователно-квалификационните степени, привличане, подбор на
кандидат-студенти, приемане на студенти;
- Планиране, организиране, реализиране – координиране, регулиране, контрол на учебния процес
(вътрешни документи – правилници, наредби, инструкции и други, квалификационни
характеристики, учебни планове и програми, графици, разписания, информация за
постигнатите резултати, отчети – статистическа информация и т.н.);
- Управление на персонала – академичен, административен, обслужващ, вкл. условия на труд;
- Управление на инфраструктурата – сгради, помещения, опитни полета, техническа
осигуреност, информационни и информационно-контролни продукти и т.н.;
- Административно обслужване на студентите и персонала;
- Научна, научно-изследователска и научно-консултантска дейност – на национално и
международно равнище;
- Поддържане на комуникация, вкл. обратна връзка с бизнеса, държавни и местни институции,
неправителствени организации и др. повод на реализацията на студентите и произтичащо от
това подобряване на учебния процес – на национално и международно равнище;
- Други.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
Дейност 4. Апробация на ППП и на процесите по информационното осигуряване за събиране и анализ
на данни за непрекъснато подобряване на качеството на обучение
1. Анализ и оценка на изградената информационна система по информационни потоци на
обучение.
2. Усъвършенстване на програмните продукти на информационната система за
усъвършенстване на управлението
Описание
•
Провеждане на преглед за ефикасността на системата
•
Провеждане на проби за действието на системата по модули;
•
Провеждане на проби за действието на цялата система.
•
Установяване на несъответствията при действието на системата
•
Предприемане на коригиращи действия за отстраняване на несъответствията
Резултати
•
ППП, изграден на базата на разработените стандарти и процедури, включващи измерими
индикатори за управление на качеството;
•
Изготвяне на наръчник за работа със софтуерната система, включващ инструкции за работа с
модулите.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
Дейност 5
•
•
Планираното обучение ще бъде извършено на принципа "обучение на обучители" от външния
изпълнител, разработил системата, които ще обучат подбран екип от преподаватели и
административен персонал, които в последствие ще обучават други служители и
преподаватели. По този начин се цели получаване на устойчивост на придобитите знания и
мултиплициращ ефект без необходимост от допълнителен финасов ресурс за външни
обучители.
Предвидените основни обучителни сесии за преподаватели и административен персонал са
следните:
Обучение на обучители - 4 групи от 4 преподаватели и 1 група от 4 души административен
персонал.
Вече обучените преподаватели и административен персонал ще обучават преподаватели и
административен персонал и ще бъдат включени в проекта като обучители и ще ръководят
следните обучителни курсове:
Обучение за работа със системата за прилагане на електронни форми за услуги на еуниверситет – 8 групи по 4-ма преподаватели и 2 групи по 4 души административен персонал.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
Дейност 6
•
•
•
•
•
•
За популяризиране, публичност, прозрачност и разпространение на дейностите по проекта ще
бъдат реализирани следните мероприятия и дейности:
Начална пресконференция, на която ще бъдат представени целите на проекта и
предвижданите дейности;
Подготовка, печат и разпространение на брошури, съдържащи информация за реализираните
дейности по проекта и оперативната програма;
Реклама в регионални и национални радиостанции, която ще популяризира оперативната
програма и ще представя резултатите от проекта;
Подготвени статии и репортажи в печатните медии за резултатите от дейностите по
проекта и информация за оперативната програма, чрез чието финансиране се реализира
проектът;
Видео репортажи с резултата от дейностите по проекта и интервюта на студенти, включени
в дейностите по проекта;
Заключителна пресконференция, на която ще бъдат демонстрирани резултатите от
дейностите по проекта.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
Целеви групи:
- преподаватели - 48 обучени преподаватели за работа със системата
- студенти - 6300 студенти, ползващи системата за управление
- служители - 12 обучени представители на административния персонал по проекта
Проектът ще осигури активно включване в системата за управление на преподаватели,
служители и студенти и ще повиши качеството на услугите във висшето училище във всички
дейности – учебна, научноизследователска и т.н. чрез осигуряване на единна автоматизирана
система за управление.
Обученията на преподаватели и служители за работа със системата ще продължи според
специфичните нужди на работещите с нея.
Очакван ефект върху целевите групи :
- повишаване на компетентността и мотивацията за работа в е-университет;
- повишаване качеството на извършваните дейности във висшето училище;
- повишаване на качеството на обучението и научноизследователската работа.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
Съответствие на проектните цели с Европейски и национални стратегически
документи:
За повишаване на процента на участващите в образование или обучение съгласно
Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020, и в
съответствие с Националната стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) чрез
дейностите по проекта, основният резултат от които ще бъде повишаване на
качеството на обучение и възможностите за професионална реализация, ще бъдат
постигнати следните цели:
• Осигуряване на качеството – засилване ролята на вътрешноуниверситетските
системи за осигуряване и контрол на качеството на обучението и на академичния
състав.
• Подготовка за професионално и личностно развитие, пригодност за заетост и
живот на активни граждани в общество, базирано на знанието.
• Масовизиране на висшето образование: разширяване на политиките за достъп до
образование и квалификация в системата, осигуряване прозрачност на
квалификациите и облекчаване процедурите по признаването им, усъвършенстване
на системата за натрупване и трансфер на образователни кредити.
Инвестира във вашето бъдеще!
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”
Благодаря за вниманието!
Инвестира във вашето бъдеще!
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
23
Размер файла
388 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа