close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект „Регенерацията – шанс

код для вставкиСкачать
Проект
„Регенерацията – шанс за устойчивото
развитие на българските общини”
Представяне опита на Община Смолян
Арх. Антоанета Топалова
Реконструкция на сгради на бившето III основно училище “Мария
Иванова – Наталия” и неизползваема сграда на ОДЗ №11 “Митко
Палаузов”, намиращи се в гр. Смолян, кв. Райково, за нуждите на
Център за професионално обучение
Проектът се финансира от българското и германското
правителства и Община Смолян. Изпълнява се от “ГОПА
Консултантс” по възложение на Германското Дружество за
техническо сътрудничество /GTZ/ в рамките на Проект
„Насърчаване на професионалното обучение на
възрастни и заетостта” в РБългария.
На тази основа на 22.12.2005г. Община Смолян сключи
Споразумение с Министерство на труда и социалната
политика за изграждане на Център за професионално
обучение по туризъм.
Сградата на III ОУ преди ремонта
Автор на проекта за реновиране и
преустройство на сградите:
Екип, ръководен от
арх. Мария Люнчева
Българо-германски център за
професионално обучение /БГЦПО/
Създаден с ПМС 283/23.11.2007г. към Министъра
на труда и социалната политика.
Дейността на центъра е свързана с организиране и
провеждане на професионално ориентиране ,
мотивационно обучение, обучение за придобиване
на професионална квалификация и обучение за
усвояване на ключови компетентности на
възрастни в областта на туризма, както и
консултиране на начинаещи предприемачи и
предприемачи в малкия и средния бизнес.
БГЦПО - Смолян
Притежава лицензия
200912804/10.12.200
9г. за извършване и
удостоверяване на
професионално
обучение с
придобиване на
степен на
професионална
квалификация.
Професионални направления:
1. Администрация и управление
2. Приложна информатика
3. Хранителни технологии
4. Градинарство
5. Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг
6. Пътувания, туризъм и свободно време
7. Фризьорски и козметични услуги
След ремонта
2. Стая в хотелската част
1. Реновираното ОДЗ 11
„Създаване на съвместен практико-приложен център за
образователен, изследователски и други форми на устойчив туризъм
и управление на туристическите дестинации” в с. Момчиловци.
Проектът предвижда реновиране на сградата на старото
училище в с. Момчиловци, публична общинска
собственост, която в момента е в изключително лошо
състояние и практически неизползваема, и превръщането й
в съвременен център за образователен и изследователски
туризъм. Центърът ще има за цел извършването на
проучвателни и маркетингови изследвания на природните и
културни ресурси на региона, създаване на възможности за
непрекъсната квалификация на заетите в свързаните сектори
и привличане на доброволчески ресурси от академичните
среди за практико-приложни изследвания, на база на които
да се създават продукти за устойчив туризъм в региона и да
се осъществи промяна в профила на туристите, които в
бъдеще трябва да бъдат привличани в Родопите.
Старото училище в с. Момчиловци
„Създаване на съвместен практико-приложен център за образователен,
изследователски и други форми на устойчив туризъм и управление на
туристическите дестинации” в с. Момчиловци.
“Създаване на Център за доброволчески, академичен, научен и
образователен туризъм (ДАНО Център) ”
Проектът се изпълнява от Национално движение
„Българско наследство” в партньорство с Община Смолян и
Западно-норвежкия изследователски институт и с
финансовата подкрепа на Иновация Норвегия на
Норвежкото правителство чрез Норвежката програма за
сътрудничество за икономически растеж и устойчиво
развитие в България.
Общата стойност на проекта е 695 000 евро, от които
590 000 са предоставени от Норвежкото правителство,
70 000 са принос на Община Смолян, а останалите
35 000 евро се осигуряват от Национално движение
„Българско наследство”.
Дейностите по проекта включват:
- Реконструкция и частично оборудване на сградата на старото училище
в село Момчиловци, което ще отвори вратите си за новия ДАНО
Център;
- Създаване и маркетинг на нови туристически продукти, насочени към
специализирани клиенти – учени, университетски групи, просто
любопитни туристи. За самия процес на създаване на тези нови
продукти ще се приложат принципите именно на ДАНО туризма – ще
работят университетски студенти с преподавателите си на място;
- Работа с предприемачите, културните и образователните организации,
местните власти и неправителствените организации в района за
подготовката им да предлагат услуги за тези специализирани групи
посетители;
- Подготовка на екипа на ДАНО центъра за неговата бъдеща дейност и
необходимите материали за представянето му.
Как ще изглежда новият ДАНО
център?
Автор на проекта: Екип, ръководен от арх. С. Стоянова,
фирма “АРДИЗ” ЕООД
На какъв етап е проекта в момента?
Избран е изпълнител на строително-ремонтните
дейности.
На 12.05.2010г. е издадена строителна линия и
започват дейностите по реконструкция на сградата.
Предвижда се строително-ремонтните работи да
приключат м. Декември 2010г.
Съответствие на проектите с
Общински план за развитие
Приоритет 1: Целогодишно предлагане на туристически услуги
Мярка 3: Туристически маркетинг и промоция
Мярка 4: Регионален туристически клъстер
Дейност: Изграждане на център за обучение, квалификация и
сертифициране на работещите в сферата на туристическите услуги.
Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и подобряване
качеството на живот
Цел 1: Създаване на условия за модерно, достъпно, непрекъснато и
качествено образование и възпитание
Мярка 1: Подобряване на обучителната среда – постигане на
ефективно управление на наличните общински ресурси в
образованието
Дейност: Ремонт и адаптиране на сгради общинска собственост:
детски градини, училища, общежития и др.; развитие на следдипломни
програми за обучение
Цел 2: Насърчаване на заетостта и развитие на пазара на труда
Мярка 1: Развитие на предприемачеството чрез обучение по бизнес
управление, различни професионални направления
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
6
Размер файла
1 160 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа