close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРОЕКТ ВИ_ПП”Златни Пясъци

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на
ПП”Златни пясъци”
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” - Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на ПП”Златни пясъци”
Бенефициент: ДПП”Златни пясъци”
ФИНАНСИРАНЕ: от Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.”, съ-финансиран от Европейския фонд за регионално развитие
и Кохезионния фонд на Европейската общност.
СТОЙНОСТ: 2 897 723.70 лева
ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 29 месеца, начална дата за
стартиране на проекта - 01.08.2012г.
ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е изпълнение на дейностите за устройство и
управление на ПП”Златни пясъци” в рамките на одобрения план за управление на
парка като част от националната екологична мрежа Натура 2000 и средище на ценни
местообитания и видове.
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” - Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на ПП”Златни пясъци”
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати;
Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания
на мястото на неместни растителни видове в Природен парк “Златни
пясъци”;
Поддържане популациите на консервационно значими видове
земноводни обикновен тритон ( Triturus vulgaris ) и жълтокоремна бумка
(Bombina variegata ) в Природен парк “Златни пясъци”;
Подобряване на информационно – туристическата инфраструктура в
парка и капитално строителство;
Популяризиране значението и опазването на биологичното и
ландшафтно разнообразие в парка и повишаване възможностите на
обекта за развитие на екотуризъм.
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” - Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на ПП”Златни пясъци”
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА
2012 г.
Обучение на екипа, работещ по проекта
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” - Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на ПП”Златни пясъци”
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРИ, ЗЕМИ И ВОДНИ ПЛОЩИ
Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати
Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на
мястото на неместни растителни видове
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” - Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на ПП”Златни пясъци”
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРИ, ЗЕМИ И ВОДНИ ПЛОЩИ
Поддържане популациите на консервационно значими видове
земноводни обикновен тритон (Triturus vulgaris) и жълтокоремна
бумка (Bombina variegatа) в парка
обикновен тритон
(Triturus vulgaris) – в дясно
жълтокоремна бумка
(Bombina variegatа) – в ляво
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” - Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на ПП”Златни пясъци”
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО – ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
В ПАРКА И КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО
Реконструкция на маршрута за хора с увреждания „Природа за всички“
(цялостна подмяна на перилата по протежението на маршрута;
възстановяване на трошено каменна настилка; изработване на
информационни табели за дървестните видове; изработване на дървен мост;
изработване на площадка за наблюдение над блатото; изработване и монтаж
на люлка, катерушка и ремонт на заслон на къта за отдих );
Частичен ремонт и поддържане на 7 туристически маршрута в парка;
Поддържане и възстановяване на архитектурни елементи;
Ремонт на 10 чешми по туристически маршрути в парка;
Проектиране и подготовка на “Детско-юношески лагер сред природата”;
Ремонт, проектиране и оформяне на цялостна визия на eкспозиционна зала
в посетителски информационен център на ДПП „Златни пясъци“.
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” - Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на ПП”Златни пясъци”
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО – ТУРИСТИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА В ПАРКА И КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО
Ремонт на конферентната зала на Посетителския център на ДПП „Златни
пясъци”;
Ремонт и изграждане на системи и съоръжения за охранителна и контролна
комуникация – Информационен посетителски център и Заслонинформационен пункт;
Маркиране на границите на природния парк;
Отстраняване на стара инфраструктура – премахване на безстопанствени
обекти.
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” - Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на ПП”Златни пясъци”
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
Дейности по развитие на международни екологични образователни
програми „Екоучилища“ и „Учим за гората“;
Разработване на рекламни материали за представяне на ПП ”Златни
пясъци”– преиздаване на брошура за парка (бълг., англ., немски, руски
език), плакат, книжка „Екоучилища в действие” и издаване на флаери на
различни езици;
Изработване на сувенири с билки от парка;
Изработване и доставка на интерпретативни игри и оборудване.
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” - Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на ПП”Златни пясъци”
ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТА
ПРОЕКТ ИД_ПП”Златни Пясъци” - Изпълнение на дейностите за
устройство и управление на ПП”Златни пясъци”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
Дирекция на Природен парк “Златни пясъци”
гр. Варна 9007, пк. 20
тел: 052/ 355 591, 052/ 355 561 (директор)
факс: 052/ 355 541
e-mail: dnpzlatni@nug.bg,
dppzlatni@abv.bg
Директор – инж.Юлия Тумбаркова
Офисът на Дирекция на природен парк „Златни
пясъци” се намира в сградата на Посетителския
център.
Документ
Категория
Презентации по физкультуре
Просмотров
4
Размер файла
1 886 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа