close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Управление на
проекти
Практически наръчник
Съдържание
1.
2.
3.
4.
5.
Цел и задачи на обучението
Очаквани резултати
Същност и функции на проекта
Основни характеристики на Управлението на
проекти
Практически подход за управление на проекти
1.
2.
3.
4.
5.
Дефиниране
Планиране
Организиране
Контрол
Приключване
Цел и задачи на обучението
Цел – Придобиване на знания и умения за
същността на проектно- ориентирания
подход за решаване на задачи и проблеми
Задачи – участниците в обучението следва да
се запознаят със същността, функциите и
фазите на проекта, както и с основните
използвани инструменти при управлението
на проекти.
Очаквани резултати
В края на обучението участниците ще
могат:
да идентифицират стъпките за
управление на проект и
ще познават основните практически
инструменти за разработване и
управление на проект.
Същност на Проекта
Проектът е съвкупност от дейности, които
трябва да постигнат определен резултат в
определен срок и при предварително
зададени ресурси.
Характеристики:
Комплексна дейност със задачи и подзадачи
Неповтаряемост
Начална и крайна дата,
Ограничени ресурси и бюджет
Включване на различни специалисти с различни
функции и задачи
Една основна цел и ясен краен резултат
Пример....
Всеки конкретен случай на Държавна помощ
може да се третира като отделен проект:
има начало и край,
уникалност,
включени са специалисти с различни функции и
задачи,
подчинени са на една основна цел,
може да се идентифицира краен резултат.
Не е проект:
Програма - обобщаващо понятие,
може да включва множество проекти…
Задача - по-тясно дефинирана,
обикновено може да бъде изпълнена от
един човек. Всеки проект съдържа
множество различни елементи.
Функции на проекта
Решаване на проблем
(инструмент за развитие)
Инструмент за ефективно и ефикасно
използване на ограничените ресурси
Инструмент за привличане на
финансиране
Управление на проекти
Управление на проекти (Project
Management) е метод и набор от
техники, които са базирани на
принципите за управление планиране, организиране и контрол,
с цел да се постигне желаният краен
резултат в определени срокове, с
определен бюджет и спецификации.
Практически подход за управление
на проекти
Управление на проект в 5 фази
1. Дефиниране
Определяне на проблема
Идентифициране на целта
Изброяване на задачите
Определяне на предварителните ресурси
Идентифициране на възможните рискове и допускания
2. Планиране
Идентифициране на дейностите
Оценка на сроковете и бюджета
Последователност на дейностите
Идентифициране на критичния път
Подготвяне на предложение за проект
½
Управление на проект в 5 фази 2/2
3. Организиране
Определяне на нуждите от персонал
Избор на лидер на проекта и екип
Разпределяне на дейностите и работните пакети
4. Контрол
Избор на средства за контрол
Периодични отчетни доклади
5. Приключване
Приемане на крайните резултати
Приключване на документацията по проекта
Предаване на Заключителен доклад
Извършване на одит на резултатите
1. Дефиниране на проект
Дефиниране на проблемни области
Идентифициране на решения и
генериране на идея
Определяне на отговорностите и Лидер
на проекта
Определяне на срокове на изпълнение
Процес на генериране на идеи за проект
Осъзнаване на проблем
Специфициране на проблема
Анализ на причините на проблема
Идентифициране на възможни решения
Оценка на вариантите за решение
Избор на решение – идея за проект
Идентифициране на целта
Всеки проект има само една цел
Целта има следните функции:
Ясно дефинира очаквания краен
резултат
Служи като отправна точка
Целта се определя в ясно, кратко,
ориентирано към действие просто
изречение, показващо какво трябва да
се направи и в какъв срок.
Определяне на задачите
1/2
Задачите представляват главните стъпки към
изпълнението на целта.
Задачите следва да са:
S - specific - точни
M – measurable - измерими индикатори за успех
A – assignable - имат отговорник
R – realistic - реалистични
T – time-related - изпълнени в определен срок
Определяне на задачите
2/2
Определяне на критерии за успех
Определяне на нужните ресурси: финансови
ресурси, човешки ресурси, материали и др.
Идентифициране на източници на
потенциален риск и допускания: свързани с
ресурси, със срокове, как могат да бъдат
избегнати или преодоляни.
Доклад за предварително проучване
Предварително проучване
Проблем/Възможност
Цел
Задачи
Критерии за успех
Допускания
Име на проекта
Отговорник
2. Планиране
Идентифициране на дейностите
Добре определените дейности са:
Лесно измерими и дефинирани
Може да се определи статус на изпълнение
Имат начало и край и представляват непрекъснат
процес
Сроковете и ресурсите за изпълнение могат да се
определят приблизително
Съдържат еднородни работни процеси, които са
управляеми, измерими, интегрирани, и
независими от работните процеси в други
дейности
5 Стъпки за изграждане на йерархична структура на
дейностите
Стъпка 1
Разделете проекта на основни задачи, така че да бъде
напълно определен
Стъпка 2
Всяка задача се разделя на съставни дейности
Стъпка 3
Всяка дейност, която има една или повече липсващи
характеристики, се разделя на под-дейности
Стъпка 4
Повтаря се стъпка 3 докато всички под-дейности не
получат исканите характеристики
Стъпка 5
Най-ниското ниво на под-дейности ще бъде основата
на работните пакети при изпълнението на проекта
Йерархично представяне
ЦЕЛ
Под-дейност 1.1.1
Под-дейност 1.1.2
Под-дейност 2.2.1
Под-дейност 2.2.2
Дейност 3.3
Дейност 3.2
Дейност 3.1
Задача 3
Дейност 2.2
Дейност 2.1
Задача 2
Дейност 1.3
Дейност 1.2
Дейност 1.1
Задача 1
Определяне на срокове
Определяне на сроковете
Срокът е в зависимост от:
уменията на хората
ограничения от техника и машини
обезпеченост на материали
Неочаквани събития (болест, стачка, природни бедствия)
Определят се 3 варианта
Определяне на времето
за изпълнение
Оптимистичен О
(няма неочаквани забавяния)
Песимистичен П
(О+ 4 Р + П) / 6
(при всички възможни забавяния)
Реалистичен Р
(При нормални обстоятелства- от минал опит)
Определяне на очакваните разходи
Основни категории разходи - 4 категории
Труд
Материали
Преки разходи (командировки, телефон)
Косвени разходи (амортизация) – понякога се
определят като % от бюджета
Определят се разходите по дейности и поддейности
Последователност на дейностите
След като са определени всички
дейности и под-дейности, техните
срокове и бюджет, следва те да се
подредят в реда на изпълнението им в
проекта.
Мрежа от дейности
и критичен път
Дейност 2
Дейност 3
Дейност 8
Дейност 1
Дейност 4
Дейност 5
Дейност 6
Дейност 7
Критичният път е най-дългият път от последователни
дейности.
Идентифициране на критичния
път
Определяне на критичния път - найдългия път при така определените
срокове за всяка дейност.
Докато дейностите, определящи
критичния път, се изпълняват в
рамките на поставените срокове,
проектът се изпълнява в график.
Проектно предложение
Цел на проектното предложение:
Определя нуждите, проблемите, решенията и
целта на проекта, както и крайния резултат
Пълно описание на дейностите, сроковете и
необходимите ресурси
Инструмент за управление на проекта
Инструмент за контрол
Представя проекта пред външни лица
Формат на проектното
предложение
Име на проекта
Лидер на проекта
Дейности
График на дейностите
Бюджет и оценка на приходите и разходите
3. Организиране на проекта
Определяне на нуждите от персонал
специфични умения и познания във връзка с
конкретния проект
Избор на лидер на проекта и екип
Отчитат се цел и задачи на проекта
Необходимо количество работа, специфични
задачи, познания и опит за всеки участник
Наличен персонал в организацията
Разпределяне на дейностите в
работни пакети
Всички дейности се групират в работни
пакети, които се разпределят между
отговорници в рамките на екипа
Отговорник на работен пакет е човек, който
има власт и достъп до необходимите ресурси
за изпълнението на дейностите в работния
пакет.
Изготвя се график за изпълнението на
работните пакети и дейностите в екипа като
се балансира натоварването.
4. Контрол
Периодичният контрол намалява риска
от провал на проекта
Цели
Да отбелязва прогреса на работа
Да следи за отклонения от плана
Да предприема корективни мерки
Избор на средства за контрол
Периодични доклади за статуса на проекта
Доклад за отклоненията
Графика на отклоненията
Таблица Гант
Доклад на отклоненията
Дейност
Отговорник
1. АА
Иванов
Срок
П*
Д
Бюджет
О
П
Д
О
*Планиран Действителен Отклонение
Графика на отклоненията
Линия на
отклонение
$
T
Графика на Гант
Дейност
Седмица 1
Седмица 2 Седмица 3
Дейност 1
Дейност 2
Дейност 3
Дейност 4
Графичното представяне на резултатите помага да се
идентифицират и да се следи своевременно за
отклонения.
Всяко отклонение се регистрира и се идентифицират
причините за него и възможните варианти за
корекции.
5. Приключване на проекта
Фази на приключване на проекта:
Подготовка на логистиката за приключване
Закриване на цялостната документация на
проекта
Анализ на постигнатите цели, задачи, дейности и
подготовка на заключителен доклад
Одобрение на крайния резултат
Закриване на проекта със събитие, на което се
представят резултатите, анализира се дейността и
се посочват бъдещите възможности
Логистика на приключване
1. Организира се приключването на
проекта в определените срокове
2. Приключват се договорите и
задълженията с различните
партньори, доставчици, персонал,
3. Приключва се финансовата
документация
4. Освобождават се помещенията,
връща се оборудването
Приключване на проекта
Заключителен доклад
Постигната ли е определената цел?
Проектът изпълнен ли е в очакваните
срокове, с определения бюджет, и със
зададените характеристики?
Крайният резултат одобрен ли е от
поръчителя?
Заключителен доклад
Заключителният доклад е историята на
проекта и включва информация за:
Организацията и администрирането на проекта
Използваните техники и методи за изпълнение на
поставените цели
Оценка на силните и слаби страни на проекта
Препоръки, анализи и възможности за бъдещо
продължение
Край
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
27
Размер файла
582 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа