close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Европейски фонд за връщане

код для вставкиСкачать
Семинар за обучение на служители на МВР
Оперативни програми,
финансирани от структурните
фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз
Подготовка на проекти по
Оперативна програма
“Административен капацитет”
Мариета Стоянова
Дирекция “Международни проекти”-МВР
8 юли, 2011 г.
Структурни фондове (СФ)
Регионалната политика на Европейския съюз се осъществява чрез
Структурните фондове и Кохезионния фонд.
Цел: Ограничаване на различията в икономическото и социално
развитие на различните региони и насърчаване на структурни промени
за развитие, които да доведат до икономически и социален растеж.
За периода 2007 – 2013 г. понятието Структурни
фондове обхващa:
Европейски социален фонд (ЕСФ)
Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
Усвояването на средствата по тези фондове се осъществява
чрез оперативни програми.
2
Европейски социален фонд - ЕСФ
Финансирането по фонда е насочено към:
улесняване достъпа до пазара на труда; осигуряване на равни
възможности на пазара на труда;
развитие на уменията, способностите, повишаването на
професионалната квалификация, преквалификация;
насърчаване създаването на работни места;
финансиране на проучвания и пилотни схеми.
3
Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР
ЕФРР - най-важният инструмент за провеждането на общата
"регионална политика“ - за намаляване на различията между
регионите в ЕС.
Фондът се прилага главно в национални програми за стимулиране на
развитието, чрез безвъзмездни субсидии. А също и при финансиране
на:
производствени инвестиции;
създаване или модернизиране на инфраструктури, които допринасят
за приспособяването на съответните региони;
инвестиции за създаване на работни места, проекти за местно
развитие и подкрепа на малки фирми;
мерки, насочени към експлоатиране на потенциала на вътрешно
регионалното развитие;
инвестиции в образованието и здравеопазването в региони, попадащи
в категорията “сближаване чрез икономически растеж и заетост”;
проучвания или пилотни схеми за регионално развитие на ниво
Общност, особено, когато се отнасят до гранични райони на
държавите-членки, туризъм, урбанистично развитие и култура.
4
Кохезионен фонд
Прилага се за целите на засилване на икономическото и
социално сближаване и за насърчаване на устойчивото
развитие. За финансиране на проекти от общ интерес за
държавите-членки,
насочени
към
развитие
на
трансевропейската транспортна мрежа, или опазване на
околната среда.
Предназначен е за държави-членки на ЕС с брутен вътрешен
продукт на глава от населението под 90 % от средния БВП за
Съюза.
5
ОП “Регионално развитие”
1.361
0.988
1.032
ОП “Административен капацитет”
0.154
1.624
1.466
0.048
6
Оперативни програми
При разработването на Оперативните програми през 20052006 г. само 2 структури на МВР са включени като конкретни
бенефициенти по оперативните програми:
- Институт по психология на МВР по ОП „Административен
капацитет”
-ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” по ОП
„Регионално развитие”
7
Оперативни програми
Останалите основни структури на МВР ca потенциални
бенефициенти т.е. те могат да кандидатстват за финансиране
на общо основание с всички други структури на централната и
регионална държавна администрация;
Инициатива на МВР от 2010 г. за промени в оперативните
програми.
Необходимост от активно участие на МВР в подготовката за
следващия програмен период 2014-2020 г.
8
Какво е ОПАК?
ОПАК е насочена към укрепването на капацитета на всички нива
на администрацията - централна, областна и общинска, както и
към структурите на гражданското общество и съдебната
система.
Целта е подобряване на работата на държавната
администрация за реализиране на ефективни политики,
качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на
условия за устойчив икономически растеж и заетост, както и
повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността
на съдебната власт.
9
OПАК
Оперативна програма “Административен капацитет”се
финансира от ЕСФ, от ЕФРР (до 10% от стойността на проекти
по под-приоритет 3.1) и от националния бюджет.
За периода 2007 – 2013 г. общата сума по ОПАК е 181 млн.
евро, от Еропейския социален фонд (154 млн. евро) и от
републиканския бюджет (27 млн. евро).
10
Сайт на ОПАК - www.opac.government.bg
Управляващ орган на ОПАК – Дирекция “ОПАК” – МФ
За целите на ОПАК бенефициент е всяко юридическо лице,
което изпълнява даден проект и получава безвъзмездна
финансова помощ от ЕС.
Бенефициентите кандидатстват с проектно предложение,
сключват договор с УО на ОПАК и отговарят за цялостното
изпълнение на проекта. За част от дейностите бенефициентът
може да избере изпълнители.
Изпълнителите се избират чрез процедури по Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
11
OПАК
Приоритетна ос I: Добро управление
Приоритетна ос II: Управление на човешките
ресурси
Приоритетна ос III: Качествено административно
обслужване и развитие на електронното управление
Приоритетна ос IV: Техническа помощ
12
OПАК
Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПАК
приоритетна ос и под-приоритет, по които се отпуска
помощта;
допустимите бенефициенти;
максималният размер на безвъзмездното финансиране;
максималният и минималният праг за кандидатстване;
месец или период от годината, през които се планира
да бъде публикувана обявата за откриване на
процедура за подбор или процедура за директно
предоставяне.
13
Формиране на проектна идея
Цел
резултати
дейности
проблем/потребност
14
OПАК
15
16
Формуляр за кандидатстване
І.Проектно предложение
• Резюме на проекта;
• Обосновка: необходим ли е проектът и каква е потребността от
него;
• Описание на дейностите;
• Методика – начин на изпълнение на дейностите;
• Продължителност на проекта и план за изпълнение;
• Наблюдение на изпълнението – индикатори;
• Устойчивост – трайно въздействие в/у целевите групи и
устойчивост на резултатите;
• Бюджет на проекта – в отделно приложение;
• Очаквани източници на финансиране;
ІІ. Описание на кандидата
ІІІ. Партньори на кандидата по проекта;
ІV. Екип за организация и управление – ръководител,
счетоводител, координатор и др.(автобиографии)
17
Други документи, придружаващи формуляра за кандидатстване
Подробен бюджет;
Финансова идентификация;
Автобиографии на членовете на екипа по проекта;
Декларации;
По 2 оферти за всеки заложен разход (без разходите за
командировки и за организация и управление на проекта);
Писмо за подкрепа от първостепенния разпоредител с
бюджетни кредити.
18
Допустимост на проектното предложение:
Да е насочено към целевите групи на подприоритета;
Да съответства на хоризонталните политики на ЕС и
да допринася за тяхното реализиране;
Да съответства на изискванията за публичност;
Да има допустим размер на финансиране;
Да отговаря на изискванията за допустимост на
дейностите и разходите.
19
Оценка на проектното предложение:
Три етапа на оценка от оценителната комисия чрез
прилагане на разписани критерии и методики:
На административното съответствие;
На допустимостта;
На качеството (техническа оценка – поставени целипредложени дейности-очаквани резултати и
финансова оценка и устойчивост).
20
Проекти на МВР по ОПАК
Проект “Въвеждане на ЦАИС за документооборот в МВР”, на
стойност 494 371 лв. Изцяло финансиран от ОПАК. Разработен
от ДКИС-МВР с цел повишаване на качеството и ефективността
на административния процес в МВР чрез въвеждане на
принципи на електронно управление. Изпълнен.
Проект “Оптимизиране на управлението на човешките ресурси в
МВР в съответствие с европейските практики” на стойност
199 990 лв. Финансиране от ОПАК - 100%. Разработен от ДЧРМВР с партньор Федералното МВР на Германия. Получил
одобрение от УО на ОПАК и класиран на 2-ро място!
21
Оперативни програми за териториално сътрудничество
Друга област на прилагане на европейските политики е
сътрудничеството на териториален принцип, целящо
насърчаване на балансираното и устойчиво развитие в цялата
европейска зона.
Финансира се от ЕФРР.
Подкрепя хармоничната и балансирана интеграция на
територията на ЕС чрез подпомагане на сътрудничеството в
области, които са от значение за общността на трансгранично,
транснационално и междурегионално равнище, а също и за
европейската политика на добросъседство и партньорство.
22
Програми за трансгранично сътрудничество
България-Румъния
България-Гърция
България- Турция
България-Македония
България-Сърбия
Задължително условие за изпълнението на проекти
по ТГС е наличието на трансграничен партньор.
23
Програми за трансгранично сътрудничество
Проектите да допринасят за интегрирано териториално
развитие чрез подхода на широкото партньорство (ангажиране
на различни сектори и нива на управление) и задължително
отговорят на два от следните четири критерия:
• съвместно създаване;
• съвместно изпълнение;
• общ екип;
• съвместно финансиране.
Да
са
насочени
към
финансиране
предимно
дребномащабни дейности и мерки от типа "хора-за-хора".
на
Да имат ясно въздействие извън националните граници и да
включват аспекти (например териториален обхват, многосекторен подход, ниво на включване на партньорите) които не
са допустими или възможни за финансиране в рамките на
секторните програми.
24
Информация за програмите за трансгранично
сътрудничество се съдържа на единния
информационен портал за структурните фондове:
http://eufunds.bg/bg/page/62
25
Одобрени 4 проекта на МВР по ТГС България-Румъния:
Стратегически проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в
трансграничния регион на река Дунав”, с водещ партньор Генералния инспекторат за
извънредни ситуации – Румъния. От българска страна - ГДПБЗН. Основни дейности доставка на противопожарни и спасителни автомобили, разработване на методология,
провеждане на учения. Обща стойност 2 398 938 евро;
Проект „Подобряване на оперативно – техническите възможности за реакция при
извънредни ситуации в граничния район Гюргево – Русе”, с водещ партньор ОДМВР –
Русе. Предвижда се доставка на пожарни, спасителни и командно-щабни автомобили.
Обща стойност 3 406 559 евро;
Проект „Осигуряване на ефикасен мениджмънт на съвместните действия при реагиране на
извънредни ситуации в район Гюргево – Русе”, с партньор ОДМВР – Русе. Предвижда се
доставка на индивидуална екипировка и защитни средства, 2 бр. пожарни автомобили и
оборудване за център за дихателна защита. Обща стойност 1 283 480 евро;
Проект „Съвместни действия за управление на извънредни ситуации в случай на
хидрометеорологични събития и инцидентни водни замърсявания”, с водещ партньор
Окръжен съвет Гюргево, Румъния и партньор ОУ „ПБЗН” – Русе. Предвижда се създаване
на Система за мониторинг и известяване при бедствие. За ОУ „ПБЗН” – Русе ще бъдат
доставени 2 бр. високопроходими машини за сняг, високопроходима машина-влекач, 5
бр.водолазно оборудване, 1 бр. речен катер, изграждане на АИС за аварийновъзстановителни работи.
26
Одобрен проект по ТГС България-Сърбия
Проект “Засилване на капацитета в областта на превенцията на
организираната трансгранична престъпност при трафик на
наркотици” с партньори поделението на Националния
криминалистично-технически център в гр.Ниш и НИКК-МВР на
Република България.
Разработен проект по ТГС България-Гърция
Проект “Заедно за повече трансгранична сигурност и
благосъстояние в региони Смолян и Ксанти”. Партньори
ОДМВР-Смолян,
РДГП-Смолян
и
Полиция-Ксанти.
За
ефективно сътрудничество между полицейските служби,
гражданското общество и НПО в региони Смолян и Ксанти за
повишаване сигурността на границите и на местната общност.
27
Благодаря за вниманието !
28
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
58
Размер файла
863 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа